Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-44.pdf

КП № 44 ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В ПУЛМОЛОГИЯТА

Минимален болничен престой - 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ - 9 КМ

ОСНОВНИ ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИАГНОСТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

***31.44 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА ТРАХЕЯ, БРОНХ И ПЕРИБРОНХИАЛНИ ФОРМАЦИИ (ТРАНСБРОНХИАЛНА ТЪНКОИГЛЕНА АСПИРАЦИОННА БОПСИЯ - ТБТАБ)

Бронхоскопия с биопсия или отстраняване на чуждо тяло

41898-01 Фиброоптична бронхоскопия с биопсия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ

***33.23 ДРУГА БРОНХОСКОПИЯ (РБС)

Изключва:

за аспирация - 96.05

за биопсия - 33.24, 33.27

Процедури за изследване на бронх

41889-00 Бронхоскопия

Не включва: такава с:

• биопсия (41892-00 [544])

• дилатация (41904-00 [546])

• екстракция на чуждо тяло (41895-00 [544])

Бронхоскопия с биопсия или отстраняване на чуждо тяло

41892-00 Бронхоскопия с биопсия

***33.26 ЗАТВОРЕНА (ТРАНСТОРАКАЛНА АСПИРАЦИОННА ИЛИ РЕЖЕЩА) ИГЛЕНА БИОПСИЯ НА БЯЛ ДРОБ

Изключва:

ендоскопска биопсия - 33.24 и 33.27

Биопсия на бял дроб или плевра

38812-00 Перкутанна иглена биопсия на бял дроб

Пневмоцентеза

Пункция на бял дроб

Не включва: ендоскопска биопсия на бял дроб (41892-00, 41898-01 [544])

***33.27 ЗАТВОРЕНА ЕНДОСКОПСКА БИОПСИЯ НА БЯЛ ДРОБ

фиброоптична (гъвкава) бронхоскопия с флуороскопично водене на биопсия НОВ КОД

трансбронхиална белодробна биопсия (ТББ)

Изключва:

биопсия с четка на бял дроб - 33.24

перкутанна биопсия на бял дроб - 33.26

Бронхоскопия с биопсия или отстраняване на чуждо тяло

41898-01 Фиброоптична бронхоскопия с биопсия

***33.29 ДРУГИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХИ (АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНА БРОНХОСКОПИЯ, ЕЛЕКТРО-НАВИГАЦИОННА БРОНХОСКОПИЯ)

Изключва:

контрастна бронхография:ендотрахеална - 87.31друга - 87.32

КАТ на бял дроб - 92.15

ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) - 88.92

микроскопиране на проба от бронх или бял дроб - 90.41- 90.49

рутинна рентгенография - 87.44

ехография - 88.37

определяне на витален капацитет - 89.37

рентгенвография на бял дроб или бронх БДУ - 87.49

41896-00 Автофлуоресцентна бронхоскопия

41896-01 Електро-навигационна бронхоскопия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪДНА СТЕНА, ПЛЕВРА, МЕДИАСТИНУМ И ДИАФРАГМА

*** 34.21 ТРАНСПЛЕВРАЛНА ТОРАКОСКОПИЯ (МЕДИЦИНСКА ТОРАКОСКОПИЯ)

Изключва:

Видеоасистирана торакоскопска хирургия - ВАТХ (VATS)

Процедури за изследване на гръдна стена, медиастинум или диафрагма

38436-00 Торакоскопия

Включва: биопсия

***34.23. ТРАНСТОРАКАЛНА ИГЛЕНА БИОПСИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ПОД ОБРАЗЕН КОНТРОЛ - TRUE CUT БИОПСИЯ НОВ КОД

Изключва:

ендоскопска биопсия - 33.24 и 33.27

Биопсия на бял дроб или плевра

30090-00 Перкутанна иглена биопсия на плевра

***34.25 ЗАТВОРЕНА (ТРАНСКУТАННА) (ИГЛЕНА) БИОПСИЯ НА МЕДИАСТИНУМА (TRUE -CUT)

Изключва:

ендоскопска биопсия - 33.24 и 33.27

30090-00 Перкутанна иглена биопсия на плевра

ОСНОВНИ ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

***31.5 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ТРАХЕЯ И БРОНХ

Изключва:

биопсия на трахея - 31.44-31.45

ларинготрахеална фистулектомия - 31.62

трахеозеофагеална фистулектомия - 31.73

Други ексцизионни процедури на бронх

41892-01 Бронхоскопия с ексцизия на лезия

Не включва: ендоскопска ексцизия на бронхиална лезия с лазер (41901-00 [545])

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

***31.93 ПОСТАВЯНЕ ИЛИ СМЯНА НА ЛАРИНГЕАЛЕН ИЛИ ТРАХЕОБРОНХИАЛЕН СТЕНТ

Изключва:

изваждане на вътрелуменно чуждо тяло без инцизия от трахеята - 98.15 и трахеостомна канюла - 97.37

смяна на траехостомна канюла - 97.23

тоалет на трахеостома - 96.55

Процедури за поставяне, прилагане или отстраняване върху трахея

41905-00 Поставяне на трахеален стент

Не включва: при подмяна (41905-01 [533])

41905-01 Подмяна на трахеален стент

Възстановителни процедури на бронхи

41905-04 Поставяне на ендобронхиален стент

Не включва: при подмяна (41905-05 [546])

41905-05 Подмяна на ендобронхиален стент

41895-01 Премахване на ендобронхиален стент

Не включва: при подмяна (41905-05 [546])

***31.94 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОКАЛНО ВЕЩЕСТВО В ТРАХЕЯ И/ИЛИ БРОНХ

Приложение на фармакотерапия

18228-01 Инжектиране на локален агент в трахея и/или бронх

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

***31.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ТРАХЕЯ

Изключва:

изваждане на:

вътрелуменно чуждо тяло без инцизия от трахея- 98.15

трахестомна каняьла - 97.37

смяна на трахеална канюла - 97.23

тоалет на трахеостома - 96.55

Други процедури на трахея

90162-00 Други процедури на трахея

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА БРОНХ

Изключва:

биопсия на бронх - 33.24-33.25

бронхиална фистулектомия - 33.42

***32.01 ЕНДОСКОПСКА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА БРОНХ

електрокоагулация

аргон-плазмена коагулация

криотерапия

лазертерапия

Други ексцизионни процедури на бронх

41901-00 Ендоскопска резекция на лезия на бронх с лазер

41892-01 Бронхоскопия с ексцизия на лезия

Не включва: ендоскопска ексцизия на бронхиална лезия с лазер (41901-00 [545])

90163-00 Друга ендоскопска ексцизия на бронх

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА БЯЛ ДРОБ

***32.22 ЕНДОСКОПСКА ОПЕРАЦИЯ ЗА РЕДУЦИРАНЕ ОБЕМА НА БЕЛИЯ ДРОБ

Частична резекция на бял дроб

90168-00 Ендоскопска обем редуцираща операция на бял дроб

***32.28 ЕНДОСКОПСКА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА БЯЛ ДРОБ

Изключва:

биопсия на бял дроб - 33.26-33.27

90169-00 Ендоскопска клиновидна резекция на бял дроб

Торакоскопска клиновидна резекция на бял дроб

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ

*33.42 ЗАТВАРЯНЕ НА БРОНХИАЛНА ФИСТУЛА

затваряне на бронхостомия

фистулектомия:

Бронхокожна, бронхоезофагеална, бронховисцерална

Изключва:

затваряне на фистула:бронхомедиастинална - 34.73бронхоплеврална - 34.73бронхоплевромедиастинална - 34.73

Други процедури на бронх

41899-00 Затваряне на бронхиална фистула

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ

***33.91 БРОНХИАЛНА ДИЛАТАЦИЯ

Възстановителни процедури на бронхи

41904-00 Бронхоскопия с дилатация

Ендоскопска дилатация на стриктура:

• бронхиална

• трахеална

Кодирай също когато е направен:

• поставяне на стент:

• ендобронхиален (41905-04 [546])

• ларингеален (41905-02 [521])

• трахеален (41905-00 [533])

***33.98 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА БРОНХ

Изключва:

бронхиален лаваж - 96.56

изваждане на интралуменно чуждо тяло без инцизия - 98.15

Други процедури на бронх

90165-00 Друга процедура на бронх

Ексцизия лезия на бронх БДУ

Лигиране на бронх

Не включва: чрез интраторакален достъп (38456-04 [547])

***33.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА БЯЛ ДРОБ

цялостен белодробен лаваж

Изключва:

друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

респираторна терапия - 93.90-93.99

Процедури за изследване на бронх

41898-00 Фиброоптична бронхоскопия

Не включва: такава с:

• биопсия (41892-00 [544])

• дилатация (41904-00 [546])

• екстракция на чуждо тяло (41895-00 [544])

ЛЕЧЕБНА РАДИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

***92.27 ИМПЛАНТАЦИЯ ИЛИ ПОСТАВЯНЕ НА РАДИОАКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ (ЕНДОБРОНХИАЛНА РАДИОТЕРАПИЯБрахитерапия, други интракавитарни места

90764-00 Брахитерапия, интракавитарна, ниска дозова честота

Включва: стереотактична брахитерапия

Кодирай също когато е направена:

• брус отвори (39012-00 [7])

• интракраниална стереотактична локализация (40803-00 [1])

Не включва: такава на гинекологични локализации (виж блок [1790])

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИНТРАЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ДРУГИ МЕСТА БЕЗ ИНЦИЗИЯ

***98.15 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ТРАХЕЯ И БРОНХ БЕЗ ИНЦИЗИЯ

Изключва:

отстраняване на лечебно устройство - 97.31-97.49, 97.61-97.89

Бронхоскопия с биопсия или отстраняване на чуждо тяло

41895-00 Бронхоскопия с премахване на чуждо тяло

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

***99.25 ЛОКАЛНА ЕНДОСКОПСКА АПЛИКАЦИЯ НА ПРОТИВОРАКОВА ХЕМОТЕРАПЕВТИЧНА СУБСТАНЦИЯ

Приложение на фармакотерапия

96201-00 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен АГЕНТ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.41 КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ

Компютърна томография на гръден кош

56301-00 Компютърна томография на гръден кош

56307-00 Компютърна томография на гръден кош с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на гръден кош без, след това с венозен контраст

**87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ, ТАКА ОПИСАНО

Друго рентгеново изследване на гръден кош

БДУ

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

**87.49 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ - РЕНТГЕНОСКОПИЯ НОВ КОД

рентгеново изследване на: бронхи, бял дроб, трахея, медиастинум, диафрагма, сърце

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

**88.73 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ДРУГИ ГРЪДНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Ултрасонография на бял дроб и медиастинум

Изключва:

терапевтичен ултразвук - 00.01 - 00.09

Ултразвук на други места

55812-00 Ултразвук на гръден кош или коремна стена

Друг ултразвук

30668-00 Ендоскопски ултразвук

Ултразвук, съвместно с ендоскопия

ДРУГИ АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНИПУЛАЦИИ

**89.37 СПИРОМЕТРИЯ (ФИД)

Друго измерване на дихателна функция

11506-00 Други изследвания на дихателна функция

Дихателен функционален тест }

Спирометрия } БДУ

**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

Друга електрокардиография [ЕКГ]

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ (КГА)

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-01 Измерване на артериални кръвни газове

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА

**90.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

92184-02 Микроскопско изследване на проба от трахея, бронх, плевра, бял дроб, друга гръдна проба и храчка за култура и чувствителност

**90.49 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА - ХИСТОЛОГИЧНО ИЛИ ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

92184-05 Микроскопско изследване на проба от трахея, бронх, плевра, бял дроб, друга гръдна проба и храчка за клетъчен блок

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително следния пакет медико-диагностични изследвания:

Хематологични - хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хематокрит и изчислени съотношения, с диференциално броене на клетки

Хемокоагулационни изследвания - протромбиново време (индекс, INR)

Кръвна група

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично

91910-09 Изследване на протромбиново време

91926-00 Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

*34.92 ИНЖЕКЦИЯ В ГРЪДНАТА КУХИНА

химическа плевродеза

инжектиране на цитотоксичен агент

Изключва:

същото за колапс на дроба - 33.32

Други възстановителни процедури на бял дроб или плевра

90171-00 Ендоскопска плевродеза

Торакоскопска плевродеза

Включва: поставяне на междуребрен катетър

ПЕРИОПЕРАТИВНА АВТОЛОЖНА ТРАНСФУЗИЯ НА ЦЯЛА КРЪВ ИЛИ КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

* 99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

трансфузия на плазма

Инфузия на Humanalbumin

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:гамавенин - 99.16гама-глобулин - 99.14

Прилагане на кръв и кръвни продукти

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ

трансфузия на декстран

92063-00 Приложение на кръвен експандер

Разреждане на кръвта

Трансфузия на:

• кръвозаместители

• Dextran

• Rheomacrodex

*99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ, КРЪВНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ

92064-00 Приложение на друг кръвен продукт

Трансфузия на:

• кръвни заместители

• гранулоцити

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

* 99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

Приложение на фармакотерапия

96199-07 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

* 99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОРАКОВА ХЕМОТЕРАПЕВТИЧНА СУБСТАНЦИЯ

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент - антинеопластичен агент

* 99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ С ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Виж допълнителни знаци

Кодирай също когато е направена:

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени: една високоспециализирана интервенционална процедура (диагностична и/или терапевтична), четири основни диагностични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ и една основна терапевтична процедура, посочена в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Процедура **90.43 и/или **90.49 задължително се отчита допълнително, като основна процедура, при вземане на материал за микробиологично, хистологично или цитологично изследване.

Ако е приложена и изпълнена процедура ***33.26, е задължително една от четирите основни диагностични процедури да бъде **87.41/**87.49 или **88.73.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ, като се запише от лекуващия лекар и къде точно ще се предоставят документите.

I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”, от обхвата на медицинската специалност „Гръдна хирургия“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Гръдна хирургия“, от обхвата на медицинската специалност „Детска пневмология и фтизиатрия“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Педиатрия“, в обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно Медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“, в обхвата на медицинската специалност „Образна диагностика“, осъществявана най-малко на трето ниво на компетентност.

Изискванията за наличие на задължителните звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболничната или болничната помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по пневмология и фтизиатрия

или

Клиника/отделение по детска пневмология и фтизиатрия

или

Клиника/отделение по гръдна хирургия

или

Клиника/отделение по УНГ

2. Бронхологично отделение/клиника/кабинет

3. КАИЛ/ ОАИЛ

4. Клинична лаборатория с възможност за КГА

5. Отделение по образна диагностика

6. Кабинет за ФИД (спирометрия).

7. Лаборатория/отделение по клинична патология

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ Медицинска апаратура

1. Структура по обща и клинична патология (отделение или лаборатория) - на територията на населеното място

2. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Индивидуален набор (капсула и аксесоари) за извършване на капсулна ендоскопия НЗОК не заплаща посочения консуматив

Ендопротеза (стент) за трахея и/или бронхи НЗОК не заплаща посочения консуматив

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол НЗОК не заплаща посочения консуматив

Игла за биопсия през ехоендоскоп НЗОК не заплаща посочения консуматив

Клапа (валва) за ендоскопска обемредуцираща терапия НЗОК не заплаща посочения консуматив

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• двама лекари със специалност пневмология и фтизиатрия, единият от които притежава свидетелство от Медицински Университет за завършен основен курс по “Бронхоскопия” и извършващ рутинно по 100 бронхоскопии годишно, документирани с работен журнал или описателни фишове

или

лекар със специалност гръдна хирургия, притежаващ свидетелство от Медицински Университет за завършен основен курс по “Бронхоскопия” и извършващ рутинно по 100 бронхоскопии годишно, документирани с работен журнал или описателни фишове;

или

двама лекари със специалност УНГ - само за кодове на процедури 31.93 и 98.15

или

лекар/лекари със специалност по образна диагностика, от които един със специалност по образна диагностика, притежаващ свидетелство за професионална квалификация с призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология” (издадено от ректор на медицински университет) - само за кодове на процедури 33.26, 34.23 и 34.25.

• лекар със специалност клинична лаборатория;

• лекар със специалност анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност клинична патология.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• лекар със специалност детска пневмология и фтизиатрия, притежаващ свидетелство от медицински университет за завършен основен курс по “Бронхология” и извършващ рутинно по 100 бронхоскопии годишно, документирани с работен журнал или описателни фишове

или

лекар със специалност Гръдна хирургия/ Детска хирургия, притежаващ свидетелство от медицински университет за завършен основен курс по “Бронхология” и извършващ рутинно по 100 бронхоскопии годишно, документирани с работен журнал или описателни фишове

или

двама лекари със специалност УНГ- само за кодове на процедури 31.93 и 98.15

или

• лекар/лекари със специалност по образна диагностика, от които един със специалност по образна диагностика, притежаващ свидетелство за професионална квалификация с призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология” (издадено от Ректор на медицински университет) - само за кодове на процедури 33.26, 34.23 и 34.25.

• лекар със специалност педиатрия;

или

• лекар със специалност детска пневмология и фтизиатрия;

• лекар със специалност клинична лаборатория;

• лекар със специалност анестезиология и интензивно лечение.

• лекар със специалност клинична патология

IІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Извършване на високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията с локална или обща анестезия.

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО- ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.Вземане на биологичен материл за клинико-лабораторни изследвания се извършва до 24 часа от приемането.

Високоспециализираните интервенционални процедури се извършват в рамките на болничния престой.

Назначените от лечебното заведение образни изследвания трябва да се извършат в рамките на болничния престой.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕНДОСКОПСКИ ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В ПУЛМОЛОГИЯТА

А. Клинико - лабораторни изследвания:

• хематологични показатели (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, Hct, диференциално броене на клетки);

• клинично-химични показатели при показания: кр. захар, креатинин, урея, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Na, K, Cl);

• хемостаза - протромбиново време (индекс, INR), при показания - АПТТ (пТПВ/ККВ);

• АКР и ФИД;

Б. Кръвна група.

В. Рентгенография на бял дроб и сърце.

Г. ЕКГ.

МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ:

• корекция на жизнено важни функции, анемия, коагулационни нарушения, придружаващи заболявания;

• лечение на основното заболяване според препоръките за стандартизирано поведение на Българско дружество по белодробни болести (БДББ).

2.1. ОСНОВНИ ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИАГНОСТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В ПУЛМОЛОГИЯТА

2.1.1.Трансбронхиална тънкоиглена аспирационна биопсия - ТБТАБ

ТБТАБ е биопсична техника, позволяваща биопсирането на субмукозно, ендолуминално и периферно разположени (извън видимите бронхи) процеси в трахеобронхиалното дърво и белодробния паренхим. чрез нея може да бъде получен цитологичен и хистологичен материал за изследване, да бъдат диагностицирани малигнени или бенигнени белодробни изменения, включително бактериална инфекция, да бъде извършено предоперативно и/или следоперативно стажиране при белодробен карцином.

Противопоказания:

• некорегируеми коагулопатии;

• липса на точен анатомичен ориентир;

• тежка хипоксемия и/или хемодинамична нестабилност (състояния, непозволяващи толериране на евентуален пневмоторакс).

2.1.2. Трансторакална иглена аспирационна или режеща биопсия - ТТАБ, ТТРБ Трансторакалната иглена аспирационна/режеща биопсия (ТТА/РБ) е минимално инвазивна процедура за получаване на информативен тъканен материал от лезии ангажиращи гръдна стена, белодробен паренхим и медиастинум с цел цитологично, хистологично или микробиологично изследване.

Противопоказания:

• абсолютни контраиндикации за ТТА/РБ са некорегируеми коагулопатии и тежка хипоксемия и/или хемодинамична нестабилност (състояния, непозволяващи толериране на евентуален пневмоторакс).

• релативни контраиндикации са предходна пулмонектомия, ФЕО1<1л, близост до съдови структури, тежък булозен емфизем.

2.1.3. Автофлуоресцентна и електро - навигационна бронхоскопия

Ранна (своевременна) диагноза на неопластично заболяване и насока за биопсия при налични минимално инвазивни (невидими на бяла светлина) промени в лигавицата. Капсулната ендоскопия, като навигационна бронхоскопия дава ориентация на периферно разположени изменения в бронхите и белия дроб.

Противопоказания:

• стенози на бронхите, непреодолима за капсулата;

• бременност;

• поставен пейсмейкър.

2.1.4. Медицинска торакоскопия

Ендоскопски оглед и биопсия на плевра с възможности за ендоскопско терапeвтично повлияване.

Диагностично-лечебен алгоритъм:

• торакоцентеза се извършва в рамките на 24 часа от приема на пациента;

• малки плеврални изливи се пунктират под ехографски контрол!;

• цито се изследват биохимичните показатели от плевралната течност и при данни за ексудат, болният се подготвя за плеврална биопсия (кръвна група, коагулационен статус);

• при установяване на плеврален емпием, пациентът се насочва към хирургично звено за плеврален дренаж;

• при сигурни данни за банално възпалително естество на излива, се провежда съответната терапия;

• при установяване на АДА повече от 35, се приема ТБК плеврален излив и се насочва за туберкулостатична терапия;

• при липса на сигурни данни за етиологията на плевралния излив, се извършва плеврална биопсия;

• при липса на резултат от плеврална биопсия се извършва медицинска торакоскопия;

• при установяване на метастатичен плеврален излив се обсъжда химиотерапия;

• при отказ за провеждане на такава от страна на химиотерапевтите се предприема инжектирането на цитотоксичен медикамент или се насочва за химична (талк) плевродеза.

Противопоказания: некорегируеми коагулопатии и тежка хипосемия и/или хемодинамична нестабилност (състояния, непозволяващи толериране на евентуален пневмоторакс), ФЕО1<1л., алергия към локални анестетици, тежко нарушена чернодробна функция - INR над 2,3 и пр. време под 50%, тромбоцити по-малко от 80 G/l, нарушено съзнание и епилепсия.

Противопоказания за:

А. Плеврална пункция (торакоцентеза)

1. Тежка хеморагична деатеза.

2. Антикоагулантна и фибринолитична терапия.

3. Пиодермия на кожата, където трябва да се направи плеврална пункция.

Б. Плеврална биопсия

1. Тежка хеморагична деатеза.

2. Антикоагулантна и фибринолитична терапия.

3. Пиодермия на кожата, където трябва да се направи плеврална пункция.

4. Алергия към локални анестетици.

5. Тежко нарушена чернодробна функция - INR над 2,3 и пр. време под 50%.

6. Тромбоцити по-малко от 80 G/l.

7. Нарушено съзнание.

8. Епилепсия.

Усложнения при медицинска торакоскопия:

1. Пневмоторакс

2. Хемоторакс

3. Ваго-вазална реакция

4. Хематом на гръдна стена

5. Белодробен оток след източване на голямо количество течност при силно отрицателно налягане, повече от 20 см. воден стълб.

6. Подкожен емфизем.

2.1.5. Ендоброхиално ултразвуково изследване

Извършва за оценка състоянието на прилежащите структури с или без тънкоиглена аспирационна биопсия. Дава се възможност за взeмане на материал за цитоморфология от лезии в стената на трахеята и/или бронха и около нея с цел:

• оценка на промените на стената на дихателните пътища или съседни структури; диагноза на субмукозни лезии; стадиране на карцином и други тумори; диференциална диагноза на лимфаденопатия; медиастинална маса; аспирация на кистични образувания и др.;

Противопоказания: тежка стеноза на трахея; променена анатомия с невъзможност за анатомична ориентация при бронхоскопията, вкл. постоперативна; кървене от ДДП или тежка хеморагична диатеза, когато резултатът няма да промени по-нататъшното лечение.

2.2. ОСНОВНИ ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В ПУЛМОЛОГИЯТА

2.2.1. Трахеобронхиално стентиране

Ендоскопско протезиране (поставяне на пластмасови, метални или други ендопротези) при доброкачествени или злокачествени стриктури в трахея и основни бронхи и при фистули (трахеобронхоезофагеални).

Противопоказания: променена анатомия с невъзможност за анатомична ориентация при бронхоскопията; некорегируеми коагулопатии.

2.2.2. Ендобронхиална лекарствена и/или генна терапия

Ендоскопска терапия:

• при туморен процес: интратуморно или перитуморно инжектиране на лечебна субстанция;

• при възпалителен оток, лезии или стриктури в трахея и /или бронхи: локално лечение с кортикостероиди или други медикаменти;

• тънкоиглено инжектиране под ехографски контрол: за лечение на тумори - тъканна деструкция или обезболяване; кортикостероиди и други противотуморни или имуномодулиращи медикаменти (локална имуномодулация); дрениране на кисти и други.

• ендоскопска хемостаза - като основна или в допълнение на другите ендоскопски процедури;

Противопоказания: непоносимост към медикамента за ендоскопско приложение.

2.2.3. Ригидна бронхоскопска редукция, механична дилатация или балонна дилатация

Ендоскопска щипкова редукция, механична или балонна дилатация на туморна маса или доброкачествена стеноза на трахея и бронхи; преди ендоскопско протезиране.

Противопоказания: променена анатомия с невъзможност за анатомична ориентация при бронхоскопията; некорегируеми коагулопатии, невъзможност за максимална дорзална флексия на главата.

2.2.4. Ендобронхиална лазерна коагулация, аргон - плазмена коагулация, електрокаутеризация и ендобронхиална криотерапия

Вътрелуменна туморна деструкция (реканализация) при запушване на участъци от дихателните пътища (пълно или частично); преди протезиране или при туморно прорастване в протезата; кървене от тумор.

Ендоскопска хемостаза при видимо кървяща лезия (с размери до 2 мм) в допълнение на другите ендоскопски процедури.

Противопоказания: изцяло интрамурално или перибронхиално разпространение на лезиите; тумори с язвени форми и данни за ангажиране на прилежащи съдови структури; изразена дихателна недостатъчност, освен ако няма сигурни данни, че ще се повлияе от приложената ендоскопска намеса.

2.2.5. Ендоскопско редуциране на белодробен паренхим

Ендоскопско редуциране на белодробен паренхим при изразен белодробен емфизем посредством специална клапа с възможности за пропускане на секретите, но спиране на въздушниа поток от засегнатия участък на дроба.

Противопоказания: изразена дихателна недостатъчност, освен ако няма сигурни данни, че ще се повлияе от приложената ендоскопска намеса.

2.2.6. Фотодинамична терапия

Високоспециализарн интервенционален метод за ранна диагностика (дори in situ) и терапия на трахеобронхиални малигнени лезии до 4 см. Базира се на ефекта от вторичната флуоресценция 48 - 72 - 96 часа след венозно въвеждане на фотосенсибилизатор в пациента.

Противопоказания: свръхчуствителност към фотосенсибилизатора.

Необходимо е избягване на пряк контакт (очи, кожа) с директна слънчева светлина или източник на светлина с близък спектър.

2.2.7. Ендобронхиална брахитерапия

Селективно, ендолуминално (трахеобронхиално) облъчване с радиоактивен елемент при налични екзофитни, ендофитни и пристенно разположени малигнени лезии. В два сеанса през 14 дни.

Противопоказания: изразена дихателна недостатъчност, освен ако няма сигурни данни, че ще се повлияе от приложената ендоскопска намеса.

2.2.8. Ендобронхиално ултразвуково изследване за терапевтични цели

За лечение на тумори (тъканна деструкция или обезболяване), дрениране на кисти и други. Тънкоиглено инжектиране под ехографски контрол на кортикостероиди, противотуморни или имуномодулиращи медикаменти (локална имуномодулация);

Противопоказания: изразена дихателна недостатъчност, освен ако няма сигурни данни, че ще се повлияе от приложената ендоскопска намеса.

Оперативно лечение:

Обсъжда се, когато не могат да се овладеят възникнали усложнения от ендоскопското изследване и лечение, напр. травматична лезия на дихателните пътища или неовладяващо се ендоскопски кървене от тях.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

След извършване на високоспециализираната интервенционална процедура.

При ендоскопско лечение на обструктивни заболявания на бронхобелодробната система е необходимо подобрение или нормализиране на общото състояние, показателите от ФИД, КГА или образното изследване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и при:

1. осигуряване на коректна диагноза;

2. стабилизирано състояние на пациента след интервенционалната процедура;

3. проведено лечение на основното заболяване (при нужда) с корекция на усложненията и отклоненията в жизненоважни функции.

Довършване на лечебния процес и проследяване

Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:

продължаване на лечението (посочено в епикризата);

рехабилитация в болнични или домашни условия;

насочване към клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт ""Медицинска онкология"") на лечебно заведение или обединение с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване;

в цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата;

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.

IІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „Направление за хоспитализа

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE