Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-74.pdf

КП № 74.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА, ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Минимален болничен престой - 3 дни

Минимален болничен престой при остър панкреатит

(К 85) - 4 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Ехинококоза

В67.0 Инвазия на черен дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

В67.5 Инвазия на черен дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis

В67.6 Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus multilocularis

В 67.8 Ехинококоза на черен дроб, неуточнена

Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища

Не включва: жлъчни пътища БДУ (С24.9)

вторично злокачествено новообразувание на черния дроб (С78.7)

С22.0 Карцином на черния дроб, първичен

Хепатоцелуларен карцином

Хепатом

С22.1 Карцином на интрахепаталните жлъчни пътища

Холангиокарцином

С22.2 Хепатобластом

С22.3 Ангиосарком на черния дроб

Сарком на купферовите клетки

С22.4 Други саркоми на черния дроб

С22.7 Други уточнени карциноми на черния дроб

С23 Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на жлъчните пътища

Не включва: интрахепаталните жлъчни пътища (С22.1)

С24.0 Екстрахепатални жлъчни канали

Жлъчни канали или протоци БДУ

Общ жлъчен канал

Мехурен канал

Хепатален канал

С24.1 Ампула на Vater

С24.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища

Злокачествено новообразувание, засягащо едновременно интрахепаталните и екстрахепаталните жлъчни канали

Злокачествено новообразувание на жлъчните пътища, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С22.0—С24.1

С24.9 Злокачествено новообразувание на жлъчните пътища, неуточнено

Злокачествено новообразувание на панкреаса

С25.0 Глава на панкреаса

С25.1 Тяло на панкреаса

С25.2 Опашка на панкреаса

С25.3 Панкреатичен канал

С25.4 Ендокринна част на панкреаса

Лангерхансови острови

С25.7 Други части на панкреаса

Шийна част на панкреаса

С25.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса

Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация

Не включва: перитонеум и ретроперитонеум (С48.—)

С26.1 Далак

Не включва: болест на Hodgkin (С81.—)

нехочкинов лимфом (С82—С85)

С26.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната сис¬тема

Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С15—С26.1

Не включва: кардио-езофагеалната област (С16.0)

Злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

Не включва: сарком на Kaposi (С46.1)

мезотелиом (С45.—)

С45.1 Мезотелиом

С48.0 Ретроперитонеум

С48.1 Уточнена част на перитонеума:

Мезентериум

Мезоколон

Оментум

Перитонеум:

• париетален

• тазов

С48.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума

С78.6 Вторично злокачествено заболяване на ретроперитонеума и перитонеума

Злокачествен асцит

С78.7 Вторично злокачествено заболяване на черния дроб

Доброкачествено новообразувание на други и неточно определени части на храносмилателната система

D13.4 Черен дроб

Интрахепатални жлъчни пътища

D13.5 Екстрахепатални жлъчни пътища

D13.6 Панкреас

Не включва: островни клетки на панкреаса (D13.7)

D13.7 Ендокринна част на панкреаса

Островноклетъчен тумор

Лангерхансови острови

Доброкачествено новообразувание на меката тъкан на ретроперитонеума и перитонеума

Не включва: доброкачествено липоматозно новообразувание на перитонеума и ретроперитонеума (D17.7)

мезотелиална тъкан (D19.—)

D20.0 Ретроперитонеум

D20.1 Перитонеум

Увреждания на перитонеума при инфекциозни болести, класифицирани другаде

К67.3* Туберкулозен перитонит (A18.3†)

Жлъчнокаменна болест [холелитиаза]

K80.0 Камъни на жлъчния мехур с остър холецистит

К80.1 Камъни на жлъчния мехур с друг холецистит

Всяко състояние, класифицирано в подрубриката К80.2, с холецистит (хроничен)

Холецистит с холелитиаза БДУ

К80.3 Камъни на жлъчните пътища с холангит

Всяко състояние, класифицирано в подрубриката К80.5, с холангит

К80.4 Камъни на жлъчните пътища с холецистит

Всяко състояние, класифицирано в подрубриката К80.5, с холецистит (с холангит)

К80.5 Камъни на жлъчните пътища без холангит или холецистит

Холедохолитиаза

Жлъчен камък на:

• дуктус холедохус БДУ

• общия проток неуточнени или без

• чернодробния проток холангит или холецистит

Чернодробна:

• холелитиаза

• колика (рецидивираща)

К80.8 Други видове холелитиаза

Холецистит

Не включва: с холелитиаза (К80.—)

К81.0 Остър холецистит

без камъни

Абсцес на жлъчния мехур Ангиохолецистит Холецистит:

• емфизематозен (остър)

• гангренозен

• гноен

Емпием на жлъчния мехур

Гангрена на жлъчния мехур )

Други болести на жлъчния мехур

Не включва: невизуализиране на жлъчния мехур при рентгеново изследване (R93.2)

постхолецистектомичен синдром (К91.5)

К82.1 Хидропс на жлъчния мехур

Мукоцеле на жлъчния мехур

К82.4 Холестероза на жлъчния мехур

“Ягодообразен” жлъчен мехур

К82.8 Други уточнени болести на жлъчния мехур

Сраствания

Атрофия

Киста на дуктус цистикус

Дискинезия или на жлъчния мехур

Хипертрофия

Липса на функция

Язва

Други болести на жлъчните пътища

Не включва: изброените състояния, включващи:

• жлъчния мехур (К81—К82)

• дуктус цистикус (К81—К82)

постхолецистектомичен синдром (К91.5)

К83.0 Холангит

Холангит:

• БДУ

• асцендентен

• първичен

• рецидивиращ

• склерозиращ

• вторичен

• стенозиращ

• гноен

Не включва: холангитен абсцес на черния дроб (К75.0)

холангит с холедохолитиаза (К80.3—К80.4)

хроничен негноен деструктивен холангит (К74.3)

К83.1 Запушване на дуктус холедохус

Оклузия

Стеноза на дуктус холедохус без камъни

Стриктура

Не включва: с холелитиаза (К80.—)

К83.3 Фистула на дуктус холедохус

Холедоходуоденална фистула

К83.5 Жлъчна киста

К83.8 Други уточнени болести на жлъчните пътища

Сраствания

Атрофия на жлъчните пътища

Хипертрофия

Язва

К85 Остър панкреатит

Абсцес на задстомашната жлеза

Некроза на задстомашната жлеза:

• остра

• инфекциозна

Панкреатит:

• БДУ

• остър (рецидивиращ)

• хеморагичен

• подостър

• гноен

Други болести на задстомашната жлеза

Не включва: кистофиброза на задстомашната жлеза (Е84.—)

тумор от островните клетки на задстомашната жлеза (D13.7)

панкреатична стеаторея (К90.3)

К86.1 Други хронични панкреатити

Хроничен панкреатит:

• БДУ

• инфекциозен

• рекурентен

• рецидивиращ

К86.2 Киста на задстомашната жлеза

К86.3 Псевдокиста на задстомашната жлеза

К86.8 Други уточнени болести на задстомашната жлеза

Атрофия

Камъни

Цироза на задстомашната жлеза

Фиброза

На задстомашната жлеза:

• некроза:

• БДУ

• асептична

• мастна

Нарушена резорбция в червата

Не включва: дължаща се на хирургична намеса върху стомашночревния тракт (К91.2)

К90.3 Панкреатична стеаторея

Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

Не включва: гастройеюнална язва (К28.—)

радиационен:

• колит (К52.0)

• гастроентерит (К52.0)

• проктит (К62.7)

К91.2 Нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде

Синдром на сляпата бримка след хирургична намеса

Не включва: нарушение на резорбцията:

• остеомалация при възрастни (М83.2)

• остеопороза след хирургични намеси (М81.3)

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ/АКМП

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКО ЧЕРВО

Изключва:

езофагогастродуоденоскопия (EDG) със затворена биопсия - 45.16

** 45.13 ЕНДОСКОПИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО

Езофагогастродуоденоскопия (EDG)

Изключва:

такава с биопсия - 45.14, 45.16

Панендоскопия

Включва: двойна балонна ендоскопия

30473-05 Панендоскопия до илеума

Илеоскопия

Йеюноскопия

** 45.16 ЕЗОФАГОГАСТРО ДУОДЕНОСКОПИЯ (EDG) СЪС ЗАТВОРЕНА БИОПСИЯ

биопсия на едно или повече места на езофаг, стомах и/или дуоденум и/или тънко черво

Панендоскопия с ексцизия

Дуоденоскопия }

Гастроскопия } с ексцизия

Езофагогастродуоденоскопия [EGD] }

Включва: двойно балонна ентероскопия

30473-01 Панендоскопия до дванадесетопръстника с биопсия

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

** 87.62 ГОРНА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА СЕРИЯ

Рентгенография на стомашно-чревен тракт

Не включва: безконтрастна радиография на корем (58900-00 [1977])

58909-00 Контрастно изследване на фаринкс, хранопровод, стомах или дуоденум

Бариева каша за фаринкс, хранопровод, стомах или дуоденум

Включва: предварителен общ план

Не включва: контрастна каша за хранопровод, стомах или дуоденум и последваща до колон (58912-00 [1975])

** 87.63 СЕРИЯ ЗА ТЪНКО ЧЕРВО

58915-00 Контрастно изследване на тънки черва

Серийно изследване на тънки черва

Включва: предварителен общ план

Не включва: такава на дуоденум (58909 [1975])

** 87.64 ДОЛНА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА СЕРИЯ

58921-00 Друга контрастна клизма

Включва: изследване с въздушен контраст

предварителен общ план

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

** 88.01 КАТ НА КОРЕМ

КАТ скениране на корем

Изключва:

КАТ скениране на бъбреци - 87.71

Компютърна томография на корем

Включва: регион от диафрагмата до криста илиака

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (56301-01, 56307-01 [1957])

• и

• мозък (57001-01, 57007-01 [1957])

• таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• таз (56501-00, 56507-00 [1963])

56401-00 Компютърна томография на корем

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

**88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА И ЧЕРЕН ДРОБ

Ендоскопска или ендолуменна ехография

Друг ултразвук

30668-00 Ендоскопски ултразвук

Ултразвук, съвместно с ендоскопия

** 88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ

Конвенционална ехография

и/или

Doppler ехография

Ултразвук на корем или таз

55036-00 Ултразвук на корем

Включва: сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])

при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

Дуплекс ултразвук на интраторакални или интраабдоминални съдове

Включва: B-mode ултразвуково изследване и интегрирано Доплерово измерване на поток чрез спектрален анализ

Не включва: такава с мапиране на кондуит (55294 [1948])

55276-00 Дуплекс ултразвук на интра-абдоминални, аорта и илиачни артерии и/или вена кава инфериор и илиачни вени

Не включва: при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

55278-00 Дуплекс ултразвук на ренални и/или висцерални съдове

Включва: дуплекс ултразвук на:

• аорта

• илиачни съдове

• вена кава инфериор

Не включва: при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ПРЕДСТАВЯНЕ

**88.97 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Корем

Магнитно резонансен образ

90901-05 Магнитно резонансна томография на корем

90913-02 Магнитно резонансна томография - холангиография

**89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Включва задължително:

Химично изследване на урина

1932 Изследвания на урината

91920-01 Изследване на уринен седимент

91920-03 Изследване за албумин в урината

Микроалбуминурия

91920-05 Изследване за уробилиноген в урината

91920-06 Изследване на pH на урина

91920-07 Изследване за кетотела в урината

91920-08 Изследване на захар в уринна проба

91920-10 Изследване на относително тегло на урина

91920-17 Изследване за нитрити в урината

**89.32 ЕЗОФАГЕАЛНА МАНОМЕТРИЯ

Диагностични тестове на храносмилателна система, измервания или изследвания

Не включва: гастроинтестинални необразни нуклеарни медицински процедури (12506-00, 12509-00) [1863])

11800-00 Тест за моторика на хранопровод

Манометричен мотилитетен тест на хранопровод

**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

Друга електрокардиография [ЕКГ]

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително следния пакет медико-диагностични изследвания:

Хематологични - хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, Hct и изчислени съотношения, с диференциално броене на клетки, СУЕ;

Клинико-химични -кр. захар, креатинин, С-реактивен протеин;

Хемокоагулационни изследвания - фибриноген, протромбиново време (индекс, INR).

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-08 Изследване на време на кървене

91910-09 Изследване на протромбиново време

91910-11 Изследване на фибриноген

1924 Биохимична изследвания

91910-02 Изследване на кръвна захар с глюкомер

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-19 Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин

**91.91 ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АСЦИТНА ТЕЧНОСТ

Морфологични изследвания

91938-00 Цитологично изследване на асцитна течност

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ В КОРЕМНАТА ОБЛАСТ ПОД УЛТРАЗВУКОВ КОНТРОЛ

Изключва:

отстраняване на ектопична бременност - 74.3

** 54.91 ПЕРКУТАНЕН КОРЕМЕН ДРЕНАЖ

Парацентеза - диагностична и/или терапевтична

Изключва:

създаване на кожно-перитонеална фистула - 54.93

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху корем, перитонеум или оментум

30406-00 Абдоминална парацентеза

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ И РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ

* 96.08 ПОСТАВЯНЕ НА (НАЗО-) ИНТЕСТИНАЛНА СОНДА

Сонда на Miller-Abbott (за декомпресия)

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху тънки черва

Включва: двойно-балонна ентероскопия

31462-00 Поставяне на йеюностомна тръба за хранене

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

* 99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

* 99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ

92061-00 Приложение на кръвосъсирващи фактори

Трансфузия на:

• антихемофилен фактор

• коагулационни фактори НКД

• криопреципитати

• фактор VIII

* 99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

трансфузия на плазма

Инфузия на Humanalbumin

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:

гамавенин - 99.16

гама-глобулин - 99.14

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ

трансфузия на декстран

92063-00 Приложение на кръвен експандер

Разреждане на кръвта

Трансфузия на:

• кръвозаместители

• Dextran

• Rheomacrodex

*99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ, КРЪВНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ

кръвен заместител

гранулоцити

Изключва:

трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0

92064-00 Приложение на друг кръвен продукт

Трансфузия на:

• кръвни заместители

• гранулоцити

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

* 99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,

по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия

96199-07 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

Виж допълнителни знаци

* 99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОРАКОВА СУБСТАНЦИЯ

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

* 99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени минимум пет основни диагностични процедури с кодове:

• **89.29 (Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания, посочени в блок 1932 „Изследвания на урината“); **90.59 (Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания, посочени в блок 1923 „Хематологични изследвания“ и блок 1924 „Биохимични изследвания“); **89.52/11700-00;

• **88.76/55036-00/55276-00/55278-00;

• ендоскопска или **88.74/30668-00

• или рентгенологична процедура - не се изисква при заболявания на жлъчния мехур и тогава клиничната пътека се отчита с четири диагностични процедури;

и две терапевтични процедури, от които едната задължително е *99.29/96199-09/96200-09/96197-09.

При пункция на асцит (**54.91/30406-00) задължително се извършва и отчита пета/шеста процедура **91.91/91938-00.

При заболявания на жлъчния мехур КП се отчита само с четири диагностични процедури (**89.29/кодовете, посочени в блок 1932); (**90.59/кодовете, посочени в блок 1923 и блок 1924);**89.52/11700-00 и една процедура от образна диагностика), като ендоскопска процедура не е необходима.

Терапевтичните процедури: *99.21/96197-02; *99.22/96199-02; *99.25/96199-00 и *99.29/96199-09/96200-09/96197-09, се кодират само при минимум тридневен курс на лечение, като в ИЗ се посочва вида, дозата и курса на лечение.

Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени ехографски и ендоскопски протокол и/или снимка от друго изобразяващо изследване - за основните процедури, с които се отчита пътеката.

Клиничната пътека се счита за завършена при заболявания на жлъчния мехур само при приложена снимка от ехографското изследване, докуменитращо жлъчното заболяване.

Когато се използват кодовете от блок 1923 и 1924, се извършват и кодират всички кодове на изследвания от двата блока и се считат за една основна диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП.

Когато се използват кодовете от блок 1932, се извършват и кодират всички кодове на изследвания от блока и се считат за една основна диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастронтерология", от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия, от обхвата на медицинската специалност "Образна диагностика", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Образна диагностика". Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположени на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължителни звена/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по гастроентерология

или

Клиника/отделение по хирургия

или

Клиника/отделение по вътрешни болести

2. Анестезиологичен екип

3. Клинична лаборатория

4. Видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия (Ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия - за лица под 18 години)

5. УЗ апарат среден клас, с възможност за Доплер ехографии

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължителни звена/медицинска апаратура

Лаборатория (отделение) по клинична патология

Структура за образна диагностика

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• лекари със специалност по гастроентерология - минимум двама;

или

лекари със специалност по хирургия - минимум четирима;

• лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекари със специалност по образна диагностика - минимум двама;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

От работещите в структурата лекари-специалисти минимум един с квалификация по „Абдоминална Доплерова ехография - второ ниво“ или един специалист по конвенционална ехография и минимум един с квалификация по „Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия - второ ниво“. Сертификат, издаден от отдел „Следдипломна квалификация” към Медицински университет или ВМА.

При анамнеза от страна на пациента за алергия и предстояща процедура в условия на анестезия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите по тази клинична пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Диагностика и лечение при:

• болни със спешни състояния, с изразени отклонения в жизненоважни функции и системи или отклонения в биохимичните показатели, изискващи спешни реанимационни мероприятия;

• болни с изразен анемичен синдром, доказан лабораторно; болков или друг синдром, жълтеница с предполагаем произход от заболяване на ХБС, панкреаса, перитонеума;

• заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса в детската възраст.

Диагностика и диференциална диагноза на онкологично заболяване на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса при клинични, рентгенологични, лабораторни и други данни.

Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти с:

• комплекс от клинични симптоми и лабораторно или инструментално установени отклонения с предполагаем произход от хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума без данни за бърза прогресия - за диагностично уточняване и лечение в болнични условия; след приключване на лечебно-диагностичния процес в специализираната извънболнична медицинска помощ;

• болни с известно заболяване на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, провеждащи амбулаторно лечение без добър терапевтичен ефект.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема в първите 24 часа от хоспитализацията. Ехография на коремни органи и ретроперитонеум се извършва до 24 час от постъпването. В случаи на спешност горна ендоскопия или контрастна рентгенография се извършват до 24 часа от постъпването. В случаи извън спешност горна ендоскопия или контрастна рентгенография се извършват до 3 ден от началото на хоспитализацията при минимален болничен престой. Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променените показатели се извършват по преценка до края на хоспитализацията. Контролно образно изследване при дехоспитализация - по преценка.

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

1. Клинико - лабораторни изследвания (според съответните заболявания и показания):

• хематологични показатели (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, Hct и изчислени съотношения, с диференциално броене на клетки, СУЕ);

• клинично-химични показатели - общ белтък, албумин, кръвна захар, креатинин, урея, амилаза, липаза,билирубин - общ и директен, сер. желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, ЛДХ, Na, K, Cl, Са, Р, липиди, по показания - КГА, С-реактивен протеин, туморни маркери (алфа-ФП, СЕА, СА 19-9, CA-72-4 и др.), други;

• хемо

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE