Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

КП № 56.2 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИТЕ НЕРВИ (ЧМН), НА НЕРВНИТЕ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ, ПОЛИНЕВРОПАТИЯ И ВЕРТЕБРОГЕННИ БОЛКОВИ СИНДРОМИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Минимален болничен престой - 5 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

Не включва: дефекти на каталаза и пероксидаза

E80.0 Наследствена еритропоетична порфирияВродена еритропоетична порфирияЕритропоетична протопорфирия

E80.1 Порфирия кутанеа тарда

E80.2 Други порфирииНаследствена копропорфирияПорфирия:

• БДУ

• остра интермитентна (чернодробна)При необходимост от идентифициране на причината се използва допълнителен код за външни причини (клас XX).

Увреждания на троичния нерв

Включва: увреждания на 5-я черепномозъчен нерв

G50.0 Невралгия на троичния нервСиндром на пароксизмална лицева болкаБолезнен тик

G50.1 Атипична лицева болка

G50.8 Други увреждания на троичния нерв

Увреждания на лицевия нерв

Включва: увреждания на 7-я черепномозъчен нерв

G51.0 Парализа на BellЛицева парализа

G51.1 Възпаление на ganglion geniculiНе включва: постхерпетично възпаление на ganglion geniculi (В02.2)

G51.2 Синдром на MelkerssonСиндром на Melkersson-Rosenthal

G51.3 Клоничен хемифациален спазъм

G51.4 Лицева миокемия

G51.8 Други увреждания на лицевия нерв

Увреждания на други черепномозъчни нерви

Не включва: увреждания:

• на слуховия (8-я) нерв (Н93.3)

• на зрителния (2-я) нерв (Н46, Н47.0)

• паралитично късогледство, дължащо се на увреждане на нерв (Н49.0—Н49.2)

G52.0 Увреждания на обонятелния нервУвреждания на 1-я черепномозъчен нерв

G52.1 Увреждания на n. glossopharingeusУвреждания на 9-я черепномозъчен нервГлософарингиална невралгия

G52.2 Увреждания на n. vagusУвреждания на пневмогастралния (10-я) нерв

G52.3 Увреждания на подезичния нервУвреждания на 12-я черепномозъчен нерв

G52.7 Множествени увреждания на черепномозъчните нервиКраниален полиневрит

G52.8 Увреждания на други уточнени черепномозъчни нерви

Увреждания на черепномозъчни нерви при болести, класифицирани другаде

G53.0* Невралгия след herpes zoster (В02.2†)Постхерпетично(-а):

• възпаление на ganglion geniculi

• невралгия на троичния нерв

Увреждания на нервни коренчета и плексуси

Не включва: травматични увреждания на нервни коренчета и плексуси — виж травми на нервите в различните области на тялото

увреждания на междупрешленните дискове (М50—М51)

невралгия или неврит БДУ (М79.2)

неврит или радикулит:

• брахиален БДУ

• лумбален БДУ

• лумбо-сакрален БДУ (М54.1)

• торакален БДУ

радикулит БДУ

радикулопатия БДУ

спондилоза (М47.—)

G54.0 Увреждания на брахиалния плексусИнфраторакален синдром

G54.1 Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2 Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде

G54.3 Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде

G54.4 Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде

G54.5 Невралгична амиотрофияСиндром на Parsonage-Aldren-TurnerНеврит на раменния пояс

Мононевропатии на горен крайник

Не включва: травматични увреждания на нерв — виж травми на нервите в различните области на тялото

G56.0 Синдром на карпалния канал

G56.2 Увреждане на лакътния нервКъсна парализа на лакътния нерв

G56.3 Увреждане на лъчевия нерв

G56.8 Други мононевропатии на горен крайник

Мононевропатии на долен крайник

Не включва: травматични увреждания на нерв — виж травми на нервите в различните области на тялото

G57.0 Увреждане на седалищния нервНе включва: ишиас:

• БДУ (М54.3)

• свързан с увреждане на междупрешленния диск (М51.1)

G57.1 Парестетична мералгияСиндром на страничния кожен нерв на бедрото

G57.2 Увреждане на бедрения нерв

G57.3 Увреждане на n. fibularisУвреждане на фибуларния (перонеалния) нерв

G57.4 Увреждане на n. tibialis

G57.5 Синдром на тарзалния канал

G57.6 Увреждане на n. plantarisМетатарзалгия на Morton

G57.8 Други мононевралгии на долен крайникМеждупръстова неврома на долен крайник

Други мононевропатии

G58.7 Множествен мононеврит

Възпалителна полиневропатия

G61.0 Синдром на Guillain-BarréОстър (пост-)инфекциозен полиневрит

G61.8 Други възпалителни полиневропатии

Други полиневропатии

G62.0 Медикаментозна полиневропатия

G62.2 Полиневропатия, предизвикана от други токсични веществаПри необходимост от идентифициране на токсичното вещество се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).

G62.8 Други уточнени полиневропатииРадиационна полиневропатияПри необходимост от идентифициране на причината се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).

Полиневропатии при болести, класифицирани другаде

G63.3* Полиневропатия при други ендокринни болести и разстройства на обмяната на веществата (Е00—Е07†, Е15—Е16†, Е20—Е34†, Е70—Е89†)

Други деформиращи дорзопатии

М43.62 Крива шия [torticollis]Не включва: следните видове тортиколис:

• вроден (стерномастоидеусен) (Q68.0)

• след родова травма (Р15.2)

• прясно травматично увреждане — виж травматични увреждания на гръбначния стълб според анатомичната локализация

• психогенен (F45.8)

• спастичен (G24.3)

Травматична спондилопатия

М48.30 Травматична спондилопатия - множествено засягане на гръбначния стълб

М48.31 Травматична спондилопатия - окципито-атланто-аксисен отдел

М48.32 Травматична спондилопатия - шийна област

М48.33 Травматична спондилопатия - шийно-гръден отдел

М48.34 Травматична спондилопатия - гръден отдел

М48.35 Травматична спондилопатия - гръдно-поясен отдел

М48.36 Травматична спондилопатия - поясен отдел

М48.37 Травматична спондилопатия - поясно-кръстен отдел

М48.38 Травматична спондилопатия - кръстен и кръстноопашатен отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

Включва: увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел с болков синдромувреждания на междупрешленните дискове в шийногръдния отдел

М50.0† Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*)

М50.1 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия

Не включва: брахиален радикулит БДУ (М54.1)

М50.2 Друг тип хернизация на междупрешленните дискове в шийния отдел

М50.3 Друг тип дегенерация на междупрешленните дискове в шийния отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели

Включва: увреждания на междупрешленните дискове в гръдния, гръднопоясния и пояснокръстния отдел

М51.0† Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с миелопатия (G99.2*)

М51.1 Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатияИшиас, дължащ се на увреждане в междупрешленен диск

Не включва: лумбален радикулит БДУ (М54.1)

М51.2 Друг тип уточнена хернизация на междупрешленен дискЛумбаго, дължащо се на дискова херния

М51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленен диск

М51.4 Възли на Schmorl

Други дорзопатии, некласифицирани другаде

М53.01 Шийночерепен синдром - окципито-атланто-аксисен отделЗаден цервикален симпатиков синдром

М53.02 Шийночерепен синдром - шийна областЗаден цервикален симпатиков синдром

М53.03 Шийночерепен синдром - шийногръден отделЗаден цервикален симпатиков синдром

Шийнобрахиален синдром

М53.11 Шийнобрахиален синдром - окципито-атланто-аксисен отдел

Не включва: увреждане на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.—)инфраторакален синдром [увреждане на брахиалния плексус] (G 54.0)

М53.12 Шийнобрахиален синдром - шийна област

Не включва: увреждане на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.—)инфраторакален синдром [увреждане на брахиалния плексус] (G 54.0)

М53.13 Шийнобрахиален синдром - шийно-гръден отдел

Не включва: увреждане на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.—)инфраторакален синдром [увреждане на брахиалния плексус] (G 54.0)

Спинална нестабилност

М53.20 Спинална нестабилност - множествено засягане на гръбначния стълб

М53.21 Спинална нестабилност - окципито-атланто-аксисен отдел

М53.22 Спинална нестабилност - шийна област

М53.23 Спинална нестабилност - шийногръден отдел

М53.24 Спинална нестабилност - гръден отдел

М53.25 Спинална нестабилност - гръднопоясен отдел

М53.26 Спинална нестабилност - поясен отдел

М53.27 Спинална нестабилност - пояснокръстен отдел

М53.28 Спинална нестабилност - кръстен и кръстноопашен отдел

М53.38 Кръстноопашни увреждания, некласифицирани другаде - кръстен и кръстноопашен отделCoccygodinia

Други уточнени дорзопатии

М53.80 Други уточнени дорзопатии - множествено засягане на гръбначния стълб

М53.81 Други уточнени дорзопатии - окципито-атланто-аксисен отдел

М53.82 Други уточнени дорзопатии - шийна област

М53.83 Други уточнени дорзопатии - шийногръден отдел

М53.84 Други уточнени дорзопатии - гръден отдел

М53.85 Други уточнени дорзопатии - гръднопоясен отдел

М53.86 Други уточнени дорзопатии - поясен отдел

М53.87 Други уточнени дорзопатии - пояснокръстен отдел

М53.88 Други уточнени дорзопатии - кръстен и кръстноопашен отдел

Дорзалгия

Не включва: психогенна дорзалгия (F45.4)

М54.00 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - множествено засягане на гръбначния стълбНе включва: следните видове паникулит:

• БДУ(М79.3)

• при лупус (L93.2)

• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)

М54.01 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - окципито-атланто-аксисен отделНе включва: следните видове паникулит:

• БДУ(М79.3)

• при лупус (L93.2)

• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)

М54.02 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - шийна областНе включва: следните видове паникулит:

• БДУ(М79.3)

• при лупус (L93.2)

• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)

М54.03 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - шийногръден отдел Не включва: следните видове панникулит:

• БДУ(М79.3)

• при лупус (L93.2)

• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)

М54.04 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - гръден отдел Не включва: следните видове паникулит:

• БДУ(М79.3)

• при лупус (L93.2)

• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)

М54.05 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - гръднопоясен отделНе включва: следните видове паникулит:

• БДУ(М79.3)

• при лупус (L93.2)

• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)

М54.06 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - поясен отделНе включва: следните видове паникулит:

• БДУ(М79.3)

• при лупус (L93.2)

• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)

М54.07 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - пояснокръстен отделНе включва: следните видове паникулит:

• БДУ(М79.3)

• при лупус (L93.2)

• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)

М54.08 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - кръстен и кръстноопашен отделНе включва: следните видове паникулит:

• БДУ(М79.3)

• при лупус (L93.2)

• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)

М54.10 Радикулопатия - множествено засягане на гръбначния стълбНеврит или радикулит:

• брахиален БДУ

• гръден БДУ

• лумбален БДУ

• лумбосакрален БДУРадикулит БДУНе включва: следните видове невралгия и неврит БДУ (М79.2)радикулопатия при:

• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)

• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)

• спондилоза (М47.2)

М54.11 Радикулопатия - окципито-атланто-аксисен отделНеврит или радикулит:

• брахиален БДУ

• гръден БДУ

• лумбален БДУ

• лумбосакрален БДУРадикулит БДУНе включва: следните видове невралгия и неврит БДУ (М79.2)радикулопатия при:

• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)

• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)

• спондилоза (М47.2)

М54.12 Радикулопатия - шийна областНеврит или радикулит:

• брахиален БДУ

• гръден БДУ

• лумбален БДУ

• лумбосакрален БДУРадикулит БДУНе включва: следните видове невралгия и неврит БДУ (М79.2)радикулопатия при:

• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)

• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)

• спондилоза (М47.2)

М54.13 Радикулопатия - шийногръден отделНеврит или радикулит:

• брахиален БДУ

• гръден БДУ

• лумбален БДУ

• лумбосакрален БДУРадикулит БДУНе включва: следните видове невралгия и неврит БДУ (М79.2)радикулопатия при:

• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)

• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)

• спондилоза (М47.2)

М54.14 Радикулопатия - гръден отделНеврит или радикулит:

• брахиален БДУ

• гръден БДУ

• лумбален БДУ

• лумбосакрален БДУРадикулит БДУНе включва: следните видове невралгия и неврит БДУ (М79.2)радикулопатия при:

• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)

• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)

• спондилоза (М47.2)

М54.15 Радикулопатия - гръднопоясен отделНеврит или радикулит:

• брахиален БДУ

• гръден БДУ

• лумбален БДУ

• лумбосакрален БДУРадикулит БДУНе включва: следните видове невралгия и неврит БДУ (М79.2)радикулопатия при:

• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)

• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)

• спондилоза (М47.2)

М54.16 Радикулопатия - поясен отделНеврит или радикулит:

• брахиален БДУ

• гръден БДУ

• лумбален БДУ

• лумбосакрален БДУРадикулит БДУНе включва: следните видове невралгия и неврит БДУ (М79.2)радикулопатия при:

• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)

• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)

• спондилоза (М47.2)

М54.17 Радикулопатия - пояснокръстен отделНеврит или радикулит:

• брахиален БДУ

• гръден БДУ

• лумбален БДУ

• лумбосакрален БДУРадикулит БДУНе включва: следните видове невралгия и неврит БДУ (М79.2)радикулопатия при:

• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)

• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)

• спондилоза (М47.2)

М54.18 Радикулопатия - кръстен и кръстноопашен отделНеврит или радикулит:

• брахиален БДУ

• гръден БДУ

• лумбален БДУ

• лумбосакрален БДУРадикулит БДУНе включва: следните видове невралгия и неврит БДУ (М79.2)радикулопатия при:

• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)

• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)

• спондилоза (М47.2)

М54.21 Цервикалгия - окципито-атланто-аксисен отделНе включва: цервикалгия в резултат на увреждане на междупрешленен диск (М50.—)

М54.22 Цервикалгия - шийна областНе включва: цервикалгия в резултат на увреждане на междупрешленен диск (М50.—)

М54.36 Ишиас - поясен отделНе включва: увреждане на седалищния нерв (G57.0)ишиас:

• предизвикан от увреждане на междупрешленен диск (М51.1)

• с лумбаго (М54.4)

М54.37 Ишиас - пояснокръстен отделНе включва: увреждане на седалищния нерв (G57.0)ишиас:

• предизвикан от увреждане на междупрешленен диск (М51.1)

• с лумбаго (М54.4)

М54.46 Лумбаго с ишиас - поясен отделНе включва: предизвикано от увреждане на междупрешленен диск (М51.1)

М54.47 Лумбаго с ишиас - пояснокръстен отделНе включва: предизвикано от увреждане на междупрешленен диск (М51.1)

М54.55 Ниска кръстна болка - гръднопоясен отделПоясна болкаНиско кръстно напрежениеЛумбаго БДУНе включва: лумбаго:

• вследствие на хернизация на междупрешленен диск (М51.2)

• с ишиас (М54.4)

М54.56 Ниска кръстна болка - поясен отделПоясна болкаНиско кръстно напрежениеЛумбаго БДУНе включва: лумбаго:

• вследствие на хернизация на междупрешленен диск (М51.2)

• с ишиас (М54.4)

М54.57 Ниска кръстна болка - пояснокръстен отделПоясна болкаНиско кръстно напрежениеЛумбаго БДУНе включва: лумбаго:

• вследствие на хернизация на междупрешленен диск (М51.2)

• с ишиас (М54.4)

М54.58 Ниска кръстна болка - кръстен и кръстноопашен отделПоясна болкаНиско кръстно напрежениеЛумбаго БДУНе включва: лумбаго:

• вследствие на хернизация на междупрешленен диск (М51.2)

• с ишиас (М54.4)

М54.63 Болка в гръдния отдел на гръбначния стълб - шийногръден отделНе включва: вследствие на увреждане на междупрешленен диск (М51.—)

М54.64 Болка в гръдния отдел на гръбначния стълб - гръден отделНе включва: вследствие на увреждане на междупрешленен диск (М51.—)

М54.65 Болка в гръдния отдел на гръбначния стълб - гръднопоясен отделНе включва: вследствие на увреждане на междупрешленен диск (М51.—)

Увреждания на костно-мускулната система след медицински процедури,

некласифицирани другаде

Не включва: артропатия след чревна анастомоза (М02.0)наличие на функционални имплантати и на други протези (Z95—Z97)нарушения, свързани с остеопороза (М80—М81)

М96.1 Синдром след ламинектомия, некласифициран другаде

Диагнозите, обозначени със (*) от рубриката G63 не могат да се използват самостоятелно, а изискват основен код за диагноза посочен в скобите след тях и обозначен със знака (†).

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК И ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНИЯ КАНАЛ

**03.31 СПИНАЛНА ПУНКЦИЯ

Изключва:

лумбална пункция за вкарване на контраст (миелография) - 87.21

Лумбална пункция

39000-00 Лумбална пункция

Спинална пункция

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ НА ГЛАВА

КАТ - скениране на глава

Компютърна томография на мозък

Компютърна томография на глава БДУ

Не включва: компютърна томография:

• при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (57001, 57007 [1957])

• и корем (57001-01, 57007-01 [1957])

• лицева кост и околоносен синус (56030-00, 56036-00 [1956])

• средно ухо и темпорална кост (56016-02, 56016-03, 56016-06, 56016-07 [1955])

• орбита (56013-02, 56013-03 [1954])

• питуитарна ямка (56010-02, 56010-03 [1953])

56001-00 Компютърна томография на мозък

56007-00 Компютърна томография на мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на мозък без, след това с венозен контраст

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.21 КОНТРАСТНА МИЕЛОГРАФИЯ

Рентгенография на гръбначен стълб

Включва: функционални гледни точки

59724-00 Миелография

**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

**87.23 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

58103-00 Рентгенография на торакален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969]

**87.24 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАБНАКА

сакрококцигеално рентгеново изследване

58106-00 Рентгенография лумбосакрален отдел на гръбначен стълб

Радиография на поясен гръбнак

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

**88.38 ДРУГА КАТ

нива:шийногръднопоясно (лумбосакрално)

гръбнак

гръбначен мозък

Изключва:

КАТ скениране на:корем - 88.01глава - 87.03бъбрек - 87.71гръден кош - 87.41

Компютърна томография на гръбначен стълб

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56233-00 Компютърна томография на гръбначен стълб, множество отдели

56234-00 Компютърна томография на гръбначен стълб с интравенозна контрастна материя, множество отдели

Компютърна томография на множествени отдели на гръбнак, без, след това с венозен контраст

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

**88.91 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОЗЪК И МОЗЪЧЕН СТВОЛ

Изключва:

интраоперативно магнитно резонансно изображение - 88.96

магнитно резонансно изображение в реално време - 88.96

Магнитно резонансен образ

90901-00 Магнитно резонансна томография на мозък

Не включва: функционално магнитно резонансно изследване на мозък (90901-09 [2015])

**88.93 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ГРЪБНАЧЕН КАНАЛ

нива:шийногръднопоясно (лумбосакрално)

гръбнак

гръбначен мозък

90901-03 Магнитно резонансна томография на гръбначен стълб

Включва: гръбначен мозък

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

Изключва:

електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!

**89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

Мониторинг на съдово налягане

11600-03 Мониториране на системно артериално налягане

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР

** 90.01 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР - БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА

1926 Микробиологични изследвания

92182-00 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от нервната система и/или ликвор за бактериална намазка

**90.03 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

**90.09 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

вирусологично изследване

92182-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от нервната система и/или ликвор за култура и чувствителност

Включва: изолиране на причинител, доказване на вирус, антитела срещу и /или антиген на причинител

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.08 ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Изключва:

ЕМГ на око - 95.25

такава с полисомнография - 89.17

ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23

Невромускулна електродиагностика

EMГ [електромиография]:

• на ≥ 1 мускул(и)

• използвайки кръгови иглени електроди

Изследване на невромускулна проводимост

11012-00 Електромиография (ЕМГ)

Не включва: мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])

** 90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

ПКК (минимум седем показателя) и биохимия (кръвна захар, урея, креатинин, електролити)

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC1924 Биохимична изследвания

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-14 Клинично-химични изследвания за урея

91910-41 Клинично-химични изследвания за йонограма

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

хипералиментация

тотално парентерално хранене

периферно парентерално хранене

Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,

по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия

96199-07 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

*99.27 ЙОНОФОРЕЗА

96205-09 Друго приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Приложение на фармакологичен агент през отвор

Интрадермално инжектиране на фармакологичен агент

Йонофореза

Топично }

Трансдермално } приложение на фармакологичен агент

Не включва: приложение на фармакологичен агент през устата (96203 [1920])

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Кодирай също когато е направена:

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични процедури, от които едната е задължително ЕМГ (изключение при диагнози G50.0, G50.1, G50.8, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.8) и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури.

Когато се налага използване на кодовете от блокове 1923 и 1924 се извършват и кодират кодовете от блоковете, като всички кодове на изследвания от блоковете се считат за една диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Нервни болести“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Нервни болести“, от обхвата на медицинската специалност „Детска неврология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност съгласно медицинските стандарти по „Неврология“ и „Педиатрия“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по неврология

или

детска неврология

2. Клинична лаборатория* ІІ ниво (с възможност и за ликворологично изследване и КГА)

3. ЕМГ - кабинет (апарат)

*- В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по нервни болести.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия

2. Образна диагностика - КТ или МРТ

3. Отделение/лаборатория по клинична патология

4. Микробиологична лаборатория, на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• лекар със специалност по нервни болести - двама лекари с придобита специалност по нервни болести за Клиника/отделение по неврология

или

• лекар със специалност по нервни болести за Клиника/отделение по детска неврология

или

лекар със специалност по детска неврология.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

4.1. За ЕМГ изследване - лекар със специалност по нервни болести или детска неврология, с квалификация за извършване на електромиография, удостоверена чрез сертификат (съгласно медицински стандарт “Нервни болести”).

4.2. Вирусологична лаборатория - допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго ЛЗ.

IІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

• синдром на Guillain-Barre и постинфекциозен полиневрит - всички клинични форми и степени на тежест;

• полиневропатия с остро, подостро или хронично развиващи се вяли периферни парези в крайниците, със или без сетивни нарушения, остро или подостро развиващи се сетивни нарушения в крайниците с възбуден или отпаден характер;

• болести на черепно-мозъчните нерви: VІІ ЧМН - остър стадий до 10 ден - всички клинични форми и степени на тежест; V ЧМН - всички остри случаи с невралгия на троичния нерв с неуточнена етиология, остри увреждания на други уточнени ЧМН;

• болести на нервните коренчета и плексуси при наличие на остро развитие на долна вяла парапареза или на квадрипареза от смесен тип с тазово-резервоарни нарушения; развили парези с различна степен на изразеност в проксимални и /или дистални мускулни групи; възбудни сетивни прояви, неповлияващи се от медикаментозното лечение, проведено в амбулаторни условия;

• порфиринова полиневропатия.

Диагностично изясняване на недиагностицирани състояния и заболявания (спондилит, метастази в прешлен, миелом, неврином, херпес зостер и др.) след изчерпване на диагностичните възможности в специализираната извънболнична помощ и наличие на медицински риск от отлагане на диагностиката и лечението.

• Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми, неповлияващи се от медикаментозното лечение, провеждано в амбулаторни условия и с поява на някой от следните симптоми/синдроми: интермитентни тазово-резервоарни нарушения; съмнение за развиващ се синдром на cauda equina; поява на отпадна сетивна или двигателна симптоматика; вертеброгенен синдром с възбудна или отпадна симптоматика.

• Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН) - хронични неповлияващи се от медикаментозното лечение, провеждано в амбулаторни условия.

• Болести на нервните коренчета и плексуси - болни с хронични болкови синдроми.

• Медикаментозна полиневропатия с изразени отпадни сетивни и двигателни разстройства.

Дейностите и услугите по тази КП се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания (кръв) се взема в рамките на болничния престой за подпомагане на дифeренциално-диагностичния план и уточняване на основната диагноза, ако не е извършено в извънболничната помощ. ЕМГ се извършва задължително в рамките на болничния престой. При увреждане на черепно-мозъчни нерви по преценка се извършва консултация със специалист по УНГ. Общо изследване на ликвор, вирусологично изследване на ликвор и на кръв се извършва по преценка.

2.1. Лечение на неврит на VІІ ЧМН.

Средство на избор са:

• кортикостероиди (при съобразяване на контраиндикациите) - преднизон, метилпреднизолон, преднизолон;

• манитол - 10% 500 ml при съобразяване за контраиндикации;

• нестероидни противовъзпалителни средства (при контраиндикации за прилагане на кортикостероиди);

• ацикловир (при доказана херпес симплекс етиология);

• физикално лечение.

2.2. Лечение на идиопатичната невралгия на троичния нерв.

Лечението е медикаментозно и/или неврохирургично.

Медикаментозното лечение включва:

• Габапентин - 2-3 пъти по 400 mg;

• Карбамазепин - 3 х 200 mg до 3 х 400 mg или

• Прегабалин

• Трамадол

2.3. Болести на нервните коренчета и плексуси (цервикобрахиална радикулоплексопатия и лумбосакрална радикулоплексопатия).

Лечението включва:

• нестероидни противовъзпалителни средства;

• дексаметазон (при резистентни на друго лечение болкови синдроми);

• миорелаксанти;

• манитол 10 % 500 ml;

• физикално лечение;

• неврохирургично лечение (при необходимост).

2.4. Увреждане на н. улнарис, н. медианус, н. радиалис, н. феморалис и на н. ишиадикус и неговите клонове (н. тибиалис и н. перонеус).

Лечението е в зависимост от основното заболяване (компресия, травма, захарен диабет, професионално увреждане, колагеноза) и включва медикаментозно, физикално и при необходимост - неврохирургично лечение.

Използват се следните медикаменти:

• нестероидни противовъзпалителни средства;

• кортикостероиди;

2.5. Възпалителна полиневропатия

Диагностичният процес в болничното заведение включва поставянето на диагнозата полиневропатия, определяне на нейния вид (сетивна, моторна, сетивно-моторна, множествена мононевропатия), нейната тежест, клиничен ход (остър, подостър, хроничен) и етиология.

Необходимо е да се определят степените на двигателния дефицит, наличието на дихателна недостатъчност и/или булбарна симптоматика, необходимостта от изкуствена белодробна вентилация, както и евентуално придружаващи заболявания.

Клинично могат да се разграничат три форми на ПНП в зависимост от двигателния дефицит, наличието на булбарни и дихателни нарушения:

• лека форма - възможна самостоятелна походка;

• умерено тежка форма - походката е възможна само с придружител;

• тежка форма - невъзможна походка, наличие на дихателни нарушения и/или булбарни прояви.

Диагностични методи, чието приложение се изисква за уточняване особеностите на болестта - КТ (МРТ) миелография.

Специфично лечение на острата форма на синдрома на Гилен - Баре (остра възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия) без имуноглобулини:

При контраиндикации за провеждане на лечение с имуноглобулин се прилага плазмафереза. Не се препоръчва употребата на кортикостероидни препарати поради тяхната неефективност при това заболяване.

Специфично лечение на хроничната форма синдрома на Гилен-Баре (хронична възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия) без имуноглобулини:

Средство на първи избор са кортикостероидите:

• преднизон, метилпреднизолон, преднизолон;

• метилпреднизолон - 80 мг интравенозно дневно в продължение на две седмици с постепенно намаляване на дневната доза и преминаване към перорален прием на преднизон, метилпреднизолон или преднизолон.

2.6. Специфично лечение при постинфекциозни полирадикулоневрити - провежда се съобразно етиологичния причинител с антибиотици и антивирусни средства.

2.7. Специфично лечение на порфириновата полиневропатия - подчертана въглехидратна диета и инфузии на глюкозен разтвор (500 гр. за 24 ч).

2.8. Специфично лечение на медикаментозната полиневропатия:

• при възможност спиране употребата на медикамента и замяната му с друг;

Неспецифичното (интензивно) лечение при синдрома на Гилен - Баре, постинфекциозните полирадикулоневрити и порфириновата полиневропатия включва респираторна реанимация и интензивно лечение: ендотрахеална интубация и последваща трахеостомия, провеждане на изкуствена белодробна вентилация при съответни индикации; включване на централен венозен път за провеждане на медикаментозни инфузии, парентерално хранене и корекция на водно-електролитния баланс, както и за проследяване на ЦВН, мониториране на сърдечната дейност и общата хемодинамика; поставяне на назогастрална сонда и провеждане на смесено хранене. При неподвижни пациенти се взимат всички мерки за профилактика на ранни контрактури и декубитуси - физикалната терапия започва още в началото на заболяването. При пациенти с долна парапареза (или квадрипареза/квадриплегия), се провежда профилактика на флеботромбози с нискомолекулярни хепарини. Проследява се чревната перисталтика и при признаци за субилеус приложение на антихолинестеразни средства. При алгични форми на синдрома на Гилен - Баре се прилагат неопиоидни и опиодни аналгетици, карбамазепин. Извършва се и психологично подпомагане на болния.

2.9. Поведение при вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми:

При приемането на пациента, в деня на хоспитализацията, се извършва пълен медицински преглед - подробна насочена анамнеза, соматичен и неврологичен статус, планират се необходимите изследвания; поставя се плоскост под дюшека на леглото (когато е необходимо за постигане правилно положение на болния в леглото) или се използва специализирано легло (при възможност). Назначава се медикаментозно лечение:

• за болката и съпътстващото асептично възпаление приложение на НСПВС i.m. или i.v.

• миорелаксанти;

• при съмнение за централна или рецесуална стеноза и голяма дискова херния - кортикостероиди;

• при двигателен дефицит - антихолинестеразни средства - Galantamin (желателно след консултация с интернист);

• поставя се лумбостат или шийна яка (където е необходимо) за имобилизация на засегнатите сегменти.

При много силна и неповлияваща се от НСПВС вертеброгенна радикулерна или нерадикулерна болка в острия й стадий е уместно и използването на опиоидни аналгетици.

Извършат се лабораторни и рентгенови изследвания - лицева и странична проекция, при необходимост и коси проекции; електромиографско изследване, КТ и/или МРТ; при необходимост се провежда лумбална пункция; серумна електрофореза (и на урина) при съмнение за миелом и т.н.

При провеждане на лечението е необходимо проследяване на неврологичния статус, отчитане на подобрение или евентуално влошаване на симптоматиката. При двигателен дефицит е необходимо и провеждане на ЕМГ след определен период за отчитане ефекта от терапията и прогностично; за отчитане на глобалния ефект от лечението е желателно да се използват скали (напр. VAS).

След провеждане на необходимите образни изследвания и установяване възможната етиология при необходимост се правят допълнителни консултации - с неврохирург, ортопед, ендокринолог (напр. при остеопороза), хематолог (при мултиплен миелом), ревматолог (при анкилозиращ спондилит и др. ревматични заболявания), онколог (при метастази) и т.н.

Медикаментозното лечение е аналогично на приетото в „Национален консенсус за диагностика и лечение на неврологично обусловените болки“

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Поставя се на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичен статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването.

При вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми - окончателната диагноза се поставя въз основа на клиничната картина, хода на болестта, образните изследвания (Ro и КТ/МРТ) и лабораторните изследвания; уточняване на възможната етиология.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стациониране или намаляване на изявената неврологична (възбудна и отпадна) симптоматика, доказана чрез неврологично изследване, a при вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми и едно или повече от следните условия:

• поставяне на диагнозата и намаляване интензивността на болковата симптоматика (радикулерна или нерадикулерна);

• подобряване на отпадната симптоматика (сетивна или двигателна);

• възстановяване обема на движение в засегнатия вертебрален отдел;

• проведени контролни изследвания, когато е необходимо (ЕМГ, ММТ).

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека, по която се отчитат лица до 18 годишна възраст, се включват и три контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след дехоспитализация, които задължително се вписват в епикризата. Необходимите консултации, изследвания и манипулации при провеждане на контролните прегледи влизат в цената на клиничната пътека.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

Насочване към Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт ""Медицинска онкология"") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

IІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7);

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ - подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА (БОЛЕСТИ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИТЕ НЕРВИ, БОЛЕСТИ НА НЕРВНИТЕ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ)

Невритът на лицевия нерв е сравнително често заболяване, което се обуславя от вирусна инфекция на ствола на нерва с развитие на парализа на мускулатурата на едната лицева половина. Идиопатичната невралгия на троичния нерв е рядко заболяване, което се характеризира с по-редки или по-чести болкови пристъпи в отделни области на лицето.

Болестите на нервните коренчета и плексусите са широко разпространени заболявания в съвременния свят, дължащи се най-често на дегенеративни промени в шийните или поясните прешлени. При част от болните с тези заболявания се налага хоспитализация, с цел диагностично изясняван

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE