Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-254.pdf

КП № 254 ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ИСХЕМИЧЕН И ХЕМОРАГИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С ОСТАТЪЧНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ЗДРАВЕТО

БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ ДО 20 ДЕНА ГОДИШНО

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Помощ, включваща използване на рехабилитационни процедури

Забележка: Рубриките Z40—Z54 са пред¬наз¬на¬че¬ни за ко¬ди¬ра¬не на при¬чините, да¬ва¬щи ос¬но¬ва¬ние за по¬лу¬ча¬ва¬не на ме¬ди¬цин¬с¬ка помощ. Те мо¬гат до бъ¬дат из¬пол¬з¬ва¬ни в случаите, ко¬га-то бол¬ните, ле¬ку¬ва¬ли са по¬-ра¬но по по¬вод на ня¬как¬во за¬бо¬ля¬ва¬не или травма, по¬лу¬ча-ват пос¬лед¬ва¬ща или про¬фи¬лак¬тич¬на по¬мощ или помощ, не¬об¬хо¬ди¬ма за оз¬д¬ра¬вя¬ва¬не¬ или ста¬би¬лизиране на ре¬зул¬та¬ти¬те от лечението, за ле¬че¬ние на ос¬тବтъч¬ни яв¬ле¬ния или пре¬дот¬в¬ра¬тя¬ва¬не на рецидиви.

Не включва: консултации (Z70—Z71)

Z50.1 Друг вид физиотерапия

Лечебна и коригираща гимнастика

Реконвалесценция

Забележка: Рубриките Z40—Z54 са пред¬наз¬на¬че¬ни за ко¬ди¬ра¬не на при¬чините, да¬ва¬щи ос¬но¬ва¬ние за по¬лу¬ча¬ва¬не на ме¬ди¬цин¬с¬ка помощ. Те мо¬гат до бъ¬дат из¬пол¬з¬ва¬ни в случаите, ко¬га-то бол¬ните, ле¬ку¬ва¬ли са по¬-ра¬но по по¬вод на ня¬как¬во за¬бо¬ля¬ва¬не или травма, по¬лу¬ча-ват пос¬лед¬ва¬ща или про¬фи¬лак¬тич¬на по¬мощ или помощ, не¬об¬хо¬ди¬ма за оз¬д¬ра¬вя¬ва¬не¬ или ста¬би¬лизиране на ре¬зул¬та¬ти¬те от лечението, за ле¬че¬ние на ос¬тବтъч¬ни яв¬ле¬ния или пре¬дот¬в¬ра¬тя¬ва¬не на рецидиви.

Не включва: пос¬лед¬ва¬що из¬с¬лед¬ва¬не при ме¬ди¬цин¬с¬ко наб¬лю¬де¬ние след ле¬че¬ние (Z08—Z09)

Z54.8 Реконвалесценция след дру¬го ле¬че¬ние

Субарахноидален кръвоизлив

Включва: руптура на мозъчна аневризма

Не включва:последици от субарахноидален кръвоизлив (I69.0)

I60.0 Субарахноидален кръвоизлив от сифона и бифуркацията на каротидната артерия

I60.1 Субарахноидален кръвоизлив от средната мозъчна артерия

I60.2 Субарахноидален кръвоизлив от предната свързваща артерия

I60.3 Субарахноидален кръвоизлив от задната свързваща артерия

I60.4 Субарахноидален кръвоизлив от базиларната артерия

I60.5 Субарахноидален кръвоизлив от вертебралната артерия

I60.6 Субарахноидален кръвоизлив от други интракраниални артерии

Множествено засягане на интракраниални артерии

I60.7 Субарахноидален кръвоизлив от интракраниална артерия, неуточнен

Руптура на (вродена) гроздовидна аневризма БДУ

Субарахноидален кръвоизлив от:

• мозъчна

• свързваща артерия БДУ

I60.8 Друг субарахноидален кръвоизлив

Менингеален кръвоизлив

Руптура на мозъчен артериовенозен дефект

Вътремозъчен кръвоизлив

Не включва: последици от вътремозъчен кръвоизлив (I69.1)

I61.0 Вътремозъчен кръвоизлив в хемисфера, субкортикален

Дълбок вътремозъчен кръвоизлив

I61.1 Вътремозъчен кръвоизлив в хемисфера, кортикален

Кръвоизлив в мозъчен дял

Повърхностен вътремозъчен кръвоизлив

I61.2 Вътремозъчен кръвоизлив в хемисфера, неуточнен

I61.3 Вътремозъчен кръвоизлив в мозъчния ствол

I61.4 Вътремозъчен кръвоизлив в малкия мозък

I61.5 Вътремозъчен кръвоизлив в мозъчно стомахче

I61.6 Вътремозъчен кръвоизлив с множествена локализация

I61.8 Друг вътремозъчен кръвоизлив

Мозъчен инфаркт

Включва: оклузия и стеноза на церебрални и прецеребрални артерии, предизвикващи мозъчен инфаркт

Не включва: последици от мозъчен инфаркт (I69.3)

I63.0 Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на прецеребрални артерии

I63.1 Мозъчен инфаркт, причинен от емболия на прецеребрални артерии

I63.2 Мозъчен инфаркт, причинен от неуточнена оклузия или стеноза на прецеребрални артерии

I63.3 Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на церебрални артерии

I63.4 Мозъчен инфаркт, причинен от емболия на церебрални артерии

I63.5 Мозъчен инфаркт, причинен от неуточнена оклузия или стеноза на церебрални артерии

I63.6 Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на мозъчна вена — непиогенна

I63.8 Друг мозъчен инфаркт

Код Z54.8 се използва задължително като водеща диагноза за да покаже, че пациентът е приет за продължаващо лечение след мозъчен инсулт. Като втора диагноза задължително се поставя съответната диагноза (код) от рубрика I 60, I 61, I 63.

Пакет дейности, които лечебното заведение осигурява на пациентите

Организиране и контрол на диагностично-лечебния процес

Снемане на анамнеза, общ и локален статус

Определяне на кръвна група

Назначаване на кръв и биопродукти

Извършване на кръвопреливане

Запознаване с медицинската документация на пациента

Преценка на клиничното поведение при всеки конкретен пациент и разработване на лечебно-диагностичен план

Провеждане на диагностично-лечебни процедури, които се осъществяват от лекар с налична медицинска апаратура и оборудване

Назначаване на контролни медико-диагностични изследвания и оценка на техните резултати

Назначаване на лекарствeна терапия и диета

Извършване на контролни прегледи по време на болничния престой

Преценка на състоянието и вземане на решение за изписване

Медицинска експертиза на работоспособността

Осигуряване на необходимите документи при изписване - епикриза, рецепта и болничен лист; направление №7 (бл.обр. МЗ-НЗОК) за насочване към лечебно заведение за рехабилитация

Ежедневни грижи за болния

Следи спазването на режим, диета, лекарства,хигиена

Рутинни наблюдения (температура, пулс, диуреза, АН)

Изпълнение на назначенията и организиране на изследванията

Подготовка на болния за вземане на биологичен материал, вземане и организиране на транспорта му

Осигуряване на траен периферен венозен път

Поставяне на инжекции

Венозни инфузии

Извършване на тоалет, дезинфекция, клизма на пациента

Планиране на кръв и кръвни продукти

Инфузия на кръв и кръвни продукти

Контрол на отделянията - дренажи, сонди, катетър

Асистиране на лекаря при извършвани от него диагностично-лечебни процедури

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ), КОНСУЛТАЦИЯ И ОЦЕНКА

Изключва:

психиатричен диагностичен преглед (интервю) - 94.11-94.19

89.01 ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ) И ОЦЕНКА ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ПАЦИЕНТА

Анамнеза

Снемане на физикален статус на всички органни системи и оценка

Физиологична оценка

Забележка: Физиологично изследване, за да оцени функцията, използвайки техники като анамнеза, наблюдение, оглед, палпация, перкусия, аускултация и други физикални тестове

Не включва: такава, които са част от:

• оценка на стареене (96023-00 [1824])

• тестване на развитие (96184-00 [1824])

• генетична оценка (96035-00 [1824])

• психическа или поведенческа оценка (96175-00 [1823])

92001-00 Друга физиологична оценка

Общ физикален преглед

Преглед на новородено

Включва: базови физикални измервания:

• кръвно налягане

• височина/дължина

• температура

• тегло

Не включва: тестване за развитие (96184-00 [1824])

физикален преглед като част от генетична оценка (96035-00 [1824])

89.03 ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ) И ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НОВ ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ

Анамнеза и оценка на нов здравен проблем

89.04 КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ) И ОЦЕНКА ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧНИЯ ПРЕСТОЙ

Друга оценка, консултация, интервю, изследване или преценка

96037-00 Друга оценка, консултация или оценяване

Оценка }

Консултация }

Оценяване } БДУ

Интервю }

89.05 ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА

Всички необходими инструментални и апаратни медико-диагностични изследвания (различни от включените в 90.59), които лекарят извършва при наличието на съответната апаратура и преценка на необходимостта за извършване като се посочва броя и вида на извършените изследвания

89.07 ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЛЕКАР

Консултация или обучение свързани с лична грижа и други ежедневни дейности/независим живот

96067-00 Хранителни/диетични консултации или образование

Не включва: превантивна консултация или обучение (96066-00 [1867])

96072-00 Предписани/самостоятелно избрани медикаменти, консултиране или обучение

Забележка: Медикаментозни консултация или обучение включва съвет за действие/ефект (странични или други) на лекарствата, върху управлението на лекарствения режим и върху изписването на медикаменти. Включва също съвет за предпазване от странични лекарствени ефекти и осигуряване на обучителни материали относно медикаментозното лечение. Този съвет може да бъде даден на клиентите или на други доставчици на услуги.

Не включва: консултация или обучение за системите за доставка на медикаменти (96071-00 [1867])

съвети или обучение при привикване към субстанции (96073-00 [1867])

89.08 ДРУГА КОНСУЛТАЦИЯ

Друга оценка, консултация, интервю, изследване или преценка

96037-00 Друга оценка, консултация или оценяване

Оценка }

Консултация }

Оценяване } БДУ

Интервю }

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ, ТАКА ОПИСАНО

рентгеново изследване на гръден кош БДУ

87.49 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

рентгеново изследване на:

бронхи, БДУ

бял дроб, БДУ

диафрагма, БДУ

медиастинум, БДУ

сърце, БДУ

трахея, БДУ

Дейностите по тези два кода са обхванати от код:

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Химично изследване на урина

Микроалбуминурия

По преценка се извършват и:

Посявка на урина

Бъбречен клирънс

1932 Изследвания на урината

91920-12 Химично изследване на урина

pH

Белтък

Билирубин

Уробилиноген

Глюкоза

Кетони

Относително тегло

Нитрити

Левкоцити

Кръв

91920-03 Изследване за албумин в урината

Микроалбуминурия

по преценка:

91920-02 Микроскопско изследване на урина за култура и чувствителност

по преценка:

91920-11 Измерване на бъбречен клирънс в урината

89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

Друга електрокардиография [ЕКГ]

Не включва: амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])

тази при кардиоваскуларен стрес тест (11712-00 [1857])

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

Изключва:

електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!

**89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

Мониторинг на съдово налягане

11600-03 Мониториране на системно артериално налягане

**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ

11600-02 Мониториране на централно венозно налягане

**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ

1858 Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-01 Измерване на артериални кръвни газове

**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ

13311-00 Измерване на газове на смесена венозна кръв

89.7 ОБЩО ФИЗИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

медицински грижи, осъществявани от специалист по здравни грижи

Физиологична оценка

92001-00 Друга физиологична оценка

Общ физикален преглед

Преглед на новородено

Включва: базови физикални измервания:

• кръвно налягане

• височина/дължина

• температура

• тегло

Не включва: тестване за развитие (96184-00 [1824])

физикален преглед като част от генетична оценка (96035-00 [1824])

89.09 ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА

90.43 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА -

КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

1926 Микробиологични изследвания

92184-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от трахея и/или бронх и/или плевра и/или бял дроб и/или друга гръдна проба и/или храчка за култура и чувствителност

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

90.52 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА

91937-01 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура

90.53 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ

90.89 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ

91908-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от горния храносмилателен тракт и/или повърнати материи за култура и чувствителност

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ

90.93 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91919-05 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от долния храносмилателен тракт и/или изпражнения за култура и чувствителност

90.99 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ - ДРУГО ИЗСЛЕДВАНЕ

91919-04 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от долния храносмилателен тракт и/или изпражнения за култура

91.62 СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1929 Вирусологични изследвания

91911-29 Други серологични изследвания

91.69 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН

1927 Морфологични изследвания

91914-11 Хистобиопсично изследване на две или повече проби от кожа и /или кожни лезии

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Клинко-лабораторните изследвания се извършват по преценка и в зависимост от състоянието на пациента

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-06 Морфология на еритроцити - визуално микроскопско изследване

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-08 Изследване на време на кървене

91913-04 Изследване на време на съсирване

91910-09 Изследване на протромбиново време

91910-10 Изследване на активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

91910-11 Изследване на фибриноген

91910-40 Изследване за серумна електрофореза и лекарствено мониториране

91910-42 Електрофореза на хемоглобина

91913-01 Изследване на тромбоцити

91910-43 Определяне на антитромбоцитни антитела

91910-47 Изследване на еритропоетин

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.01 ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА

1820 Физиологична оценка

96192-00 Функционална оценка

**93.02 ОЦЕНКА НА СТОЙКАТА

Физиологична оценка

96019-00 Биомеханична оценка

Обем на движения/тестване на мускулатура (без устройства или оборудване)

Оценка на равновесие (с тестване на сензорна организираност)

Мобилност/анализ на походка

Мускулоскелетна оценка

Оценка на стоежа

Не включва: оценка на функционална мобилност, свързана със средата на клиента (96021-00 [1822])

обем на движения/тестване на мускулатура със специализирано оборудване (96159-00 [1905])

**93.04 МАНУАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МУСКУЛНА ФУНКЦИЯ

96019-00 Биомеханична оценка

Обем на движения/тестване на мускулатура (без устройства или оборудване)

Оценка на равновесие (с тестване на сензорна организираност)

Мобилност/анализ на походка

Мускулоскелетна оценка

Оценка на стоежа

Не включва: оценка на функционална мобилност, свързана със средата на клиента (96021-00 [1822])

обем на движения/тестване на мускулатура със специализирано оборудване (96159-00 [1905])

**93.05 ТЕСТ НА ОБЕМ ДВИЖЕНИЯ

Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

96159-00 Обем на движение/тестване на мускул със специализирана техника

Изокинетично тестване

**93.06 ИЗМЕРВАНЕ ДЪЛЖИНА НА КРАЙНИК

1866 Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91906-00 Измерване дължина на крайник

**93.07 ИЗМЕРВАНЕ НА ТЯЛО (АНТРОПОМЕНТРИЯ)

измерване на обиколка

измерване обиколка на череп

1824 Друга оценка, консултация, интервю, изследване или преценка

92210-00 Антропометрия (мензурация)

**93.09 ДРУГА ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ПРОЦЕДУРА

Оценка на лична грижа и други дейности на ежедневен\независим живот

96021-00 Оценка на грижите за себе си

Оценка на ежедневни умения и дейности

Оценка на:

• къпане/душ

• миене на зъби

• обличане [дрехи]

• хранене

• изхранване

• функционална комуникация

• чистене

• мобилност в средата

• тоалет

• измиване на косата

Не включва: оценка на:

• стареене (96023-00 [1824])

• хранителен прием (диетичен) (калоричен) (96026-00 [1822])

• поддържане на здравето и възстановяване (96022-00 [1822])

• поддържане на дома (96028-00 [1822])

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК

*** 00.09 ДРУГ ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК

Изключва:

ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни(59.95)

перкутанна нефростомия с фрагментация(55.04)

друга топлинна терапия(93.35)

трансуретрална (ултразвуков контрол) лазерна простатектомия(60.21)

Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

96154-00 Терапевтичен ултразвук

Не включва: диагностичен ултразвук (виж блокове [1940] до [1950])

ФИЗИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ УПРАЖНЕНИЯ

*93.11 ПАСИВНИ (ПОДПОМОГНАТИ) УПРАЖНЕНИЯ

1908 Други терапевтични интервенции

96061-00 Пасивни упражнения

*93.12 ДРУГО АКТИВНО СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНО УПРАЖНЕНИЕ

Умения, придобити по време на движение

Двигателна терапия

Работа с нарастваща натовареност/трудни условия

Включва: оценка на прогреса

Забележка: Тренинг, включващ умения, изискващи асистиране или наблюдение на клиента при изпълнение на упражнения, с цел подобряване кондицията на тялото, подобряване на здравето или поддържане на форма или като средство за корекция на деформитет или възстановяване на органни и телесни функции до състояние на здраве.

96115-00 Терапия с упражнение на лицеви мускули/темпоромандибуларни стави

96116-00 Терапия с упражнение, очни мускули

96117-00 Терапия с упражнение, езофагеални мускули

Тренинг на гълтателни умения

96118-00 Терапия с упражнение, раменна става

96119-00 Терапия с упражнение, гръден кош или коремни мускули

96120-00 Терапия с упражнение, гръбни или шийни мускули

Двигателна терапия на мускули, поддържащи гръбнака [шиен] [лумбален ] [гръден]

96121-00 Терапия с упражнение, мускули на ръцете

Възстановително обучение на горен крайник

96122-00 Терапия с упражнение, лакътна става

96123-00 Терапия с упражнение, мускули на ръце, китка или стави на пръсти

96124-00 Терапия с упражнение, тазобедрена става

96125-00 Терапия с упражнение, мускули на тазовото дъно

96126-00 Терапия с упражнение, мускули на долен крайник

96127-00 Терапия с упражнение, колянна става

96128-00 Терапия с упражнение, мускули на стъпало, глезен или стави на пръсти на крак

96129-00 Терапия с упражнение, цяло тяло

Двигателна терапия БДУ

Обща двигателна терапия като гимнастически групи, плуване

*93.13 УПРАЖНЕНИЯ СРЕЩУ СЪПРОТИВА

1908 Други терапевтични интервенции

96193-00 Упражнения срещу съпротива

*93.17 ДРУГО ПАСИВНО СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНО УПРАЖНЕНИЕ

96162-00 Лечебен масаж или манипулация на съединителна/мека тъкан, некласифицирани другаде

Втриване на терапевтичен гел, крем или лосион в тъкан на белег или рана

Точково стимулиране, проникване или седираща терапия

Забележка: Мануална терапия, включваща манипулация на съединителна тъкан/меки тъкани на тялото и прилагана, за да произведе ефект върху нервна и мускулна система и местна или обща циркулация на кръвта и лимфата. Принципно се изпълнява с ръце, но други механични устройства като вибратор също могат да бъдат използвани. Включва техники като:

• aкупресура, където се прилага налягане на акупунктурни места, за облекчаване на болката

• разтриване, малки, точно локализирани, проникващи движения, изпълнени в кръгова или напречна посока върху меките тъкани

Не включва: манипулация на става (50115-00 [1905])

масаж:

• сърдечен (затворен гръден кош) (92053-00 [1890])

• простата (92131-00 [1904])

• ректум (92094-00 [1899])

*93.19 УПРАЖНЕНИЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ

ДРУГА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- ФИЗИКАЛНО-ЛЕЧЕБНА МАНИПУЛАЦИЯ

*93.21 МАНУАЛНА И МЕХАНИЧНА ТРАКЦИЯ

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

90531-00 Тракция, некласифицирана другаде

Ръчна или механична тракция БДУ

*93.22 ТРЕНИРАНЕ НА ХОДЕНЕ И ПОХОДКА

Умения, придобити по време на движение

96130-00 Умения за обучение в дейности, свързани с положение на тялото\мобилност\движение

Разходка и тренинг на походка

Тренинг на движение и позициониране на тялото като:

• движения в леглото

• извиване

• обръщане

• лягане до сядане

• седнал до изправяне

• баланс при седнало положение

• сядане извън леглото

• клякане

• баланс при изправено положение

• изправяне

Поддържане на стойка

Трениране умения в методи за подобряване осъзнаване на интегрирано движение напр.метод на Feldenkrais, Tai Chi, Yoga

Не включва: двигателна терапия (96115 to 96129 [1876])

тези, където главната цел е да се тренира употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване (96142-00 [1878])

96131-00 Умения за обучение в дейности,свързани с придвижване

Трениране на умения за придвижване до/от:

• банята

• леглото

• стол

• пода

• душ

• тоалет

• количка

Не включва: такова при влизане и излизане от басейн за хидротерапия (96150-00 [1879])

такова, където главна цел е да се тренира употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване (96142-00 [1878])

*93.23 НАПАСВАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПРАВЕН СТОЕЖ

позиционно лечение

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.24 ТРЕНИРАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОТЕЗНО УСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПРАВЕН СТОЕЖ

трениране на ходене с патерици

Умения за лична хигиена и други ежедневни дейности / независим живот

96142-00 Обучение на умения в използване на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Разходка и тренинг на походка във връзка с употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Рехабилитационен тренинг при употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Двигателен тренинг с помощни средства

Тренинг на умения в:

• поставяне на превръзки и бандажи

• системи за поставяне на медикаменти

Забележка: За списък на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване виж[1878])

Обучение за системи за поставяне на медикаменти включва умения и управление в употреба на системи за поставяне на медикаменти като инхалатори с мерителна доза, стимулиращи дишането устройства, небулайзери, трансдермални лекарствени системи и продъжителни парентерални инфузии. Също включва подпомагащи помощни средства.

Не включва: имплантиране на кохлеарно протезно устройство (41617-00 [329])

изваждане на кохлеарно протезно устройство (41617-01 [329])

*93.25 ФОРСИРАНО ИЗПРАВЯНЕ НА КРАЙНИК

1905 Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

50115-00 Манипулация/мобилизация на става, некласифицирана другаде

Мануална руптура }

Освобождаване или разтягане } на става БДУ

Забележка: Манипулация - насилствено пасивно движение на става над активния Ј лимит на движение

Мобилизация - освобождаване на телесна част(и) с помощта на нарастващо движение

*93.27 СТРЕЧИНГ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ

1905 Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

96174-01 Стречинг на мускул или сухожилие

*93.28 СТРЕЧИНГ НА ФАСЦИЯ

96174-02 Стречинг на фасция

*93.29 ДРУГА ФОРСИРАНА КОРЕКЦИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ

Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

50115-00 Манипулация/мобилизация на става, некласифицирана другаде

Мануална руптура }

Освобождаване или разтягане } на става БДУ

Забележка: Манипулация - насилствено пасивно движение на става над активния Ј лимит на движение

Мобилизация - освобождаване на телесна част(и) с помощта на нарастващо движение

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

*93.31 ПАСИВНИ УПРАЖНЕНИЯ В БАСЕЙН

Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

96153-00 Хидротерапия

Забележка: Външната употреба на вода, топла и/или студена, в терапевтично поведение на болест или травма. Използване на влажна топлина и гореща вода помага за успокояване на болката и подобрява циркулацията, подпомага релаксацията и намалява мускулния спазъм и включва мерки като топли вани, топли превръзки и компреси. Използване на студена вода помага за намаляване на телесната температура, намалява отока и свива кръвоносните съдове и включва мерки като студени превръзки, ледени компреси, студени вани и душ. Специално оборудване като резевоар на Hubbard или вани с джа­кузи са снабдени с устройства,които механично разклащат водата, осигурявайки по този начин фин масаж в допълнение към терапевтичните ефекти на топлината.

Не включва: хидродилатация на пикочен мехур (36827-00 [1108])

хидротубация на фалопиеви тръби (35703-01 [1248], 35703-00 [1258])

тези, които индуцират:

• хипертермия (92178-00 [1880])

• хипотермия (22065-00 [1880])

*93.32 ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВАНА (БАСЕЙН)

*93.33 ДРУГА ХИДРОТЕРАПИЯ

хидро-балнеотерапевтични процедури:

подводно струев масаж

обикновенни вани с питейна или минерална вода /с или без медикаменти/

частична вана /вкл. дву- или четирикамерна , вана по хауфе

хидрогалванична вана

перлена вана

водолечение в открит или закрит басейн

частични кални апликации

1908 Други терапевтични интервенции

96194-01 Подводно струев масаж

96194-00 Подводна гимнастика

*93.34 ДИАТЕРМИЯ (ЛЕЧЕНИЕ С ВЧТ, УВЧ, СВЧ

1880 Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

96211-00 Прилагане на диатермични токове

*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ

акупунктура с димящи игли

горещи тампони

хипертермия БДУ

инфрачервена светлина

загряване с димящи треви

парафинови апликации

компреси с луга

Изключва:

хипертермия за лечение на карцином - 99.85

92178-00 Топлинна терапия

*93.38 КОМБИНИРАНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ БЕЗ СПОМЕНАВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ

*93.39 ДРУГА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

електростимулация - стабилен, лабилен метод:

терапия с нискочестотни токове

терапия със средночестотни токове

магнитотерапия

96149-00 Лечение с нискочестотни токове

96149-01 Лечение със средночестотни токове

96149-02 Лечение с високочестотни токове

96149-03 Лечение с нискочестотно магнитно поле

ДРУГА ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА

Изключва:

измиване на рана - 96.58-96.59

*93.52 ПРИЛАГАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ШИЯ

прилагане на:

шийна яка

жилетка тип “минерва”

пластична шийна поддръжка

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.53 ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГА ФИКСИРАЩА ПРЕВРЪЗКА

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.54 ПРИЛАГАНЕ НА ШИНА

пластична шина

шина-корито

лумбостат

Изключва:

периодонтска шина - 24.7

1870 Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

Включва: адхезивни подложки

изкуствен [протезен] крайник(ци)

подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване за:

• игра/свободно време

• продуктивност

• грижи за себе си/поддържане

слухова помощ [кохлеарен имплант] [слухова помощ]

превръзки

подпори

скоби

гипсови шини (фибростъкло) (гипс) (пластмаса)

комуникационни системи (спешен отговор, системи за повикване, телефони)

корсет

патерици

превръзки (Velpeau)

еластичен чорап(и)

електронен уред за походка

електротактилна/вибротактилна помощ

обувки, произведени за специални нужди, напр. подпомагане на походка, адаптация на стойка или да се подпомогне употребата на протеза

устройство за променливо налягане

системи за поставяне на медикаменти

шийни укрепващи средства [шийна яка]

ортеза БДУ

успоредни пръчки

пресиращи превръзки [Gibney бандаж] [Robert Jones бандаж] [Shanz превръзка]

пресиращи панталони [анти-шокови] [MAST панталони] [съдовопневматично устройство]

ортези БДУ

релси

ребрен колан

седалка

гръбначно подпомагане

шина (акрилна) (корона) (метална шина) (филцова) (силиконова) (термопластична)

бинтов бандаж

поддържаща рамка

термопластична шина (динамична) (статична)

зрителна помощ [контактни лещи] [очила] [призми] [очила]

бастун

подвижен стол

Забележка: Този блок класифицира външни фиксиращи средства, които са най-общо неинвазивни по същност. Вънщни фиксиращи устройства, които са инвазивни (т.е. прикрепени към костта) са класифицирани другаде. виж Азбучния индекс за упътване.

Не включва: поставяне на:

• имобилизиращи устройства при фрактура и луксация (виж Индекс: Имобилизация, фрактура или имобилизация, луксация)

• опъващи устройства класифицирани другаде (виж Индекс: Опъване)

имплантация на протезни устройства на крайник (виж Индекс: Имплантация, протеза)

поставяне на протезни устройства (виж Индекс: Поставяне, протеза)

интервенции, включващи подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване, класифицирани другаде:

• оценка нужда от устройство (96024-00 [1822])

• подпомагане поставяне на устройство (96165-00 [1914])

• консултиране или обучение свързано с устройство (96071-00 [1867])

• измерване на устройство (96024-00 [1822])

• предписване на устройство (96024-00 [1822])

• само разглеждане на устройство (96025-00 [1822])

• трениране на умения за използване на устройство (96142-00 [1878])

47708-00 Прилагане на гипсов корсет

Не включва: такава със:

• затворено наместване на фрактура/луксация на гръбнак (47690-00, 47693-00 [1387])

• имобилизация на фрактура/луксация на гръбнак (виж блок [1381])

*93.57 ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГА ПРЕВРЪЗКА НА РАНА

Превръзка на друга рана

30055-00 Превръзка на рана

Смяна на превръзка

Подмяна тампонада на рана или дрен

Включва: отстраняване на конци

Не включва: повторно въвеждане на дренажна тръба при абсцес на мека тъкан (30225-00 [1554])

такава при изгаряне (30010-00, 30014-00 [1600])

*93.59 ДРУГИ ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА

еластични чорапи

устройство за интермитиращо налягане

Консултация или обучение свързани с лична грижа и други ежедневни дейности/независим живот

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

ДРУГА РЕХАБИЛИТАЦИОННА ТЕРАПИЯ

*93.81 РЕКРЕАЦИОННА (ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА) ТЕРАПИЯ

занимателна терапия

игрова терапия

Изключва:

игрова психотерапия - 94.36

1908 Други терапевтични интервенции

96194-03 Рекреационна (възстановителна) терапия

Занимателна терапия

Игрова терапия

*93.83 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

терапия подготвяща за ежедневна активност

Изключва:

трениране за ежедневна активност на слепец - 93.78

96146-00 Професионални умения и професионално обучение

Тренинг на умения в:

• намиране на работа

• изпълнение на работни задължения

• планиране на пенсиониране

• професионално проучване

• доброволно участие

Не включва: утежняване на работата/условията (виж Азбучен индекс: Обучение, умения, движение)

*93.85 ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

защитена професия

професионална:

оценка

ретрениране

трениране

96146-00 Професионални умения и професионално обучение

Тренинг на умения в:

• намиране на работа

• изпълнение на работни задължения

• планиране на пенсиониране

• професионално проучване

• доброволно участие

Не включва: утежняване на работата/условията (виж Азбучен индекс: Обучение, умения, движение)

*93.89 РЕХАБИЛИТАЦИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ

Позиционно лечение - рехабилитационни процедури, включващи поставяне на определена част или цялото тяло в

определена (анталгична) позиция, която се поддържа с допълнителни средства и облекчава мускулния дисбаланс.

96151-00 Тренинг на други умения

Тренинг за шофьор

Тренинг за умения БДУ

*93.94 РЕСПИРАТОРНА МЕДИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНА ЧРЕЗ АЕРОЗОЛНО УСТРОЙСТВО

Други терапевтични интервенции на дихателна система

92043-00 Респираторен медикамент, прилаган чрез небулайзер

Овлажняваща терапия

*93.95 ХИПЕРБАРНА ОКСИГЕНАЦИЯ

Хипербарна кислородна терапия

Хипербарна оксигенация

Включва: 100% оксигенация

тази при рана

13020-00 Хипербарна кислородна терапия, > 90 минути и ≤ 3 часа

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ

*96.33 СТОМАШНА ПРОМИВКА

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

14200-00 Стомашна промивка

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ

*96.34 ДРУГА ПРОМИВКА ПРЕЗ (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92037-00 Промивка на назогастрална сонда

*96.35 СТОМАШНО ХРАНЕНЕ СЪС СОНДА

Приложение на фармакотерапия

96202-07 Ентерално приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

*96.36 ПРОМИВКА НА ГАСТРОСТОМА ИЛИ ЕНТЕРОСТОМА

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92073-00 Промивка на гастростомия или ентеростомия

*96.37 РЕКТАЛНА КЛИЗМА (ИНФУЗИЯ)

*96.39 ДРУГА ТРАНСАНАЛНА КЛИЗМА

ректална промивка

Изключва:

намаляване на инвагинация на храносмилателния тракт с йонизираща радиационна клизма - 96.29

92077-00 Друга ректална промивка

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ НА ДРУГИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ И ПИКОЧО-ПОЛОВИ ОРГАНИ

*96.41 ПРОМИВКА НА ХОЛЕЦИСТОСТОМА И ДРУГ БИЛИАРЕН ТРЪБЕН ДРЕН

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92096-00 Промивка на холецистостомия или друга жлъчна тръба

*96.42 ПРОМИВКА НА ПАНКРЕАТИЧЕН ТРЪБЕН ДРЕН

92074-00 Промивка на панкреасна тръба

*96.43 ИНСТИЛАЦИЯ В ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ, ОСВЕН ВЪВЕЖДАНЕ НА ХРАНА В СТОМАХА

92075-00 Гастроинтестинално вливане, изключващо хранене през стомашна сонда

*96.45 ПРОМИВКА НА НЕФРОСТОМА И ПИЕЛОСТОМА

Неинцизионна промивка, почистване и локално инстилиране, пикочо-полова система

92099-00 Промивка на нефростомия или пиелостомия

*96.46 ПРОМИВКА НА УРЕТЕРОСТОМА И УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР

92100-00 Промивка на уретростомия или уретерален катетър

*96.47 ПРОМИВКА НА ЦИСТОСТОМА

92102-00 Промивка на цистостомия

*96.48 ПРОМИВКА НА ДРУГ ПОСТОЯНЕН УРИНАРЕН КАТЕТЪР

92101-00 Промивка на друг постоянен уринарен катетър

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ

96.53 ПРОМИВКА НА НОСНИ ПЪТИЩА

Терапевтични интервенции на очи, уши, нос, уста и гърло

92029-00 Промивка на носни пътища

*96.55 ТОАЛЕТ НА ТРАХЕОСТОМА

Други терапевтични интервенции на дихателна система

96157-00 Неинцизионен дренаж на дихателни пътища

Ръчно изчистване на респираторна секреция (изсмукване)

Постурален дренаж

Изчистване на храчки/раздвижване (чрез мануална хипервентилация)

Включва: активен цикъл от дихателни техники [ACBT]

техника на форсирана експирация [FET]

с използване на техники/устройства като:

• перкусия

• разклащане

• вибратор

Забележка: Постурален дренаж - позициониране, позволяващо гравитацията да подпомогне екскреция на секрети от белите дробове и да увеличи вентилацията

Не включва: такава, включваща интубация (виж блок [568])

*96.56 ДРУГА ПРОМИВКА НА БРОНХ И ТРАХЕЯ

Изключва:

диагностичен бронхоалвеоларен лаваж (BAL| - 33.24

цялостен белодробен лаваж - 33.99

96157-00 Неинцизионен дренаж на дихателни пътища

Ръчно изчистване на респираторна секреция (изсмукване)

Постурален дренаж

Изчистване на храчки/раздвижване (чрез мануална хипервентилация)

Включва: активен цикъл от дихателни техники [ACBT]

техника на форсирана експирация [FET]

с използване на техники/устройства като:

• перкусия

• разклащане

• вибратор

Забележка: Постурален дренаж - позициониране, позволяващо гравитацията да подпомогне екскреция на секрети от белите дробове и да увеличи вентилацията

Не включва: такава, включваща интубация (виж блок [568])

*96.57 ПРОМИВКА НА СЪДОВ КАТЕТЪР

Други терапевтични интервенции

92195-00 Промивка на катетър, некласифицирана другаде

*96.58 ПРОМИВКА НА РАНЕВИ ДРЕНАЖ

92195-00 Промивка на катетър, некласифицирана другаде

*96.59 ДРУГА ПРОМИВКА НА РАНА

почистване на рана БДУ

Изключва:

дебридмен - 86.22, 86.27-86.28

Друг дебридман на кожа и подкожна тъкан

90686-01 Неексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан

Неексцизионен дебридман на:

• инфекция

• язва

• рана

Отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и есхари чрез методи като:

• четкане

• иригация (под налягане)

• триене

• миене

Аспирационна вакумираща превръзка

*96.6 ЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

Приложение на фармакотерапия

96202-07 Ентерално приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

НЕОПЕРАТИВНА СМЯНА НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН УРЕД

97.01 СМЯНА НА (НАЗО-) ГАСТРАЛНА ИЛИ ЕЗОФАГОСТОМНА СОНДА

Неинцизионна замяна или отстраняване на терапевтично устройство, храносмилателна система

92078-00 Подмяна на (назо-)гастрална или езофагостомна тръба

97.02 СМЯНА НА ГАСТРОСТОМНА ТРЪБА

30482-00 Повторно вкарване на перкутанна ендоскопска гастростомна [PEG] тръба

Подмяна на перкутанна ендоскопска гастростомна [PEG] тръба

97.03 СМЯНА НА ТРЪБА ОТ ЕНТЕРОСТОМНО УСТРОЙСТВО НА ТЪНКО ЧЕРВО

92079-00 Подмяна на тръба или ентеростомно устройство на тънки черва

97.04 СМЯНА НА ТРЪБА ИЛИ ЕНТЕРОСТОМНО УСТРОЙСТВО НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

92080-00 Подмяна на тръба или ентеростомно устройство на дебело черво

97.05 СМЯНА НА СТЕНТ (ДРЕНАЖ) В БИЛИАРЕН ИЛИ ПАНКРЕАТИЧЕН КАНАЛ

30451-01 Друг вид премахване на жлъчен стент

НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНО УСТРОЙСТВО ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

97.51 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГАСТРОСТОМНА ТРЪБА

30478-08 Изваждане на гастростомна тръба

Изваждане на:

• неендоскопски гастростомен бутон

• перкутанна ендоскопска гастростомна [PEG] тръба

Не включва: тези с подмяна на:

• неендоскопски гастростомен бутон (30483-00 [870])

• перкутанна ендоскопска гастростомна тръба (30482-00 [870])

97.52 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРЪБА ОТ ТЪНКО ЧЕРВО

92083-00 Премахване на тръба от тънки черва

97.53 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРЪБА ОТ ДЕБЕЛО ЧЕРВО ИЛИ АПЕНДИКС

92084-00 Премахване на тръба от дебело черво или апендикс

97.54 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХОЛЕЦИСТОСТОМНА ТРЪБА

92098-00 Премахване на холецистостомна тръба

97.56 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРЪБА ИЛИ ДРЕН ОТ ПАНКРЕАС

92085-00 Премахване на панкреасна тръба или дрен

97.59 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

отстраняване на ректална тампонада

92086-00 Премахване на друго устройство от стомашно-чревния тракт

Изваждане на ректална тампонада

НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНО УСТРОЙСТВО ОТ ПИКОЧНАТА СИСТЕМА

97.61 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПИЕЛОСТОМНА ИЛИ НЕФРОСТОМНА ТРЪБА

Неинцизионно отстраняване на терапевтично устройство от пикочни пътища

36650-00 Отстраняване на пиелостомна или нефростомна тръба

Не включва: такава с подмяна (36649-00 [1042])

97.62 ОТСТРАНЯВАНЕ НА УРЕТЕРОСТОМНА ТРЪБА ИЛИ УРЕТЕРАЛЕН КАТЕТЪР

92118-00 Премахване на уретеростомна тръба или уретерен катетър

Не включва: ендоскопски:

• изваждане на уретерен стент (36833-01 [1067])

• подмяна на:

• уретерен стент (36821-03 [1067])

• уретеростомна тръба (90367-00 [1069])

97.63 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦИСТОСТОМНА ТРЪБА

92121-00 Премахване на цистостома

Не включва: такава с ендоскопска подмяна (36800-02 [1092])

97.64 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГО ПИКОЧНО ДРЕНИРАЩО УСТРОЙСТВО

отстраняване на самозадържащ се уринарен катетър

92119-00 Премахване на друго уринарно дренажно устройство

Изваждане на постоянен уринарен катетър

Не включва: ендоскопски:

• изваждане на постоянен уринарен катетър (36800-03 [1090])

• изваждане на уретерен катетър (92118-00 [1902])

• подмяна на постоянен уринарен катетър (36800-01 [1090])

97.65 ОТСТРАНЯВАНЕ НА УРЕТРАЛЕН СТЕНТ

92120-00 Премахване на уретрален стент

97.69 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО ОТ ПИКОЧНАТА СИСТЕМА

92122-00 Премахване на друго устройство от уринарна система

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94

99.03 ДРУГА ТРАНСФУЗИЯ НА ЦЯЛА КРЪВ

трансфузия:

кръв

хемодилуция

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-01 Приложение на цяла кръв

99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ

трансфузия на тромбоцитна маса

13706-03 Приложение на тромбоцити

Трансфузия на:

• тромбоцити

99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ

трансфузия на антихемофилен фактор

92061-00 Приложение на кръвосъсирващи фактори

Трансфузия на:

• антихемофилен фактор

• коагулационни фактори НКД

• криопреципитати

• фактор VIII

99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

трансфузия на плазма

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ

трансфузия на декстран

92063-00 Приложение на кръвен експандер

Разреждане на кръвта

Трансфузия на:

• кръвозаместители

• Dextran

• Rheomacrodex

99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ

92064-00 Приложение на друг кръвен продукт

Трансфузия на:

• кръвни заместители

• гранулоцити

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.17 ИНЖЕКЦИЯ С ИНСУЛИН

Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,

по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия

96200-06 Подкожно приложение на фармакологичен агент, инсулин

96199-06 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, инсулин

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ

Изключва:

инфузия на drotrecogin alfa (активиран) - 00.11

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.20 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТЕН ИНХИБИТОР

глюкопротеинов (GP) ІІВ/ІІІа инхибитор

GP IIB/IIIa инхибитор

GP IIB-IIIa инхибитор

Изключва:

инфузия на хепарин - 99.19

инжекция или инфузия на тромболитично вещество - 99.10

*99.26 ИНЖЕКЦИЯ НА АТАРАКТИЦИ (ТРАНКВИЛАНТИ)

99.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МОДУЛАТОР НА ОТГОВОРА [BRM] КАТО АНТИНЕОПЛАСТИЧЕН АГЕНТ

антинеопластична имунотерапия

туморна ваксина

терапия с ниска доза интерлевкин-2 [IL-2]

интерлевкинова терапия

Изключва:

инфузия на висока доза интерлевкин-2 [IL-2]

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

Дейностите по тези пет кода са обхванате в следващите 3

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Кодирай също когато е направена:

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

Кортикостероиди

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

Кортикостероиди

*99.24 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГ ХОРМОН

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

* 99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОРАКОВА ХЕМОТЕРАПЕВТИЧНА СУБСТАНЦИЯ

инжекция или инфузия на антинеопластичен агент

хемоемболизация

Изключва:

антинеопластична имунотерапия - 99.28

инжекция на радиоизотопи - 92.28

инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент - 99.28

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.27 ЙОНОФОРЕЗА

96205-09 Друго приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Приложение на фармакологичен агент през отвор

Интрадермално инжектиране на фармакологичен агент

Йонофореза

Топично }

Трансдермално } приложение на фармакологичен агент

Не включва: приложение на фармакологичен агент през устата (96203 [1920])

РАЗЛИЧНИ ФИЗИКАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

*99.81 ХИПОТЕРМИЯ (ЦЕНТРАЛНА) (ЛОКАЛНА)

Изключва:

стомашно охлаждане - 96.31

стомашно замразяване - 96.32

такава инцидентна при отворена сърдечна хирургия - 36.92

Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

22065-00 Студотерапия

Хипотермична терапия

Хипотермия на цяло тяло

Забележка: Използване на студ в терапевтично поведение при болест или травма. Хипотермия може да бъде индуцирана с ледени превръзки или компреси, охлаждащи чаршафи, поставяне в студена вода (вана или ведро) или чрез екстракорпорално охлаждане на кръвта. Хипотермия може да бъде също индуцирана като предпазна мярка при някои сърдечно-съдови или неврологични хирургични процедури или като допълнение към анестезията при хирургични процедури на крайници.

Не включва: криотерапевтична деструкция на тъкани (виж Индекс: Криотерапия, по локализация)

дълбока хипотермия (22075-00 [642])

стомашна хипотермия (13500-00 [1899])

хипотермична терапия заедно със сърдечен и циркулаторен арест (22075-00 [642])

*99.82 ЛЕЧЕНИЕ С УЛТРАВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА

Актинотерапия

Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

96160-00 Фототерапия, става

Ултравиолетова терапия на става

96161-00 Фототерапия, мека тъкан

Ултравиолетова терапия на меки тъкани

*99.83 ДРУГА ФОТОТЕРАПИЯ-ЛЕЧЕНИЕ С ВИДИМИ ЛЪЧИ, ЛАЗЕРТЕРАПИЯ

96155-00 Стимулираща терапия, некласифицирана другаде

Лечение с терапевтичен лазер БДУ

Включва: електрическа невромускулна нервна стимулация [EMS]

функционална електростимулация [FES]

интерферентна терапия [IFT]

транскутанна електрическа нервна стимулация [TENS]

Забележка: Терапевтичното приложение на устройство (електрическо, лазер или ултразвук), който засилва или индуцира функционална активност в телесна част с цел подпомагане оздравяването и намаляване на болката

*99.92 ДРУГА АКУПУНКТУРА

Изключва:

акупунктура с димящи игли

93173-00 Акупунктура

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени минимум четири диагностични процедури за оценка на здравното състояние и минимум четири основни процедури.

Когато се налага използване на кодовете от блок 1923 се извършват и кодират необходимите кодове от блока, като всички кодове на изследвания от блока се считат за една диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП.

Когато се налага използване на кодовете от блок 1932, се извършват и кодират необходимите кодове от блока, като всички кодове на изследвания от блока се считат за една диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Нервни болести“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Нервни болести“, от обхвата на медицинската специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”

Клиничната пътека се изпълнява в лечебни заведения с разкрити легла за продължително лечение към клиника/отделение по нервни болести или отделение за продължително лечение с терапевтична насоченост и лекари със специалност по нервни болести и клиника/отделение по Физикална и рехабилитационна медицина с най-малко първо ниво на компетентност.

Допуска се клиничната пътека да се изпълнява в лечебни заведения с разкрити легла за рехабилитация в клиника/отделение по „Физикална и рехабилитационна медицина с III ниво на компетентност, в случай, че съответстват на изискванията за задължителни звена по т.2 на лечебното заведение, с изключение на означените с „*“ и необходими специалисти за изпълнение на пътеката по т.3

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната или болничната помощ, разположени на територията му и имащи договор с НЗОК, с изключение на т. 1.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по нервни болести с разкрити легла за продължително лечение

или

Отделение за продължително лечение с терапевтична насоченост

2. Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, с изключение на означените с „*“, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1. Лаборатория за медико-диагностични изследвания по клинична лаборатория

2. Отделение по образна диагностика

3.* Лаборатория за медико-диагностични изследвания по микробиология

4.* Център/клиника/отделение/лаборатория по трансфузионна хематология

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

• лекар със специалност по нервни болести на не повече от 30 разкрити легла за продължително лечение, при наличие на по-голям брой легла се осигурява по 1 лекар със специалност по нервни болести на 30 разкрити легла за продължително лечение

или

• лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина на не повече от 30 разкрити легла за продължително лечение, при наличие на по-голям брой легла се осигурява по 1 лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицинана 30 разкрити легла за продължително лечение.

В случай, че в лечебното заведение са разкрити над 30 легла за продължително лечение, както и легла за рехабилитация, специалистите, отговорни за грижите за пациентите на продължително лечение са различни от специалистите, които осигуряват леглата за рехабилитация.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Медицинска помощ по тази клинична пътека се предоставя на лежащо болни пациенти непосредствено след активно лечение по повод исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт с цел стабилизиране на постигнатия ефект от активното лечение.

Клиничната пътека са изпълнява еднократно на пациент, веднага след остър инцидент, по посочените неврологични диагнози.

Пациентът се хоспитализира с Направление бл.МЗ-НЗОК № 7 и епикриза, в която изрично е посочена клиничната пътека, по която е проведено активното лечение.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Продължително лечение и проследяване на състоянието на пациенти непосредствено след активно лечение по повод исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт, при които:

• има остатъчни обратими явления, представляващи проблеми за здравето и чието разрешаване не може да се осъществи в домашни условия;

• процесът на лечение не е приключил, но заболяването е след острата си фаза;

• състоянието на пациента не е застрашено с морфологични и функционални увреждания на жизненоважни органи и системи;

• жизнените параметри и лабораторните показатели показват тенденция към подобряване.

Дейностите и услугите по тази КП се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Клиничното поведение за лечението е съобразено с конкретното състояние на всеки пациент.

Диагностично-лечебният алгоритъм е съобразен със състоянието на пациента и приложените до този момент диагностично-лечебни процедури.

В рамките на дейността по КП се извършват и необходимите процедури по физиотерапия и рехабилитация.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3.ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:

• Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични).

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

При диагноза включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2.ЕПИКРИЗАТА ОТ ИЗПРАЩАЩОТО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ИЗ.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ - подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”;

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА - НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ

Мозъчно-съдовите заболявания включват различни исхемични и хеморагични нарушения, които се развиват в артериалната и венозната част на мозъчното кръвообращение - исхемични мозъчни инсулти; мозъчни кръвоизливи (в мозъчното вещество) и/или в субарахноидното пространство (между мозъчните обвивки).

Сред социално значимите широко разпространени заболявания в нашата съвременност мозъчно-съдовите нарушения заемат основно място. Тяхното първостепенно медико-социално значение е резултат както от високата заболеваемост и леталитет, така и от тежката инвалидизация на част от преживелите мозъчен инсулт болни.

Отказът Ви от постъпване в болнично заведение продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето крие риск от недостатъчно и ефективно продължително медикаментозно лечение и своевременна и адекватна рехабилитация с оглед по-доброто ранно възстановяване на двигателните нарушения след прекарания остър мозъчен инсулт. Преди хоспитализацията ще получите копие от формуляра за информация на пациента. Можете да задавате въпросите си и да коментирате информацията с Вашия общопрактикуващ лекар, с невролога от извънболничната помощ или лекаря от приемния кабинет.

Трябва да сте сигурен, че разбирате смисъла на предоставената Ви информация и сте осмислили необходимостта от извършване на съответните диагностични и лечебни процедури. Ще получите допълнителна информация преди извършване на всяко изследване. Ако сте съгласен трябва да подпишете, че разбирате съдържанието на документа и сте съгласен да бъдете приет в болницата да бъдат извършени съответните процедури. Ако Вашето състояние е такова, че не позволява да вземете сам решение (при нарушено съзнание или речеви нарушения), в тези случаи информираното съгласие ще бъде подписано от членове на Вашето семейство.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE