Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-266.pdf

КП № 266 РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ЛАРИНГЕКТОМИЯ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Болести на гласните връзки и ларинкса, некласифицирани другаде

Не включва: вроден стридор на ларинкса (Q31.4)

ларингит:

• обструктивен (остър) (J05.0)

• улцерозен (J04.0)

следпроцедурно субглотисно стеснение (J95.5)

стридор (R06.1)

J38.0 Парализа на гласните връзки и ларинкса

Ларингоплегия

Парализа на глотиса

Нарушения на гласа

Не включва: психогенни нарушения на гласа (F44.4)

R49.0 Дисфония

R49.1 Афония

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

**31.41 ТРАХЕОСКОПИЯ ПРЕЗ АРТИФИЦИАЛНА СТОМА

Изключва:

такава с биопсия - 31.43-31.44

Процедури за изследване на трахея

41764-04 Трахеоскопия чрез изкуствена стома

Включва: биопсия

**31.42 ЛАРИНГОСКОПИЯ И ДРУГА ТРАХЕОСКОПИЯ

Изключва:

такава с биопсия - 31.43-31.44

ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАРИНКСА

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-00 Ларингоскопия

Директна ларингоскопия

41849-01 Индиректна ларингоскопия

41764-03 Фиброоптична ларингоскопия

Фиброоптична ларингоскопия

41855-00 Микроларингоскопия

Не включва: микроларингоскопия с изваждане на тумор или лезия (41864-00, 41861-00 [523])

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГОВОР И ЧЕТЕНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ

*93.73 ТРЕНИРАНЕ В ЕЗОФАГЕАЛЕН ГОВОР

Обучение на умения, свързани с глас, реч, умение на езика и комуникация

96172-00 Трениране в езофагеален говор

*93.75 ДРУГО ГОВОРНО ТРЕНИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ

говорна рехабилитация при функционални дисфонии

говорна рехабилитация при функционални афонии

говорна рехабилитация при хипо/хиперназалност

говорна рехабилитация при ларенгиални паралази

говорна рехабилитация при фонастении на ларинкса

Обучение на умения, свързани с глас, реч, умение на езика и комуникация

96134-00 Умения за обучение на гласа

ДРУГА РЕХАБИЛИТАЦИОННА ТЕРАПИЯ

*93.85 ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

защитена професия

професионална:

оценка

ретрениране

трениране

96151-00 Тренинг на други умения

Тренинг за умения БДУ

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени една основна диагностична и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести”, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести”.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по заболявания на гласа и гласова рехабилитация

или

Клиника/отделение/ по УНГ болести

2. Кабинет за фонетографско изследване

3. Клинична лаборатория *

4. Образна диагностика

*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по УНГ болести.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено /медицинска апаратура

1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния

2. Отделение/лаборатория по клинична патология

3. Микробиологична лаборатория, на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• двама лекари със специалност по "УНГ болести", от които един със завършен курс по фониатрия;

• логопед / фонопед (допуска се по договор);

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• двама лекари със специалност по "УНГ болести", от които един със завършен курс по фониатрия;

• логопед / фонопед

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по педиатрия.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

състояния след ларингектомия и частична ларингеална резекция;

ларингеална пареза след остри и тъпи травми в областта на шията и гръдната кухина, при токсоинфекциозна генеза в резултат на компресия на възвратните нерви;

дисфония и афония след микроларингохирургия;

функционални дисфонии или афонии;

хипо- или хипер назалитет.

Дейностите и услугите по тази КП се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на рехабилитационна програма.

1. В случай, че ЛЗ назначава медико-диагностични изследвания, биологичният материал (кръв) за медико-диагностични изследвания се взема до края на първия ден от хоспитализацията на пациента.

2. Фонетографско изследване се извършва до 24 часа от началото на хоспитализацията на пациента.

При редица заболявания на гласовия апарат (функционални дисфонии и афонии, ларингеални парези и парализи, хипо-/хиперназалитет, фонастения след микроларингохирургия, загуба на гласа след ларингектомия и парциална резекция на ларинкса и др.) гласовата рехабилитация се явява основен метод на лечение. В резултат на прилагане на специализирани комплекси от дихателни фонаторни и резонаторни упражнения се подобряват или възстановяват нарушените говорни или гласови качества.

Освен това не рядко (около 15% от всички случаи) при оперативни интервенции в областта на шията, белите дробове и сърцето е възможно увреждане на възвратните нерви, което рязко нарушава фонаторната или дихателната функция на ларинкса.

Цел: възстановяване на комуникативните възможности на пациента, а оттам - професионална и социална реинтеграция.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Въз основа на типична клинична картина, съобразена със стандартните методи за изследване на ларинкса и специализираните изследвания на качествата на гласа (фонетография) и вибраторната активност на глотиса (стробоскопия).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Пациентът се дехоспитализира при подобрена или възстановена гласова или говорна функция.

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за възстановяване или подобряване на гласовата или говорна функция в обем, преценен от лекуващия лекар и в зависимост от състоянието.

Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7);

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ - подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Рехабилитацията на гласа е свързана с възстановяване на фонаторната функция, с цел осъществяване на нормална комуникация. Нарушенията на гласа предполагат промяна на основните качества на гласа, проявени в различна степен, което определя и обема на рехабилитация. При всички пациенти с гласова патология има съпътстваща картина от ларингеални парестезии, свързани с богата гама неприятни усещания. Терапията се провежда поетапно и индивидуално, съдържа комплекс от дихателни, гласови и рационални психотерапевтични методи.

При ларингектомираните пациенти се работи върху получаването на езофагиален глас, като най ефиктивния начин за реинтеграция и социализация на тази група болни.

За Националната здравно- За Българския лекарски съюз:

осигурителна каса:

Председател на НС на НЗОК: Председател на УС на БЛС:

Жени Начева Д-р Иван Маджаров

Членове на Надзорния съвет на НЗОК:

Д-р Бойко Пенков проф. д-р Николай Габровски

Галя Димитрова д-р Николай Брънзалов

Росица Велкова д-р Стоян Борисов

Д-р Иван Кокалов д-р Атанас Атанасов

Теодор Василев доц. д-р Христо Шивачев

Григор Димитров д-р Нели Нешева

Оля Василева д-р Роза Анева

Андрей Дамянов д-р Гергана Николова

д-р Александър Заимов

Управител на НЗОК:

Д-р Дечо Дечев

Съгласувал:

Министър на здравеопазването:

Кирил Ананиев

X-X-X-X-X-X-X-X X-X

КП № 256 „ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ С ОСТАТЪЧНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ЗДРАВЕТО“

Болничен престой до 20 дни годишно

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЛЕКАР

ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ), КОНСУЛТАЦИЯ, И ОЦЕНКА

Изключва:

психиатричен диагностичен преглед (интервю) - 94.11-94.19

89.01 ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ) И ОЦЕНКА ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ПАЦИЕНТА

Анамнеза

Снемане на физикален статус на всички органни системи и оценка

Физиологична оценка

Забележка: Физиологично изследване, за да оцени функцията, използвайки техники като анамнеза, наблюдение, оглед, палпация, перкусия, аускултация и други физикални тестове

Не включва: такава, които са част от:

• оценка на стареене (96023-00 [1824])

• тестване на развитие (96184-00 [1824])

• генетична оценка (96035-00 [1824])

• психическа или поведенческа оценка (96175-00 [1823])

96020-00 Оценка на кожна цялост

Оценка на:

• белег

• кожна лезия

• язва

• рана

92001-00 Друга физиологична оценка

Общ физикален преглед

Преглед на новородено

Включва: базови физикални измервания:

• кръвно налягане

• височина/дължина

• температура

• тегло

Не включва: тестване за развитие (96184-00 [1824])

физикален преглед като част от генетична оценка (96035-00 [1824])

89.03 ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ) И ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НОВ ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ

Анамнеза и оценка на нов здравен проблем

Друга оценка, консултация, интервю, изследване или преценка

96037-00 Друга оценка, консултация или оценяване

Оценка }

Консултация }

Оценяване } БДУ

Интервю }

89.04 КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ) И ОЦЕНКА ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧНИЯ ПРЕСТОЙ

Друга оценка, консултация, интервю, изследване или преценка

96037-00 Друга оценка, консултация или оценяване

Оценка }

Консултация }

Оценяване } БДУ

Интервю }

89.05 ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА

Всички необходими инструментални и апаратни медико-диагностични изследвания (различни от включените в 90.59), които лекарят извършва при наличието на съответната апаратура и преценка на необходимостта за извършване като се посочва броя и вида на извършените изследвания

Друга оценка, консултация, интервю, изследване или преценка

96037-00 Друга оценка, консултация или оценяване

Оценка }

Консултация }

Оценяване } БДУ

Интервю }

89.07 ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЛЕКАР

Консултация или обучение свързани с лична грижа и други ежедневни дейности/независим живот

96072-00 Предписани/самостоятелно избрани медикаменти, консултиране или обучение

Забележка: Медикаментозни консултация или обучение включва съвет за действие/ефект (странични или други) на лекарствата, върху управлението на лекарствения режим и върху изписването на медикаменти. Включва също съвет за предпазване от странични лекарствени ефекти и осигуряване на обучителни материали относно медикаментозното лечение. Този съвет може да бъде даден на клиентите или на други доставчици на услуги.

Не включва: консултация или обучение за системите за доставка на медикаменти (96071-00 [1867])

съвети или обучение при привикване към субстанции (96073-00 [1867])

89.08 ДРУГА КОНСУЛТАЦИЯ

Консултация от специалист от друго лечебно заведение

Друга оценка, консултация, интервю, изследване или преценка

96037-00 Друга оценка, консултация или оценяване

Оценка }

Консултация }

Оценяване } БДУ

Интервю }

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ, ТАКА ОПИСАНО

рентгеново изследване на гръден кош БДУ

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

87.49 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Рентгеноскопия

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

По преценка:

Химично изследване на урина

Микроалбуминурия

По преценка се извършват и:

Посявка на урина

Бъбречен клирънс

1932 Изследвания на урината

91920-12 Химично изследване на урина

pH

Белтък

Билирубин

Уробилиноген

Глюкоза

Кетони

Относително тегло

Нитрити

Левкоцити

Кръв

91920-03 Изследване за албумин в урината

Микроалбуминурия

91920-11 Измерване на бъбречен клирънс в урината

1926 Микробиологични изследвания

91920-02 Микробиологично/микроскопско изследване на урина за култура и чувствителност

Включва: урокултура

антибиограма

89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

Друга електрокардиография [ЕКГ]

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

89.09 ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕПОСОЧЕНИ В ТОЗИ БЛОК

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

Изключва:

електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!

89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

Мониторинг на съдово налягане

 0042

11600-03 Мониториране на системно артериално налягане

89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ

Мониторинг на съдово налягане

 0042

11600-02 Мониториране на централно венозно налягане

89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ

Изключва:

непрекъснато интраартериално кръвно-газово мониториране - 89.60

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-01 Измерване на артериални кръвни газове

89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ

АКР

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13311-00 Измерване на газове на смесена венозна кръв

89.7 ОБЩО ФИЗИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

медицински грижи, осъществявани от специалист по здравни грижи

Оценка на лична грижа и други дейности на ежедневен\независим живот

96021-00 Оценка на грижите за себе си

Оценка на ежедневни умения и дейности

Оценка на:

• къпане/душ

• миене на зъби

• обличане [дрехи]

• хранене

• изхранване

• функционална комуникация

• чистене

• мобилност в средата

• тоалет

• измиване на косата

Не включва: оценка на:

• стареене (96023-00 [1824])

• хранителен прием (диетичен) (калоричен) (96026-00 [1822])

• поддържане на здравето и възстановяване (96022-00 [1822])

• поддържане на дома (96028-00 [1822])

96022-00 Оценка на грижите за собственото здраве или възстановяване

Оценка на справяне/умения при:

• приспособяване към болест или състояние и неговите клинични и функционални последствия

• употреба на бандажи и превръзки

• диагностично тестване/мониторинг (при състояния като ампутационен чукан, астма, диабет)

• грижи или хигиена за ходило/крак (халукс валгус) (нокти на крак) (язви) (включително оценка на налични обувки)

• устна хигиена

• самостоятелен преглед (гърди) (гениталии)

• самостоятелно инжектиране

• грижи за стома

Забележка: Оценка възможностите на клиента да изпълнява дейности отнасящи се до порддържане на здравето си; превантивни мерки като самооценка (преглед) или изпълнение на действия като превръзки на язви на крак/стъпало, мониториране на кръвно-захарни нива при диабет или витален белодробен капацитет при астма

Не включва: тези при оценка на лекарствения режим/управление (96027-00 [1822])

96024-00 Оценка на нужда от помощно или адаптиращо средство, грижа или оборудване

Преценка за подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Предписание за подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Забележка: За списък на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване виж блок [1870]

96025-00 Преглед на помощно или адаптиращо средство, грижа и оборудване

Оценка на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Забележка: За списък на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване виж блок [1870]

Не включва: такава при напасване, пригаждане или ремонт (96092-00 [1870])

96026-00 Оценка на хранене/диетичен режим

Забележка: Оценка хранителния статус на клиента, за да се определи дали приема на храна задоволява метаболитните нужди на клиента или да се определи качеството на храната, състава Ј и влиянието Ј върху здравето

96027-00 Оценка на предписано/самостоятелно избрано лечение

Проследяване на лекарствения прием

Оценка управлението на лекарствения прием

Преглед на медикаментозно лечение

Включва: история на медикаментозното лечение

Забележка: Оценка на медикаментозно лечение включва настоящия лекарствен режим на клиента, за да се определи дали е подходящ и оценка възможността на клиента да приема сигурно медикаменти. Това включва събиране на точна история на медикацията (предписвани медикаменти, медикаменти без рецепта и допълнителни медикаменти като билки, хомеопатични или витаминозни продукти, т.е самоволно избрани медикаменти). Това също включва консултация с или осигуряване извлечение на медикаментите и пла­ниране на друг доставчик на услуги.

Медикаментозно мониториране включва запис/повторен преглед и интерпретация на резултатите, долавяне и управление на страничните лекарствени реакции. То не включва съвет, обучение или препоръки за превенция и други аспекти на управление на странични реакциии на лекарствата или препоръки за друг лекарствен режим - виж Съвети и Обучение (96072-00 [1867]).

Не включва: оценка на незаконна лекарствена употреба (96034-00 [1823])

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА

90.43 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА

КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

1926 Микробиологични изследвания

92184-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от трахея и/или бронх и/или плевра и/или бял дроб и/или друга гръдна проба и/или храчка за култура и чувствителностМикроскопско изследване на проба от трахея, бронх, плевра, бял дроб, друга гръдна проба и храчка за култура и чувствителност

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

90.52 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА

91937-01 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура

90.53 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Клинко-лабораторните изследвания се извършват по преценка и в зависимост от състоянието на пациента

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-06 Морфология на еритроцити - визуално микроскопско изследване

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-08 Изследване на време на кървене

91904-04 Изследване на фактори на коагулация

фактор II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

91904-05 Изследване на фактор на Вилебранд (von Willebrand)

91910-09 Изследване на протромбиново време

91904-02 Изследване на тромбиново време (TT)

91910-10 Изследване на активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

91913-04 Изследване на време на съсирване

91910-40 Изследване за серумна електрофореза и лекарствено мониториране

91910-42 Електрофореза на хемоглобина

91913-01 Изследване на тромбоцити

91910-43 Определяне на антитромбоцитни антитела

91904-01 Изследване на Ретикулоцити (RET)

91904-03 Изследване на Антитромбин III

91904-08 Изследване на Протеин C (PrC)

91904-09 Изследване на Протеин S (Prs)

91904-03 Изследване на инхибитори на хемостаза

91904-10 Осмотична резистентност на еритроцити

91910-49 Други хематологични изследвания

1924 Биохимични изследвания

91910-03 Кръвно-захарен профил

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-14 Клинично-химични изследвания за урея

91910-15 Клинично-химични изследвания за общ билирубин

91910-16 Клинично-химични изследвания за директен билирубин

91910-17 Клинично-химични изследвания за общ белтък

91910-18 Клинично-химични изследвания за албумин

91910-45 Клинично-химични изследвания за глобулин

91910-19 Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин

91910-20 Клинично-химични изследвания за холестерол

91910-21 Клинично-химични изследвания за LDL-холестерол

91910-22 Клинично-химични изследвания за HDL-холестерол

91910-23 Клинично-химични изследвания за триглицериди

91910-24 Клинично-химични изследвания за гликиран хемоглобин

91910-25 Клинично-химични изследвания за пикочна киселина

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-28 Клинично-химични изследвания за Креатинкиназа (КК)

91910-29 Клинично-химични изследвания за ГГТ

91910-30 Клинично-химични изследвания за алкална фосфатаза (АФ)

91910-31 Клинично-химични изследвания за алфа-амилаза

91910-32 Клинично-химични изследвания за липаза

91910-33 Клинично-химични изследвания за Натрий и Калий

91910-34 Клинично-химични изследвания за Калций

91910-35 Клинично-химични изследвания за Фосфати

91910-36 Клинично-химични изследвания за Желязо

91910-37 Клинично-химични изследвания за ЖСК

91910-38 Клинично-химични изследвания за Хлориди

91910-39 Клинично-химични изследвания за Магнезий

91910-41 Клинично-химични изследвания за йонограма

91910-44 Определяне на Феритин

91905-02 Определяне на Beta2 микроглобулин

91910-46 Определяне на витамин B12 и фолиева киселина

91910-47 Изследване на еритропоетин

91904-00 Изследване на Лактатдехидрогеназа (LDH)

91904-13 Протеинограма (електрофореза на серумни белтъци)

91904-14 Орален глюкозотолерантен тест

91904-19 Други биохимични изследвания

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ

90.89 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ

1926 Микробиологични изследвания

91908-02 Микроскопско изследване на проба от горния храносмилателен тракт и/ или повърнати материи за култура и чувствителност

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ

90.93 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91919-05 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от долния храносмилателен тракт и изпражнения за култура и чувствителност

90.99 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ - ДРУГО ИЗСЛЕДВАНЕ

91913-10 Други микробиологични/микроскопски изследвания

91.62 СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1929 Вирусологични изследвания

91911-29 Други серологични изследвания

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

91.69 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН

1927 Хистологични изследвания

91914-11 Хистобиопсично изследване на две или повече проби от кожа и/или кожни лезии

ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ И МОНИТОРИНГ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ И/ИЛИ ЛЕКАР

ДРУГА ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА

Изключва:

измиване на рана - 96.58-96.59

93.51 ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕВКОПЛАСТНА “ЖИЛЕТКА”

Изключва:

жилетка тип “минерва” - 93.52

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

Включва: адхезивни подложки

изкуствен [протезен] крайник(ци)

подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване за:

• игра/свободно време

• продуктивност

• грижи за себе си/поддържане

слухова помощ [кохлеарен имплант] [слухова помощ]

превръзки

подпори

скоби

гипсови шини (фибростъкло) (гипс) (пластмаса)

комуникационни системи (спешен отговор, системи за повикване, телефони)

корсет

патерици

превръзки (Velpeau)

еластичен чорап(и)

електронен уред за походка

електротактилна/вибротактилна помощ

обувки, произведени за специални нужди, напр. подпомагане на походка, адаптация на стойка или да се подпомогне употребата на протеза

устройство за променливо налягане

системи за поставяне на медикаменти

шийни укрепващи средства [шийна яка]

ортеза БДУ

успоредни пръчки

пресиращи превръзки [Gibney бандаж] [Robert Jones бандаж] [Shanz превръзка]

пресиращи панталони [анти-шокови] [MAST панталони] [съдовопневматично устройство]

ортези БДУ

релси

ребрен колан

седалка

гръбначно подпомагане

шина (акрилна) (корона) (метална шина) (филцова) (силиконова) (термопластична)

бинтов бандаж

поддържаща рамка

термопластична шина (динамична) (статична)

зрителна помощ [контактни лещи] [очила] [призми] [очила]

бастун

подвижен стол

Забележка: Този блок класифицира външни фиксиращи средства, които са най-общо неинвазивни по същност. Вънщни фиксиращи устройства, които са инвазивни (т.е. прикрепени към костта) са класифицирани другаде. виж Азбучния индекс за упътване.

Не включва: поставяне на:

• имобилизиращи устройства при фрактура и луксация (виж Индекс: Имобилизация, фрактура или имобилизация, луксация)

• опъващи устройства класифицирани другаде (виж Индекс: Опъване)

имплантация на протезни устройства на крайник (виж Индекс: Имплантация, протеза)

поставяне на протезни устройства (виж Индекс: Поставяне, протеза)

интервенции, включващи подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване, класифицирани другаде:

• оценка нужда от устройство (96024-00 [1822])

• подпомагане поставяне на устройство (96165-00 [1914])

• консултиране или обучение свързано с устройство (96071-00 [1867])

• измерване на устройство (96024-00 [1822])

• предписване на устройство (96024-00 [1822])

• само разглеждане на устройство (96025-00 [1822])

• трениране на умения за използване на устройство (96142-00 [1878])

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

93.52 ПРИЛАГАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ШИЯ

прилагане на:

шийна яка

жилетка тип “минерва”

пластична шийна поддръжка

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

Включва: адхезивни подложки

изкуствен [протезен] крайник(ци)

подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване за:

• игра/свободно време

• продуктивност

• грижи за себе си/поддържане

слухова помощ [кохлеарен имплант] [слухова помощ]

превръзки

подпори

скоби

гипсови шини (фибростъкло) (гипс) (пластмаса)

комуникационни системи (спешен отговор, системи за повикване, телефони)

корсет

патерици

превръзки (Velpeau)

еластичен чорап(и)

електронен уред за походка

електротактилна/вибротактилна помощ

обувки, произведени за специални нужди, напр. подпомагане на походка, адаптация на стойка или да се подпомогне употребата на протеза

устройство за променливо налягане

системи за поставяне на медикаменти

шийни укрепващи средства [шийна яка]

ортеза БДУ

успоредни пръчки

пресиращи превръзки [Gibney бандаж] [Robert Jones бандаж] [Shanz превръзка]

пресиращи панталони [анти-шокови] [MAST панталони] [съдовопневматично устройство]

ортези БДУ

релси

ребрен колан

седалка

гръбначно подпомагане

шина (акрилна) (корона) (метална шина) (филцова) (силиконова) (термопластична)

бинтов бандаж

поддържаща рамка

термопластична шина (динамична) (статична)

зрителна помощ [контактни лещи] [очила] [призми] [очила]

бастун

подвижен стол

Забележка: Този блок класифицира външни фиксиращи средства, които са най-общо неинвазивни по същност. Вънщни фиксиращи устройства, които са инвазивни (т.е. прикрепени към костта) са класифицирани другаде. виж Азбучния индекс за упътване.

Не включва: поставяне на:

• имобилизиращи устройства при фрактура и луксация (виж Индекс: Имобилизация, фрактура или имобилизация, луксация)

• опъващи устройства класифицирани другаде (виж Индекс: Опъване)

имплантация на протезни устройства на крайник (виж Индекс: Имплантация, протеза)

поставяне на протезни устройства (виж Индекс: Поставяне, протеза)

интервенции, включващи подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване, класифицирани другаде:

• оценка нужда от устройство (96024-00 [1822])

• подпомагане поставяне на устройство (96165-00 [1914])

• консултиране или обучение свързано с устройство (96071-00 [1867])

• измерване на устройство (96024-00 [1822])

• предписване на устройство (96024-00 [1822])

• само разглеждане на устройство (96025-00 [1822])

• трениране на умения за използване на устройство (96142-00 [1878])

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

93.53 ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГА ФИКСИРАЩА ПРЕВРЪЗКА

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

Включва: адхезивни подложки

изкуствен [протезен] крайник(ци)

подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване за:

• игра/свободно време

• продуктивност

• грижи за себе си/поддържане

слухова помощ [кохлеарен имплант] [слухова помощ]

превръзки

подпори

скоби

гипсови шини (фибростъкло) (гипс) (пластмаса)

комуникационни системи (спешен отговор, системи за повикване, телефони)

корсет

патерици

превръзки (Velpeau)

еластичен чорап(и)

електронен уред за походка

електротактилна/вибротактилна помощ

обувки, произведени за специални нужди, напр. подпомагане на походка, адаптация на стойка или да се подпомогне употребата на протеза

устройство за променливо налягане

системи за поставяне на медикаменти

шийни укрепващи средства [шийна яка]

ортеза БДУ

успоредни пръчки

пресиращи превръзки [Gibney бандаж] [Robert Jones бандаж] [Shanz превръзка]

пресиращи панталони [анти-шокови] [MAST панталони] [съдовопневматично устройство]

ортези БДУ

релси

ребрен колан

седалка

гръбначно подпомагане

шина (акрилна) (корона) (метална шина) (филцова) (силиконова) (термопластична)

бинтов бандаж

поддържаща рамка

термопластична шина (динамична) (статична)

зрителна помощ [контактни лещи] [очила] [призми] [очила]

бастун

подвижен стол

Забележка: Този блок класифицира външни фиксиращи средства, които са най-общо неинвазивни по същност. Вънщни фиксиращи устройства, които са инвазивни (т.е. прикрепени към костта) са класифицирани другаде. виж Азбучния индекс за упътване.

Не включва: поставяне на:

• имобилизиращи устройства при фрактура и луксация (виж Индекс: Имобилизация, фрактура или имобилизация, луксация)

• опъващи устройства класифицирани другаде (виж Индекс: Опъване)

имплантация на протезни устройства на крайник (виж Индекс: Имплантация, протеза)

поставяне на протезни устройства (виж Индекс: Поставяне, протеза)

интервенции, включващи подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване, класифицирани другаде:

• оценка нужда от устройство (96024-00 [1822])

• подпомагане поставяне на устройство (96165-00 [1914])

• консултиране или обучение свързано с устройство (96071-00 [1867])

• измерване на устройство (96024-00 [1822])

• предписване на устройство (96024-00 [1822])

• само разглеждане на устройство (96025-00 [1822])

• трениране на умения за използване на устройство (96142-00 [1878])

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

93.54 ПРИЛАГАНЕ НА ШИНА

пластична шина

шина-корито

Изключва:

периодонтска шина - 24.7

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

Включва: адхезивни подложки

изкуствен [протезен] крайник(ци)

подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване за:

• игра/свободно време

• продуктивност

• грижи за себе си/поддържане

слухова помощ [кохлеарен имплант] [слухова помощ]

превръзки

подпори

скоби

гипсови шини (фибростъкло) (гипс) (пластмаса)

комуникационни системи (спешен отговор, системи за повикване, телефони)

корсет

патерици

превръзки (Velpeau)

еластичен чорап(и)

електронен уред за походка

електротактилна/вибротактилна помощ

обувки, произведени за специални нужди, напр. подпомагане на походка, адаптация на стойка или да се подпомогне употребата на протеза

устройство за променливо налягане

системи за поставяне на медикаменти

шийни укрепващи средства [шийна яка]

ортеза БДУ

успоредни пръчки

пресиращи превръзки [Gibney бандаж] [Robert Jones бандаж] [Shanz превръзка]

пресиращи панталони [анти-шокови] [MAST панталони] [съдовопневматично устройство]

ортези БДУ

релси

ребрен колан

седалка

гръбначно подпомагане

шина (акрилна) (корона) (метална шина) (филцова) (силиконова) (термопластична)

бинтов бандаж

поддържаща рамка

термопластична шина (динамична) (статична)

зрителна помощ [контактни лещи] [очила] [призми] [очила]

бастун

подвижен стол

Забележка: Този блок класифицира външни фиксиращи средства, които са най-общо неинвазивни по същност. Вънщни фиксиращи устройства, които са инвазивни (т.е. прикрепени към костта) са класифицирани другаде. виж Азбучния индекс за упътване.

Не включва: поставяне на:

• имобилизиращи устройства при фрактура и луксация (виж Индекс: Имобилизация, фрактура или имобилизация, луксация)

• опъващи устройства класифицирани другаде (виж Индекс: Опъване)

имплантация на протезни устройства на крайник (виж Индекс: Имплантация, протеза)

поставяне на протезни устройства (виж Индекс: Поставяне, протеза)

интервенции, включващи подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване, класифицирани другаде:

• оценка нужда от устройство (96024-00 [1822])

• подпомагане поставяне на устройство (96165-00 [1914])

• консултиране или обучение свързано с устройство (96071-00 [1867])

• измерване на устройство (96024-00 [1822])

• предписване на устройство (96024-00 [1822])

• само разглеждане на устройство (96025-00 [1822])

• трениране на умения за използване на устройство (96142-00 [1878])

47717-00 Прилагане на хало фиксатор и торакален корсет

Не включва: такава със:

• затворено наместване на фрактура/луксация на гръбнак (47690-00, 47693-00 [1387])

• имобилизация на фрактура/луксация на гръбнак (виж блок [1381])

47720-00 Прилагане на хало фиксатор и феморална тракция

Не включва: такава със:

• затворено наместване на фрактура/луксация на гръбнак (47690-00, 47693-00 [1387])

• имобилизация на фрактура/луксация на гръбнак (виж блок [1381])

47540-01 Прилагане на раменна спица

47540-00 Прилагане на тазобедрена спица

92139-00 Неинвазивно поставяне на стимулатор за костен растеж

Транскутанно (повърхностно) поставяне на подложки или лепенки

Забележка: Изпълнени за да се стимулира костно заздравяване

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

93.56 ПРИЛАГАНЕ НА КОМПРЕСИВНА ПРЕВРЪЗКА

прилагане на:

бандаж по Gibney

бандаж на Robert Jones

превръзка на Shanz

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

Включва: адхезивни подложки

изкуствен [протезен] крайник(ци)

подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване за:

• игра/свободно време

• продуктивност

• грижи за себе си/поддържане

слухова помощ [кохлеарен имплант] [слухова помощ]

превръзки

подпори

скоби

гипсови шини (фибростъкло) (гипс) (пластмаса)

комуникационни системи (спешен отговор, системи за повикване, телефони)

корсет

патерици

превръзки (Velpeau)

еластичен чорап(и)

електронен уред за походка

електротактилна/вибротактилна помощ

обувки, произведени за специални нужди, напр. подпомагане на походка, адаптация на стойка или да се подпомогне употребата на протеза

устройство за променливо налягане

системи за поставяне на медикаменти

шийни укрепващи средства [шийна яка]

ортеза БДУ

успоредни пръчки

пресиращи превръзки [Gibney бандаж] [Robert Jones бандаж] [Shanz превръзка]

пресиращи панталони [анти-шокови] [MAST панталони] [съдовопневматично устройство]

ортези БДУ

релси

ребрен колан

седалка

гръбначно подпомагане

шина (акрилна) (корона) (метална шина) (филцова) (силиконова) (термопластична)

бинтов бандаж

поддържаща рамка

термопластична шина (динамична) (статична)

зрителна помощ [контактни лещи] [очила] [призми] [очила]

бастун

подвижен стол

Забележка: Този блок класифицира външни фиксиращи средства, които са най-общо неинвазивни по същност. Вънщни фиксиращи устройства, които са инвазивни (т.е. прикрепени към костта) са класифицирани другаде. виж Азбучния индекс за упътване.

Не включва: поставяне на:

• имобилизиращи устройства при фрактура и луксация (виж Индекс: Имобилизация, фрактура или имобилизация, луксация)

• опъващи устройства класифицирани другаде (виж Индекс: Опъване)

имплантация на протезни устройства на крайник (виж Индекс: Имплантация, протеза)

поставяне на протезни устройства (виж Индекс: Поставяне, протеза)

интервенции, включващи подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване, класифицирани другаде:

• оценка нужда от устройство (96024-00 [1822])

• подпомагане поставяне на устройство (96165-00 [1914])

• консултиране или обучение свързано с устройство (96071-00 [1867])

• измерване на устройство (96024-00 [1822])

• предписване на устройство (96024-00 [1822])

• само разглеждане на устройство (96025-00 [1822])

• трениране на умения за използване на устройство (96142-00 [1878])

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

93.57 ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГА ПРЕВРЪЗКА НА РАНА

Превръзка на друга рана

30055-00 Превръзка на рана

 0042

Смяна на превръзка

Подмяна тампонада на рана или дрен

Включва: отстраняване на конци

Не включва: повторно въвеждане на дренажна тръба при абсцес на мека тъкан (30225-00 [1554])

такава при изгаряне (30010-00, 30014-00 [1600])

93.58 ПРИЛАГАНЕ НА КОМПРЕСИВНИ ПАНТАЛОНИ

прилагане на:

анти-шокови панталони

MAST - панталони

вазо-пневматично устройство

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

Включва: адхезивни подложки

изкуствен [протезен] крайник(ци)

подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване за:

• игра/свободно време

• продуктивност

• грижи за себе си/поддържане

слухова помощ [кохлеарен имплант] [слухова помощ]

превръзки

подпори

скоби

гипсови шини (фибростъкло) (гипс) (пластмаса)

комуникационни системи (спешен отговор, системи за повикване, телефони)

корсет

патерици

превръзки (Velpeau)

еластичен чорап(и)

електронен уред за походка

електротактилна/вибротактилна помощ

обувки, произведени за специални нужди, напр. подпомагане на походка, адаптация на стойка или да се подпомогне употребата на протеза

устройство за променливо налягане

системи за поставяне на медикаменти

шийни укрепващи средства [шийна яка]

ортеза БДУ

успоредни пръчки

пресиращи превръзки [Gibney бандаж] [Robert Jones бандаж] [Shanz превръзка]

пресиращи панталони [анти-шокови] [MAST панталони] [съдовопневматично устройство]

ортези БДУ

релси

ребрен колан

седалка

гръбначно подпомагане

шина (акрилна) (корона) (метална шина) (филцова) (силиконова) (термопластична)

бинтов бандаж

поддържаща рамка

термопластична шина (динамична) (статична)

зрителна помощ [контактни лещи] [очила] [призми] [очила]

бастун

подвижен стол

Забележка: Този блок класифицира външни фиксиращи средства, които са най-общо неинвазивни по същност. Вънщни фиксиращи устройства, които са инвазивни (т.е. прикрепени към костта) са класифицирани другаде. виж Азбучния индекс за упътване.

Не включва: поставяне на:

• имобилизиращи устройства при фрактура и луксация (виж Индекс: Имобилизация, фрактура или имобилизация, луксация)

• опъващи устройства класифицирани другаде (виж Индекс: Опъване)

имплантация на протезни устройства на крайник (виж Индекс: Имплантация, протеза)

поставяне на протезни устройства (виж Индекс: Поставяне, протеза)

интервенции, включващи подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване, класифицирани другаде:

• оценка нужда от устройство (96024-00 [1822])

• подпомагане поставяне на устройство (96165-00 [1914])

• консултиране или обучение свързано с устройство (96071-00 [1867])

• измерване на устройство (96024-00 [1822])

• предписване на устройство (96024-00 [1822])

• само разглеждане на устройство (96025-00 [1822])

• трениране на умения за използване на устройство (96142-00 [1878])

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

93.59 ДРУГИ ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА

еластични чорапи

електронни гамаши

устройство за интермитиращо налягане

оксигенация на рана (хипербарно)

превръзка по Velpeau

стереотактична превръзка на глава

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

Включва: адхезивни подложки

изкуствен [протезен] крайник(ци)

подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване за:

• игра/свободно време

• продуктивност

• грижи за себе си/поддържане

слухова помощ [кохлеарен имплант] [слухова помощ]

превръзки

подпори

скоби

гипсови шини (фибростъкло) (гипс) (пластмаса)

комуникационни системи (спешен отговор, системи за повикване, телефони)

корсет

патерици

превръзки (Velpeau)

еластичен чорап(и)

електронен уред за походка

електротактилна/вибротактилна помощ

обувки, произведени за специални нужди, напр. подпомагане на походка, адаптация на стойка или да се подпомогне употребата на протеза

устройство за променливо налягане

системи за поставяне на медикаменти

шийни укрепващи средства [шийна яка]

ортеза БДУ

успоредни пръчки

пресиращи превръзки [Gibney бандаж] [Robert Jones бандаж] [Shanz превръзка]

пресиращи панталони [анти-шокови] [MAST панталони] [съдовопневматично устройство]

ортези БДУ

релси

ребрен колан

седалка

гръбначно подпомагане

шина (акрилна) (корона) (метална шина) (филцова) (силиконова) (термопластична)

бинтов бандаж

поддържаща рамка

термопластична шина (динамична) (статична)

зрителна помощ [контактни лещи] [очила] [призми] [очила]

бастун

подвижен стол

Забележка: Този блок класифицира външни фиксиращи средства, които са най-общо неинвазивни по същност. Вънщни фиксиращи устройства, които са инвазивни (т.е. прикрепени към костта) са класифицирани другаде. виж Азбучния индекс за упътване.

Не включва: поставяне на:

• имобилизиращи устройства при фрактура и луксация (виж Индекс: Имобилизация, фрактура или имобилизация, луксация)

• опъващи устройства класифицирани другаде (виж Индекс: Опъване)

имплантация на протезни устройства на крайник (виж Индекс: Имплантация, протеза)

поставяне на протезни устройства (виж Индекс: Поставяне, протеза)

интервенции, включващи подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване, класифицирани другаде:

• оценка нужда от устройство (96024-00 [1822])

• подпомагане поставяне на устройство (96165-00 [1914])

• консултиране или обучение свързано с устройство (96071-00 [1867])

• измерване на устройство (96024-00 [1822])

• предписване на устройство (96024-00 [1822])

• само разглеждане на устройство (96025-00 [1822])

• трениране на умения за използване на устройство (96142-00 [1878])

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ

96.31 СТОМАШНО ОХЛАЖДАНЕ

стомашна хипотермия

Други терапевтични интервенции на храносмилателна система

13500-00 Стомашна хипотермия

Охлаждане на стомаха

Включва: затворена кръгова циркулация на замръзителя

Забележка: Изпълнена при гастроинтестинално кървене

96.32 СТОМАШНО ЗАМРАЗЯВАНЕ

Други терапевтични интервенции на храносмилателна система

13500-00 Стомашна хипотермия

Охлаждане на стомаха

Включва: затворена кръгова циркулация на замръзителя

Забележка: Изпълнена при гастроинтестинално кървене

96.33 СТОМАШНА ПРОМИВКА

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

14200-00 Стомашна промивка

Забележка: Изпълнена при лечение за погълната отрова

96.34 ДРУГА ПРОМИВКА ПРЕЗ (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92037-00 Промивка на назогастрална сонда

Не включва: стомашна промивка (14200-00 [1895])

96.35 СТОМАШНО ХРАНЕНЕ СЪС СОНДА

Приложение на фармакотерапия

 0042

Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,

по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия

96203-07 Перорално прилагане на фармакологичен агент - хранително вещество

96.36 ПРОМИВКА НА ГАСТРОСТОМА ИЛИ ЕНТЕРОСТОМА

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92073-00 Промивка на гастростомия или ентеростомия

96.37 РЕКТАЛНА КЛИЗМА (ИНФУЗИЯ)

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92077-00 Друга ректална промивка

96.38 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ФЕКАЛНИ МАСИ

отстраняване на задържани маси:

чрез промиване

мануално

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92076-00 Премахване на фекална задръжка

Отстраняване на задръжката:

• чрез промивка

• мануално

Не включва: такава с:

• дебридман и промивка на перитонеална кухина (30396-00 [989])

• дилатация на ануса (32153-00 [940])

96.39 ДРУГА ТРАНСАНАЛНА КЛИЗМА

ректална промивка

Изключва:

намаляване на инвагинация на храносмилателния тракт с йонизираща радиационна клизма- 96.29

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92077-00 Друга ректална промивка

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ НА ДРУГИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ И ПИКОЧНО-ПОЛОВИ ОРГАНИ

96.41 ПРОМИВКА НА ХОЛЕЦИСТОСТОМА И ДРУГ БИЛИАРЕН ТРЪБЕН ДРЕН

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92096-00 Промивка на холецистостомия или друга жлъчна тръба

96.42 ПРОМИВКА НА ПАНКРЕАТИЧЕН ТРЪБЕН ДРЕН

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92074-00 Промивка на панкреасна тръба

96.43 ИНСТИЛАЦИЯ В ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ, ОСВЕН ВЪВЕЖДАНЕ НА ХРАНА В СТОМАХА

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92075-00 Гастроинтестинално вливане, изключващо хранене през стомашна сонда

96.45 ПРОМИВКА НА НЕФРОСТОМА И ПИЕЛОСТОМА

Неинцизионна промивка, почистване и локално инстилиране, пикочо-полова система

92099-00 Промивка на нефростомия или пиелостомия

96.46 ПРОМИВКА НА УРЕТЕРОСТОМА И УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР

Неинцизионна промивка, почистване и локално инстилиране, пикочо-полова система

92100-00 Промивка на уретростомия или уретерален катетър

96.47 ПРОМИВКА НА ЦИСТОСТОМА

Неинцизионна промивка, почистване и локално инстилиране, пикочо-полова система

92102-00 Промивка на цистостомия

96.48 ПРОМИВКА НА ДРУГ ПОСТОЯНЕН УРИНАРЕН КАТЕТЪР

Неинцизионна промивка, почистване и локално инстилиране, пикочо-полова система

92101-00 Промивка на друг постоянен уринарен катетър

96.49 ДРУГА ПИКОЧО-ПОЛОВА ИНСТИЛАЦИЯ

Неинцизионна промивка, почистване и локално инстилиране, пикочо-полова система

92101-00 Промивка на друг постоянен уринарен катетър

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ

96.55 ТОАЛЕТ НА ТРАХЕОСТОМА

Манипулации на дихателни пътища

 1006

Забележка: Кодовете, отнасящи се само до грижа и поддържане на проходимост на дихателните пътища, включват вливане или аспирация на солеви разтвор

90179-06 Грижа и поддържане на трахеостомия

Тоалет на трахеостома

Не включва: начално извършване на трахеостомия (виж блок [536])

с подпомагане на дишане (13882 [569])

96.56 ДРУГА ПРОМИВКА НА БРОНХ И ТРАХЕЯ

Изключва:

диагностичен бронхоалвеоларен лаваж (BAL| - 33.24

цялостен белодробен лаваж - 33.99

Други процедури на трахея

90162-00 Други процедури на трахея

Други процедури на бронх

90165-00 Друга процедура на бронх

96.57 ПРОМИВКА НА СЪДОВ КАТЕТЪР

Други процедури, свързани с фармакотерапия

13939-02 Поддръжка (самостоятелна) на устройство за съдов достъп

Поддържане (самостоятелно) на:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

Включва: катетеризация

измиване

вземане на проба от течността за микробиологична култура

Забележка: Устройство за съдов достъп е имплантиран венозен катетър с прикрепен резервоар.

Не включва: такава:

• на съдов катетър без прикрепен резервоар (92058-01 [1922])

• с прилагане на фармакотерапия (96199 [1920])

13942-02 Поддръжка (самостоятелна) на устройство за доставяне на лекарства

Поддържане (самостоятелно) на инфузионно устройство или помпа (външна)

Включва: измиване

инжектиране на изотоп за тестване на помпа

Забележка: Устройство за доставяне на медикамент е инфузионна помпа (външна), която е прикачена към устройство за съдов достъп или венозен, спинален или друг катетър за вливане на субстанции за дълъг период от време.

Не включва: такава със:

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

92058-01 Поддръжка (самостоятелно) на друг катетър, имплантиран за приложение на фармакотерапия

П

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

97.14 СМЯНА НА ДРУГО УСТРОЙСТВО ЗА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНА ИМОБИЛИЗАЦИЯ

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

Включва: адхезивни подложки

изкуствен [протезен] крайник(ци)

подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване за:

• игра/свободно време

• продуктивност

• грижи за себе си/поддържане

слухова помощ [кохлеарен имплант] [слухова помощ]

превръзки

подпори

скоби

гипсови шини (фибростъкло) (гипс) (пластмаса)

комуникационни системи (спешен отговор, системи за повикване, телефони)

корсет

патерици

превръзки (Velpeau)

еластичен чорап(и)

електронен уред за походка

електротактилна/вибротактилна помощ

обувки, произведени за специални нужди, напр. подпомагане на походка, адаптация на стойка или да се подпомогне употребата на протеза

устройство за променливо налягане

системи за поставяне на медикаменти

шийни укрепващи средства [шийна яка]

ортеза БДУ

успоредни пръчки

пресиращи превръзки [Gibney бандаж] [Robert Jones бандаж] [Shanz превръзка]

пресиращи панталони [анти-шокови] [MAST панталони] [съдовопневматично устройство]

ортези БДУ

релси

ребрен колан

седалка

гръбначно подпомагане

шина (акрилна) (корона) (метална шина) (филцова) (силиконова) (термопластична)

бинтов бандаж

поддържаща рамка

термопластична шина (динамична) (статична)

зрителна помощ [контактни лещи] [очила] [призми] [очила]

бастун

подвижен стол

Забележка: Този блок класифицира външни фиксиращи средства, които са най-общо неинвазивни по същност. Вънщни фиксиращи устройства, които са инвазивни (т.е. прикрепени към костта) са класифицирани другаде. виж Азбучния индекс за упътване.

Не включва: поставяне на:

• имобилизиращи устройства при фрактура и луксация (виж Индекс: Имобилизация, фрактура или имобилизация, луксация)

• опъващи устройства класифицирани другаде (виж Индекс: Опъване)

имплантация на протезни устройства на крайник (виж Индекс: Имплантация, протеза)

поставяне на протезни устройства (виж Индекс: Поставяне, протеза)

интервенции, включващи подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване, класифицирани другаде:

• оценка нужда от устройство (96024-00 [1822])

• подпомагане поставяне на устройство (96165-00 [1914])

• консултиране или обучение свързано с устройство (96071-00 [1867])

• измерване на устройство (96024-00 [1822])

• предписване на устройство (96024-00 [1822])

• само разглеждане на устройство (96025-00 [1822])

• трениране на умения за използване на устройство (96142-00 [1878])

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

97.15 СМЯНА НА КАТЕТЪР В РАНА

Други терапевтични интервенции

92195-00 Промивка на катетър, некласифицирана другаде

Не включва: постоянен уринарен (92101-00 [1901])

перитонеален порт (92058-01 [1922])

уретерен (92100-00 [1901])

съдов (92058-01 [1922])

вентрикуларен (90002-00 [5])

97.16 СМЯНА НА РАНЕВА ТАМПОНАДА ИЛИ ДРЕН

Изключва:

повторно тампониране на:

зъбна рана - 97.22

рана на вулвата - 97.26

Други възстановителни процедури на корем, перитонеум или оментум

30399-00 Затваряне на лапаростома

Включва: дренаж

сваляне на превръзка или тампонада

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА СМЯНА

97.21 СМЯНА НА НАЗАЛНА ТАМПОНАДА

Терапевтични интервенции на очи, уши, нос, уста и гърло

92030-00 Подмяна на назална тампонада

97.23 СМЯНА НА ТРАХЕОСТОМНА КАНЮЛА

Манипулации на дихателни пътища

 1006

Забележка: Кодовете, отнасящи се само до грижа и поддържане на проходимост на дихателните пътища, включват вливане или аспирация на солеви разтвор

92046-00 Подмяна на трахеостомна тръба

97.29 ДРУГА НЕОПЕРАТИВНИ СМЕНИ

Описва се точната процедура

Манипулации на дихателни пътища

 1006

Забележка: Кодовете, отнасящи се само до грижа и поддържане на проходимост на дихателните пътища, включват вливане или аспирация на солеви разтвор

92035-01 Грижа и поддържане на друга интубация на дихателни пътища

Не включва: поведение при започване командно дишане, интубация БДУ (92035-00 [568])

с подпомагане на дишане (13882 [569], 92209 [570])

НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБЕН УРЕД ОТ ГЛАВА И ШИЯ

97.32 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАЗАЛНА ТАМПОНАДА

Терапевтични интервенции на очи, уши, нос, уста и гърло

92031-00 Премахване на назална тампонада

Не включва: такава при подмяна (92030-00 [1887])

97.37 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРАХЕОСТОМНА ТРЪБА (КАНЮЛА)

Манипулации на дихателни пътища

 1006

Забележка: Кодовете, отнасящи се само до грижа и поддържане на проходимост на дихателните пътища, включват вливане или аспирация на солеви разтвор

92047-00 Отстраняване на трахеостомна тръба

Не включва: при подмяна (92046-00 [568])

97.38 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ШЕВОВЕ ОТ ГЛАВА И ШИЯ

Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

92138-00 Отстраняване на чуждо тяло от глава или шия, без инцизия

Отстраняване на шевове от глава и шия

Не включва: изваждане на чуждо тяло от око (виж Индекс: Отстраняване, чуждо тяло, око)

97.39 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО УСТРОЙСТВО ОТ ГЛАВА И ШИЯ

Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

92138-00 Отстраняване на чуждо тяло от глава или шия, без инцизия

Отстраняване на шевове от глава и шия

Не включва: изваждане на чуждо тяло от око (виж Индекс: Отстраняване, чуждо тяло, око)

НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНО УСТРОЙСТВО ОТ ГРЪДНИЯ КОШ

97.41 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТОРАКОТОМНА ТРЪБА ИЛИ ДРЕН ОТ ПЛЕВРАЛНА КУХИНА

Други терапевтични интервенции

92049-00 Премахване на торакотомна тръба или дренаж на плеврална кухина

97.42 ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕДИАСТИНАЛЕН ДРЕН

Други терапевтични интервенции

92050-00 Премахване на медиастинален дрен

97.43 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ШЕВОВЕ ОТ ГРЪДНИЯ КОШ

Други терапевтични интервенции

92200-00 Отстраняване на конци, некласифицирано другаде

Не включва: отстраняване на шевове от локализация, уточнена другаде (виж Индекс: Отстраняване, шев)

97.49 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО ОТ ГРЪДНИЯ КОШ

Други терапевтични интервенции

92200-00 Отстраняване на конци, некласифицирано другаде

Не включва: отстраняване на шевове от локализация, уточнена другаде (виж Индекс: Отстраняване, шев)

92201-00 Отстраняване на чуждо тяло без инцизия, некласифицирано другаде

Не включва: изваждане на:

• чуждо тяло от локализация, уточнена другаде (виж Индекс: Отстраняване, чуждо тяло)

• шевове от локализация, уточнена другаде (виж Индекс: Отстраняване, шевове)

НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНО УСТРОЙСТВО ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

97.51 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГАСТРОСТОМНА ТРЪБА

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху стомах

30478-08 Изваждане на гастростомна тръба

Изваждане на:

• неендоскопски гастростомен бутон

• перкутанна ендоскопска гастростомна [PEG] тръба

Не включва: тези с подмяна на:

• неендоскопски гастростомен бутон (30483-00 [870])

• перкутанна ендоскопска гастростомна тръба (30482-00 [870])

97.52 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРЪБА ОТ ТЪНКО ЧЕРВО

Неинцизионна замяна или отстраняване на терапевтично устройство, храносмилателна система

92083-00 Премахване на тръба от тънки черва

97.53 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРЪБА ОТ ДЕБЕЛО ЧЕРВО ИЛИ АПЕНДИКС

Неинцизионна замяна или отстраняване на терапевтично устройство, храносмилателна система

92084-00 Премахване на тръба от дебело черво или апендикс

97.54 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХОЛЕЦИСТОСТОМНА ТРЪБА

Неинцизионна замяна или отстраняване на терапевтично устройство, храносмилателна система

92098-00 Премахване на холецистостомна тръба

97.56 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРЪБА ИЛИ ДРЕН ОТ ПАНКРЕАС

Неинцизионна замяна или отстраняване на терапевтично устройство, храносмилателна система

92085-00 Премахване на панкреасна тръба или дрен

97.59 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

отстраняване на ректална тампонада

Неинцизионна замяна или отстраняване на терапевтично устройство, храносмилателна система

92086-00 Премахване на друго устройство от стомашно-чревния тракт

Изваждане на ректална тампонада

НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНО УСТРОЙСТВО ОТ ПИКОЧНАТА СИСТЕМА

97.61 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПИЕЛОСТОМНА ИЛИ НЕФРОСТОМНА ТРЪБА

Неинцизионно отстраняване на терапевтично устройство от пикочни пътища

36650-00 Отстраняване на пиелостомна или нефростомна тръба

Не включва: такава с подмяна (36649-00 [1042])

97.62 ОТСТРАНЯВАНЕ НА УРЕТЕРОСТОМНА ТРЪБА ИЛИ УРЕТЕРАЛЕН КАТЕТЪР

Неинцизионно отстраняване на терапевтично устройство от пикочни пътища

92118-00 Премахване на уретеростомна тръба или уретерен катетър

Не включва: ендоскопски:

• изваждане на уретерен стент (36833-01 [1067])

• подмяна на:

• уретерен стент (36821-03 [1067])

• уретеростомна тръба (90367-00 [1069])

97.63 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦИСТОСТОМНА ТРЪБА

Неинцизионно отстраняване на терапевтично устройство от пикочни пътища

92121-00 Премахване на цистостома

Не включва: такава с ендоскопска подмяна (36800-02 [1092])

97.64 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГО ПИКОЧНО ДРЕНИРАЩО УСТРОЙСТВО

отстраняване на самозадържащ се уринарен катетър

Неинцизионно отстраняване на терапевтично устройство от пикочни пътища

92119-00 Премахване на друго уринарно дренажно устройство

Изваждане на постоянен уринарен катетър

Не включва: ендоскопски:

• изваждане на постоянен уринарен катетър (36800-03 [1090])

• изваждане на уретерен катетър (92118-00 [1902])

• подмяна на постоянен уринарен катетър (36800-01 [1090])

97.65 ОТСТРАНЯВАНЕ НА УРЕТРАЛЕН СТЕНТ

Неинцизионно отстраняване на терапевтично устройство от пикочни пътища

92120-00 Премахване на уретрален стент

97.69 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО ОТ ПИКОЧНАТА СИСТЕМА

Неинцизионно отстраняване на терапевтично устройство от пикочни пътища

92122-00 Премахване на друго устройство от уринарна система

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94

99.03 ДРУГА ТРАНСФУЗИЯ НА ЦЯЛА КРЪВ

трансфузия:

кръв

хемодилуция

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-01 Приложение на цяла кръв

 1615

Прилагане на кръв БДУ

Трансфузия на цяла кръв

99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ

трансфузия на тромбоцитна маса

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-03 Приложение на тромбоцити

Трансфузия на:

• тромбоцити

99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ

трансфузия на антихемофилен фактор

Прилагане на кръв и кръвни продукти

92061-00 Приложение на кръвосъсирващи фактори

Трансфузия на:

• активиран протромбинов комплекс

• антихемофилен фактор

• коагулационни фактори НКД

• криопреципитати

• фактор VIII

99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

трансфузия на плазма

Прилагане на кръв и кръвни продукти

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ

трансфузия на декстран

Прилагане на кръв и кръвни продукти

92063-00 Приложение на кръвен експандер

Разреждане на кръвта

Трансфузия на:

• кръвозаместители

• Dextran

• Rheomacrodex

99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ

Прилагане на кръв и кръвни продукти

92064-00 Приложение на друг кръвен продукт

Трансфузия на:

• кръвни заместители

• гранулоцити

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

99.16 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИДОТ

Приложение на фармакотерапия

96199-04 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антидот

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-04 Мускулно приложение на фармакологичен агент, антидот

99.17 ИНЖЕКЦИЯ НА ИНСУЛИН

Приложение на фармакотерапия

96199-06 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, инсулин

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96200-06 Подкожно приложение на фармакологичен агент, инсулин

99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

Приложение на фармакотерапия

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ

Приложение на фармакотерапия

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

99.20 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТЕН ИНХИБИТОР

Приложение на фармакотерапия

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент

99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

Приложение на фармакотерапия

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

Приложение на фармакотерапия

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

Приложение на фармакотерапия

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент - включва приложение на стероид или друг хормон;

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент - включва приложение на стероид или друг хормон;

99.24 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГ ХОРМОН

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент - стероид“ включва приложение на стероид или друг хормон;

99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОРАКОВА ХЕМОТЕРАПЕВТИЧНА СУБСТАНЦИЯ

Приложение на фармакотерапия

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент - антинеопластичен агент“ включва приложение на противоракова хемотерапевтична субстанция или биологичен модулатор на отговора [BRM] като антинеопластичен агент;

96200-00 Подкожно приложение на фармакологичен агент - антинеопластичен агент“ включва приложение на противоракова хемотерапевтична субстанция или на биологичен модулатор на отговора [BRM] като антинеопластичен агент;

96197-00 Код 96197-00 „Мускулно приложение на фармакологичен агент - антинеопластичен агент“ включва приложение на противоракова хемотерапевтична субстанция или на биологичен модулатор на отговора [BRM] като антинеопластичен агент;

99.26 ИНЖЕКЦИЯ НА АТАРАКТИЦИ (ТРАНКВИЛАНТИ)

Приложение на фармакотерапия

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент

99.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МОДУЛАТОР НА ОТГОВОРА [BRM] КАТО АНТИНЕОПЛАСТИЧЕН АГЕНТ

Приложение на фармакотерапия

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

96200-00 Подкожно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

96197-00 Мускулно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Приложение на фармакотерапия

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени минимум три основни процедури за оценка на здравното състояние и четири основни процедури за медицински грижи и мониторинг.

Код 96199-03 „Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент“ включва приложение на стероид или друг хормон;

Код 96197-03 „Мускулно приложение на фармакологичен агент“ включва приложение на стероид или друг хормон;

Код 96199-00 „Интравенозно приложение на фармакологичен агент - включва приложение на противоракова хемотерапевтична субстанция или биологичен модулатор на отговора [BRM] като антинеопластичен агент;

Код 96200-00 „Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент“ включва приложение на противоракова хемотерапевтична субстанция или на биологичен модулатор на отговора [BRM] като антинеопластичен агент;

Код 96197-00 „Мускулно приложение на фармакологичен агент“ включва приложение на противоракова хемотерапевтична субстанция или на биологичен модулатор на отговора [BRM] като антинеопластичен агент;

Код 96199-09 „Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент“ включва приложение на атарактици (транквиланти) или на антикоагуланти, или на тромбоцитен инхибитор, или на друго лечебно/ профилактично вещество;

Код 96200-09 „Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент“ включва приложение на атарактици (транквиланти) или на антикоагуланти, или на тромбоцитен инхибитор, или на друго лечебно/ профилактично вещество;

Код 96197-09 „Мускулно приложение на фармакологичен агент“ включва приложение на атарактици (транквиланти) или на тромбоцитен инхибитор, или на друго лечебно/ профилактично вещество.

Всички кодове (един или повече), включени в блок 1923 на АКМП, се считат за една диагностична процедура. Същото се отнася и за кодовете, включени в блокове 1924, 1926 и 1932 на АКМП.

Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване.

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ.

При необходимост от рентгенологичните изследвания те се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Рентгеновите филми и фишът се прикрепват към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултатът от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“ (ИЗ).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

„Клиничната пътека дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“, от обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“.От обхвата на медицинската специалност "Физикална и рехабилитационна медицина", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебно заведение за болнична медицинска помощ, което е разкрило в структурате си легла за продължително лечение, обособени в самостоятелна структура или като част от стуктура за активно лечение.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по хирургия с разкрити легла за продължително лечение

и

Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина

или

Клиника/отделение за продължително лечение с хирургична насоченост

и

Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина

или

Клиника/отделение по ортопедия и травматология с разкрити легла за продължително лечение

и

Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина

2. Клинична лаборатория с II ниво на компетентност - структура на лечебното заведение или по договор с друго лечебно заведение на територията на болницата.

3. Микробиология - структура на лечебното заведение или по договор, намираща се в населеното място или на разстояние до 40 км от лечебното заведение.

4. Структура по образна диагностика с рентгенов апарат за скопия и графия.

5. Патоморфологична лаборатория - структура на лечебното заведение или по договор, намираща се в рамките на административната област.

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

• четирима лекари със специалност хирургия

и

лекар с придобита медицинска специалност по Физикална и рехабилитационна медицина;

или

трима лекари със специалност ортопедия и травматология

и

лекар с придобита медицинска специалност по Физикална и рехабилитационна медицина;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по образна диагностика.

При разкрита клиника/отделение за продължително лечение в лечебното заведение, в същото лечебно заведение е необходимо да работят и четирима лекари със специалност хирургия или трима лекари със специалност ортопедия и травматология при задължителното наличие в двата случая и на структура по ФТР първо ниво на компетентност и лекар с придобита медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „Клинична хематология“), осигурена от лечебното заведение чрез договор.

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Продължителното лечение е медицинска помощ, предоставяна на лежащо болни пациенти след острата фаза на заболявания и състояния с цел стабилизиране на постигнатия ефект от болничното лечение.

Пациентът се хоспитализира в ЛЗ с „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7) и епикриза от изпращащото лечебно заведение, в която изрично е посочена клиничната пътека, по която е отчетен пациентът в предишното лечебно заведение.

Дейностите и услугите в обхвата на клиничната пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

A. Продължително лечение и проследяване на състоянието на пациенти непосредствено след проведено активно лечение, при които:

• е осъществена хирургична интервенция с голям или много голям обем и сложност, съгласно утвърдените медицински стандарти по съответните специалности;

• окончателната диагноза е уточнена;

• заболяването е след острата си фаза, но процесът на лечение не е приключил;

• има остатъчни явления, представляващи проблеми за здравето и чието разрешаване не може да се осъществи в домашни условия;

• в постоперативния период са се появили усложнения, които са пречка пациентите да се лекуват в домашни условия;

• състоянието на пациента не е застрашено с морфологични и функционални увреждания на жизнено важни органи и системи;

• жизнените параметри и лабораторните показатели показват тенденция към подобряване;

Б. Физикална терапия и рехабилитация по индивидуална рехабилитационна програма.

Датата на хоспитализация е предварително съгласувана между лечебните заведения - изпращащото и приемащото. Това се вписва в медицинската документация - в епикризата от изпращащото ЛЗ.

Пациентът се хоспитализира само, ако има изготвена епикириза от изпращащото ЛЗ със задължително вписана в нея клиничната пътека (КП), по която пациентът е вече отчетен. В епикризата се вписват задължително и препоръки за лечението и медицинските грижи за пациента в периода на долекуване, както и такива, касаещи постоперативната грижа за пациента.

Медицинският транспорт на пациентите се осигурява от лечебните заведения приемащото и /или изпращащото.

2. ДИАГНОСТИЧНО- ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Клиничното поведение за лечението е съобразено с препоръките на изпращащото лечебно заведение и с конкретното състояние на всеки пациент.

Диагностично-лечебният алгоритъм е съобразен със състоянието на пациента и приложените до този момент диагностично-лечебни процедури.

На пациента се осигуяват необходимите дейности и грижи, посочени по-горе - в таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ/ АКМП“.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ

Медицински критерии за дехоспитализация:

Изпълняват се задължително медицинските критерии, посочени в КП, отчетена от изпращащото ЛЗ, а именно:

• спокойна оперативна рана;

• стабилизирано соматично и неврологично състояние.

Довършване на лечебния процес и проследяване

При диагноза включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

Пациентът има право на до два контролни прегледа при явяване в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи се осъществяват от изпращащото лечебно заведение.

При изписване на пациента приемащото ЛЗ уговаря датите на контролните прегледи с изпращащото ЛЗ, и те се вписват в епикризата.

Със съгласие на изпращащото ЛЗ контролните прегледи могат да се извършат и в приемащото ЛЗ. В този случай контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

4. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2.ЕПИКРИЗАТА ОТ ИЗПРАЩАЩОТО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ИЗ.

В епикризата изрично е посочена клиничната пътека, по която е отчетен случаят от изпращащото ЛЗ.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7);

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

<

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE