Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-29.pdf

КП № 29 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ БЕЗ МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Ревматичниболести на митралнатаклапа

Включва: състояния, класифицирани в рубрикитеI05.0 и I05.2—I05.9, уточнени или неуточненикаторевматичниНе включва: състояния, уточненикатонеревматични (I34.—)

I05.0 Митрална стеноза(Ревматична) митрална (клапна) обструкция

I05.1 РевматичнамитралнаинсуфициенцияРевматичнамитрална:

• недостатъчност

• регургитация

I05.2 Митрална стеноза и инсуфициенция

Митрална стеноза и недостатъчност или регургитация

Ревматичниболести на аортнатаклапа

Не включва: случаи, неуточненикаторевматични (I35.—)

I06.0 Ревматичнааортна стенозаРевматичнааортна (клапна) обструкция

I06.1 РевматичнааортнаинсуфициенцияРевматичнааортна:

• недостатъчност

• регургитация

I06.2 Ревматичнааортна стеноза и инсуфициенция

Ревматичнааортна стеноза и инсуфициенция или регургитация

Болести на няколкоклапи

Включва: случаи, уточнени или неуточненикаторевматични

Не включва: ендокардит без уточняване на клапата (I38)

ревматичниболести на ендокарда без уточняване на клапата (І09.1)

I08.0 Съчетанозасягане на митралната и аортнатаклапиСъчетанозасягане на митралната и аортнатаклапи, уточнено или неуточненокаторевматично

Другиревматичниболести на сърцето

I09.9 Ревматичнаболест на сърцето, неуточненаРевматични:

• кардит

• сърдечнанедостатъчност

Не включва: ревматоиден кардит (М05.3)

Хипертоничнаболест на сърцето

Включва: всякосъстояние от рубрикитеI50.—, I51.4—I51.9, дължащо се на хипертония

I11.0 Хипертоничносърцесъс (застойна) сърдечнанедостатъчностДекомпенсиранохипертоничносърце

Съчетание на хипертоничносърце с хипертониченбъбрек

Включва: всякосъстояние от рубрикатаI11.— в съчетание с всяко състояние от рубрикатаI12.—болест:

• сърдечно-бъбречна

• сърдечно-съдовабъбречна

I13.0 Съчетание на хипертоничносърце с хипертониченбъбрек и със (застойна) сърдечнанедостатъчност

I13.2 Съчетание на хипертоничносърце с хипертониченбъбрек с наличие както на (застойна) сърдечнанедостатъчност, така и на бъбречнанедостатъчност

Хроничнаисхемичнаболест на сърцето

Не включва: сърдечно-съдоваболест БДУ (I51.6)

I25.3 Сърдечна аневризмаАневризма:

•на сърдечната стена

•камерна

I25.9 Хроничнаисхемичнаболест на сърцето, неуточненаИсхемичнаболест на сърцето (хронична) БДУ

Другиформи на белодробносърце

I27.0 ПървичнабелодробнахипертонияБелодробна (артериална) хипертония (идиопатична)(първична)

I27.1 Кифосколиотичносърце

I27.8 Другиуточнениформи на белодробносърце

I27.9 Белодробносърце, неуточненоХроничнабелодробно-сърдечнаболестБелодробносърце [corpulmonale] (хронично) БДУ

Другиболести на белодробнитесъдове

I28.8 Другиуточнениболести на белодробнитесъдовеРуптураСтеноза на белодробенсъдСтриктура

Другиболестина перикарда

Не включва: текущи усложнения на острия инфаркт на миокарда (I23.—)посткардиотомен синдром (I97.0)травма на сърцето (S26.—)

болест, уточнена каторевматична (I09.2)

I31.0 Хрониченадхезивен перикардитAccretiocordisСраснал перикардАдхезивенмедиастиноперикардит

I31.1 Хрониченконстриктивен перикардитConcretiocordisПерикарднакалцификация

Неревматичниболести на митралнатаклапа

Не включва: митрална (клапна):

• болест (I05.9)

• недостатъчност (I05.8)

• стенозас неуточненаетиология, но съсспоменаване на:

• болест на аортнатаклапа (I08.0)

• митрална стеноза или обструкция (I05.0)уточнена каторевматична (I05.—)

I34.0 Митрална (клапна) инсуфициенцияМитрална (клапна):

• недостатъчност БДУ или с уточнена етиология,

• регургитация която е неревматична

I34.1 Митрален (клапен) пролапсСиндром на пролабиращамитралнаклапа

Не включва: синдром на Мarfan (Q87.4)

I34.2 Неревматичнамитрална (клапна) стеноза

Неревматичниболести на аортнатаклапа

Не включва: хипертрофичнасубаортна стеноза (I42.1)с неуточненаетиология, но съсспоменаване на болест на митралнатаклапа (I08.0)уточнена каторевматична (I06.—)

I35.0 Аортна (клапна) стеноза

I35.1 Аортна (клапна) инсуфициенцияАортна (клапна):

• недостатъчност БДУ или с уточнена етиология,

• регургитация която е неревматична

I35.2 Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция

Неревматичниболести на трикуспидалнатаклапа

Не включва: с неуточненаетиология (I07.—)уточнена каторевматична (I07.—)

I36.0 Неревматичнатрикуспидална (клапна) стеноза

I36.1 Неревматичнатрикуспидална (клапна) инсуфициенцияТрикуспидална (клапна):

• недостатъчност с уточнена етиология,

• регургитация която е неревматична

I36.2 Неревматичнатрикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция

Болести на пулмоналнатаклапа

Не включва: уточненикаторевматични (I09.8)

I37.0 Стеноза на пулмоналнатаклапа

I37.1 Инсуфициенция на пулмоналнатаклапаПулмоналнаклапна:

• недостатъчност БДУ или с уточнена етиология,

• регургитация която не е ревматична

I37.2 Стеноза и инсуфициенция на пулмоналнатаклапа

Кардиомиопатия

Не включва: кардиомиопатия, усложняваща:

• бременност (О99.4)

• послеродов период О90.3)исхемичнакардиомиопатия (I25.5)

I42.0 Дилатативнакардиомиопатия

I42.1 ОбструктивнахипертрофичнакардиомиопатияХипертрофичнасубаортна стеноза

I42.2 Друга хипертрофичнакардиомиопатияНеобструктивнахипертрофичнакардиомиопатия

I42.3 Ендомиокардна (еозинофилна) болестЕндомиокардна (тропическа) фиброзаЕндокардит на Löffler

I42.4 ЕндокарднафиброеластозаВроденакардиомиопатия

I42.5 Друга рестриктивнакардиомиопатия

I42.6 Алкохолнакардиомиопатия

Сърдечнанедостатъчност

Не включва: усложняваща:

• аборт, извънматочна или гроздовиднабременност (О00—О07, О08.8)

• акушерски операции и процедури (О75.4)в резултат на хипертония (I11.0)

• с наличие на хипертониченбъбрек (I13.—)катопоследица от сърдечна операция или поради наличие на клапна протеза (I97.1)неонаталнасърдечнанедостатъчност (Р29.0)

I50.0 ЗастойнасърдечнанедостатъчностКонгестивнасърдечнаболестДяснокамернанедостатъчност (дължаща се на лявостраннасърдечнанедостатъчност)

I50.1 Лявокамернанедостатъчност Остъротокна белитедробове

Остърбелодробеноток съсспоменаване на сърдечнаболест БДУ или сърдечнанедостатъчностКардиална астмаЛявостраннасърдечнанедостатъчност

Постпроцедурниболести на органите на кръвообращението, некласифициранидругаде

Не включва: следоперативен шок (Т81.1)

I97.0 Посткардиотомен синдром

I97.1 Другифункционални нарушения след сърдечна операцияСърдечнаинсуфициенция след сърдечна операция илиСърдечнанедостатъчност в резултат на наличието насърдечна протеза

Вродени аномалии на сърдечнитекамери и съобщителните отвори

Не включва: декстрокардия със situsinversus (Q89.3) огледално разположение на предсърдията със situsinversus (Q89.3)

Q20.0 Общ артериален трункусПерсистиращtruncusarteriosus

Q20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камераСиндром на Taussig-Bing

Q20.2 Удвоен изходен отвор на лявата камера

Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериитеДекстропозиция на аортатаТранспозиция на големите съдове (пълна)

Q20.4 Удвоен камерен входен отворОбща камераТрикамерно двупредсърдно сърцеЕдинична камера

Q20.5 Дискордантнопредсърднокамерно свързванеКоригирана транспозицияЛявотранспозицияКамерна инверсия

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Не включва: придобит сърдечен септален дефект (I51.0)

Q21.0 Междукамеренсептален дефект

Q21.1 Междупредсърденсептален дефектДефект на коронарния синусОтворен или персистиращ:

• foramenovale

• ostiumsecundum дефект (тип II)Дефект на sinusvenosus

Q21.2 Предсърднокамеренсептален дефектОбщ предсърднокамерен каналДефект на ендокардната възглавничкаOstiumprimumатриосептален дефект (тип I)

Q21.3 Тетралогия на FallotМеждукамеренсептален дефект със стеноза или атрезия на белодробната артерия, декстропозиция на аортата и хипертрофия на дясната камера.

Q21.4 Аортопулмоналенсептален дефектАортенсептален дефектАортопулмонален прозорец

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалнатаклапа

Q22.0 Атрезия на клапата на белодробната артерия

Q22.1 Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия

Q22.2 Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерияВродена регургитация на клапата на белодробната артерия

Q22.4 Вродена стеноза на трикуспидалната клапаТрикуспидалнаатрезия

Q22.5 Аномалия на Ebstein

Q22.8 Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа

Вродени аномалии на аортната и митралнатаклапа

Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапаВродена аортна:

• атрезия

• стеноза

Не включва: вродена субаортнастеноза (Q24.4)същата при синдром на хипопластичното ляво сърце (Q23.4)

Q23.1 Вродена инсуфициенция на аортната клапаБикуспиднааортна клапаВродена аортнаинсуфициенция

Q23.2 Вродена митралнастенозаВродена митралнаатрезия

Q23.3 Вродена митралнаинсуфициенция

Другивродени аномалии на сърцето

Не включва: ендокарднафиброеластоза (I42.4)

Q24.3 Белодробна инфундибуларнастеноза

Q24.4 Вродена субаортнастеноза

Q24.5 Аномалия на коронарните съдовеВродена коронарна (артериална) аневризма

Вродени аномалии на големите артерии

Q25.0 Отворен ductusarteriosusОтворен Боталов протокПерсистиращductusarteriosus

Q25.1 Коарктация на аортатаКоарктация на аортата (предуктална)(постдуктална)

Q25.2 Атрезия на аортата

Q25.3 Стеноза на аортатаСуправалвуларнааортнастеноза

Не включва: вродена аортнастеноза (Q23.0)

Q25.4 Други вродени аномалии на аортатаЛипсаАплазияВродена: на аортата

• аневризма

• дилатацияАневризма на синуса на Valsalva (руптурирала)Двойна дъга на аортата [съдов пръстен на аортата]Хипоплазия на аортатаПерсистиращи(-а):

• извивки на аортната дъга

• дясна аортна дъга

Не включва: хипоплазия на аортата при синдром на хипопластичното ляво сърце (Q23.4)

Кодовете I50.0, I50.1, I97.0 и I97.1 се вписват като основна диагноза и дефинират причината за включване на болния в тази клинична пътека. Останалите кодове на диагнози в клиничната пътека се използват като втори задължителен код за определяне причината (когато тя е известна), довела до хронична сърдечна недостатъчност.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

**87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

рентгеново изследване на гръден кош БДУ

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

**88.72 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪРЦЕ

ехокардиография (трансторакална и/или трансезофагеална)

интраваскуларен ултразвук на сърце

Ултразвук на сърце

Ехокардиография

Включва: такъв изпълнен:

• използвайки:

• мапиране с цветен поток

• Доплер техники (продължителна вълна) (пулсираща вълна)

• механично секторно сканиране

• трансдюсер с фазово излъчване

• с видео запис

55113-00 M-режим и двуизмерен ултразвук на сърце в реално време

55118-00 Двуизмерентрансезофагеален ултразвук на сърце в реално време

**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

Друга електрокардиография [ЕКГ]

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително следния медико-диагностичен пакет:

Електролити

Пълна кръвна картина

Чернодробни ензими

Желязо и ЖСК(при необходимост)

Креатинин

и/или

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

BNP/pro-BNP

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC1924 Биохимична изследвания

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-33 Клинично-химични изследвания за Натрий и Калий

91910-36 Клинично-химични изследвания за Желязо

91910-37 Клинично-химични изследвания за ЖСК

1934 Други лабораторни изследвания

91911-03 Изследване на NBP/pro - NBP

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

Приложение на фармакотерапия

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени четири основни диагностични процедури (**90.59,** 89.52 (11700-00), **88.72 (55113-00 и 55118-00), **87.44 (58500-00)) и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Когато се налага използване на кодовете от блокове 1923 - Хематологични изследвания, 1924 - Биохимични изследвания и 1934- Други лабораторни изследвания, се извършват и кодират необходимите кодове от блока, като всички кодове на изследвания от блока се считат за една диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП, като същевременно се изпълнява изискването, изписано под код 90.59 Включва задължително следния медико-диагностичен пакет: Електролити; Пълна кръвна картина; Чернодробни ензими; Желязо и ЖСК (при необходимост); Креатинин и/или BNP/pro-BNP.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

I.УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение от обхвата на медицинската специалност ""Кардиология"", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт ""Кардиология"", от обхвата на медицинската специалност ""Вътрешни болести"", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт ""Вътрешни болести"", от обхвата на медицинската специалност ""Педиатрия"", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт ""Педиатрия"".

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположени на територията му и имащи договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по кардиология

или

Клиника/отделение по детска кардиология

или

Клиника/отделение по вътрешниболести

или

Клиника/отделение подетски болести

2. Легла за интензивно лечение в клиника/отделение покардиология, вътрешни болести или педиатрия

3. Клинична лаборатория

4. Образна диагностика

5. Звено за неинвазивна диагностика - ехокардиограф, холтер за мониториране на сърдеченритъм и АН

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

-минимален брой лекари - двама лекари със специалност по вътрешни болести или един лекар по вътрешни болести и един със специалност по кардиология/ревмокардиология;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по образна диагностика.

За извършване на ехокардиография на базово ниво:лекар със специалност по кардиология/ревмокардиология.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• в клиника/отделение по детска кардиология - минимум двама лекари със специалност по детска кардиология/детска ревмокардиология;

или

в детска клиника/отделение - трима лекари, от които двама със специалност по детски болести;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по образна диагностика.

3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицинска структура, осъществяваща дейност в обхвата на медицинската специалност ""Анестезиология и интензивно лечение"" е най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт ""Анестезия и интензивно лечение"".

Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности ""Кардиология"", ""Кардиохирургия"" и ""Съдова хирургия"" е на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти, с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.

При липса на такива звена в болницата, последнатазадължително осигурява предварително достъпа на пациентите си до такивазвена на други лечебни заведения чрез договор, който поддържа актуален.

IІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Диагностика и консервативно лечение без прилагане на механична вентилация при пациенти с:

• остра сърдечна недостатъчност II и III клас по Кillip;

• хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас по NYHA, нелекувана до момента или неповлияваща се от прилаганата в амбулаторни условия терапия;

• остра или изострена хронична сърдечна недостатъчност в детска възраст.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Незабавен прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема до 12 часот началото на хоспитализацията. ЕКГ се извършва до 2 часот началото на хоспитализацията, а при болни със съмнение за остър коронарен синдром до 10 тата минута от началото на хоспитализацията.

Ехокардиография се извършва в рамките на болничния престой, а при хемодинамично нестабилни болни - с хипотония, остра сърдечна недостатъчност (хиподебитна или застойна), неврологична симптоматика (общомозъчна или огнищна) - до 12 часа от началото на хоспитализацията).

Контролни ЕКГ се извършват при необходимост по време на престоя (след коронарна интервенция, при рецидив на гръдна болка, хемодинамична нестабилност, ритъмни и проводни нарушения) и при изписването.

Класификация на остра СН по Кillip

I. Клас - Няма белези на сърдечна недостатъчност.

IІ. Клас - Наличие на Т3/Т4 галоп и/или влажни хрипове в белите дробове, ангажиращи под ½ от белия дроб и/или рентгенови данни за белодробна венозна хипертония (кардиална астма).

IІІ. Клас -Белодробен едем - наличие на влажни хрипове, ангажиращи над ½ от белия дроб и/или рентгенови данни за белодробна венозна хипертония.

IV. Клас - Кардиогенен шок.

Класификация на хронична СН по NYHA:

I - Функционален клас - без симптоми при продължителни физически усилия.

II - Функционален клас - задух,и/или умора и/или палпитации при обичайни физически усилия.

III - Функционален клас - задух и/или умора и/или палпитации при леки физически усилия, но липсват в покой.

IV - Функционален клас - оплакванията са в покой и данни за застойна СН.

Диагностични критерии за хронична СН (по Фрамингам):

Диагнозата се поставя при 2 големи, или 1 голям и 2 малки критерия.

Големи (с голяма чувствителност и специфичност):

• пароксизмален нощен задух;

• разширени шийни вени;

• кардиомегалия;

• влажни хрипове в белодробните основи;

• Т3галоп;

• ЦВН над 16см Н2О стълб;

• хепатоюгуларенрефлукс;

• загуба на повече от 4,5 кг за 5 дни при лечение с диуретик;

• тахидиспнея над 60/мин при кърмачета и деца под 3 години.

Малки (с голяма чувствителност и малка специфичност):

• отоци по глезените;

• нощна кашлица;

• хепатомегалия;

• задух при усилие;

• плевраленизлив;

• тахикардия над 120/мин;

• намален с повече от1/3 витален капацитет;

• задържане или стациониране на тегловната крива при деца под 3 години.

Класификация на степен на СН по ROSS - оценка при кърмачета и малки деца

Клас Интерпретация

I Асимптоматични

IІ Умерено изразенатахипнея или изпотяване при хранене на кърмачета

Диспнеяпри усилие на по-големидеца

IІІ Изразенатахипнея и изпотяване при хранене при кърмачета

Удълженовреме за хранене и задръжка на тегловенприраст

При по-големитедецаизразенадиспнея при усилие.

IV Симптомивключващитахипнея ,пъшкане и умора в покой.

Алгоритъм за медикаментозно лечение

Основни групи медикаменти:

• Диуретици.

• АСЕ инхибитори.

• АТ2 блокери (сартани).

• Бета-блокери.

• Дигиталис.

• Антиаритмици (при ФИ под 40% - антиаритмици ІІІ клас).

• Антикоагуланти.

• Катехоламини.

• Извънбъбречни методи за очистване на кръвта - хемодиализа с ултрафилтрация и/или спонтанна артериовенозна хемофилтрация.

• Корекция на анемия - железни препарати, кръвопреливане, еритропоетинови препарати.

Продължителността на парентералната терапия следва да бъде съобразена със тежестта на състоянието на болния, наложило хоспитализация.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

На базата на клиничната картина, инструменталните (ехокардиография, ЕКГ, Rö) и лабораторни изследвания.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

• Подобряване на функционалния клас и/илио владяване на симптоматиката;

• оптимизирана терапия

Обективното състояние на пациента при изписването се отразява в приложения “Фиш за дехоспитализация”, който става неразделна част от История на заболяването.

Протоколът от извършеното ехокардиографско изследване се подписва от специалист по кардиология/ревмокардиология (детска кардиология/детска ревмокардиология) с квалификация в областта на ехокардиографията, притежаващ свидетелство за професионална квалификация по ехокардиография; остава неразделна част от ИЗ и подлежи на проверка от контролните органи на НЗОК.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ФИШ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Дишане:  чисто ВД  друго (опиши)

Ритъм:  синусов  друг (опиши)

СЧ: /мин АН: /

Локален съдов/оперативен статус (при сърдечна катететеризация /РМ):

 нормален  друго (опиши)

Дадена епикриза на пациента:

Дата на изписване:

Назначена дата за контролен преглед:

IІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1.ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ - бл.МЗ-НЗОК №7.

2.ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“- бл.МЗ-НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) - подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”;

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Сърдечната недостатъчност (слабост) е състояние на невъзможност сърцето Ви да изпомпва необходимото количество кръв към органите във Вашето тяло. В резултат на това най-често се явяват задух, лесна умора, нощна кашлица, отоци по крайниците, сърцебиене, болки в гърдите при усилия и др.За кърмачетата са характерни следните симптоми: учестено дишане(тахипнея), изпотяване при хранене, ненаддаване на тегло. В по-тежките случаи се появява пъшкане в покой. За по-големите деца е характерно затруднено дишане (диспнея) при усилие.

Когато тези симптоми се развиват внезапно и бързо, може да съществува реална опасност за Вашия живот. Постъпването в болнично заведение по спешност е наложително в случаите на: гръдна болка, неповлияла се от нитроглицерин, на остро настъпило сърцебиене или невъзможност да лежите в леглото поради внезапно появил се задух.

Болнично лечение ще се наложи и в случаите, в които въпреки прилагането на нужните лекарства и спазването на съветите на Вашите лекари, състоянието Ви не се подобрява. Там най-вероятно ще Ви приложат лекаства чрез венозна канюла, ще Ви вземат кръв за изследване, ще Ви се направи рентгенов преглед, вероятно ще последват и допълнителни лечебни и диагностични действия. Всичко това е необходимо за правилната диагноза и лечение, чиято цел е запазване на Вашия живот и здраве.

Най-честите причини за развитието и прогресирането на сърдечната недостатъчност са нелекуването на артериалната хипертония (високото кръвно налягане), исхемичната болест (“гръдната жаба”), сърдечният инфаркт и сърдечните пороци, а при деца - вродени сърдечни малформации или миокардно заболяване.

След изписването Вие ще продължите да бъдете лекувани от домашния лекар и кардиолог, но много важно за Вас ще е и ограничаването на употребата на сол, спирането на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, снижаването на телесното тегло, кръвния холестерол и захар, ако са били завишени.

Заболяването Ви е хронично и ще изисква системно непрекъснато лечение с лекарства и спазване на препоръчвания от лекарите Ви режим на живот. Самопо този начин може да намалите оплакванията и удължите живота си.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE