Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-262.pdf

КП № 262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

Минимален болничен престой - 7 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Помощ, включваща използване на рехабилитационни процедури

Не включва: консултации (Z70—Z71)

Z50.1 Друг вид физиотерапия

Лечебна и коригираща гимнастика

G20 Болест на Parkinson

Хемипаркинсонизъм

Paralysis agitans

Паркинсонизъм или болест на Parkinson:

• БДУ

• идиопатичен(-на)

• първичен(-на)

Вторичен паркинсонизъм

G21.1 Други форми на вторичен паркинсонизъм, предизвикан от лекарствени средства

При необходимост от идентифициране на лекарственото средство се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).

G21.2 Вторичен паркинсонизъм, предизвикан от други външни фактори

При необходимост от идентифициране на лекарственото средство се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).

G35 Множествена склероза

Множествена склероза:

• БДУ

• на мозъчния ствол

• на гръбначния мозък

• дисеминирана

• генерализирана

Хемиплегия

Забележка:Тази рубрика следва да се използва за първично кодиране само тогава, когато

за хемиплегията (пълна) (непълна) се съобщава без допълнително уточняване или

се потвърждава, че тя е установена отдавна, или съществува продължително

време, но нейната причина е неуточнена. Рубриката се използва също при

кодиране по множество причини за идентифициране на типа хемиплегия,

предизвикана от всякаква причина.

Не включва: вродена и детска церебрална парализа (G80.—)

G81.0 Вяла хемиплегия

G81.1 Спастична хемиплегия

Параплегия и тетраплегия

Забележка: Тази рубрика следва да се използва за първично кодиране само тогава, когато

за състоянията се съобщава без допълнително уточняване или се потвърждава, че

те са установени отдавна, или съществуват продължително време, но тяхната

причина е неуточнена. Рубриката се използва също при кодиране по множество

причини за идентифициране на тези състояния, предизвикани от всякаква причина.

Не включва: вродена и детска церебрална парализа (G80.—)

G82.0 Вяла параплегия

G82.1 Спастична параплегия

G82.2 Параплегия, неуточнена

Парализа на двата долни крайника БДУ

Параплегия (долна) БДУ

G82.3 Вяла тетраплегия

G82.4 Спастична тетраплегия

Други паралитичини синдроми

Забележка: Тази рубрика следва да се използва за първично кодиране само тогава, когато

за състоянията се съобщава без допълнително уточняване или се потвърждава, че

те са установени отдавна, или съществуват продължително време, но тяхната

причина е неуточнена. Рубриката се използва също при кодиране по множество

причини за идентифициране на тези състояния, предизвикани от всякаква причина.

Включва: парализа (пълна) (непълна), освен посочената в рубриките G80—G82

G83.0 Диплегия на горни крайници

Диплегия (горна)

Парализа на двата горни крайника

G83.1 Моноплегия на долен крайник

Парализа на долен крайник

G83.2 Моноплегия на горен крайник

Парализа на горен крайник

G83.3 Моноплегия, неуточнена

G83.4 Синдром на cauda equina

Неврогенен пикочен мехур, свързан със синдрома на cauda equina

Не включва: спинален пикочен мехур БДУ (G95.8)

G83.8 Други уточнени паралитични синдроми

Парализа на Todd (постепилептична)

Други болести на гръбначния мозък

Не включва: миелит (G04.—)

G95.0 Сирингомиелия и сирингобулбия

G95.8 Други уточнени болести на гръбначния мозък

Спинален пикочен мехур БДУ

Миелопатия:

• медикаментозна

• радиационна

При необходимост от идентифициране на външния фактор се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).

Не включва: неврогенен пикочен мехур:

• БДУ (N31.9)

• свързан със синдрома на cauda equina (G83.4)

нервно-мускулна дисфункция на пикочния мехур без уточняване за увреждане на гръбначния мозък (N31.—

Последици от мозъчносъдова болест

Забележка: Тази рубрика се използва, за да се означат състоянията, включени в рубриките

I60—I67 като причина за последици, които сами по себе си са класифицирани

другаде. “Последиците” включват състояния, посочени като такива или като

остатъчни явления, т.е. които са налице една година или повече след възникване

на причинното състояние.

I69.0 Последици от субарахноидален кръвоизлив

I69.1 Последици от вътремозъчен кръвоизлив

I69.2 Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив

I69.3 Последици от мозъчен инфаркт

I69.4 Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка

Микроцефалия

Хидромикроцефалия

Микроенцефалон

Не включва: синдром на Meckel-Gruber (Q61.9)

Вродена хидроцефалия

Включва: хидроцефалия на новородено

Не включва: синдром на Arnold-Chiari (Q07.0)

хидроцефалия:

• придобита (G91.—)

• дължаща се на вроде¬на токсоплазмоза (Р37.1)

• в съчетание със spina bifida (Q05.0—Q05.4)

Q03.0 Аномалии на Силвиевия проток

Силвиев проток:

• аномалия

• обструкция, вродена

• стеноза

Q03.1 Атрезия на отворите на Magendie и Luschka

Синдром на Dandy-Walker

Q03.8 Други форми на вродена хидроцефалия

Други вродени аномалии (пороци на развитието) на мозъка

Не включва: циклопия (Q87.0)

макроцефалия (Q75.3)

Q04.0 Вродени аномалии на corpus callosum

Агенезия на corpus callosum

Q04.5 Мегаленцефалия

Q04.6 Вродени мозъчни кис¬ти

Поренцефалия

Шизенцефалия

Не включва: придобита поренцефалична киста (G93.0)

Q04.8 Други уточнени вродени аномалии на мозъка

Макрогирия

Други вродени аномалии (пороци на развитието) на гръбначния мозък

Q06.3 Други вродени анома¬лии на cauda equina

Q06.8 Други уточнени вро¬дени аномалии на гръбначния мозък

Други вродени аномалии (пороци на развитието) на нервната система

Не включва: фамилна дисавтономия [Riley-Day] (G90.1)

неврофиброматоза (немалигнена) (Q85.0)

Q07.0 Синдром на Arnold-Chiari

Други уточнени синдроми на вродени аномалии (пороци на развитието), засягащи няколко системи

Q87.1 Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст

Синдром на:

• Aarskog

• Cockayne

• De Lange

• Dubowitz

• Noonan

• Prader-Willi

• Robinow-Silverman-Smith

• Russel-Silver

• Seckel

• Smith-Lemli-Opitz

Не включва: син¬д¬ром на Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 Синдрoми на вродени аномалии със засягане предимно на крайниците

Синдром на:

• Holt-Oram

• Klippel-Trenannay-Weber

• (липса) недоразвитие на нокти-патела

• Rubinstein-Taybi

• sirenomelia [срастване на долните крайници]

• тромбоцитопения и липса на лъчева кост [TAR]

• VATER

Q87.5 Други синдроми на вродени аномалии с други скелетни аномалии

Q87.8 Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде

Синдром на:

• Alport

• Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl

• Zellweger

Други вродени аномалии (пороци на развитието), некласифицирани другаде

Q89.8 Други уточнени вродени аномалии

Последици от травми на главата

Т90.5 Последици от вътречерепна травма

Последици от травми, класифицирани в рубриката S06.—

Последици от травми на шията и тялото

Т91.3 Последици от травма на гръбначния мозък

Последици от травми, класифицирани в рубриките S14.0—S14.1, S24.0—S24.1, S34.0—S34.1 и T09.3

В личната анамнеза има злокачествено новообразувание

Не включва: последваща медицинска помощ и състояние на оздравяване (Z42—Z51, Z54.—)

последващо изследване след лечение на злокачествено новообразувание (Z08.—)

Z85.8 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание на други органи и системи

Състояния, класифицирани в рубриките С00—С14, С40—С49, С69—С79, С97

В личната анамнеза има някои други болести

Не включва: последваща медицинска помощ и състояние на оздравяване (Z42—Z51, Z54.—)

Z86.0 В личната анамнеза има други новообразувания

Състояния, класифицирани в рубриките D00—D48

Не включва: злокачествени новообразувания (Z85.—)

Код Z50.1 се използва задължително като водеща диагноза за да покаже, че пациентът е приет за извършване на рехабилитационни процедури за състояние обикновено лекувано преди това. Като допълнителни диагнози следва да бъдат посочени съответното остатъчно състояние, последвано от причината.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.01 ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА

1820 Физиологична оценка

96192-00 Функционална оценка

Друга оценка, консултация, интервю, изследване или преценка

96037-00 Друга оценка, консултация или оценяване

Оценка }

Консултация }

Оценяване } БДУ

Интервю }

**93.02 ОЦЕНКА НА СТОЙКАТА

ФИЗИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

96019-00 Биомеханична оценка

Обем на движения/тестване на мускулатура (без устройства или оборудване)

Оценка на равновесие (с тестване на сензорна организираност)

Мобилност/анализ на походка

Мускулоскелетна оценка

Оценка на стоежа

Не включва: оценка на функционална мобилност, свързана със средата на клиента (96021-00 [1822])

обем на движения/тестване на мускулатура със специализирано оборудване (96159-00 [1905])

**93.04 МАНУАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МУСКУЛНА ФУНКЦИЯ

96019-00 Биомеханична оценка

Обем на движения/тестване на мускулатура (без устройства или оборудване)

Оценка на равновесие (с тестване на сензорна организираност)

Мобилност/анализ на походка

Мускулоскелетна оценка

Оценка на стоежа

Не включва: оценка на функционална мобилност, свързана със средата на клиента (96021-00 [1822])

обем на движения/тестване на мускулатура със специализирано оборудване (96159-00 [1905])

**93.05 ТЕСТ НА ОБЕМ ДВИЖЕНИЯ

ТЕРАПЕВТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

96159-00 Обем на движение/тестване на мускул със специализирана техника

Изокинетично тестване

**93.06 ИЗМЕРВАНЕ ДЪЛЖИНА НА КРАЙНИК

1866 Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91906-00 Измерване дължина на крайник

**93.07 ИЗМЕРВАНЕ НА ТЯЛО (АНТРОПОМЕНТРИЯ)

измерване на обиколка

измерване обиколка на череп

1824 Друга оценка, консултация, интервю, изследване или преценка

92210-00 Антропометрия (мензурация)

**93.09 ДРУГА ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ПРОЦЕДУРА

ОЦЕНКА НА ЛИЧНА ГРИЖА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ЕЖЕДНЕВЕН\НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

96021-00 Оценка на грижите за себе си

Оценка на ежедневни умения и дейности

Оценка на:

• къпане/душ

• миене на зъби

• обличане [дрехи]

• хранене

• изхранване

• функционална комуникация

• чистене

• мобилност в средата

• тоалет

• измиване на косата

Не включва: оценка на:

• стареене (96023-00 [1824])

• хранителен прием (диетичен) (калоричен) (96026-00 [1822])

• поддържане на здравето и възстановяване (96022-00 [1822])

• поддържане на дома (96028-00 [1822])

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

TEРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК

*00.09 ДРУГ ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК

Изключва:

ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни(59.95)

перкутанна нефростомия с фрагментация(55.04)

друга топлинна терапия(93.35)

трансуретрална (ултразвуков контрол) лазерна простатектомия(60.21)

Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

96154-00 Терапевтичен ултразвук

Не включва: диагностичен ултразвук (виж блокове [1940] до [1950])

ФИЗИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ УПРАЖНЕНИЯ

*93.11 ПАСИВНИ (ПОДПОМОГНАТИ) УПРАЖНЕНИЯ

Изключва:

пасивни упражнения в басейн - 93.31

1908 Други терапевтични интервенции

96061-00 Пасивни упражнения

*93.12 ДРУГО АКТИВНО СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНО УПРАЖНЕНИЕ

аналитична гимнастика (упражнения)

96061-03 Аналитична лечебна физкултура

*93.13 УПРАЖНЕНИЯ СРЕЩУ СЪПРОТИВА

1908 Други терапевтични интервенции

96193-00 Упражнения срещу съпротива

*93.17 ДРУГО ПАСИВНО СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНО УПРАЖНЕНИЕ

96162-00 Лечебен масаж или манипулация на съединителна/мека тъкан, некласифицирани другаде

Втриване на терапевтичен гел, крем или лосион в тъкан на белег или рана

Точково стимулиране, проникване или седираща терапия

Забележка: Мануална терапия, включваща манипулация на съединителна тъкан/меки тъкани на тялото и прилагана, за да произведе ефект върху нервна и мускулна система и местна или обща циркулация на кръвта и лимфата. Принципно се изпълнява с ръце, но други механични устройства като вибратор също могат да бъдат използвани. Включва техники като:

• aкупресура, където се прилага налягане на акупунктурни места, за облекчаване на болката

• разтриване, малки, точно локализирани, проникващи движения, изпълнени в кръгова или напречна посока върху меките тъкани

Не включва: манипулация на става (50115-00 [1905])

масаж:

• сърдечен (затворен гръден кош) (92053-00 [1890])

• простата (92131-00 [1904])

• ректум (92094-00 [1899])

*93.19 УПРАЖНЕНИЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ

механотерапия

трудотерапия

обучение в ДЕЖ

96061-02 Механотерапия

ДРУГА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- ФИЗИКАЛНО-ЛЕЧЕБНА МАНИПУЛАЦИЯ

*93.21 МАНУАЛНА И МЕХАНИЧНА ТРАКЦИЯ

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

90531-00 Тракция, некласифицирана другаде

Ръчна или механична тракция БДУ

*93.22 ТРЕНИРАНЕ НА ХОДЕНЕ И ПОХОДКА

Умения, придобити по време на движение

96130-00 Умения за обучение в дейности, свързани с положение на тялото\мобилност\движение

Разходка и тренинг на походка

Тренинг на движение и позициониране на тялото като:

• движения в леглото

• извиване

• обръщане

• лягане до сядане

• седнал до изправяне

• баланс при седнало положение

• сядане извън леглото

• клякане

• баланс при изправено положение

• изправяне

Поддържане на стойка

Трениране умения в методи за подобряване осъзнаване на интегрирано движение напр.метод на Feldenkrais, Tai Chi, Yoga

Не включва: двигателна терапия (96115 to 96129 [1876])

тези, където главната цел е да се тренира употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване (96142-00 [1878])

96131-00 Умения за обучение в дейности,свързани с придвижване

Трениране на умения за придвижване до/от:

• банята

• леглото

• стол

• пода

• душ

• тоалет

• количка

Не включва: такова при влизане и излизане от басейн за хидротерапия (96150-00 [1879])

такова, където главна цел е да се тренира употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване (96142-00 [1878])

*93.23 НАПАСВАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПРАВЕН СТОЕЖ

позиционно лечение

96061-01 Позиционна терапия

*93.24 ТРЕНИРАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОТЕЗНО УСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПРАВЕН СТОЕЖ

трениране на ходене с патерици

Умения за лична хигиена и други ежедневни дейности / независим живот

96142-00 Обучение на умения в използване на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Разходка и тренинг на походка във връзка с употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Рехабилитационен тренинг при употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Двигателен тренинг с помощни средства

Тренинг на умения в:

• поставяне на превръзки и бандажи

• системи за поставяне на медикаменти

Забележка: За списък на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване виж[1878])

Обучение за системи за поставяне на медикаменти включва умения и управление в употреба на системи за поставяне на медикаменти като инхалатори с мерителна доза, стимулиращи дишането устройства, небулайзери, трансдермални лекарствени системи и продъжителни парентерални инфузии. Също включва подпомагащи помощни средства.

Не включва: имплантиране на кохлеарно протезно устройство (41617-00 [329])

изваждане на кохлеарно протезно устройство (41617-01 [329])

*93.25 ФОРСИРАНО ИЗПРАВЯНЕ НА КРАЙНИК

Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

96174-00 Форсирано изправяне на крайник

*93.27 СТРЕЧИНГ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ

1905 Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

96174-01 Стречинг на мускул или сухожилие

*93.28 СТРЕЧИНГ НА ФАСЦИЯ

96174-02 Стречинг на фасция

*93.29 ДРУГА ФОРСИРАНА КОРЕКЦИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ

Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

50115-00 Манипулация/мобилизация на става, некласифицирана другаде

Мануална руптура }

Освобождаване или разтягане } на става БДУ

Забележка: Манипулация - насилствено пасивно движение на става над активния Ј лимит на движение

Мобилизация - освобождаване на телесна част(и) с помощта на нарастващо движение

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

*93.31 ПАСИВНИ УПРАЖНЕНИЯ В БАСЕЙН

Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

96153-00 Хидротерапия

Забележка: Външната употреба на вода, топла и/или студена, в терапевтично поведение на болест или травма. Използване на влажна топлина и гореща вода помага за успокояване на болката и подобрява циркулацията, подпомага релаксацията и намалява мускулния спазъм и включва мерки като топли вани, топли превръзки и компреси. Използване на студена вода помага за намаляване на телесната температура, намалява отока и свива кръвоносните съдове и включва мерки като студени превръзки, ледени компреси, студени вани и душ. Специално оборудване като резевоар на Hubbard или вани с джа­кузи са снабдени с устройства,които механично разклащат водата, осигурявайки по този начин фин масаж в допълнение към терапевтичните ефекти на топлината.

Не включва: хидродилатация на пикочен мехур (36827-00 [1108])

хидротубация на фалопиеви тръби (35703-01 [1248], 35703-00 [1258])

тези, които индуцират:

• хипертермия (92178-00 [1880])

• хипотермия (22065-00 [1880])

*93.32 ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВАНА (БАСЕЙН)

96153-00 Хидротерапия

*93.33 ДРУГА ХИДРОТЕРАПИЯ

хидро-балнеотерапевтични процедури:

подводно струев масаж

обикновенни вани с питейна или минерална вода /с или без медикаменти/

частична вана /вкл. дву- или четирикамерна , вана по хауфе

хидрогалванична вана

перлена вана

водолечение в открит или закрит басейн

частични кални апликации

96153-00 Хидротерапия

96194-00 Подводна гимнастика

96194-01 Подводно струев масаж

*93.34 ДИАТЕРМИЯ (ЛЕЧЕНИЕ С ВЧТ, УВЧ, СВЧ

1880 Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

96211-00 Прилагане на диатермични токове

*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ

акупунктура с димящи игли

горещи тампони

хипертермия БДУ

инфрачервена светлина

загряване с димящи треви

парафинови апликации

компреси с луга

Изключва:

хипертермия за лечение на карцином - 99.85

92178-00 Топлинна терапия

*93.38 КОМБИНИРАНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ БЕЗ СПОМЕНАВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ

Други терапевтични интервенции

96194-03 Рекреационна (възстановителна) терапия

Занимателна терапия

Игрова терапия

*93.39 ДРУГА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

електростимулация - стабилен, лабилен метод:

терапия с нискочестотни токове

терапия със средночестотни токове

магнитотерапия

96149-00 Лечение с нискочестотни токове

96149-01 Лечение със средночестотни токове

96149-02 Лечение с високочестотни токове

96149-03 Лечение с нискочестотно магнитно поле

ДРУГА ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА

Изключва:

измиване на рана - 96.58-96.59

*93.52 ПРИЛАГАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ШИЯ

прилагане на:

шийна яка

жилетка тип “минерва”

пластична шийна поддръжка

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.53 ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГА ФИКСИРАЩА ПРЕВРЪЗКА

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.54 ПРИЛАГАНЕ НА ШИНА

пластична шина

шина-корито

лумбостат

Изключва:

периодонтска шина - 24.7

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.59 ДРУГИ ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА

еластични чорапи

устройство за интермитиращо налягане

Консултация или обучение свързани с лична грижа и други ежедневни дейности/независим живот

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

ДРУГА РЕХАБИЛИТАЦИОННА ТЕРАПИЯ

*93.81 РЕКРЕАЦИОННА (ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА) ТЕРАПИЯ

занимателна терапия

игрова терапия

Изключва:

игрова психотерапия - 94.36

1908 Други терапевтични интервенции

96194-03 Рекреационна (възстановителна) терапия

Занимателна терапия

Игрова терапия

*93.83 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

терапия подготвяща за ежедневна активност

Изключва:

трениране за ежедневна активност на слепец - 93.78

96146-00 Професионални умения и професионално обучение

Тренинг на умения в:

• намиране на работа

• изпълнение на работни задължения

• планиране на пенсиониране

• професионално проучване

• доброволно участие

Не включва: утежняване на работата/условията (виж Азбучен индекс: Обучение, умения, движение)

*93.85 ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

защитена професия

професионална:

оценка

ретрениране

трениране

96146-00 Професионални умения и професионално обучение

Тренинг на умения в:

• намиране на работа

• изпълнение на работни задължения

• планиране на пенсиониране

• професионално проучване

• доброволно участие

Не включва: утежняване на работата/условията (виж Азбучен индекс: Обучение, умения, движение)

*93.89 РЕХАБИЛИТАЦИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ

Позиционно лечение - рехабилитационни процедури, включващи поставяне на определена част или цялото тяло в

определена (анталгична) позиция, която се поддържа с допълнителни средства и облекчава мускулния дисбаланс.

96151-00 Тренинг на други умения

Тренинг за шофьор

Тренинг за умения БДУ

*93.94 РЕСПИРАТОРНА МЕДИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНА ЧРЕЗ АЕРОЗОЛНО УСТРОЙСТВО

Други терапевтични интервенции на дихателна система

92043-00 Респираторен медикамент, прилаган чрез небулайзер

Овлажняваща терапия

*93.95 ХИПЕРБАРНА ОКСИГЕНАЦИЯ

Хипербарна кислородна терапия

Хипербарна оксигенация

Включва: 100% оксигенация

тази при рана

13020-00 Хипербарна кислородна терапия, > 90 минути и ≤ 3 часа

*99.27 ЙОНОФОРЕЗА

Вкл.криоелектрофореза

96205-09 Друго приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Приложение на фармакологичен агент през отвор

Интрадермално инжектиране на фармакологичен агент

Йонофореза

Топично }

Трансдермално } приложение на фармакологичен агент

Не включва: приложение на фармакологичен агент през устата (96203 [1920])

96194-02 Криоелектрофореза

РАЗЛИЧНИ ФИЗИКАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

*99.81 ХИПОТЕРМИЯ (ЦЕНТРАЛНА) (ЛОКАЛНА)

Изключва:

стомашно охлаждане - 96.31

стомашно замразяване - 96.32

такава инцидентна при отворена сърдечна хирургия - 36.92

Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

22065-00 Студотерапия

Хипотермична терапия

Хипотермия на цяло тяло

Забележка: Използване на студ в терапевтично поведение при болест или травма. Хипотермия може да бъде индуцирана с ледени превръзки или компреси, охлаждащи чаршафи, поставяне в студена вода (вана или ведро) или чрез екстракорпорално охлаждане на кръвта. Хипотермия може да бъде също индуцирана като предпазна мярка при някои сърдечно-съдови или неврологични хирургични процедури или като допълнение към анестезията при хирургични процедури на крайници.

Не включва: криотерапевтична деструкция на тъкани (виж Индекс: Криотерапия, по локализация)

дълбока хипотермия (22075-00 [642])

стомашна хипотермия (13500-00 [1899])

хипотермична терапия заедно със сърдечен и циркулаторен арест (22075-00 [642])

*99.82 ЛЕЧЕНИЕ С УЛТРАВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА

Актинотерапия

Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

96160-00 Фототерапия, става

Ултравиолетова терапия на става

96161-00 Фототерапия, мека тъкан

Ултравиолетова терапия на меки тъкани

*99.83 ДРУГА ФОТОТЕРАПИЯ-ЛЕЧЕНИЕ С ВИДИМИ ЛЪЧИ, ЛАЗЕРТЕРАПИЯ

96155-00 Стимулираща терапия, некласифицирана другаде

Лечение с терапевтичен лазер БДУ

Включва: електрическа невромускулна нервна стимулация [EMS]

функционална електростимулация [FES]

интерферентна терапия [IFT]

транскутанна електрическа нервна стимулация [TENS]

Забележка: Терапевтичното приложение на устройство (електрическо, лазер или ултразвук), който засилва или индуцира функционална активност в телесна част с цел подпомагане оздравяването и намаляване на болката

*99.92 ДРУГА АКУПУНКТУРА

Изключва:

акупунктура с димящи игли

93173-00 Акупунктура

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични (двукратно при приемане и преди изписване от лечебното заведение) и четири основни различни терапевтични процедури дневно посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Пациенти с диагнози G83.0 и G83.1, лекувани по тази клинична пътека, не могат да се лекуват със същите диагнози и по клинична пътека № 263 в рамките на една година. Изключения се допускат само за пациенти с травми на цервикалния отдел на гръбначния стълб (ниво С1 - С7), като травмите се доказват с образно изследване (КАТ/ЯМР). Тези образни изследвания имат давност до 24 месеца преди хоспитализацията.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените диагностични процедури задължително се отразяват в ИЗ, а терапевтичните - във физиопроцедурна карта (бл. МЗ № 509-89).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност "Физикална и рехабилитационна медицина", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

най-малко двама лекари, от които най-малко един с придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

най-малко двама лекари, от които най-малко един с придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване :

-определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;

-изразени моно-, хеми-, квадри-, пара- парези/парализи;

-изразен дискоординационен синдром;

-изразен паркинсонов синдром.

1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система в случаите на необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия и пациенти с трайно намалена трудоспособност над 70% по повод но основно заболяване.

1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провеждащ амбулаторното диспансерно наблюдение на пациента и/или рехабилитацията.

3. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Специалистът по физикална и рехабилитационна медицина при приемане на пациента прави подробен невро-кинезиологичен анализ и оценка на рехабилитационния потенциал на пациента, на базата на които формулира задачите на рехабилитацията и съставя конкретна индивидуално-съобразена рехабилитационна програма.

Основно място в рехабилитационната програма на пациентите заема кинезитерапията. След прецизно функционално тестуване лекарят-специалист по ФРМ определя към коя от основните групи се причислява болния и конкретизира диференцирания лечебен подход.

I група - болни с тежка степен на двигателен дефицит, при които липсва самостоятелна волева двигателна активност и/или походка или тя е възможна само с придружител и помощно средство.

II група - болни с умерена степен на двигателен дефицит и/или дискоординационен синдром, при които двигателната активност носи белези на волеви контрол и има налични (но трудно осъществими) активни волеви движения, походка и самообслужване; наблюдава се средно-тежка степен на статична и/или локомоторна и/или динамична атаксия.

III група - болни с по-леки степени на двигателен дефицит и/или координационни нарушения, при които страдат фините и сложните движения. Двигателната дейност е богата и разнообразна без примитивни синергии. Спастичността е незначителна.

При индикации, преценени от лекуващия лекар - специалист по ФРМ се включват електростимулации с ниско- и средночестотни токове - за преодоляване на мускулния спастицитет.

При този вид физикално лечение се търси следният ефект:

• възстановяване на мускулния дисбаланс чрез стимулиране на антагонистите на спастичните мускули, което по принципа на реципрочната инервация на Scherington води до релаксация на агонистите. Друг метод е директното въздействие върху спастичните мускули с инхибиращи токови параметри или синхронизирана електростимулация на агонисти и антагонисти с два токови кръга с различни параметри;

• функционална стимулация за подпомагане на пациента с моно-/хеми-/пара-/квадри-пареза при извършване на трудно осъществими движения.

Термотерапия. Важен момент в рехабилитацията на болните е подготовката за кинезитерапия, която цели релаксиране на мускулния тонус в агонистите. За тази цел се прилагат парафинови/кални апликации, лугови компреси, криотерапия, затоплящи или охлаждащи гелове, компреси по Кени и др.

Хидротерапия (балнеотерапия). Водолечебните и балнеологичните фактори трябва да се прилагат много внимателно, след преценка на състоянието на сърдечно-съдовата система. Най-общо показани са болни в първи функционален стадий по NYHA.

Фармакотерапия. Основните средства на рехабилитацията при заболявания на централната нервна система са физикалните фактори. Медикаменти, които улесняват провеждането на физикалното лечение, са миорелаксантите.

Методология за определяне функционалното състояние на болния и рехабилитационния потенциал:

• тестуване на двигателната функция;

• определяне стадия на функционално възстановяване по Brunnstrom (за пациенти с хемипареза);

• тестуване на спастичност;

• тестуване на координацията - статика (вкл. равновесие), локомоция (локомоторен тест), сложна и фина моторика (вкл. диадохокинезия);

• тестуване на самостоятелността в дейностите на ежедневния живот (ДЕЖ) - за пациенти с хеми/квадрипареза по скалата на Barthel.

Забележка:

НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно за периода на действие на Националния рамков договор за лечение на един пациент.

При диагнози с кодове I69 и G35 НЗОК заплаща клиничната пътека двукратно годишно за лечението на един пациент до 24-ия месец от инцидента/пристъпа, документирано доказано с епикриза.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

4. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Пациентът се хоспитализира за провеждане на рехабилитационен комплекс след остър инцидент или доказано влошаване на хронично състояние, при включена диагноза от посочения по-горе блок.

III. ДИАГНОСТИЧНИ, ЛЕЧЕБНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРИ ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА:

1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за:

• степен на подобряване на двигателните и говорните функции (при отклонения) и самостоятелността в дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ);

• определен рехабилитационен петенциал и схема за последваща рехабилитация.

2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т. ч.:

• контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;

• продължаване на лечението в извънболнични или домашни условия;

• необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия.

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

IV. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

V. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването” и във физиопроцедурна карта (бл. МЗ № 509-89), която е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ) - подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ФИЗИОПРОЦЕДУРНАТА КАРТА (БЛ. МЗ № 509-89) И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОЗЪЧНО-СЪДОВАТА БОЛЕСТ?

Мозъчно-съдовите нарушения заемат основно място сред социално значимите широко разпространени заболявания в нашата страна. Тяхното първостепенно медико-социално значение е резултат, както от високата заболеваемост и смъртност, така и от тежката инвалидизация на част от преживелите мозъчен инсулт болни.

За една година близо 80% от оцелелите получават в различна степен независимост от чужда помощ, а другите 20% - около 5% мъже и 15% жени остават приковани на легло. Физикалната терапия и рехабилитация е от решаващо значение за оптимално функционално възстановяване, профилактика на предотвратимата инвалидност и постигане на възможната според тежестта и вида на инсулта самостоятелност в ежедневната дейност.

Рехабилитацията на инсултно болните е много специфична и строго индивидуална. Тя е сложен и продължителен процес, който започва непосредствено след овладяване на коматозното състояние, особено активен е до 6-ия месец - 12 мес., когато функционалното възстановяване е най-бързо, но е удачно да продължи до 18-ия месец, след което следва поддържаща физикална терапия.

Физикалната терапия и рехабилитация на инсултно болните включва основно различни пасивни и активни физически упражнения и специализирани методи. Тя цели да възстанови в максимална степен нарушената двигателна функция, така че болният да бъде в състояние да се придвижва сам или с помощта на помощно средство и да се самообслужва. Към рехабилитационните мероприятия се отнасят и тези насочени към възстановяване на нарушенията в говора, трудотерапията - функционална и професионална, като крайната цел е успешна ресоциализация на индивида.

Успехът на рехабилитацията зависи не само от компетентността на съответните специалисти, а и от активното участие на болния и неговите близки. Необходимо е да се провежда системно, за да се постигнат търсените резултати.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОНОПАРЕЗАТА/ХЕМИПАРЕЗАТА/ПАРАПАРЕЗАТА /КВАДРИПАРЕЗАТА?

Моно-/хеми-/пара-/квадрипарезата е синдром, който представлява невъзможност за активни движения на един/два/четирите крайника (ипсилатерални или едноименни ръка и крак в случаите с хемипареза), вследствие увреда на т.нар. централен двигателен неврон - нервни клетки с тела, разположени в кората на главния мозък и проводящите им пътища към периферията, осигуряващи движенията на различните части на тялото. Увредата на централния двигателен неврон води до настъпване на невъзможност или ограничение на активни движения на съответния горен и/или долен крайник, или едноименни горен и/или долен крайник, или четирите крайника; нарушение на походката и/или самообслужването.

Обикновено хемипарезата се съпътствува и от придружаващо нарушение (в различна степен) на висшите корови функции (нарушение на внимание, памет, способност за писане и четене, ориентация в пространството и др.). В случаите с увреда на кората на водещото полукълбо (ляво за повечето хора - т.нар.десняци; дясно при “леваци”) и разположените в нея центрове на говора (Брока и Вернике) хемипарезата се придружава и от дизфазия или афазия - нарушение (до пълна липса) на говора, водещо до смутено социално и професионално функциониране.

Периодика на провеждане на рехабилитацията: В първите 1-18 месеца след инцидента/пристъпа, предизвикал моно-/хеми-/квадрипарезата, кинезитерапията трябва да се провежда ежедневно, при постепенно натоварване и усложняване на упражненията; през 3-4 месеца са желателни и курсове с термотерапия и преформирани физикални фактори (напр. електростимулации, лазертерапия, лазерпунктура). След 18-ия месец до 5-6 година - се препоръчват комплексни рехабилитационни курсове (по възможност в специ

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE