Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-69.2.pdf

КП № 69.2 ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ ЗА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ/АКМП

ОСНОВНИ ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ ИЛИ ТЪКАН НА ЕЗОФАГА

*** 42.33 ЕНДОСКОПСКА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ХРАНОПРОВОД

аблация на езофагусно новообразувание чрез ендоскопски достъп

Изключва:

биопсия на хранопровод - 42.24-42.25

фистулектомия - 42.84

отворено лигиране на езофагеални варици - 42.91Ендоскопско приложение на агент в лезия на хранопровод

Инжектиране на склерозиращ агент

Включва: варици:

• езофаеални

• езофаго гастрален преход

30476-00 Ендоскопско приложение на агент в некървяща лезия в хранопровод

30476-01 Ендоскопско приложение на агент в некървяща лезия в областта на хранопроводно-стомашния преходДеструктивни процедури на хранопровода

30476-02 Ендоскопско лигиране варици на хранопровод

Ендоскопско лигиране варици на езофагогастрален сегмент

30478-11 Езофагоскопия с диатермия

30478-12 Езофагоскопия с термична сонда за коагулация

30478-19 Езофагоскопия с друга коагулация

Аргон-плазма коагулация

30479-00 Ендоскопска лазер терапия на хранопровод

Ендоскопска лазер терапия на хранопровод при:

• доброкачествени съдови лезии

• дилатация

• неоплазимаДруги ексцизионни процедури на хранопровод

30478-13 Езофагоскопия с ексцизия на лезия

Ендоскопска езофагеална полипектомияСелективна ваготомия с частична гастректомия

Стволова ваготомия с частична гастректомия

Кодирай също когато е направен:

• контрол на кървяща пептична язва (30505-00 [874], 30509-00 [880])

Не включва: такава след предишни процедури за пептична язвена болест (30503 [878])

30497-00 Селективна ваготомия с частична гастректомия и гастродуоденална анастомозаПанендоскопия с деструкция

Дуоденоскопия }

Гастроскопия } с деструкция

Езофагогастродуоденоскопия [EGD] }

Включва: двойно балонна ентероскопия

30478-01 Панендоскопия до дванадесетопръстника с диатермия

30478-02 Панендоскопия до дванадесетопръстника със сонда за термична коагулация

30478-03 Панендоскопия до дванадесетопръстника с лазерна коагулация

30478-20 Панендоскопия до дуоденома с друга коагулация

Аргон плазма коагулация

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ТЪНКО ЧЕРВО

***45.30 ЕНДОСКОПСКА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ДУОДЕНУМ

Изключва:

биопсия на дуоденум - 45.14-45.15

спиране на хеморагия - 44.43

фистулектомия - 46.72Панендоскопия с ексцизия

Дуоденоскопия }

Гастроскопия } с ексцизия

Езофагогастродуоденоскопия [EGD] }

Включва: двойно балонна ентероскопия

30478-04 Панендоскопия до дванадесетопръстника с ексцизия на лезия

Панендоскопия на дуоденума с ексцизия на полип

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД

*** 42.81 ПОСТАВЯНЕ НА ПОСТОЯННА ТРЪБА В ХРАНОПРОВОДАДруги процедури за приложение, поставяне или премахване върху хранопровод

30490-00 Ендоскопско поставяне на езофагеална протеза

Ендоскопско поставяне на езофагеален стент:

• разширяващ се

• неразширяващ се

Включва: дилатация на хранопровод

30490-01 Ендоскопска подмяна на езофагеална протеза

Ендоскопска подмяна на езофагеален стент:

• разширяващ се

• неразширяващ се

Включва: дилатация на хранопровод

30490-02 Ендоскопско отстраняване на езофагеална протеза

Ендоскопско изваждане на езофагеален стент:

• разширяващ се

• неразширяващ се

Не включва: това при подмяна (30490-01 [853])

*** 42.85 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ЕЗОФАГЕАЛНА СТРИКТУРА - ЕНДОСКОПСКА ДИЛАТАЦИЯДилатация на хранопровод

41819-00 Друга ендоскопска дилатация на хранопровод

Не включва: чрез лазер (30479-00 [856])

с поставяне на протеза (30490-00 [853])

*** 42.92 ДИЛАТАЦИЯ НА ХРАНОПРОВОД

Дилатация на сфинктера на кардиата

Изключва:

интубация на хранопровод - 96.03, 96.06-96.08

41831-00 Ендоскопска пневматична дилатация на хранопровод

ЛОКАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА СТОМАХ

*** 43.41 ЕНДОСКОПСКА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА СТОМАХ

стомашна полипектомия чрез ендоскопски достъп

стомашни варици чрез ендоскопски достъп

Изключва:

биопсия на стомаха - 44.14-44.15

спиране на хеморагия - 44.43

отворена лигатура на стомашни варици - 44.91

Панендоскопия с деструкция

30478-01 Панендоскопия до дванадесетопръстника с диатермия

30478-02 Панендоскопия до дванадесетопръстника със сонда за термична коагулация

30478-03 Панендоскопия до дванадесетопръстника с лазерна коагулацияДеструктивни процедури на стомах

30476-03 Ендоскопско лигиране на стомашни варици

***43.42 ЛОКАЛНА РЕЗЕКЦИЯ НА ДРУГА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА СТОМАХ

Изключва:

биопсия на стомаха - 44.14-44.15

стомашна фистулектомия - 44.62-44.63

частична гастректомия - 43.5-43.89Други ексцизионни процедури на стомах

90297-01 Ендоскопска мукозна резекция на стомах

*** 45.34 ДРУГА ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО, ОСВЕН ДУОДЕНУМПанендоскопия с ексцизия

Дуоденоскопия }

Гастроскопия } с ексцизия

Езофагогастродуоденоскопия [EGD] }

Включва: двойно балонна ентероскопия

30473-06 Панендоскопия до илеума с биопсияПанендоскопия с отстраняване на чуждо тяло

Включва: двойно балонна ентероскопия

30478-14 Панендоскопия до илеума с отстраняване на чуждо тяло

Изваждане на чуждо тяло чрез:

• илеоскопия

• йеюноскопияПанендоскопия с деструкция

Дуоденоскопия }

Гастроскопия } с деструкция

Езофагогастродуоденоскопия [EGD] }

Включва: двойно балонна ентероскопия

30478-15 Панендоскопия до илеума с диатермия

30478-16 Панендоскопия до илеума със сонда за термична коагулация

30478-17 Панендоскопия до илеума с лазерна коагулация

30478-21 Панендоскопия до илеума с друга коагулация

Аргон плазма коагулацияДруги ексцизионни процедури на дебело черво

90297-02 Ендоскопска мукозна резекция на дебело черво

ПИЛОРОПЛАСТИКА

*** 44.22 ЕНДОСКОПСКА ДИЛАТАЦИЯ НА ПИЛОРА

дилатация с балонен ендоскоп

ендоскопска дилатация на гастройеюностомно мястоЕндоскопска дилатация на стомашна стриктура

30475-00 Ендоскопска дилатация на стомашна стриктура

Не включва: такава при гастродуодененална стриктура (30475-01 [882])

30475-01 Ендоскопска дилатация на гастродуоденална стриктура

Не включва: такава при стомашна стриктура (30475-00 [882])

ГАСТРОЕНТЕРОСТОМИЯ БЕЗ ГАСТРЕКТОМИЯ

*** 44.32 ПЕРКУТАННА (ЕНДОСКОПСКА) ГАСТРОЙЕЮНОСТОМИЯПроцедури за приложение, поставяне или премахване върху тънки черва

Включва: двойно-балонна ентероскопия

30478-05 Перкутанна ендоскопска йеюностомия [PEJ]Процедури за приложение, поставяне или премахване върху стомах

30478-08 Изваждане на гастростомна тръба

Изваждане на:

• неендоскопски гастростомен бутон

• перкутанна ендоскопска гастростомна [PEG] тръба

Не включва: тези с подмяна на:

• неендоскопски гастростомен бутон (30483-00 [870])

• перкутанна ендоскопска гастростомна тръба (30482-00 [870])

30481-00 Първоначално вкарване на перкутанна ендоскопска гастростомна [PEG] тръба

30482-00 Повторно вкарване на перкутанна ендоскопска гастростомна [PEG] тръба

Подмяна на перкутанна ендоскопска гастростомна [PEG] тръба

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОМАХ

*** 44.69 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОМАХ

Ендоскопска корекция на хиатусова аксиална хернияДруги възстановителни процедури на стомах

90304-00 Друго възстановяване на стомах

*** 45.19 ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКО ЧЕРВО

капсулна ентероскопияПанендоскопия

Включва: двойна балонна ендоскопия

11820-00 Панендоскопия чрез камера капсула

Камера хапче }

Капсула } ендоскопия

Гастроинтестинална камера капсула }

*** 45.29 ДРУГИ ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ НА ЧЕРВА

Балонна ентероскопия

30473-05 Панендоскопия до илеума

Илеоскопия

ЙеюноскопияПанендоскопия с ексцизия

30473-06 Панендоскопия до илеума с биопсия

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

*** 45.42 ЕНДОСКОПСКА ПОЛИПЕКТОМИЯ ОТ ДЕБЕЛО ЧЕРВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕКТО-СИГМОИДАЛНА ОБЛАСТ

Изключва:

такава при открит достъп - 45.41Фиброоптична колоноскопия с ексцизия

32087-00 Фиброоптична колоноскопия до флексура хепатика, с полипектомия

Колоноскопия до флексура хепатика, с множествени полипектомии

Флексибилна сигмоидоскопия с полипектомия

Къса колоноскопия с полипектомия

Включва: полипектомия чрез или с използване на:

• биполарна каутеризация

• горещ биопсичен форцепс

• бримкова техника

*** 48.36 ЕНДОСКОПСКА ПОЛИПЕКТОМИЯ ОТ РЕКТУМ

32093-00 Фиброоптична колоноскопия до цекума, с полипектомия

Колоноскопия до цекум, с множествени полипектомии

Дълга колоноскопия с полипектомия

Включва: полипектомия чрез или използване на:

• биполарна каутеризация

• горещ биопсичен форцепс

• бримкова техника

*** 45.43 ЕНДОСКОПСКА ДЕСТРУКЦИЯ НА ДРУГА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

ендоскопска аблация на тумор на дебело черво, включително ректо-сигмоидална област

ендоскопско спиране на хеморагия от колона

портална колопатия

Изключва:

ендоскопска полипектомия от дебело черво - 45.42Деструктивни процедури на дебело черво

90308-00 Ендоскопска деструкция на лезия на дебело черво

Ендоскопска:

• аблация на тумор на дебело черво

• Аргон-плазма коагулация

• контрол на дебелочревно кървене

• деструкция на дебелочревни тъкани

Не включва: с лазер (30479-02 [908])

30479-02 Ендоскопска лазерна терапия на дебело черво

Ендоскопска лазер терапия на дебелочревни:

• доброкачествени съдови лезии

• неоплазма

• стриктураДеструктивни процедури на ректум или анус

30479-01 Ендоскопска лазерна терапия на ректум

Ендоскопска лазер терапия за:

• доброкачествени съдови лезии

• неоплазма

90312-00 Електрокоагулация на ректална тъкан

Електрокоагулация на ректална лезия

Не включва: такава при хемороиди (постоперативно) (90345-00 [931])

• стриктура

ДИЛАТАЦИЯ И МАНИПУЛАЦИЯ НА ЧЕРВО

*** 46.85 ДИЛАТИРАНЕ НА ЧЕРВО

балонна дилатация на дуоденум

балонна дилатация на йеюнумЕндоскопска дилатация на стомашна стриктура

30474-00 Балонна дилатация на дуоденумДруги възстановителни процедури на тънки черва

30379-00 Балонна дилатация на йеюнумДруго възстановяване на дебело черво

32094-00 Ендоскопска дилатация на колоректална стриктура

Ендоскопска дилатация на колоректална анастомозна стриктураПроцедури за приложение, поставяне или премахване върху дебело черво

90295-00 Ендоскопско поставяне протеза на дебело черво

Ендоскопско поставяне на дебелочревен стент

90295-01 Ендоскопска подмяна на протеза на дебело черво

Ендоскопска:

• подмяна }

• ревизия } дебелочревен стент

90295-02 Ендоскопско отстраняване на протеза на дебело черво

Ендоскопско изваждане на дебелочревен стент

Не включва: такава с подмяна (90295-01 [906])Процедури за приложение, поставяне или премахване върху ректум или анус

90295-03 Ендоскопско поставяне на ректална протеза

Ендоскопско поставяне на ректален стент

90295-04 Ендоскопска подмяна на ректална протеза

Ендоскопска:

• подмяна }

• ревизия } ректален стент

90295-05 Ендоскопско отстраняване на ректална протеза

Ендоскопско изваждане на ректален стент

Не включва: такава при подмяна (90295-04 [929])Процедури за приложение, поставяне или премахване върху тънки черва

Включва: двойно-балонна ентероскопия

92068-00 Ендоскопско поставяне на дуоденална протеза

Ендоскопско поставяне на дуоденален стент:

• метален (Wallstent)

• полиетиленов

Включва: дилатация на дуоденум

92068-01 Ендоскопска подмяна на дуоденална протеза

Ендоскопска подмяна на дуоденален стент:

• метален (Wallstent)

• полиетиленов

Включва: дилатация на дуоденум

92068-02 Ендоскопско премахване на дуоденална протеза

Ендоскопско изваждане на дуоденален стент:

• метален (Wallstent)

• полиетиленов

Не включва: такава с подмяна (92068-01 [892])

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ДРУГИ ЛЕЗИИ ИЛИ ТЪКАНИ НА АНУС

***49.31 ЕНДОСКОПСКА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА АНУСЕксцизия на лезия или тъкан на ректум или анус

90315-00 Ендоскопска ексцизия на лезия или тъкан на анус

Ендоскопска ексцизия на тъкан или лезия на ануса

Не включва: ендоскопска ексцизия на анални:

• полип (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00, 32093-00 [911])

• кожни израстъци (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00, 32093-00 [911])

ЛОКАЛНА ЕКЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА РЕКТУМ

*** 49.45 ЕНДОСКОПСКО ЛИГИРАНЕ НА ХЕМОРОИДИ И РЕКТАЛНИ ВАРИЦИПроцедури при хемороиди

32135-00 Лигиране на хемороиди с гумен пръстен

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

*** 88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА

ендоскопска или ендолуменна ехография

Интервенционална ехография - пункционни техники за цито- и хистобиопсияДруг ултразвук

30668-00 Ендоскопски ултразвук

Ултразвук, съвместно с ендоскопия

55601-00 Трансректален ултразвук за ендолуменна ехография

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД

** 42.24 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА ХРАНОПРОВОД

вземане на проба с четка или промивка

езофагоскопия с биопсия

аспирационна биопсия на хранопровод

Изключва:

езофагогастродуоденоскопия (EGD) със затворена биопсия - 45.16Други ексцизионни процедури на хранопровод

30473-04 Езофагоскопия с биопсия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СТОМАХ

** 44.14 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА СТОМАХ

взимане на проба с четка или промивка

Изключва:

езофагогастродуоденоскопия (EGD) със затворена биопсия - 45.16Панендоскопия с ексцизия

Дуоденоскопия }

Гастроскопия } с ексцизия

Езофагогастродуоденоскопия [EGD] }

Включва: двойно балонна ентероскопия

30473-01 Панендоскопия до дванадесетопръстника с биопсия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКО ЧЕРВО

** 45.14 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО

взимане на проба с четка или промивка

Изключва:

езофагогастродуоденоскопия (EDG) със затворена биопсия - 45.16

30473-06 Панендоскопия до илеума с биопсия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

** 45.25 ЕНДОСКОПСКА БИОПСИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

Изключва:

проктосигмоидоскопия с биопсия - 48.24Фиброоптична колоноскопия с ексцизия

32090-01 Фиброоптична колоноскопия до цекума, с биопсия

Колоноскопия до цекум, с множествени биопсии

Дълга колоноскопия с биопсия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА РЕКТУМ, РЕКТОСИГМОИД И ПЕРИРЕКТАЛНА ТЪКАН

** 48.24 ЗАТВОРЕНА ЕНДОСКОПСКА БИОПСИЯ НА РЕКТУМ

взимане на проба с четка или промивка

проктосигмоидоскопия с биопсия

32084-01 Фиброоптична колоноскопия до флексура хепатика, с биопсия

Колоноскопия до флексура хепатика, с множествени биопсии

Флексибилна сигмоидоскопия }

Къса колоноскопия } с биопсия

** 88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ

Конвенционална ехография

и/или

Doppler ехография Ултразвук на корем или таз

55036-00 Ултразвук на корем

Включва: сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])

при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])Дуплекс ултразвук на интраторакални или интраабдоминални съдове

Включва: B-mode ултразвуково изследване и интегрирано Доплерово измерване на поток чрез спектрален анализ

Не включва: такава с мапиране на кондуит (55294 [1948])

55276-00 Дуплекс ултразвук на интра-абдоминални, аорта и илиачни артерии и/или вена кава инфериор и илиачни вени

Не включва: при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

55278-00 Дуплекс ултразвук на ренални и/или висцерални съдове

Включва: дуплекс ултразвук на:

• аорта

• илиачни съдове

• вена кава инфериор

Не включва: при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

** 89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Включва задължително:

Химично изследване на урина

1932 Изследвания на урината

91920-01 Изследване на уринен седимент

91920-03 Изследване за албумин в урината

Микроалбуминурия

91920-05 Изследване за уробилиноген в урината

91920-06 Изследване на pH на урина

91920-07 Изследване за кетотела в урината

91920-08 Изследване на захар в уринна проба

91920-10 Изследване на относително тегло на урина

91920-17 Изследване за нитрити в урината

** 89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМАДруга електрокардиография [ЕКГ]

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително следния пакет медико-диагностични изследвания:

Хематологични - хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, Hct и изчислени съотношения, с диференциално броене на клетки, СУЕ

Клинико-химични -кр. захар, креатинин

Хемокоагулационни изследвания - фибриноген, протромбиново време (индекс, INR)

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-09 Изследване на протромбиново време

91910-11 Изследване на фибриноген

1924 Биохимична изследвания

91910-02 Изследване на кръвна захар с глюкомер

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

** 90.89 ПАТОМОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ - ДО ИЛЕУММорфологични изследвания

91919-01 Друго патоморфологично изследване на проба от горния храносмилателен тракт

** 90.99 ПАТОМОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ - ОТ ИЛЕУМ ДО АНУС

91919-11 Друго патоморфологично изследване на проба от долния храносмилателен тракт и/или изпражнения

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

* 99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСАПрилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ

ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТНА МАСА

13706-03 Приложение на тромбоцити

Трансфузия на:

• тромбоцити

*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ

92061-00 Приложение на кръвосъсирващи фактори

Трансфузия на:

• антихемофилен фактор

• коагулационни фактори НКД

• криопреципитати

• фактор VIII

*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

трансфузия на плазма

Инфузия на Humanalbumin

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:гамавенин - 99.16гама-глобулин - 99.14

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

* 99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ

трансфузия на декстран

92063-00 Приложение на кръвен експандер

Разреждане на кръвта

Трансфузия на:

• кръвозаместители

• Dextran

• Rheomacrodex

* 99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ, КРЪВНИ ЗАМЕСТИТЕЛИкръвен заместителгранулоцити

Изключва:

трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0

92064-00 Приложение на друг кръвен продукт

Трансфузия на:

• кръвни заместители

• гранулоцити

* 99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИПриложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,

по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия

96199-07 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

* 99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОРАКОВА СУБСТАНЦИЯ

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

* 99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени:

• една високоспециализирана интервенционална процедура, четири основни диагностични и една терапевтична процедура;

• при извършване на процедури с кодове: **42.24/30473-04; ***42.33/30476-00//30476-01/30476-02/30478-11/30478-12/30478-19/30479-00/30478-13/30497-00/30478-01/30478-02/ 30478-03/30478-20 (при полипектомия); ***43.41/30478-01/30478-02/30478-03/30476-03/30476-03 (при полипектомия); ***43.42/90297-01; **44.14/30473-01; **45.14/30473-06; **45.25, 32090-01; ***45.34/30473-06/30478-14/30478-15/30478-16/30478-17/30478-21/90297-02; ***45.42/32087-00/32093-00; **48.24/32084-01 и ***48.36/32093-00 е задължително извършването на патоморфологично изследване **90.89/91919-01 или **90.99/91919-11;

• При извършване на процедура ***45.30/30478-04 е достатъчно прилагане на доказателствен материал на лезията (на хартиен или магнитен носител);

• терапевтичните процедури: **99.21/96197-02; **99.22/96199-02; **99.25/96199-00 и **99.29/96199-09/96200-09/96197-09, се кодират само при тридневен курс на лечение, като в ИЗ се посочва вида, дозата и курса на лечение.

При лица до 18 годишна възраст клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени: една високоспециализирана интервенционална процедура, две диагностични процедури и две терапевтични процедури (от които едната задължително е **99.29/96199-09/96200-09/96197-09.

Клиничната пътека за лица под и над 18 годишна възраст се счита за завършена, ако са приложени ехографски протокол със или без снимка от ехография, ендоскопски протокол и/или снимка от друго изобразяващо изследване - за основните процедури, с които се отчита пътеката.

Когато се използват кодовете от блок 1923 и 1924, се извършват и кодират всички кодове на изследвания от двата блока и се считат за една основна диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП.

Когато се използват кодовете от блок 1932, се извършват и кодират всички кодове на изследвания от блока и се считат за една основна диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в обхвата на медицинската специалност ""Хирургия"", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт ""Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия"", от обхвата на медицинската специалност ""Детска хирургия"", осъществявана най-малко от второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт ""Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия"", от обхвата на медицинска специалност ""Педиатрия"", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт ""Педиатрия"", от обхвата на медицинската специалност ""Детска гастроентерология"", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт ""Педиатрия"", от обхвата на медицинската специалност ""Образна диагностика"", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт ""Образна диагностика"". Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположени на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължителни звена/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по детска гастроентерология

или

Клиника/отделение по хирургия (при наличие на специалист със сертификат по ТЕМ)

или

Клиника/отделение по педиатрия

или

Клиника/отделение по детска хирургия

2. Анестезиологичен екип

3. Клинична лаборатория

4. Видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия

5. УЗ апарат среден/висок клас, с възможност за Доплер ехографии

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължителни звена/медицинска апаратура

1. Лаборатория (отделение) по клинична патология

2. Структура по Образна диагностика

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• лекари със специалност педиатрия - минимум четирима, от които поне един със специалност по детска гастроентерология;

или

лекари със специалност по детска хирургия - минимум двама, единият от които може да е със специалност по обща хирургия;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекари със специалност по образна диагностика- минимум двама.

От работещите в структурата лекари-специалисти минимум един с квалификация по „Абдоминална Доплерова ехография - второ ниво“ и минимум един с квалификация по „Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия - второ ниво“. Сертификат, издаден от отдел „Следдипломна квалификация” към Медицински университет или ВМА.

При анамнеза от страна на пациента за алергия и предстояща процедура в условия на анестезия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Примка за лигиране еднократна НЗОК не заплаща посоченото изделие

Накрайник за лигиране еднократен НЗОК не заплаща посоченото изделие

Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и други НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за биопсия през ехоендоскоп НЗОК не заплаща пос

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE