Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-89.2.pdf

КП № 89.2 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Минимален болничен престой - 4 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

D69.0 Алергична пурпура

• Пурпура:

• Анафилактоидна

• Henoch-Schonlein

• Нетромбоцитопенична

• Съдова

• Алергичен васкулит

G73.7* Миопатия при болести, класифицирани другаде

Миопатия при:

• склеродермия (М34.8†)

• синдром на Sjögren (М35.0†)

• системен lupus (М32.1†)

• ревматоиден артрит (М05—М06†)

Други болести на периферните съдове

Не включва: локални студови реакции (Т69.1)

измръзване (Т33—Т35)

окопна длан и окопно стъпало (Т69.0)

спазъм на мозъчна артерия (G45.9)

Включва:

І73.0 Синдром на Raynaud

Raynaud:

• болест

• гангрена

• феномен (вторичен)

I73.8 Други уточнени болести на периферните съдове

І73.9 Болест на периферните съдове, неуточнена

L52 Erythema nodosum

Възлест полиартериит и наследствени състояния

М30.0 Възлест полиартериит

М30.1 Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss]

Алергичен грануломатозен ангиит

M30,2 Ювенилен полиартериит

М30.3 Слузно-кожен-лимфонодуларен синдром [Kawasaki]

М30.8 Други състояния, свързани с възлест полиартериит

Кръстосан полиангиит-синдром

Други некротизиращи васкулопатии

М31.0 Суперчувствителен ангиит

Синдром на Goodpasture

М31. 1 Тромботична микроангиопатия

Тромботична тромбоцитопенична пурпура

М31.2 Злокачествен срединен гранулом

М31.3 Грануломатоза на Wegener

Некротизираща респираторна грануломатоза

М31.4 Синдром на аортната дъга [Takayasu]

М31.5 Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия

М31.6 Други гигантоклетъчни артериити

М31.8 Други уточнени некротизиращи васкулопатии

Хипокомплементемичен васкулит

Дисеминиран lupus erythematodes

Не включва: lupus erythematodes (дискоиден) (БДУ) (L93.0)

М32.0 Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

М32.1† Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи

Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на:

• белия дроб (J99.1*)

• бъбреците (N08.5* , N16.4*)

Болест на Libman-Sacks (I39.—*)

Перикардит при дисеминиран lupus erythematodes (I32.8*)

М32.8 Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

Дерматополимиозит

M33.0 Ювенилен дерматомиозит

М33.1 Други дерматомиозити

М33.2 Полимиозит

Системна склероза

Включва: склеродермия

Не включва: склеродермия:

• локализирана (L94.0)

• неонатална (Р83.8)

М34.0 Прогресивна системна склероза

М34.1 Синдром CR(E)ST

Съчетание на калциноза, синдром на Рейно, дисфункция на хранопровода, склеродактилия и телеангиектазия

М34.2 Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти

М34.8 Други форми на системна склероза

Системна склероза с:

• увреждане на белия дроб† (J99.1*)

• миопатия† (G73.7*)

Други системни увреждания на съединителната тъкан

Не включва: реактивна перфорираща колагеноза (L87.1)

М35.0 Синдром на Sjögren

Синдром на Sjögren с:

• белодробни увреждания† (J99.1*)

• кератоконюнктивит† (Н19.3*)

• тубулоинтестицилни увреждания на бъбреците† (N16.4*)

• миопатии† (G73.7*)

М35.1 Други кръстосани форми

Асоциирана болест на съединителната тъкан

Не включва: кръстосан полиангиит-синдром (М30.8)

М35.2 Синдром на Behçet

М35.3 Ревматична полимиалгия

Не включва: ревматична полимиалгия с гигантоклетъчен артериит (М31.5)

М35.4 Дифузен (еозинофилен) фасциит

М35.5 Мултиплена фибросклероза

М35.6 Рецидивиращ паникулит [Weber-Christian]

Не включва: паникулит:

• БДУ (М79.3)

• при лупус (L93.2)

М35.7 Хипермобилен синдром

Фамилна слабост на връзките

Не включва: слабост на връзките БДУ (М24.2)

синдром на Ehlers—Danlos (Q79.6)

М35.8 Други уточнени системни увреждания на съединителната тъкан

Диагнозите със знак звездичка (*) не могат да се използват като самостоятелни диагнози (самостоятелен код), а изискват основна диагноза (основен код), обозначена със знак кръстче (†), която винаги стои на първо място.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕК

**55.23 ЗАТВОРЕНА (ПЕРКУТАННА) (ИГЛЕНА) БИОПСИЯ НА БЪБРЕК

ендоскопска биопсия през съществуваща нефростомия, нефротомия, пиелостомия или пиелотомия

Биопсия на бъбрек

36561-00 Затворена биопсия на бъбрек

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

**81.91 АРТРОЦЕНТЕЗА

аспирация от става

Изключва:

такава за:

артрография - 88.32

биопсия на ставна структура - 80.30-80.39

инжектиране на лекарство - 81.92

Аспирация на други мускулно-скелетни точки

50124-00 Аспирация на става или друга синовиална кухина, некласифицирана другаде

Аспирация на бурса

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН И МУСКУЛ

**86.11 БИОПСИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

Биопсия на кожа и подкожна тъкан

30071-00 Биопсия на кожа и подкожна тъкан

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.41 КАТ НА ГРЪДЕН КОШ

КАТ скениране на гръдния кош

електронна субтракция на гръдния кош

фотоелектричен отговор на гръдния кош

томография с използване на компютър, на рентгенови-лъчи и камера на гръдния кош

Компютърна томография на гръден кош

Компютърна томография на гръден кош

Включва: кост

гръдна стена

бял дроб

медиастинум

плевра

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• корем (56301-01, 56307-01 [1957])

• и таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• мозък (57001, 57007 [1957])

56301-00 Компютърна томография на гръден кош

56307-00 Компютърна томография на гръден кош с интравенозна контрастна материя

**87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ, ТАКА ОПИСАНО

рентгеново изследване на гръден кош БДУ

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН

Рентгенография на горен крайник

57512-03 Рентгенография на длан, пръсти и китка

** 88.26 ДРУГО СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

Рентгенография на таз

57712-00 Рентгенография на тазобедрена става

Не включва: контрастна артрография (59751-00 [1985])

такава на фемурна шийка (57518-00 [1983])

57715-00 Рентгенография на таз

**88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА

Радиография на долен крайник

57518-00 Рентгенография на фемур

Радиография на бедро

Не включва: такава при вътрешна фиксация на феморална фрактура (57721-00 [1981])

57524-00 Рентгенография на фемурална кост и коляно

57518-01 Рентгенография на коляно

Не включва: изследване костна възраст на коляно и китка (58300-00 [1984])

57524-01 Рентгенография на коляно и подбедрица

57518-02 Рентгенография на подбедрица

** 88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО

57524-04 Рентгенография на глезен и стъпало

АРТЕРИОГРАФИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРАСТЕН МАТЕРИАЛ

Включва: ангиография на артерии

артериална пункция за инжектиране на контрастния материал

радиография на артерии (чрез флуороскопия)

ретроградна артериография

Забележка: Четирицифрената класификация означава мястото на изследване, а не мястото на инжекция.

Изключва:

артериогрофия с използване на:

радиоизотопи и радионуклеиди - 92.01-92.19

ултразвук - 88.71-88.79

флуоресцентна ангиография на око - 95.12

Друга ангиография

**88.41 АРТЕРИОГРАФИЯ НА МОЗЪЧНИ АРТЕРИИ

ангиографияграфия на:

базиларни артерии

каротис (интерна)

постериорна церебрална циркулация

вертебрална артерия

59970-02 Мозъчна ангиография

**88.42 АОРТОГРАФИЯ

артериография на аорта и аортна дъга

59903-03 Аортография

**88.45 АРТЕРИОГРАФИЯ НА БЪБРЕЧНИ АРТЕРИИ

Артериография

59970-03 Периферна артериография

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 -00.09

**88.72 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪРЦЕ

eхокардиография(вкл. 2 D ЕхоКГ и Доплер)

интраваскуларен ултразвук на сърце

Ултразвук на сърце

Ехокардиография

Включва: такъв изпълнен:

• използвайки:

• мапиране с цветен поток

• Доплер техники (продължителна вълна) (пулсираща вълна)

• механично секторно сканиране

• трансдюсер с фазово излъчване

• с видео запис

55113-00 M-режим и двуизмерен ултразвук на сърце в реално време

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

**88.91 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОЗЪК И МОЗЪЧЕН СТВОЛ

Изключва:

интраоперативно магнитно резонансно изображение - 88.96

магнитно резонансно изображение в реално време - 88.96

Магнитно резонансен образ

 0042

90901-00 Магнитно резонансна томография на мозък

Не включва: функционално магнитно резонансно изследване на мозък (90901-09 [2015])

**88.92 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ГРЪДЕН КОШ И МИОКАРД

90901-04 Магнитно резонансна томография на гръден кош

Включва: сърце

**89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Включва: химично изследване на урина - всички позиции /белтък, седимент, билирубин, уробилиноген, глюкоза/

1932 Изследвания на урината

91920-14 Изследване за белтък в урината

91920-01 Изследване на уринен седимент

9192016 Изследване за билирубин в урината

91920-05 Изследване за уробилиноген в урината

91920-08 Изследване на захар в уринна проба

89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

ЕКГ

Друга електрокардиография [ЕКГ]

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

**90.53 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И/ИЛИ ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1926 Микробиологични изследвания

91937-02 Микробиологично/Микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

И/ИЛИ

1929 Вирусологични изследвания

91911-19 Други вирусологични изследвания

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително::

Хематологични изследвания - СУЕ, хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, ДКК, тромбоцити;

Биохимични изследвания - чернодробни ензими, креатинин, кръвна захар, /при необходимост - АФ, CRP, КФК, ГГТП, фибриноген/

По преценка:

Имунологични изследвания - ANA, Waaler Ross, AST /при необходимост други/

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-11 Изследване на фибриноген

1924 Биохимична изследвания

91910-03 Кръвно-захарен профил

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-19 Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-28 Клинико-химични изследвания за Креатинкиназа (КК)

91910-29 Клинично-химични изследвания за ГГТ

91910-30 Клинично-химични изследвания за алкална фосфатаза (АФ)

1930 Имунологични изследвания

91923-07 Изследване на ревматоиден фактор

91923-08 Изследване на антистрептолизинов титър (AST)

Включва: при ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции

91924-01 Определяне на антинуклеарни антитела в серум

91915-00 Други имунологични изследвания

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН

микроскопско изследване на:

кожа

**91.69 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН

Капиляроскопия

1934 Други лабораторни изследвания

91919-00 Микроскопско изследване на проба от кожа и друга покривна тъкан

Капиляроскопия

Друго морфологично изследване

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.08 ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Изключва:

ЕМГ на око - 95.25

такава с полисомнография - 89.17

ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23

Невромускулна електродиагностика

 0042

EMГ [електромиография]:

• на ≥ 1 мускул(и)

• използвайки кръгови иглени електроди

Изследване на невромускулна проводимост

11012-00 Електромиография (ЕМГ)

Не включва: мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

* 81.92 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СТАВА ИЛИ ЛИГАМЕНТ

Приложение на агент в други мускулно-скелетни точки

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА

Изключва:

неоперативни:

манипулации 93.25-93.29

разтягане - 93.27-93.29

* 83.96 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В БУРСА

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик

Приложение на агент в други мускулно-скелетни точки

* 83.97 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СУХОЖИЛИЕ

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.14 ИНЖЕКЦИЯ НА ГАМА-ГЛОБУЛИН

инжекция на имунен серум

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-05 Приложение на гама глобулин

Инжектиране или трансфузия на:

• гама глобулин

• имуноглобулин

• Intragam

*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ

Изключва:

инфузия на drotrecogin alfa (активиран) - 00.11

Приложение на фармакотерапия

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент, стероид

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

96201-03 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, стероид

*99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОРАКОВА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧНА СУБСТАНЦИЯ

инжекция или инфузия на антинеопластичен агент

цитостатик

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

96197-00 Мускулно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

96201-00 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ, ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва и човешки имуноглобулин

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна терапевтична процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) по МКБ 9 КМ (една от които задължително е КАТ (87.41) или МРТ (88.91 или 88.92), посочени в Приложение № 21, насочени към основната диагноза (една основна терапевтична процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни блока по АКМП, насочени към основната диагноза).

Всички диагностични процедури, включени в блок основни диагностични процедури, се извършват от ЛЗ за БМП по време на хоспитализацията.

Клиничната пътека не може да бъде завършена със следните терапевтични процедури: 81.92, 83.96 или 83.97.

Код 89.29 „Изследване на урина“ включва: химично изследване на урина - всички позиции /белтък, седимент, билирубин, уробилиноген, глюкоза/.

Код 90.59 „Изследване на кръв“ включва задължително: хематологични изследвания - СУЕ, хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, ДКК, тромбоцити; биохимични изследвания - чернодробни ензими, креатинин, кръвна захар, /при необходимост - АФ, CRP, КФК, ГГТП, фибриноген/. По преценка: имунологични изследвания - ANA, Waaler Ross, AST /при необходимост други/

Код 96199-09 “Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент” включва приложение на антикоагулант и/или човешки имуноглобулин.

Код 96200-09 “Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент” включва приложение на антикоагулант.

Код 96197-09 “Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент” включва приложение на човешки имуноглобулин.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”. Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в обхвата на медицинската специалност "Детска ревматология, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".

Изискванията за наличие на задължителни звена и апаратура са съобразени с медицински стандарт „Ревматология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по детска ревматология

или

Детска клиника/ отделение - ІІІ ниво

2. Клинична лаборатория*

3. Образна диагностика - ехограф, подходящ за изследване на стави

4. Апарат за ЕКГ

5. Ренгенов апарат за скопия и графия

В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по ревматология.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Отделение/лаборатория по клинична патология

2. КТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния

3. Вирусологична лаборатория

4. Имунологична лаборатория

5. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• лекар със специалност по детска ревматология

или

лекар със специалност по детска ревмокардиология

или

лекари със специалност по педиатрия - четирима;

• лекар със специалност клинична лаборатория;

• лекар със специалност по образна диагностика.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

4.1. Радиоизотопна лаборатория или нуклеарно-медицинско звено - допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго ЛЗ.

4.2. Отделение по физиотерапия и рехабилитация - допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго ЛЗ.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

1.1. Диагностика и лечение на пациенти със доказани системни заболявания и наличие на:

• тежка психоза, епилептичен гърч, мозъчно-съдов инцидент;

• тежък интоксикационно-фебрилен синдром;

• васкулит с некрози;

• бързопрогресиращ полимиозит;

• остро възникнал нефрозен синдром или рязко повишение на креатинина;

• белодробни прояви, изхождащи от болестта (пулмонит, белодробна съдова болест, плеврален излив );

• прогресиращ лупусен кардит (перикарден излив, миокардит с прогресираща СН, рефрактерен на ГКС лечение, ендокардит с увреждане на много клапи);

• васкулитен обрив, съчетан с коремна болка;

• новоустановена артериална хипертония;

• цитопения (левкоцити под 3000, тромбоцити под 100 000);

• васкулитен синдром и рецидивираща хематурия и/или протеинурия.

1.2. Първоначална диагностика, стадиране и определяне на терапевтичен подход при болни с данни за системно заболяване;

1.3. Диагностично уточняване, рестадиране и корекция на терапевтичен подход при болни със системно заболяване с недостатъчен терапевтичен ефект от провежданото извънболнично лечение;

1.4. Провеждане на пулс-терапия с цитостатици, кортикостероиди, интравенозен гама-глобулин и други биологични средства по определена терапевтична схема.

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ

ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се взема до 6 час от постъпването, а в останалите случаи се взема до 24 час от постъпването.

Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията.

В случай на необходимост рентгенография същата се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията.

Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

SLEDAI индекс за оценка активността на SLE, респ. нуждата от хоспитализация:

8 точки - невролупус (епилептиформени припадъци и/или психоза, органичен мозъчен синдром, зрителни нарушения, увреда на ЧМН, мозъчно-съдови инциденти, лупусно главоболие);

8 точки - васкулит (васкулитни обриви с некрози по крайниците и тялото);

4 точки - артрит или миозит;

4 точки - нефрит (цилиндрурия и/или хематурия, протеинурия, пиурия);

2 точки - кожни прояви (пеперудообразен еритем и/или алопеция, афтоза);

2 точки - полисерозит (перикардит или плеврит);

2 точки - хипокомплементемия;

2 точки - повишени антитела срещу нативна ДНК;

1 точка - фебрилитет над 38 градуса;

1 точка - цитопения (левкоцити под 3000, тромбоцити под 100 000).

Точки се дават за всеки установен признак - броят варира от 0 до 105 точки. Тази точкова система, определяща активността на заболяването, се отнася само за пациенти с вече поставена диагноза лупус - те се хоспитализират, ако имат 8 и повече точки.

Медикаментозното лечение включва следните лекарствени групи:

• нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);

• бавнодействащи (болестопроменящи) противоревматични лекарствени средства:

• за перорално приложение;

• за парентерално приложение;

• терапевтични средства с имуномодулиращ ефект - интравенозен гамаглобулин, биологични средства, моноклонални антитела и др.

• кортикостероиди:

• за перорално приложение;

• за парентерално приложение;

• имуносупресори:

• за перорално приложение;

• за парентерално приложение;

• антибактериални, антивирусни и антимикотични средства;

• средства за локално приложение:

• кортикостероиди с удължено действие;

• перкутанни средства;

• симптоматични - диуретици, кардиотоници, съдоразширяващи, антихипертензивни, антихистаминови, антикоагуланти, антиагреганти.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Съгласно международно приетите диагностични критерии (таблици), за съответната нозология и съобразно клиничната картина, рентгенографските промени, лабораторните и инструментални изследвания.

Имунологични изследвания се извършват веднъж на три месеца по преценка на лекуващия детски ревматолог, при когото е диспансеризирано детето.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ

МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

• поставена окончателна диагноза;

• овладяване на фебрилитета;

• подобрение на показателите за възпалителна и имунологична активност на заболяването;

• корекция на отклоненията в клинико-лабораторните показатели;

• приключване на пулс-терапия и корекция на отклоненията в клинико-лабораторните показатели.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

Имунологични изследвания се извършват веднъж на три месеца по преценка на лекуващия детски ревматолог.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) - подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДУС

Системният лупус еритематозус (СЛЕ) е хронично автоимунно заболяване, което може да засегне различни органи и системи. Причините не са известни. Предполага се участие на голям брой наследствени рискови фактори, в съчетание с някои фактори на околната среда като: вирусни инфекции, някои медикаменти, слънчево облъчване.

СЛЕ е рядка болест, която засяга предимно момичета и млади жени във възрастта от 15-45 години, като съотношението жени/мъже е 9:1. Изявата на заболяването е необичайна под 5 години и много рядка във възрастта преди пубертета.

Началото на заболяването при повечето от случаите е постепенно, бавно, с неспецифични оплаквания от умора, отпадналост, непостоянна температура, отслабване на тегло, липса на апетит. По-късно се развиват специфични симптоми във връзка със засягане на един или повече органи. Измененията по кожата са чести и включват разнообразни обриви, като т.нар. "пеперудообразен обрив" по лицето, смятан за специфичен при СЛЕ, се установява в 30 - 50% от децата. Характерно за обривите при СЛЕ е тяхната фоточувствителност. Язвите по лигавицата на устата и носа също са чести в началото на заболяването. Понякога се явява косопад, зачервяване и побледняване на ръцете при студ (синдром на Рейно). При повечето от децата се развива артрит в различни стави, който е преходен, недеформиращ. Понякога децата имат оплаквания от болки в гърдите, усилващи се при дишане и болки зад гръдната кост. Състоянието се обуславя от възпаление на плеврата и перикарда.

Засягане на бъбреците се наблюдава при почти всички деца със СЛЕ и варира от леко възпаление до значителни увреждания на органите. Въпреки липсата на оплаквания в началото на заболяването се установяват патологични отклонения в урината и в изследванията, отразяващи бъбречната функция. При деца с по-тежко бъбречно увреждане се открива кръв в урината и отоци в областта на клепачите, в ходилата и долни крайници.

Засягането на централната нервна система е рядко. Протича с главоболие, гърчове и нервнопсихични прояви, като нарушена концентрация и памет, емоционална лабилност, депресия и психози.

В отделни случаи СЛЕ протича с анемия, дължаща се на разпад на еритроцитите (хемолитична) и/или с намаление на тромбоцитния брой, протичащо с прояви на кървене от кожата, стомашно - чревния тракт и други органи.

При СЛЕ се откриват разнообразни имунологични отклонения и феномени, които подпомагат поставянето на диагнозата и проследяване на болните деца. Касае се за автоантитела, насочени най-често към клетъчното ядро (антинуклеарни антитела) и неговите компоненти (анти - ДНК антитела, насочени към генетичния материал на клетката, анти-Згп антитела, антифосфолипидни антитела и други). Изследването на комп-лементните протеини (СЗ и С4) отразява активността на заболяването, особено при бъбречно засягане.

Глюкокортикостероидите (метилпреднизолон, преднизон или преднизолон) са основно лечение при СЛЕ. Те намаляват възпалителната и имунолотгична активност на заболяването. Дозата, начинът на приложението им (през устата или венозно) и продължителността на лечението, зависят от тежестта на заболяването и степента на органно засягане. Имуносупресивните медикаменти (циклофосфамид, имуран) също потискат патологичния имунен отговор и се включват при по-тежки форми на лупус или недостатъчен ефект от глюкокортикостероидите. Нестероидни антиревматични средства (фелоран, индометацин и други) се използват при ставно - мускулни болки (артрит) за кратък период от време.

Лечението е продължително и изисква периодични прегледи и изследвания, които се определят от лекуващия педиатър-ревматолог.

Прогнозата на заболяването е значително подобрена с ранното включване на глю-кокортикостероиди и имуносупресори и умелия контрол на лечението.

СКЛЕРОДЕРМИЯ

Какво представлява болестта?

В превод от гръцки език "склеродерма" означава твърда кожа, защото кожата се променя в твърда и лъскава. Болестта има различни форми при които отличителен белег е втвърдената кожа.

При локализираната склеродермия заболяването е ограничено, като променените участъци имат формата на петна (морфея) или са линеарни (линеарна склеродерма). Последната се придружава от промени в тъканите в дълбочина и това причинява деформации. В началото на заболяването кожните промени са оградени от червено-виолетов ръб. Има загуба на подкожна мастна тъкан, което причинява хлътване. При линеарната форма се наблюдава забавен растеж на подлежащите мускули и тъкани.

При системната склеродерма (системна склероза) заболяването е дифузно и поразява не само кожата, но и вътрешните органи. Това води до оплаквания, включващи затруднения в дишането, високо кръвно налягане, болки в сърдечната област.

Каква е честотата?

Това е рядко заболяване. Изследванията показват, че честотата не надвишава повече от 3 нови случая на 100 000 население за година. Локализираната склеродерма е обичайната форма на заболяването при деца, предимно момичета. Само 10 % от децата имат клиничните прояви на системна склероза.

Какво причинява болестта?

Това е възпалително заболяване, но причината за този особен вид възпаление все още не е установена. Болестта е автоимунна, което означава че имунната система на пациента реагира срещу кожните структури и/или вътрешните органи (при системна склероза). Възпалителният процес води до появата на оток и повишена температура. По-късно се разраства фиброзна тъкан (през периода на възстановяване).

Предава ли се болестта по наследство?

Няма доказателства за генетично предразположение към болестта. Проучванията в тази област продължават, особено при деца. При възрастни има съчетание с други автоимунни заболявания в семейството.

Можем ли да се предпазим от заболяването?

Няма профилактика на това заболяване.

Заразно ли е то?

Не. Някои инфекции могат да бъдат провокиращ фактор за отключване на болестта, но самото заболяване не е инфекциозно и заболелите не трябва да се изолират от околните.

ЛОКАЛИЗИРАНА СКЛЕРОДЕРМА

Как се диагностицира болестта?

Често в ранните стадии около участъка на втвърдена кожа има пурпурно-виолетов ръб. Това е в резултат на възпалителния процес. Постепенно засегнатият участък кожа придобива кафяв, а по-късно по-бял оттенък. Диагнозата се поставя от опитен лекар и се потвърждава чрез кожна биопсия. Линеарната склеродерма засяга лентовидно горните или долни крайници. При процеса се обхващат в дълбочина подкожната тъкан, мускулите и подлежащите кости, което води до изоставане в растежа и развитието на крайника. Понякога линеарната склеродерма засяга лицето и скалпа. Кръвните тестове обикновено са нормални по отношение на показателите за възпаление. При тази форма на заболяването няма значително засягане на вътрешни органи.

Какво е лечението на локализираната склеродерма?

То е по посока на ограничаване на възпалителния процес, затова трябва да започне рано. Лечението има много малко влияние върху вече отложената фиброзна тъкан. Ако възпалителния процес бъде спрян, организмът има възможността да реабсорбира част от фиброзната тъкан и така да се стигне до известно омекотяване на засегнатата кожа. Лекарската преценка е важна при избора на лечение, тъй като то може да варира от локално (с различни кремове) до включване на кортикостероиди и метотрексат. При линеарната склеродерма е необходимо по-агресивно лечение, тъй като тъканото засягане в дълбочина е по-изразено. Ако не се проведе лечение, резултатът е скъсяване с умаляване на засегнатия крайник. Под твърдата кожа не се развива достатъчно подкожна мастна и мускулна тъкан. Втвърдената кожа около ставите води до тяхното деформиране и сковаване. За диагнозата най-често се използва термографията като тест, който измерва топлината на кожата. Противовъзпалителното лечение включва най-често кортикостероиди или метотрексат. Те трябва да бъдат предписани от ревматолог или дерматолог (детски ревматолог или детски дерматолог). Резултатът от лечението при локализираната склеродерма е все още в процес на проучване.

Физиотерапията е много важна част от лечението на линеарната склеродерма -раздвижване на ставите, покрити с променена кожа, дълбок масаж, физиопроцедури. Важно е да бъдат използвани слънцезащитни кремове в областта на лезиите.

СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМА

Как се диагностицира системната склеродерма? Какви са главните симптоми?

Ранните симптоми са промяна в цвета на пръстите на ръцете и краката при вариране на околната температура (Рейно феномен), изтръпване и улцерации по върха на пръстите. Кожата се втвърдява и става по-лъскава. По-късно измененията могат да обхванат цялото тяло. Засягат се и вътрешни органи, което определя дългосрочната прогноза на болестта. Оценката на състоянието се извършва чрез кръвни или други функционални тестове.

При децата рано се засяга хранопровода, което е причина за смущения в гълтането. Може да се засегне и целия стомашно-чревен тракт. От поражението на белите дробове сърцето и бъбреците зависи изхода на болестта.

Какво е лечението на системната форма на склеродермия?

За съжаление няма лечение, което може да спре напълно прогресирането на това заболяване. Използват се кортикостероиди, метотрексат или Д-пенициламин. При Рейно феномен е важно да се поддържа добро кръвообращение чрез затопляне. Понякога се налага използването на лекарства разширяващи кръвоносните съдове. Когато има засягане на бял дроб или бъбреци се използва циклофосфамид. Изборът на подходяща схема на лечение трябва да се извърши от специалист ревматолог (детски ревматолог) често в екип с други специалисти. Под проучване са нови терапевтични схеми. Наложително е използването на физиотерапия, особено когато е затруднено движението в ставите или има затруднения в дишането.

Необходимост от периодични прегледи?

Те са необходими за да се установи дали заболяването прогресира, както и да се назначи съответното лечение. Контролира се функцията на бял дроб, сърце, бъбреци, чревен тракт, както и наличието на евентуални странични ефекти на лечението.

Какво е дългосрочното развитие на болестта?

Морфеята обикновено оставя само козметични кожни дефекти. Линеарната склеродерма причинява сериозни козметични проблеми във връзка със загубата на мускулатура и засягането на костта.

Системната склероза е застрашаващо живота състояние. Продължителността на живота се определя от степента на засягане на вътрешните органи. При някои пациенти заболяването може да се постави под контрол за продължително време.

Възможно ли е пълно възстановяване?

Възстановяване е възможно при някои пациенти с локализирана склеродерма. При системна склероза това е по-малко вероятно. Целта е значително подобрение и стабилизиране на състоянието.

ПОЛИМИОЗИТ /ДЕРМАТОМИОЗИТ

Възпалителните заболявания на мускулите са хетерогенна група болестни състояния, характеризиращи се с проксимална мускулна слабост и негнойно възпаление на скелетната мускулатура. Основните прояви на болестта са мускулната слабост ангажираща симетрично раменния и тазовия пояс. Нарушени са обичайните движения на горните и долни крайници. Слабостта в шийната мускулатура затруднява вдигането на главата от възглавницата, засягането мускулатурата на мекото небце и гълтача затруднява преглъщането. Кожни прояви се наблюдават при болни с дерматомиозит, с оток и лилаво-червеникав обрив по клепачите на очите и откритите части на тялото. Понякога може да има болки по ставите, задух и затруднено дишане при засягане на междуребрената мускулатура. Сърдечните симптоми са сравнително рядко (ритъмни и проводни нарушения). При тази болест бъбреците не се засягат много.

Вашата хоспитализация има за цел да Ви бъдат направени клинични, лабораторни и инструментални изследвания, да се определи стадият и активността на болестта и да се определи адекватно лечение. За целта може да се наложи провеждане на някои инвазивни процедури или рентгенови изследвания, кожно-мускулна биопсия, електро-миография, компютърна томография и др.

Комплексното лечение на полимиозит /дерматомиозита включва кортикостероиди, имуносупресори, антималарици. Изборът на конкретен медикамент или комбинация от медикаменти е от компетенцията на Вашия лекар. При изява на нежелани лекарствени реакции или други смущаващи Ви обстоятелства, уведомете лекуващия лекар. Гаранция за успешно лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените назначения.

При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при вземане на всяко решение по отношение на лечебните процедури.

Ако по време на лечението пожелаете да прекратите същото, можете да направите това по всяко време, без да сте длъжни да давате обяснения. Необходимо е обаче да изразите това свое желание писмено като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорност за вашето здраве.

СИСТЕМЕН ВАСКУЛИТ

Системните васкулити са група заболявания, чиято главна патологична проява е възпаление на съдовата стена. Това довежда до стеснение на съда и нарушено хранене на съответната тъкан или орган и последваща некроза (смърт на клетките и тъканите). Васкулитът може да бъде самостоятелно заболяване или вторична проява на друга основна болест. Причините за болестта в повечето случаи са неизвестни, но се наблюдават при някои вирусни инфекции, автоимунни заболявания, злокачествени заболявания, могат да се предизвикат от някои медикаменти, храни, напитки, консерванти, серуми, ваксини, ухапвания от насекоми и др.

Васкулитите се делят на първични и вторични, а също така и в зависимост от големината на поразения кръвоносен съд на такива, засягащи малки, средни и големи кръвоносни съдове.

Болестта може да се прояви по различни начини в зависимост от степента и локализацията на съдовото засягане. Според остротата на протичане се различават по-бавно прогресиращи и ограничени форми, както и с бърза еволюция и многосистемно засягане. Обикновено заболяването започва с някои неспецифични симптоми като повишена температура, отпадналост, загуба на тегло и др. Наред с това се манифестират и прояви, подсказващи многосистемно засягане - кожен обрив, периферна невропатия, асиметричен артрит. Паралелно може да се появят и симптоми от вътрешните органи: 6ъбреци, стомашно-чревен тракт, сърце и др.

Вашата хоспитализация има за цел да Ви бъдат направени клинични, лабораторни и инструментални изследвания; да се определи стадия и активността на Вашето заболяване и да се назначи подходящо лечение. За целта може да се наложи провеждането на някои инвазивни процедури и рентгенови изследвания, кожно - мускулна биопсия, ангиография, ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография и др.

Комплексното лечение на системните васкулити включва: кортикостероиди, имуно-супресори (циклофосфамид), имуномодулиращи, други медикаменти. Провежда се в някои случаи лечение с моноклонални антитела, плазмафереза, лимфофереза, криоплазмофереза. Изборът на конкретните медикамент

Не включва: менингококов артрит (М01.0*)

М03.00* Множествена локализация

М03.01* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М03.02* Мишница раменна кост лакътна става

М03.03* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М03.04* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М03.05* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М03.06* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М03.07* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М03.08* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде

Постинфекциозна артропатия при:

• ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica (А04.6†)

• вирусен хепатит (В15—В19†)

Не включва: вирусни артропатии (М01.4—М01.5*)

М03.20* Множествена локализация

М03.21* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М03.22* Мишница раменна кост лакътна става

М03.23* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М03.24* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М03.25* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М03.26* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М03.27* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М03.28* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Синдром на Felty

Ревматоиден артрит със спленомегалия и левкопения

M05.00 Множествена локализация

M05.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M05.02 Мишница раменна кост лакътна става

M05.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M05.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M05.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M05.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M05.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M05.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Ревматоидна болест със засягане на белия дроб (J99.0*)

M05.10† Множествена локализация

M05.11† Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M05.12† Мишница раменна кост лакътна става

M05.13† Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M05.14† Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M05.15† Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M05.16† Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M05.17† Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M05.18† Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи

Ревматоиден(-на):

• кардит (I52.8*)

• ендокардит (I39.—*)

• миокардит (I41.8*)

• миопатия (G73.7*)

• перикардит (I32.8*)

• полиневропатия (G63.6*)

M05.30† Множествена локализация

M05.31† Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M05.32† Мишница раменна кост лакътна става

M05.33† Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M05.34† Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M05.35† Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M05.36† Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M05.37† Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M05.38† Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други серопозитивни ревматоидни артрити

M05.80 Множествена локализация

M05.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M05.82 Мишница раменна кост лакътна става

M05.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M05.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M05.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M05.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M05.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M05.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Серонегативен ревматоиден артрит

M06.00 Множествена локализация

M06.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M06.02 Мишница раменна кост лакътна става

M06.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M06.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M06.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M06.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M06.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M06.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Болест на Still при възрастни

Не включва: Болест на Still БДУ (М08.2)

M06.10 Множествена локализация

M06.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M06.12 Мишница раменна кост лакътна става

M06.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M06.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M06.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M06.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M06.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M06.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Дистална интерфалангеална псориатична артропатия (L40.5†)

М07.00* Множествена локализация

М07.04* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.07* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

Инвалидизиращ артрит (L40.5†)

М07.10* Множествена локализация

М07.11* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.12* Мишница раменна кост лакътна става

М07.13* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.14* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.15* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.16* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.17* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.18* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Псориатичен спондилит (L40.5†)

М07.28* Други гръбначен стълб

Други псориатични артропатии (L40.5†)

М07.30* Множествена локализация

М07.31* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.32* Мишница раменна кост лакътна става

М07.33* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.34* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.35* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.36* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.37* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.38* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Артропатия при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.—†)

М07.40* Множествена локализация

М07.41* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.42* Мишница раменна кост лакътна става

М07.43* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.44* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.45* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.46* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.47* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.48* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Артропатия при улцерозен колит (К51.—†)

М07.50* Множествена локализация

М07.51* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.52* Мишница раменна кост лакътна става

М07.53* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.54* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.55* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.56* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.57* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.58* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други ентеропатични артропатии

М07.60* Множествена локализация

М07.61* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.62* Мишница раменна кост лакътна става

М07.63* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.64* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.65* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.66* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.67* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.68* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески анкилозиращ спондилит

Не включва: анкилозиращ спондилит при възрастни (М45)

M08.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески артрит със системно начало

Болест на Still БДУ

Не включва: болест на Still с начални прояви при възрастни (М06.1)

M08.20 Множествена локализация

M08.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M08.22 Мишница раменна кост лакътна става

M08.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M08.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M08.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M08.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M08.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M08.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески полиартрит (серонегативен)

Ювенилен хроничен полиартрит

M08.30 Множествена локализация

Юношески пауциартикуларен артрит

M08.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M08.42 Мишница раменна кост лакътна става

M08.43 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M08.44 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M08.45 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M08.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M08.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M08.48 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески артрит при псориазис (L40.5†)

М09.00* Множествена локализация

М09.01* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.02* Мишница раменна кост лакътна става

М09.03* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.04* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.05* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.06* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.07* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.08* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески артрит при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.—†)

М09.10* Множествена локализация

М09.11* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.12* Мишница раменна кост лакътна става

М09.13* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.14* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.15* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.16* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.17* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.18* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески артрит при улцерозен колит (К51.—†)

М09.20* Множествена локализация

М09.21* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.22* Мишница раменна кост лакътна става

М09.23* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.24* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.25* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.26* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.27* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.28* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Хронична постревматична артропатия [Jaccoud]

M12.00 Множествена локализация

M12.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.02 Мишница раменна кост лакътна става

M12.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Болест на Kaschin-Beck

M12.10 Множествена локализация

M12.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.12 Мишница раменна кост лакътна става

M12.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Вилонодуларен синовит (пигментен)

M12.20 Множествена локализация

M12.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.22 Мишница раменна кост лакътна става

M12.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Палиндромен ревматизъм

M12.30 Множествена локализация

M12.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.32 Мишница раменна кост лакътна става

M12.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.38 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Интермитентна хидрартроза

M12.40 Множествена локализация

M12.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.42 Мишница раменна кост лакътна става

M12.43 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.44 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.45 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.48 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

Моноартрит, некласифициран другаде

M13.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M13.12 Мишница раменна кост лакътна става

M13.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M13.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M13.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M13.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M13.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M13.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други уточнени артрити

M13.80 Множествена локализация

M13.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M13.82 Мишница раменна кост лакътна става

M13.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M13.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M13.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M13.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M13.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M13.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Системни увреждания на съединителната тъкан при болести, класифицирани другаде

Не включва: артропатии при болести, класифицирани другаде (М14.—*)

М36.4* Артропатия при реакции на свръхчувствителност, класифицирани другаде

Артропатия при болестта на Schönlein-Henoch (D69.0†)

Анкилозиращ спондилит

Ревматоиден артрит на гръбначния стълб

Не включва: артропатия при синдрома на Reiter (М02.3)

ювенилен (анкилозиращ) спондилит (М08.1)

синдром на Behзet (M35.2)

М45.0 Множествено засягане на гръбначния стълб

М45.1 Окципито-атланто-аксисен отдел

М45.2 Шийна област

М45.3 Шийно-гръден отдел

М45.4 Гръден отдел

М45.5 Гръднопоясен отдел

М45.6 Поясен отдел

М45.7 Пояснокръстен отдел

М45.8 Кръстен и кръстноопашен отдел

Ентезопатия на гръбначния стълб

Увреждане в инсерциите на лигаментите или мускулите на гръбначния стълб

М46.00 Множествено засягане на гръбначния стълб

М46.01 Окципито-атланто-аксисен отдел

М46.02 Шийна област

М46.03 Шийно-гръден отдел

М46.04 Гръден отдел

М46.05 Гръднопоясен отдел

М46.06 Поясен отдел

М46.07 Пояснокръстен отдел

М46.08 Кръстен и кръстноопашен отдел

Сакроилеит, некласифициран другаде

М46.18 Сакроилеит, некласифициран другаде - кръстен и кръстноопашен отдел

Други уточнени възпалителни спондилопатии

М46.80 Множествено засягане на гръбначния стълб

М46.81 Окципито-атланто-аксисен отдел

М46.82 Шийна област

М46.83 Шийно-гръден отдел

М46.84 Гръден отдел

М46.85 Гръднопоясен отдел

М46.86 Поясен отдел

М46.87 Пояснокръстен отдел

М46.88 Кръстен и кръстноопашен отдел

Забележка: диагнозите със знак звездичка (*), не могат да се използват като самостоятелни диагнози (самостоятелен код), а изискват основна диагноза (основен код), обозначена със знак кръстче (†), която винаги стои на първо място.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

АРТРОСКОПИЯ

**80.26 АРТРОСКОПИЯ НА КОЛЯНО

Други инцизионни процедури на коляно

49557-00 Артроскопия на коляно

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

**81.91 АРТРОЦЕНТЕЗА

аспирация от става

Изключва:

такава за:

артрография - 88.32

биопсия на ставна структура - 80.30-80.39

инжектиране на лекарство - 81.92

Аспирация на други мускулно-скелетни точки

50124-00 Аспирация на става или друга синовиална кухина, некласифицирана другаде

Аспирация на бурса

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.21 КОНТРАСТНА МИЕЛОГРАФИЯ

Рентгенография на гръбначен стълб

Включва: функционални гледни точки

59724-00 Миелография

**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

**87.23 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

58103-00 Рентгенография на торакален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

**87.24 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

сакрококцигеално рентгеново изследване

58106-00 Рентгенография лумбосакрален отдел на гръбначен стълб

Радиография на поясен гръбнак

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

**87.41 КАТ НА ГРЪДЕН КОШ

Компютърна томография на гръден кош

Компютърна томография на гръден кош

Включва: кост

гръдна стена

бял дроб

медиастинум

плевра

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• корем (56301-01, 56307-01 [1957])

• и таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• мозък (57001, 57007 [1957])

56301-00 Компютърна томография на гръден кош

56307-00 Компютърна томография на гръден кош с интравенозна контрастна материя

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.01 КАТ НА КОРЕМ

КАТ скениране на корем

Изключва:

КАТ скениране на бъбреци - 87.71

Компютърна томография на корем

Включва: регион от диафрагмата до криста илиака

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (56301-01, 56307-01 [1957])

• и

• мозък (57001-01, 57007-01 [1957])

• таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• таз (56501-00, 56507-00 [1963])

56401-00 Компютърна томография на корем

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

**88.21 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО И МИШНИЦА

Рентгенография на раменен отдел

57700-00 Радиография на рамо или скапула

**88.22 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ И ПРЕДМИШНИЦА

Рентгенография на горен крайник

57512-01 Рентгенография на лакът и предмишница

**88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН

57512-03 Рентгенография на длан, пръсти и китка

**88.24 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРЕН КРАЙНИК

57700-00 Радиография на рамо или скапула

** 88.25 ПЕЛВИМЕТРИЯ

Рентгенография на таз

59503-00 Рентгенографска пелвиметрия

Не включва: пелвиметрия чрез компютър томография (57201-00 [1964])

** 88.26 ДРУГО СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

57712-00 Рентгенография на тазобедрена става

Не включва: контрастна артрография (59751-00 [1985])

такава на фемурна шийка (57518-00 [1983])

57715-00 Рентгенография на таз

** 88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА

Радиография на долен крайник

57518-00 Рентгенография на фемур

Радиография на бедро

Не включва: такава при вътрешна фиксация на феморална фрактура (57721-00 [1981])

57524-00 Рентгенография на феморална кост и коляно

57518-01 Рентгенография на коляно

Не включва: изследване костна възраст на коляно и китка (58300-00 [1984])

57524-01 Рентгенография на коляно и подбедрица

57518-02 Рентгенография на подбедрица

** 88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО

57524-04 Рентгенография на глезен и стъпало

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

**88.38 ДРУГА КАТ

скелет

Изключва:

КАТ скениране на:

корем - 88.01

глава - 87.03

бъбрек - 87.71

гръден кош - 87.41

Компютърна томография на таз

Включва: кост

регион от криста илиака до симфиза

меки тъкани

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

такава при сканиране на:

• корем (56501-00, 56507-00 [1963])

• корем и гръден кош (56801-00, 56807-00 [1961])

56409-00 Компютърна томография на таз

56412-00 Компютърна томография на таз с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на таз, без, след това с венозен контраст

57201-00 Пелвиметрия чрез компютърна томография

Измерване на обем и диаметър на таз чрез компютърна томография

Компютърна томография на крайник

Включва: ръка

кост

пръст

крайници

крак

меки тъкани

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56619-00 Компютърна томография на крайник

56625-00 Компютърна томография на крайник с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на крайник, без, след това с венозен контраст

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

**88.72 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪРЦЕ

eхокардиография(вкл. 2 D ЕхоКГ и Доплер)

интраваскуларен ултразвук на сърце

Ултразвук на сърце

55113-00 M-режим и двуизмерен ултразвук на сърце в реално време

**88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА

Ултразвук на корем или таз

55036-00 Ултразвук на корем

Включва: сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])

ПРИ СЪСТОЯНИЯ, СВЪРЗАНИ С БРЕМЕННОСТ

88.77 ДИАГНОДСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ПЕРИФЕРНА СЪДОВА СИСТЕМА

Дуплекс ултразвук на крайник

Включва: такава включващи B-mode ултразвуково изследване и интегрирано Доплерово измерване на поток чрез спектрален анализ

Не включва: такава с мапиране на кръвоносни съдове при байпас (55294 [1948])

55248-00 Дуплекс ултразвук на артерии или байпас графтове в горен крайник, едностранно

55248-01 Дуплекс ултразвук на артерии или байпас графтове в горен крайник, двустранно

55238-00 Дуплекс ултразвук на артерии или байпас графтове в долен крайник, едностранно

55238-01 Дуплекс ултразвук на артерии или байпас графтове в долен крайник, двустранно

88.79 ДРУГ ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК - СТАВА

Ултразвук на други места

55800-00 Ултразвук на ръка или китка

55804-00 Ултразвук на предмишница или лакът

55808-00 Ултразвук на рамо или горна част на ръка

55816-00 Ултразвук на тазобедрена става

55828-00 Ултразвук на коляно

55836-00 Ултразвук на глезен или стъпало

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

**88.94 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- СИСТЕМА

Магнитно резонансен образ

90901-01 Магнитно резонансна томография на глава

Включва: лице

орбита

синуси (етмоидален) (фронтален) (максиларен) (сфеноидален)

черепна кост

Не включва: такава на мозък:

• функционални (90901-09 [2015])

• БДУ (90901-00 [2015])

90901-02 Магнитно резонансна томография на шия

Не включва: такава на шиен гръбнак (90901-03 [2015])

90901-03 Магнитно резонансна томография на гръбначен стълб

Включва: гръбначен мозък

90901-04 Магнитно резонансна томография на гръден кош

Включва: сърце

90901-05 Магнитно резонансна томография на корем

90901-06 Магнитно резонансна томография на таз

Включва: пикочен мехур

простата

90901-07 Магнитно резонансна томография на крайници

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС

**90.33 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

1926 Микробиологични изследвания

91929-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за култура и чувствителност

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.53 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - ДРУГО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ - ХЕМОКУЛТУРА

91937-02 Микробиологично/ микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:

биохимични изследвания - кр. захар, креатинин, ALAT, ASAT;

хематологични изследвания /минимум/: хемоглобин, СУЕ, левкоцити, левкограма;

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

1924 Биохимична изследвания

91910-03 Кръвно-захарен профил

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:

имунологични изследвания /минимум/: РФ /Waaler Rose/;

1930 Имунологични изследвания

91923-07 Изследване на ревматоиден фактор

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ

**90.93 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

1926 Микробиологични изследвания

91919-05 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от долния храносмилателен тракт и изпражнения за култура и чувствителност

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ

микроскопско изследване на:

кост лигамент

бурса мускул

хрущял синовиална мембрана

фасция сухожилие

**91.53 ДРУГО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91934-02 Микробиологично/ микроскопско изследване на проба от скелетно мускулната система и/или ставна течност за култура и чувствителност

**91.59 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ

Изследване на кристали в ставна течност

1934 Други лабораторни изследвания

91934-09 Друго микроскопско изследване на проба от скелетно мускулната система и/или ставна течност

Изследване на кристали, клетки, фагоцити и диференциално броене в ставна течност

ДРУГО РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ

**92.14 КОСТНО СКЕНИРАНЕ

Изследване на локализирана кост чрез нуклеарно медицинско изображение

Включва: кръвни:

• поток }

• обем } изследване

Не включва: това на става (61446-01, 61449-01 [2010])

61446-00 Локализирано костно изследване

61421-00 Изследване на костна система на цяло тяло

**93.08 EЛЕКТРОНЕВРОМИОГРАФИЯ

Изключва:

ЕНМГ на око - 95.25

такава с полисомнография - 89.17

емг на уретерален сфинктер - 89.23

Невромускулна електродиагностика

EMГ [електромиография]:

• на ≥ 1 мускул(и)

• използвайки кръгови иглени електроди

Изследване на невромускулна проводимост

11012-00 Електромиография (ЕМГ)

Не включва: мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

* 81.92 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СТАВА ИЛИ ЛИГАМЕНТ

Приложение на агент в други мускулно-скелетни точки

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА

Изключва:

неоперативни:

манипулации 93.25-93.29

разтягане - 93.27-93.29

* 83.96 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В БУРСА

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик

* 83.97 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СУХОЖИЛИЕ

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик

Приложение на фармакотерапия

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен

фармакологичен агент, стероид

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

96201-03 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, стероид

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен

фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен

агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени една основна терапевтична процедура и три основни диагностични процедури (една от които задължително е КАТ (87.41 или 88.01, или 88.38) или МРТ (88.94), посочени в блок „Кодове на основни процедури“.

Всички диагностични процедури, включени в блок основни диагностични процедури, се извършват от ЛЗ за БМП по време на хоспитализацията.

Клиничната пътека не може да бъде завършена със следните терапевтични процедури: 81.92, 83.96 или 83.97.

Съгласно Приложение към Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Национална здравноосигурителна каса, заболявания, за които се осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение) са:

Тежкопротичащи възпалителни ставни заболявания

Отделните части на цялостния процес на лечение се осигуряват чрез амбулаторна процедура "Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии" и клинични пътеки "Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания".

Код **90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ включва задължително извършване на следните от медико-диагностични изследвания: биохимични изследвания - кр. захар, креатинин, ALAT, ASAT; хематологични изследвания /минимум/: хемоглобин, СУЕ, левкоцити, левкограма; имунологични изследвания /минимум/: РФ /Waaler Rose/.

Амбулаторна процедура № 42 не може да бъде отчетена в рамките на болничен престой по КП № 90, както и в един и същи отчетен период по КП № 90.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в обхвата на медицинската специалност "Ревматология, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ревматология", в обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", в обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология"

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицинските стандарти „Ревматология”, „Вътрешни болести“ и „Кардиология“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по ревматология

или

клиника/отделение по вътрешни болести

или

клиника/отделение по кардиология

2. Клинична лаборатория*

3. Отделение по образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия; КТ или МРТ; ехограф, подходящ за изследване на стави

4. Апарат за ЕКГ

5. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по ревматология.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Отделение/лаборатория по клинична патология

2. Апарат за двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА)

3. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• двама лекари с придобита специалност по ревматология, единият от които със сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателния апарат

или

в клиника/отделение по вътрешни болести II ниво на компетентност - двама лекари с придобита специалност по ревматология, единият от които със сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателния апарат. В клиника/отделение с III ниво на компетентност броят на специалистите е в съответствие с медицински стандарт „Ревматология“

или

в клиника/отделение/ легла по кардиология II ниво на компетентност - двама лекари с придобита специалност по ревматология, единият от които със сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателния апарат. В клиника/отделение с III ниво на компетентност броят на специалистите е в съответствие с медицински стандарт „Ревматология“

• лекар със специалност клинична лаборатория;

• лекар със специалност по образна диагностика.;

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

4.1. Имунологична лаборатория - допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго лечебно заведение.

4.2. Радиоизотопна лаборатория - допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго лечебно заведение.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

1.1. Диагностика и лечение;

• остър моноартрит;

• остър септичен артрит;

• артрит с една от следните висцерални или системни прояви: плеврит, перикардит, пулмонит, кардит, васкулит,

• болни с артрит с висцерално или системно засягане : серозит, васкулит, пулмонит, кардит

• болни с артрит с възникнали усложнения, свързани със заболяването, провежданото лечение или външни фактори: инфекции, травми, левкопения, тромбоцитопения, остеопоротични фрактури на прешлен или ребро

• повишена СУЕ над 25 мм, сутрешна скованост над 1 час, остър моноартрит, остър септичен артрит, перикардит, пулмонит, кардит, васкулит,

1.2. Диагностика и лечение на пациенти с възпалителни ставни заболявания при наличие на клинични данни и данни от медико-диагностични изследвания за:

• полиартрит с висока активност - CRP с 50% над горната граница на нормата или СУЕ над 40 мм по Вестергрен или над 20 мм по Панченко и/или сутрешна скованост повече от три часа;

• спленомегалия, хепатомегалия, лимфаденомегалия, фебрилитет.

• болни с артрит, при които се изявяват болка и оток в нови стави или във вече засегнатите стави;

• болни с артрит с висцерално или системно засягане: интоксикационен синдром, фебрилитет, или очно засягане;

• болни с артрит с възникнали усложнения, свързани със заболяването, провежданото лечение или външни фактори:, медикаментозен хепатит, анемия;

• артрит с плеврит, хепатоспленомегалия, полиаденопатия, фебрилитет.

1.3. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти с възпалителни ставни заболявания в детска възраст, провеждащи амбулаторно лечение

1.4. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти с артрит, подлежащи на лечение със следните болестопроменящи противоревматични средства: златни соли, сулфасалазин, D-пенициламин, имуносупресори и цитостатици, пулс-терапия.

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ

ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се взема до 6 час от постъпването, а в останалите случаи се взема до 24 час от постъпването. Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията.

В случай на необходимост рентгенография се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията.

Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

Медикаментозното лечение на артрита включва следните лекарствени групи:

• нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);

• бавнодействащи (болестопроменящи) противоревматични лекарствени средства;

• кортикостероиди:

• за перорално приложение;

• за парентерално приложение;

• антибактериални, антивирусни и антимикотични средства;

• средства за локално приложение

• кортикостероиди с удължено действие;

• химически вещества;

• радиоизотопи;

• перкутанни средства.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти, могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА

Окончателната диагноза се поставя, съобразно клиничната картина, рентгенографските промени и параклиничните отклонения и международно приетите критерии за съответното заболяване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ

Медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:

1. поставена окончателна диагноза;

2. овладяване на фебрилитета;

3. подобрение в общото състояние и подобрение на функционалния капацитет на засегнатите стави;

4. подобрение на показателите за биологична активност на заболяването.

5. корекция на отклоненията в клинико-лабораторните показатели;

6. приключване на пулстерапия и корекция на отклоненията в клинико-лабораторните показатели.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация/ лечение по амбулаторни процедури” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на “Направление за хоспитализация/ лечение по амбулаторни процедури” - бл.МЗ-НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) - подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ

Ревматоидният артрит е хронично възпалително заболяване на ставите. То има прогресиращ ход. Формира се млада агресивна възпалителна тъкан, която уврежда ставния хрущял и подлежащата кост. При неправилно лечение и несистемен контрол от страна на специалист - ревматолог се стига до увреждане на ставите и влошаване на тяхната функция. Заболяването се характеризира със ставна болка и оток, сутрешна скованост продължаваща повече от 30 минути и затруднение на движенията.

Вашата хоспитализация има за цел да Ви бъдат направени клинични, лабораторни и инструментални изследвания, да се определят стадият и активността на заболяването и да се назначи най-подходящото лечение. За целта може да се наложи провеждането на някои инвазивни процедури или рентгенови изследвания като ставна пункция, ставна биопсия фиброгастроскопия, рентгенова снимка, компютърна томография и др.

Комплексното лечение на ревматоидния артрит включва приложението на нестеро-идни противовъзпалителни средства, болестопроменящи противоревматични средства, физиотерапевтични процедури и рехабилитация. Често пъти в хода на лечението се налага инжектиране във възпалените стави на различни медикаменти. Изборът на конкретните медикаменти и тяхната комбинация е от компетентността на Вашия лекар. При изявата на нежелани лекарствени реакции или други смущаващи Ви обстоятелства уведомете лекуващия лекар. Гаранция за успешно лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените назначения.

При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при вземане на всяко решение

метакарпални кости тези кости

фаланги

М02.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М02.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М02.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М02.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Синдром на Reiter-Leroy

М02.30 Множествена локализация

М02.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М02.32 Мишница раменна кост лакътна става

М02.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М02.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М02.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М02.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М02.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М02.38 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Постменингококов артрит (А39.8†)

Не включва: менингококов артрит (М01.0*)

М03.00* Множествена локализация

М03.01* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М03.02* Мишница раменна кост лакътна става

М03.03* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М03.04* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М03.05* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М03.06* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М03.07* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М03.08* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде

Постинфекциозна артропатия при:

• ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica (А04.6†)

• вирусен хепатит (В15—В19†)

Не включва: вирусни артропатии (М01.4—М01.5*)

М03.20* Множествена локализация

М03.21* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М03.22* Мишница раменна кост лакътна става

М03.23* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М03.24* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М03.25* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М03.26* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М03.27* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М03.28* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Синдром на Felty

Ревматоиден артрит със спленомегалия и левкопения

M05.00 Множествена локализация

M05.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M05.02 Мишница раменна кост лакътна става

M05.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M05.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M05.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M05.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M05.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M05.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи

Ревматоиден(-на):

• кардит (I52.8*)

• ендокардит (I39.—*)

• миокардит (I41.8*)

• миопатия (G73.7*)

• перикардит (I32.8*)

• полиневропатия (G63.6*)

M05.30† Множествена локализация

M05.31† Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M05.32† Мишница раменна кост лакътна става

M05.33† Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M05.34† Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M05.35† Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M05.36† Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M05.37† Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M05.38† Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други серопозитивни ревматоидни артрити

M05.80 Множествена локализация

M05.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M05.82 Мишница раменна кост лакътна става

M05.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M05.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M05.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M05.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M05.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M05.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Серонегативен ревматоиден артрит

M06.00 Множествена локализация

M06.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M06.02 Мишница раменна кост лакътна става

M06.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M06.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M06.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M06.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M06.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M06.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Ревматоиден бурсит

M06.20 Множествена локализация

M06.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M06.22 Мишница раменна кост лакътна става

M06.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M06.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M06.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M06.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M06.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M06.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Артропатия при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.—†)

М07.40* Множествена локализация

М07.41* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.42* Мишница раменна кост лакътна става

М07.43* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.44* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.45* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.46* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.47* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.48* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Артропатия при улцерозен колит (К51.—†)

М07.50* Множествена локализация

М07.51* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.52* Мишница раменна кост лакътна става

М07.53* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.54* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.55* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.56* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.57* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.58* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други ентеропатични артропатии

М07.60* Множествена локализация

М07.61* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.62* Мишница раменна кост лакътна става

М07.63* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.64* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.65* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.66* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.67* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.68* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески анкилозиращ спондилит

Не включва: анкилозиращ спондилит при възрастни (М45)

M08.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески артрит със системно начало

Болест на Still БДУ

Не включва: болест на Still с начални прояви при възрастни (М06.1)

M08.20 Множествена локализация

M08.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M08.22 Мишница раменна кост лакътна става

M08.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M08.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M08.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M08.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M08.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M08.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески полиартрит (серонегативен)

Ювенилен хроничен полиартрит

M08.30 Множествена локализация

Юношески пауциартикуларен артрит

M08.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M08.42 Мишница раменна кост лакътна става

M08.43 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M08.44 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M08.45 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M08.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M08.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M08.48 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други юношески артрити

M08.80 Множествена локализация

M08.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M08.82 Мишница раменна кост лакътна става

M08.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M08.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M08.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M08.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M08.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M08.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески артрит при псориазис (L40.5†)

М09.00* Множествена локализация

М09.01* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.02* Мишница раменна кост лакътна става

М09.03* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.04* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.05* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.06* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.07* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.08* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески артрит при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.—†)

М09.10* Множествена локализация

М09.11* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.12* Мишница раменна кост лакътна става

М09.13* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.14* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.15* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.16* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.17* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.18* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески артрит при улцерозен колит (К51.—†)

М09.20* Множествена локализация

М09.21* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.22* Мишница раменна кост лакътна става

М09.23* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.24* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.25* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.26* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.27* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.28* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески артрит при други болести, класифицирани другаде

М09.80* Множествена локализация

М09.81* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.82* Мишница раменна кост лакътна става

М09.83* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.84* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.85* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.86* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.87* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.88* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Хронична постревматична артропатия [Jaccoud]

M12.00 Множествена локализация

M12.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.02 Мишница раменна кост лакътна става

M12.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Болест на Kaschin-Beck

M12.10 Множествена локализация

M12.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.12 Мишница раменна кост лакътна става

M12.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Вилонодуларен синовит (пигментен)

M12.20 Множествена локализация

M12.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.22 Мишница раменна кост лакътна става

M12.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Палиндромен ревматизъм

M12.30 Множествена локализация

M12.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.32 Мишница раменна кост лакътна става

M12.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.38 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Интермитентна хидрартроза

M12.40 Множествена локализация

M12.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.42 Мишница раменна кост лакътна става

M12.43 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.44 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.45 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.48 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други уточнени артрити

Алергичен артрит

M13.80 Множествена локализация

M13.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M13.82 Мишница раменна кост лакътна става

M13.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M13.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M13.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE