Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-34.pdf

КП № 34 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

Минимален болничен престой – 3дни


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10


I10 Есенциална [първична] хипертония

Висококръвноналягане

Хипертония (артериална)(доброкачествена)(есенциална)(малигнена)(първична)(системна)

Не включва: с включване на съдовете на:

• мозъка (I60—I69)

• окото (Н35.0)

Вторична хипертония

Не включва: с включване на съдовете на:

• мозъка (I60—I69)

• окото (Н35.0)

I15.0 Бъбречно-съдовахипертония

I15.1 Хипертония, дължаща се на другибъбречни нарушения

I15.2 Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения


Вродени аномалии на големите артерии

Q25.1 Коарктациянааортата

Коарктация на аортата (предуктална)(постдуктална)


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ


основни диагностични процедури


**87.03 КАТ на глава

КАТ - скениране на глава

Компютърна томография на мозък

Компютърна томография на глава БДУ

Не включва: компютърна томография:

• при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (57001, 57007 [1957])

• и корем (57001-01, 57007-01 [1957])

• лицева кост и околоносен синус (56030-00, 56036-00 [1956])

• средно ухо и темпорална кост (56016-02, 56016-03, 56016-06, 56016-07 [1955])

• орбита (56013-02, 56013-03 [1954])

• питуитарнаямка (56010-02, 56010-03 [1953])

56001-00 Компютърна томография на мозък

56007-00 Компютърна томография на мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на мозък без, след това с венозен контраст


**87.49 друго рентгеново изследване на гръден кош

рентгеново изследване на:

бронхи, БДУ

бял дроб, БДУ

диафрагма, БДУ

медиастинум, БДУ

сърце, БДУ

трахея, БДУ

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

**87.73 интравенозна пиелография

диуретична инфузионна пиелография

Интравенознапиелография [IVP]

Инфузионнапиелография

Включва: предварителен общ план

томография

58706-00 Интравенознапиелография


**87.76 ретроградна цистоуретрография

Ретроградна рентгенография на отделителна система

58721-00 Ретроградна микционна цистоуретрография


**88.01 КАТ на корем

КАТ скениране на корем

Изключва:

КАТ скениране на бъбреци - 87.71

Компютърна томография на корем

Включва: регион от диафрагмата до кристаилиака

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (56301-01, 56307-01 [1957])

• и

• мозък (57001-01, 57007-01 [1957])

• таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• таз (56501-00, 56507-00 [1963])

56401-00 Компютърна томография на корем

**88.45 артериография на бъбречни артерии

Артериография

59970-03 Периферна артериография


**88.72 диагностичен ултразвук на сърце

ехокардиография

интраваскуларен ултразвук на сърце

Ултразвук на сърце

Ехокардиография

Включва: такъв изпълнен:

• използвайки:

• мапиране с цветен поток

• Доплер техники (продължителна вълна) (пулсираща вълна)

• механично секторно сканиране

• трансдюсер с фазово излъчване

• с видео запис

55113-00 M-режим и двуизмерен ултразвук на сърце в реално време

55118-00 Двуизмерентрансезофагеален ултразвук на сърце в реално време

**88.75 диагностичен ултразвук на пикочна система

Ултразвук на корем или таз

55038-00 Ултразвук на пикочни пътища

Не включва: такава при изследване на коремни органи (55036-00 [1943])

трансректално изследване на простата, мехурно дъно и уретра (55600-00 [1943])

ултразвук на пикочен мехур (55084-00 [1943])


**88.76 диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум

Ултразвук на корем или таз

55036-00 Ултразвук на корем

Включва: сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])

при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

Дуплекс ултразвук на интраторакални или интраабдоминални съдове

Включва: B-mode ултразвуково изследване и интегрирано Доплерово измерване на поток чрез спектрален анализ

Не включва: такава с мапиране на кондуит (55294 [1948])

55276-00 Дуплекс ултразвук на интра-абдоминални, аорта и илиачни артерии и/или вена каваинфериор и илиачни вени

Не включва: при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

55278-00 Дуплекс ултразвук на ренални и/или висцерални съдове

Включва: дуплекс ултразвук на:

• аорта

• илиачни съдове

• вена каваинфериор

Не включва: при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

**89.14 електроенцефалограма

Изключва:

такава с полисомнография - 89.17

Електроенцефалография [ЕЕГ]

11000-00 Електроенцефалография


**89.43 сърдечно-съдов стрес тест с велосипеден ергометър

Други сърдечно-съдови диагностични тестове, измервания или изследвания

11712-00 Кардиоваскуларен стрес тест

Двустъпков тест на Master

Многоканално EКГ мониториране и запис по време на упражнения или фармакологичен стрес

Thallium стрес тест

Включва: непрекъснато мониториране на кръвно налягане

измерване при упражнения с:

• колело

• изкачване на стълбичка

• тредмил

запис на други параметри

EКГ при почивка


**89.50 амбулаторно сърдечно мониториране

Аналогови устройства (тип Holter)

Амбулаторна непрекъсната електрокардиография [ЕКГ ]

Включва: интерпретация и доклад за записите

анализ, базиран на микропроцесор

Не включва: такава с < 12 часа – пропусни кода

11708-00 Амбулаторен непрекъснат електрокардиографски запис


**89.52 електрокардиограма

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

Друга електрокардиография [ЕКГ]

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания – пропусни код

**89.61 мониториране на системно артериално налягане

Мониторинг на съдово налягане

11600-03 Мониториране на системно артериално налягане


**90.59 изследване на кръв

Включва задължително следния медико-диагностичен пакет:

Електролити

Пълна кръвна картина

Чернодробни ензими

Липидограма– LDL, HDL, фракции на холестерола и триглицериди

Креатинин

Хормонални изследвания, доказващи произхода на хипертонията

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

1924 Биохимична изследвания

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-20 Клинично-химични изследвания за холестерол

91910-21 Клинично-химични изследвания за LDL-холестерол

91910-22 Клинично-химични изследвания за HDL-холестерол

91910-23 Клинично-химични изследвания за триглицериди

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-33 Клинично-химични изследвания за Натрий и Калий

91910-34 Клинично-химични изследвания за Калций

91910-35 Клинично-химични изследвания за Фосфати

1931 Хормонални изследвания

91925-09 Изследване на хормон fT3

91925-00 Изследване на хормон fT4

91925-01 Изследване на хормон TSH

91925-02 Изследване за антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO

91925-03 Изследване на хормон LH

91925-04 Изследване на хормон FSH

91925-05 Изследване на хормон Prolactin

91925-06 Изследване на хормон Estradiol

91925-07 Изследване на хормон Testosteron

91925-08 Изследване на хормон Progesteron

91925-10 Изследване на Anti - Tg (Тиреоглобулинови антитела)

91925-11 Изследване на TSHR - AB (TSH рецепторни антитела)

91925-12 Изследване на PTH

91925-13 Изследване на 17 OHP (17- Хидроксипрогестерон)

91925-14 Изследване на Инхибин B

91925-15 Изследване на Антимюлеров хормон

91925-16 Изследване на Ренин

91925-17 Изследване на Биохимичен скрининг за синдром на Даун

91925-18 Изследване на Прокалцитонин (PCT)

91925-19 Други хормонални изследвания


**92.03 радиоизотопно скениране на бъбреци

Включва и каптоприлов тест

Бъбречни нуклеарно медицински изследвания

61386-00 Ренално изследване

Базово бъбречно изследване

Включва: компютърен анализ

вливания

бъбречни изображения

Не включва: такова на бъбречна кора (61386-01, 61387-00 [2008])


основни терапевтични процедури


*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество

Приложение на фармакотерапия

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])


96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени четири основни диагностични и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Когато се налага използване на кодовете от блокове 1923 – Хематологични изследвания, 1924 – Биохимични изследвания и 1931 – Хормонални изследвания, се извършват и кодират необходимите кодове от блока, като всички кодове на изследвания от блока се считат за една диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП, като същевременно се изпълнява изискването, изписано под код 90.59 Включва задължително следния медико-диагностичен пакет: Електролити; Пълна кръвна картина; Чернодробни ензими; Липидограма– LDL, HDL, фракции на холестерола и триглицериди; Креатинин; Хормонални изследвания, доказващи произхода на хипертонията – по преценка.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.


І.УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделениеот обхвата на медицинската специалност "Педиатрия" и "Детска кардиология", осъществявани най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".


1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.


Задължително звено/медицинска апаратура

1.Клиника/отделение по детска кардиология

или

Клиника/отделение подетски болести

2. Клиничналаборатория с II ниво на компетентност

3. Образна диагностика

4. Звено за неинвазивна диагностика – ехокардиограф, холтер за мониториране на сърдеченритъм и АН


2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.


Задължително звено/медицинска апаратура

1. Радиоизотопна лаборатория

2. КТ/МРТ с осигурен 24-часов достъп, вкл. в условията на спешност (за КТ – минимум 16-детекторен )

3. Имунологична лаборатория


3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- четирима лекари със специалност по детски болести, от които поне един със специалност по детска кардиология/детска ревмокардиология;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите в обхвата на клиничната пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.


1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1. Диагностика и консервативно лечение при пациенти с:

хипертонична криза с рязко и внезапно покачване на артериалното налягане, с наличие на субективни оплаквания от главоболие, гадене, повръщане, зрителни нарушения, болки в сърдечната област, задух, нарушения в съзнанието, гърчове и кома;

артериална хипертония (АХ) - умерена и тежка или с органни изменения - рефрактерна на провежданата в амбулаторни условия медикаментозна терапия.

2. Етиологично уточняване и определяне на терапевтичното поведение при новооткрита умерена и тежка хипертония ? Р95, съобразно стойности на артериалното налягане (mm Hg) на базата на ръст при деца на възраст от 6 до 15 години.


2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема до 12 час от началото на хоспитализацията. ЕКГ се извършва до 2 час от началото на хоспитализацията, а при болни със съмнение за остър коронарен синдром до 10-тата минута от началото на хоспитализацията.

Ехокардиография се извършва в рамките на болничния престой, а при хемодинамично нестабилни – с хипотония, остра сърдечна недостатъчност (хиподебитна или застойна), неврологична симптоматика (общомозъчна или огнищна) пациенти - до 12 часа от началото на хоспитализацията)

Контролни ЕКГ се извършват при необходимост по време на престоя (след коронарна интервенция, при рецидив на гръдна болка, хемодинамична нестабилност, ритъмни и проводни нарушения) и при изписването.

Стойности на артериалното налягане (mm Hg) на базата на ръст при деца на възраст от 6 до 15 години.

Ръст

(см.)

Артериала

хипотония

£ Р5

Нормални стойности на артериалното налягане

Артериална

хипертония

³ Р95


ниско за ръста

Р5-Р10

средно за ръста

Р10-Р90

високо за ръста

Р90-Р95


Момчета

121-125

80/37

80-81/38-39

81-107/40-46

108-116/67-68

117/69

126-130

79/40

80-81/41-48

82-109/49-69

110-114/70-76

115/77

131-135

82/40

83-84/41-49

85-108/50-69

109-111/70-71

112/72

136-140

88/52

89-90/53-55

90-116/56-72

117-119/73-79

120/80

141-145

87/45

88-90/46-54

91-111/55-69

111-112/70-76

112/77

146-150

90/47

91-92/48-56

93-117/57-76

118-119/77-79

120/80

151-155

90/50

91-96/51-54

97-121/55-71

122-125/72-77

126/78

156-160

90/50

91-96/51-57

97-123/58-79

124-127/79-80

128/80

161-165

101/57

101-102/56-58

103-126/59-79

127-134/79-80

135/80

Момичета

121-125

75/38

76-80/38-39

81-105/40-65

106-109/66-69

110/70

126-130

79/40

80-82/41-46

83-108/47-69

109-114/70-71

115/72

131-135

82/45

83-84/46-51

85-107/52-69

108-110/69-70

111/70

136-140

85/40

86-89/41-51

90-114/52-69

115-119/70-76

120/77

141-145

90/50

90-91/51-54

92-116/55-69

117-119/70-79

120/80

146-150

90/43

90-91/44-49

91-119/50-74

120-127/75-79

128/80

151-155

89/50

90-93/51-54

94-118/55-76

119-122/77-79

123/80

156-160

90/50

91-92/51-56

93-121/57-79

122-123/79-80

124/80

161-165

97/57

97-98/57-58

98-124/58-79

125-130/80-81

131/82

Нива на АН споредвъзрастта при 90-ти персантил за ръст за определянестепента на хипертонията

САН mmHg ДАН mmHg


възраст

90-ти персантил

95-ти

персантил

99-ти

персантил

90-ти

персантил

95-ти

персантил

99-ти

персантил


1 год.

102

106

113

53

58

66


2 год.

105

109

117

58

63

71


3 год.

108

112

119

63

67

75


4 год.

110

114

121

66

71

78


5 год.

111

115

123

69

74

81


6 год.

113

117

124

72

76

84


7 год.

114

118

125

74

78

86


8 год.

115

119

127

75

79

87


9 год.

117

121

128

76

81

88


10 год.

119

122

130

77

81

89


11 год.

120

124

132

78

82

90


12 год.

123

127

134

78

82

90


13 год.

125

129

136

79

83

91


14 год.

128

132

139

79

84

92


15 год.

130

134

142

80

85

93


16 год.

133

137

144

82

86

94


17 год.

135

139

146

84

88

96


Лечението на АХ зависи от степента на хипертонията и промените в таргетните органи при:

І степен АХ (Р95 – Р99) – хигиенно- диетичен режим или монотерапия.

І степен АХ с наличие на симптоматика, промени в таргетните органи и съчетание със захарен диабет І или ІІ тип – хигиенно-диетичен режим и монотерапия.

Употреба на един от хипотензивните препарати, най-подходящи в детска възраст:

Бета-блокери - пропранолол или атенолол в малки до умерени дози. Никога не се прекъсват рязко. Неподходящи при астматици, хиперхолестеролемия, захарен диабет и ритъмно-проводни нарушения (синусова брадикардия и атриовентрикуларни блокове).

АСЕ-инхибитори - ІІ и ІІІ поколение - подходящи при ренопаренхимни АХ, ПАХ и при съпътстваща захарна болест първи тип. Неподходящи при стеноза на единствена бъбречна артерия или двустранна стеноза на бъбречните артерии.

Калциеви антагонисти –никардипин, нифедипин с пролонгирано действие и дилтиазем - подходящи за всякакъв тип АХ.

Централни симпатикусовиагонисти- клонидин- подходящ при високостепенни и неповлияващи се от други медикаменти АХ.

Алфа 1-блокери - празозин, доксазозинмезилат- при високостепенна АХ.

Диуретици – при затлъстявани или в комбинация с хипотензивен препарат

ІІ степен АХ (над Р99) - комбинация от два или повече хипотензивни препарата, симптоматично лечение при вторична хипертония.

ПРОТОКОЛ за лечение на хипертонична криза

Дефиниция

Хипертоничната криза е състояние на рязко и внезапно покачване на артериалното налягане с не по-малко от 25 % от предхождащо средно артериално налягане, с наличие на субективни оплаквания от: главоболие, гадене, повръщане, зрителни нарушения, болки в сърдечната област, задух, нарушения в съзнанието, гърчове, кома.

Поведение

I. Терапевтичен подход – незабавен.

II. Диагностичен подход - на втори план.


Терапевтичен подход

Незаплашващи живота(леки)

Заплашващи живота(тежки)

Няма промени в таргетни органи

(ЕКГ, очни дъна, урина) - без отклонения

Има промени в таргетни органи

(ЕКГ, очни дъна, урина) - наличие на

патологични изменения


Перорално:

1. Captopril

2. Nifedipin - depot

3. Бензодиазепини

4. Clonidin

Парентерално


-Мониториране на АН, ЕКГ, дишане

Особености:

- при мозъчен кръвоизлив не се дава нифедипин;


Скорост на снижение на АН:

- първите 2 часа - понижение с 25 % на средното артериално налягане(АН) в сравнение с изходното;

- следващите 22 часа - понижение с още 25% от средното АН в сравнение с изходното;

- следващия втори ден - останалите 50% от средното АН.

Не се цели нормализиране на АН веднага.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Съобразно клиничната картина, динамиката на АН, лабораторните изследвания, електрокардиограмата, ехокардиографията и инструменталните изследвания на отделителната система.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

овладяване на клиничната симптоматика и оптимизиране стойностите на АН;

уточняване наличие на подлежащо заболяване;

определяне на хигиенно-диетичния режим и терапевтичната схема.

Обективното състояние на пациента при изписването се отразява в приложения “Фиш за дехоспитализация”, който става неразделна част от История на заболяването.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.


ФИШ за дехоспитализация


Дишане:  чисто ВД  друго (опиши)

Ритъм:  синусов  друг (опиши)

СЧ: /мин АН: /

Дадена епикриза на пациента:

Дата на изписване:

Назначена дата за контролен преглед:

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1.ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ - бл.МЗ-НЗОК №7.

2.ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ №4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

Повишеното кръвно налягане се среща не само у възрастните, а и при децата.

То може да бъде временно повишенои/или да бъде начало на хипертонична болест, която ще се изяви по-късно в живота. То може да се дължи в някои от случаите на сериозно заболяване: бъбречно, сърдечно, ендокринно, нервно или на някои от отравянията. Повишен риск от развитие на високо кръвно налягане имат децата на родители с хипертонична болест и исхемична болест на сърцето.

Децата с временно или трайно повишение на кръвното налягане са обикновено видимо здрави, в добро общо състояние, без оплаквания. Тяхното откриване в повечето случаи става при профилактичен преглед.

Това невинно на пръв поглед отклонение в кръвното налягане у децата може да доведе до сериозни сърдечно-съдови заболявания по-късно в живота, затова е необходимо от рано да се вземат мерки за откриването му.

Медикаментозното лечение се определя само от лекар! Вземането на лекарства по съвети на близки, лекувани за хипертония, носи рискове и е абсолютно забранено.

Какво трябва да се направи за ранното диагностициране на ПАХ (първична артериална хипертония) у Вашето дете?

Артериалните хипертонии протичат безсимптомно или малосимптомно в детската възраст. Ето защо Вашият личен лекар или детски лекар трябва ежегодно един път в годината да измерва артериалното налягане на Вашето дете. При предшестващи прекарани заболявания на бъбреците, сърцето, ендокринните жлези или ставите, е подходящо целенасочено да се измерва и АН при контролните прегледи. При наличие на оплаквания от често главоболие, кръвотечение от носа, болки в сърдечната област и наднормено тегло също е необходимо измерване на АН по време на оплакванията. Ако във Вашите фамилии (родове) има много роднини с високо кръвно налягане, мозъчни сърдечни удари, е добре Вие самите да потърсите личния си лекар да измери кръвното налягане. При установяване на повишено кръвно налягане, детето Ви трябва да бъде консултирано с детски лекар и детски кардиолог. При задържане на повишено кръвно налягане е необходимо постъпване в детска кардиологична клиника.

Защо е необходимо постъпването на Вашето дете?

В болницата се извършва измерване на кръвното налягане 3 дни подред, през 3 часа през деня. Така се дава възможност за характеризиране на вида на хипертонията и дали тя е резултат на семейната Ви предразположеност към високо кръвно налягане или е резултат от някакво друго заболяване на бъбреците, сърцето или жлезите с вътрешна секреция. Едновременно с проследяването на кръвното налягане, ще бъдат извършени и други изследвания на кръвта и урината, които ще потвърдят или отхвърлят наличието на друго заболяване, свързано с високото кръвно налягане.

Вземането на кръв от вената се прави с еднократни игли и спринцовки и не е опасно за здравето. Ще бъдат проведени и изследвания с ултразвукови апарати на бъбреците, сърцето и жлезите. Трябва да знаете, че изследването с ултразвук е напълно безвредно за човешкия организъм. При необходимост ще бъдат проведени и рентгенови изследвания, при които се употребяват безвредни дози на рентгеново облъчване.

В края на болничното изследване лекарят ще придобие цялостна картина за здравното състояние на Вашето дете и ще може да постави диагноза, свързана с повишеното кръвно налягане. Това ще позволи да се проведе най-правилното лечение. След изписването Вие ще трябва да провеждате редовни контролни прегледи при детския лекар или детския кардиолог на всеки три месеца.

Ако по време на лечението пожелаете да го прекратите, можете да направите това по всяко време, без да сте длъжни да давате обяснения. Необходимо е обаче да изразите това свое желание писмено, като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорността за по-нататъшното здравословно състояние на детето Ви.


Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Не включва: декстрокардия със situsinversus (Q89.3)

огледално разположение на предсърдията със situsinversus (Q89.3)

Q20.0 Общ артериален трункус

Персистиращtruncusarteriosus

Q20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камера

Синдром на Taussig-Bing

Q20.2 Удвоен изходен отвор на лявата камера

Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите

Декстропозиция на аортата

Транспозиция на големите съдове (пълна)

Q20.4 Удвоен камерен входен отвор

Обща камера

Трикамерно двупредсърдно сърце

Единична камера

Q20.5 Дискордантнопредсърднокамерно свързване

Коригирана транспозиция

Лявотранспозиция

Камерна инверсия

Q20.6 Изомерия на предсърдните уши

Изомерия на предсърдните уши с аспления или полиспления

Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори


Вродени аномалии на сърдечната преграда

Не включва: придобит сърдечен септален дефект (I51.0)

Q21.0 Междукамеренсептален дефект

Q21.1 Междупредсърденсептален дефект

Дефект на коронарния синус

Отворен или персистиращ:

• foramenovale

• ostiumsecundum дефект (тип II)

Дефект на sinusvenosus

Q21.2 Предсърднокамеренсептален дефект

Общ предсърднокамерен канал

Дефект на ендокардната възглавничка

Ostiumprimumатриосептален дефект (тип I)

Q21.3 Тетралогия на Fallot

Междукамеренсептален дефект със стеноза или атрезия на белодробната артерия, декстропозиция на аортата и хипертрофия на дясната камера.

Q21.4 Аортопулмоналенсептален дефект

Аортенсептален дефект

Аортопулмонален прозорец

Q21.8 Други вродени аномалии на сърдечната преграда

Синдром на Eisenmenger

Пенталогия на Fallot

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалнатакалапа

Q22.0 Атрезия на клапата на белодробната артерия

Q22.1 Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия

Q22.2 Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия

Вродена регургитация на клапата на белодробната артерия

Q22.3 Други вродени аномалии на клапата на белодробната артерия

Вродена аномалия на клапата на белодробната артерия БДУ

Q22.4 Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Трикуспидалнаатрезия

Q22.5 Аномалия на Ebstein

Q22.6 Синдром на хипопластичното дясно сърце

Q22.8 Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа


Други вродени аномалии на сърцето

Не включва: ендокарднафиброеластоза (I42.4)

Q24.0 Dextrocardia

Не включва: декстрокардия със situsinversus (Q89.3)

изомерия на предсърдното ухо (с аспления или полиспления) (Q20.6)

огледално разположение на предсърдията със situsinversus (Q89.3)

Q24.1 Laevocardia

Q24.2 Трипредсърдно сърце

Q24.3 Белодробна инфундибуларнастеноза

Q24.4 Вродена субаортнастеноза

Q24.5 Аномалия на коронарни­те съдове

Вродена коронарна (артериална) аневризма

Q24.6 Вроден сърдечен блок

Q24.8 Други уточнени вродени аномалии на сърцето

Вроден(-а):

• дивертикул на лявата камера

• аномалия на:

• миокарда

• перикарда

Неправилно положение на сърцето

Болест на Uhl


Вродени аномалии на големите артерии

Q25.2 Атрезия на аортата


Вродени аномалии на големите вени

Q26.2 Тотално аномално вливане на белодробните вени

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE