Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-250.pdf

КП № 250 ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ И НЕОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни

250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

При тези видове лъчелечение като основна диагноза се поставя код Z51.0, а като придружаващо заболяване съответният код на злокачественото или доброкачествено новообразувание.

Други видове медицинска помощ

Не включва: последващо изследване след лечение (Z08—Z09)

Z51.0 Курс радиотерапия (поддържащ)

Злокачествено новообразувание на устната

Не включва: кожа на устната (С43.0, С44.0)

С00.0 Външна повърхност на горната устна

Горна устна:

• БДУ

• външна повърхност

• червена ивица [vermilion border]

С00.1 Външна повърхност на долната устна

Долна устна:

• БДУ

• външна повърхност

• червена ивица

С00.2 Външна устна, неуточнена

Червена ивица БДУ

С00.3 Горна устна, вътрешна повърхност

Горна устна:

• букална повърхност

• френулум

• лигавица (мукоза)

• устна повърхност

С00.4 Долна устна, вътрешна повърхност

Долна устна:

• букална повърхност

• френулум

• лигавица

• устна повърхност

С00.5 Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

Устна, неуточнена като горна или долна:

• букална повърхност

• френулум

• лигавица

• устна повърхност

С00.6 Комисура на устните

С00.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните

С01 Злокачествено новообразувание на основата на езика

Горна повърхност на основата на езика

Неподвижна част на езика БДУ

Задна трета на езика

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на езика

С02.0 Горна повърхност на езика

Предните две-трети на езика, горна повърхност

Не включва: горна повърхност на основата на езика (С01)

С02.1 Странични ръбове на езика

Връх на езика

С02.2 Долна повърхност на езика

Предните две-трети на езика, долна повърхност

Френулум на езика

С02.3 Предните две-трети на езика, неуточнена част

Средна част на езика БДУ

Подвижна част на езика БДУ

С02.4 Езикова сливица

Не включва: сливица БДУ (С09.9)

С02.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

Злокачествено новообразувание на езика, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С01—С02.4

Злокачествено новообразувание на венците

Включва: алвеоларна лигавица

гингива

Не включва: злокачествени одонтогенни новообразувания (С41.0—С41.1)

С03.0 Горен венец

С03.1 Долен венец

С03.9 Венец, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина

С04.0 Предна част на пода на устната кухина

Предна част на премоларно-канинната област

С04.1 Странична част на пода на устната кухина

С04.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина

Злокачествено новообразувание на небцето

С05.0 Твърдо небце

С05.1 Меко небце

Не включва: назо-фарингеална повърхност на мекото небце (С11.3)

С05.2 Увула (мъжец)

С05.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на небцето

С05.9 Небце, неуточнено

Свод на устната кухина

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина

С06.0 Лигавица на бузите

Вътрешна повърхност на бузите БДУ

Лигавица на бузите

С06.1 Предверие на устната кухина

Бразда (сулкус) на бузата (горна)(долна)

Бразда (сулкус) на устната (горна)(долна)

С06.2 Ретромоларна област

С06.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

С07 Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени

жлези

Не включва: злокачествени новообразувания на малките слюнчени жлези, които се класифицират според тяхната анатомична локализация

злокачествени новообразувания на малките слюнчени жлези БДУ (С06.9)

паротидна жлеза (С07)

С08.0 Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

Субмаксиларна жлеза

С08.1 Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

Злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С07—С08.1

Злокачествено новообразувание на сливицата (тонзила)

Не включва: езикова тонзила (С02.4)

фарингеална тонзила (С11.1)

С09.0 Тонзиларна ямка

С09.1 Тонзиларна дъга (предна) (задна)

С09.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата

С09.9 Тонзила, неуточнена

Тонзила:

• БДУ

• фауциална

• небна

Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)

Не включва: тонзила (С09.—)

С10.0 Валекула

С10.1 Предна повърхност на епиглотиса

Епиглотис, свободен ръб

Глосо-епиглотисна гънка(и)

Не включва: епиглотис (супрахиоидеум) БДУ (С32.1)

С10.2 Странична стена на орофаринкса

С10.3 Задна стена на орофаринкса

С10.4 Бранхиална цепка

Бранхиална киста [локализация на новообразувание]

С10.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

Гранична област на орофаринкса

Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)

С11.0 Горна стена на назофаринкса

Свод на назофаринкса

С11.1 Задна стена на назофаринкса

Аденоидни вегетации

Фарингеална тонзила

С11.2 Странична стена на назофаринкса

Ямка на Rosenmuller

Отвор на Евстахиевата тръба

Фарингеален рецесус

С11.3 Предна стена на назофаринкса

Под на назофаринкса

Назофарингеална (предна)(задна) повърхност на мекото небце

Заден край на носа:

• раковини

• преграда (септум)

С11.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса

С12 Злокачествено новообразувание на пириформения синус

Пириформена ямка

Злокачествено новообразувание на хипофаринкса

Не включва: пириформен синус (С12)

С13.0 Посткрикоидна област

С13.1 Ариепиглотисна гънка, обърната към хипофаринкса

Ариепиглотисна гънка:

• БДУ

• гранична (маргинална) зона

Не включва: ариепиглотисна гънка, обърната към ларинкса (С32.1)

С13.2 Задна стена на хипофаринкса

С13.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса

Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните,

устната кухина и фаринкса

Не включва: устна кухина БДУ (С06.9)

С14.0 Фаринкс, неуточнен

С14.2 Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)

С14.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

Злокачествено новообразувание на устните, устната кухина и фаринкса, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С00—С14.2

Злокачествено новообразувание на хранопровода

Забележка: Предлагат се две алтернативни субкласификации:

.0—.2 по анатомично описание

.3—.5 по трета на органа

Това отклонение от принципа, според който рубриките следва да се изключват взаимно, е преднамерено, и въпреки че се използват и двете терминологични форми, отделните анатомични области не са сходни.

С15.0 Шийната част на хранопровода

С15.1 Гръдната част на хранопровода

С15.2 Коремната част на хранопровода

С15.3 Горната трета на хранопровода

С15.4 Средната трета на хранопровода

С15.5 Долната трета на хранопровода

С15.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

С19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

Колон с ректум

Ректосигмоидална област (колон)

С20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

Ампула ректи

Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал

С21.0 Анус, неуточнена локализация

Не включва: анален(-на):

• ръб (С43.5, С44.5)

• кожа (С43.5, С44.5)

перианална кожа (С43.5, С44.5)

С21.1 Анален канал

Сфинктер на ануса

С21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал

Аноректална област

Анус с ректум

Злокачествено новообразувание на ректума, ануса и аналния канал, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С20—С21.2

Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо

С30.0 Носна кухина

Хрущял на носа

Носни раковини

Вътрешна част на носа

Преграда (септум) на носа

Вестибулум на носа

Не включва: кост на носа (С41.0)

нос БДУ(С76.0)

обонятелна луковица (С72.2)

заден край на носната преграда и раковините (С11.3)

кожа на носа (С43.3, С44.3)

С30.1 Средно ухо

Евстахиева тръба

Вътрешно ухо

Мастоидни клетки

Не включва: слухов канал (външен) (С43.2, С44.2)

кости на ухото (меатус) (С41.0)

хрущял на ухото (С49.0)

кожа на (външно) ухо (С43.2, С44.2)

Злокачествено новообразувание на синусите

С31.0 Максиларен синус

Антрум (на Highmore) (максиларен)

С31.1 Етмоидален синус

С31.2 Фронтален синус

С31.3 Сфеноидален синус

С31.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите

Злокачествено новообразувание на ларинкса

С32.0 Глотис

Ларинкс (вътрешен)

Гласна връзка (истинска) БДУ

С32.1 Супраглотис

Ариепиглотисна гънка, обърната към ларинкса

Епиглотис (супрахиоидна част) БДУ

Външен ларинкс

Лъжлива гласна връзка

Задна (ларингеална) повърхност на епиглотиса

Вентрикуларни гънки

Не включва: предна повърхност на епиглотиса (С10.1)

ариепиглотисна гънка:

• БДУ (С13.1)

• хипофарингеална част (С13.1)

• маргинална зона (С13.1)

С32.2 Субглотис

С32.3 Ларингеален хрущял

С32.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса

С33 Злокачествено новообразувание на трахеята

Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб

С34.0 Главни бронхи

Карина

Хилус (на белия дроб)

С34.1 Горен лоб, бронх или бял дроб

С34.2 Среден лоб, бронх или бял дроб

С34.3 Долен лоб, бронх или бял дроб

С34.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб

С37 Злокачествено новообразувание на тимуса

Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума и плеврата

Не включва: мезотелиом (С45.—)

С38.1 Преден медиастинум

С38.2 Заден медиастинум

С38.3 Медиастинум, неуточнена част

С38.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците

С40.0 Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

С40.1 Къси кости на горен крайник

С40.2 Дълги кости на долен крайник

С40.3 Къси кости на долен крайник

С40.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени

локализации

Не включва: кости на крайниците (С40.—)

хрущял на:

• ухо (С49.0)

• ларинкс (С32.3)

• крайници (С40.—)

• нос (С30.0)

С41.0 Кости на черепа и лицето

Челюст (максила) (горна)

Орбитална кост

Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:

• максиларен синус (С31.0)

• горна челюст (С03.0)

кости на челюст (долна) (С41.1)

С41.1 Долна челюст (мандибула)

Кост на долна челюст

Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:

• челюст БДУ (С03.9)

• долна (С03.1)

кост на горна челюст (С41.0)

С41.2 Гръбначен стълб

Не включва: сакрална и опашна кост (С41.4)

С41.3 Ребра, гръдна кост и ключица

С41.4 Кости на таза, сакрума и опашката

С41.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С40—С41.4

Злокачествен меланом на кожата

Включва: морфологични кодове М872—М879 с код за характера на новообразуванието /3

Не включва: злокачествен меланом на кожата на половите органи (С51—С52, С60.—, С63.—)

С43.0 Злокачествен меланом на устната

Не включва: червена ивица на устната (С00.0—С00.2)

С43.1 Злокачествен меланом на клепача, включително ъгъла на клепачната цепка

С43.2 Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал

С43.3 Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето

С43.4 Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията

С43.5 Злокачествен меланом на тялото

Анални:

• ръб

• кожа

Перианална кожа

Кожа на млечната жлеза

Не включва: анус БДУ (С21.0)

С43.6 Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С43.7 Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област

С43.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата

С43.9 Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

Меланом (злокачествен) БДУ

Други злокачествени новообразувания на кожата

Включва: злокачествено новообразувание на:

• мастните жлези

• потните жлези

Не включва: сарком на Kaposi (С46.—)

злокачествен меланом на кожата (С43.—)

кожа на половите органи (С51—С52, С60.—, С63.—)

С44.0 Кожа на устните

Базоцелуларен карцином на устните

Не включва: злокачествено новообразувание на устните (С00.—)

С44.1 Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)

С44.2 Кожа на ухото и външния слухов канал

Не включва: съединителна тъкан на ухото (С49.0)

С44.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето

С44.4 Кожа на окосмената част на главата и шията

С44.5 Кожа на тялото

Анални:

• ръб

• кожа

Перианална кожа

Кожа на млечната жлеза

Не включва: анус БДУ (С21.0)

С44.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С44.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

С44.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата

Злокачествено новообразувание на периферните нерви и вегетативната нервна

Включва: симпатикусови и парасимпатикусови нерви и ганглии

С47.0 Периферни нерви на главата, лицето и шията

Не включва: периферни нерви на орбитата (С69.6)

С47.1 Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С47.2 Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област

С47.6 Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено

С47.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и вегетативната нервна система

С47.9 Периферни нерви и вегетативна нервна система, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

Не включва: сарком на Kaposi (С46.1)

мезотелиом (С45.—)

С48.0 Ретроперитонеум

Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани

Включва: кръвоносни съдове

бурса

хрущял

фасция

мастна тъкан

лигамент, без този на матката

лимфни съдове

мускули

синовиална мембрана

сухожилие (сухожилно влагалище)

Не включва: хрущял на:

• става (С40—С41)

• ларинкс (С32.3)

• нос (С30.0)

съединителна тъкан на млечната жлеза (С50.—)

сарком на Kaposi (С46.—)

мезотелиом (С45.—)

периферни нерви и вегетативна нервна истема (С47.—)

перитонеум (С48.—)

ретроперитонеум (С48.0)

С49.0 Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

Съединителна тъкан на:

• ухо

• клепач

Не включва: съединителна тъкан на орбитата (С69.6)

С49.1 Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

С49.3 Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

Аксила

Диафрагма

Големи кръвоносни съдове

Не включва: млечна жлеза (С50.—)

сърце (С38.0)

медиастинум (С38.1—С38.3)

тимус (С37)

С49.4 Съединителна и меки тъкани на корема

Коремна стена

Хипохондриум

С49.5 Съединителна и меки тъкани на таза

Ингвинална област

Седалище

Перинеум

С49.6 Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

Гръб БДУ

С49.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани

Злокачествено новообразувание на съединителната и меките тъкани, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С47—С49.6

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

Включва: съединителна тъкан на млечната жлеза

Не включва: кожа на млечната жлеза (С43.5—С44.5)

С50.0 Мамила и ареола

С50.1 Централна част на млечната жлеза

С50.2 Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.3 Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.4 Горен външен квадрант на млечната жлеза

С50.5 Долен външен квадрант на млечната жлеза

С50.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза

Злокачествено новообразувание на вулвата

С51.0 Голяма срамна устна (лабия)

Бартолинова жлеза

С51.1 Малка срамна устна

С51.2 Клитор

С51.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата

С52 Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)

Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс)

С53.0 Ендоцервикс

С53.1 Екзоцервикс

С53.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката

Злокачествено новообразувание на тялото на матката

С54.0 Истмус на матката

Долен маточен сегмент

С54.1 Ендометриум

С54.2 Миометриум

С54.3 Дъно (фундус) на матката

С54.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката

С56 Злокачествено новообразувание на яйчника

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови

органи

С57.0 Фалопиева тръба

Овидукт

Маточна тръба

С57.1 Широка връзка

С57.2 Кръгла връзка

С57.3 Параметриум

Маточна връзка БДУ

С57.7 Други уточнени части на женски полови органи

Волфово тяло или канал

С57.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи

Злокачествено новообразувание на женските полови органи, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С51—С57.7, С58

Тубо-овариум

Утеро-овариум

Злокачествено новообразувание на пениса

С60.0 Препуциум

Крайна плът

С60.1 Гланс пенис

С60.2 Тяло на пениса

Корпус кавернозум

С60.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса

С61 Злокачествено новообразувание на простатата

Злокачествено новообразувание на тестиса

С62.0 Недесцендирал тестис

Ектопичен тестис [локализация на новообразувание]

Ретениран тестис [локализация на новообразувание]

С62.1 Десцендирал тестис

Скротален тестис

С62.9 Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на мъжките полови органи

С63.0 Епидидим

С63.1 Семенна връв

С63.2 Скротум

Кожа на скротума

С63.7 Други уточнени части на мъжките полови органи

Семенно мехурче (везикула семиналис)

Туника вагиналис

С63.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

Злокачествено новообразувание на мъжките полови органи, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С60—С63.7

С64 Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

Не включва: бъбречни:

• чашки (С65)

• легенчета (С65)

С65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Пелвиоуретерална област

Бъбречни чашки

С66 Злокачествено новообразувание на уретера

Не включва: уретерен отвор на пикочния мехур (С67.6)

Злокачествено новообразувание на пикочния мехур

С67.0 Триъгълник на пикочния мехур

С67.1 Купол на пикочния мехур

С67.2 Латерална стена на пикочния мехур

С67.3 Предна стена на пикочния мехур

С67.4 Задна стена на пикочния мехур

С67.5 Шийка на пикочния мехур

Вътрешен уретрален отвор

С67.6 Отвор на уретера (орифициум)

С67.7 Урахус

С67.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур

Злокачествено новобразувание на други и неуточнени части на пикочните органи

Не включва: пикочо-полов тракт БДУ

женски(С57.9)

мъжки (С63.9)

С68.0 Уретра

Не включва: уретрален отвор на пикочния мехур (С67.5)

С68.1 Парауретрални жлези

С68.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

Злокачествено новообразувание на пикочните органи, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С64—С68.1

Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци

Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)

кожа на клепачите (С43.1, С44.1)

зрителен нерв (С72.3)

С69.0 Конюнктива

С69.1 Роговица

С69.2 Ретина

С69.3 Хориоидея

С69.4 Цилиарно тяло

Очна ябълка

С69.5 Слъзна жлеза и канали

Слъзна торбичка

Слъзноносов канал

С69.6 Орбита

Съединителна тъкан на орбитата

Екстраокуларен мускул

Периферни нерви на орбитата

Ретробулбарна тъкан

Ретроокуларна тъкан

Не включва: орбитална кост (С41.0)

С69.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци

Злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менинги)

С70.0 Церебрални менинги

С70.1 Спинални менинги

С70.9 Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

Злокачествено новообразувание на главния мозък

Не включва: черепномозъчни нерви (С72.2—С72.5)

ретробулбарна тъкан (С69.6)

С71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)

Мазолесто тяло (Corpus callosum)

Надмозъчна обвивка (супратенториум) БДУ

С71.1 Фронтален лоб

С71.2 Темпорален лоб

С71.3 Париетален лоб

С71.4 Окципитален лоб

С71.5 Мозъчно стомахче

Не включва: четвъртия вентрикул (С71.7)

С71.6 Малък мозък

С71.7 Мозъчен ствол

Четвърти вентрикул

Подмозъчна обвивка (инфратенториум) БДУ

С71.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък

Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на централната нервна система

Не включва: менинги (С70.—)

периферни нерви и вегетативна нервна система (С47.—)

С72.0 Гръбначен мозък

С72.1 Конска опашка (кауда еквина)

С72.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система

Злокачествено новообразувание на главния мозък и другите части на централната нервна система, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С70—С72.5

С73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

С74.0 Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.1 Медула на надбъбречната жлеза

Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури

Не включва: надбъбречна жлеза (С74.—)

ендокринна част на панкреаса (С25.4)

яйчник (С56)

тестис (С62.—)

тимус (С37)

щитовидна жлеза (С73)

С75.0 Паращитовидна жлеза

С75.1 Хипофиза

С75.2 Краниофарингеален канал

С75.3 Епифизна (пинеална) жлеза

С75.4 Каротидни телца

С75.5 Аортно телце и други параганглии

С75.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

Забележка: Ако локализациите на множествените лезии са известни, те трябва да бъдат кодирани поотделно.

Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли

Не включва: злокачествено новообразувание на лимфните възли, уточнено като първично (С81—С88, С96.—)

С77.0 Лимфни възли на глава, лице и шия

Надключечни лимфни възли

С77.1 Интраторакални лимфни възли

С77.2 Интраабдоминални лимфни възли

С77.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

Пекторални лимфни възли

С77.4 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

С77.5 Лимфни възли на таза

С77.8 Лимфни възли с множествени локализации

Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната

системи

С78.0 Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб

С78.1 Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума

С78.2 Вторично злокачествено новообразувание на плеврата

С78.3 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи

С78.4 Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва

С78.5 Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума

С78.6 Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

Злокачествен асцит БДУ

С78.7 Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб

С78.8 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

С79.0 Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче

С79.1 Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи

С79.2 Вторично злокачествено новообразувание на кожата

С79.3 Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки

С79.4 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система

С79.5 Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък

С79.6 Вторично злокачествено новообразувание на яйчник

С79.7 Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

С79.8 Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации

С80 Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Рак

Карцином

Карциноматоза

Генерализиран: с неуточнена локализация

• рак (първична) (вторична)

• злокачествен тумор

Злокачествен тумор

Множествен рак

Злокачествена кахексия

Първичната локализация е неизвестна

Болест на Hodgkin

Включва: морфологични кодове М965—М966 с код за характера на новообразуванието /3

С81.0 Лимфоцитно преобладаване

Лимфоцитно-хистиоцитно преобладаване

С81.1 Нодуларна склероза

С81.2 Смесен целуларитет

С81.3 Лимфоцитно изчерпване

С81.7 Друга болест на Hodgkin

С81.9 Болест на Hodgkin, неуточнена

Фоликуларен [нодуларен] нехочкинов лимфом

Включва: фоликуларен нехочкинов лимфом със или без дифузни области

морфологичен код М969 с код за характера на новообразуванието /3

С82.0 Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен

С82.1 Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен

С82.2 Едроклетъчен, фоликуларен

С82.7 Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

С82.9 Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

Нодуларен нехочкинов лимфом БДУ

Дифузен нехочкинов лимфом

Включва: морфологични кодове М9593, М9595, М967—М968 с код за характера на новообразуванието /3

С83.0 Дребноклетъчен (дифузен)

С83.1 Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

С83.2 Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

С83.3 Едроклетъчен (дифузен)

Ретикулосарком

С83.4 Имунобластен (дифузен)

С83.5 Лимфобластен (дифузен)

С83.6 Недиференциран (дифузен)

С83.7 Тумор на Burkitt

С83.8 Други видове дифузен нехочкинов лимфом

С83.9 Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми

Включва: морфологичен код М970 с код за характера на новообразуванието /3

С84.0 Mycosis fungoides

С84.1 Болест на Sezary

С84.2 Т-зонов лимфом

С84.3 Лимфоепителоиден лимфом

Лимфом на Lennert

С84.4 Периферен Т-клетъчен лимфом

С84.5 Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

Забележка: Ако Т-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом

Включва: морфологични кодове М9590—М9592, М9594, М971 с код за характера на новообразуванието /3

С85.0 Лимфосарком

С85.1 В-клетъчен лимфом, неуточнен

Забележка: Ако В-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

С85.7 Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

Злокачествен:

• ретикулоендотелиоза

• ретикулоза

Микроглиом

С85.9 Нехочкинов лимфом, неуточнен

Лимфом БДУ

Злокачествен лимфом БДУ

Нехочкинов лимфом БДУ

Злокачествени имунопролиферативни болести

Включва: морфологичен код М976 с код за характера на новообразуванието /3

С88.0 Макроглобулинемия на Waldenstrom

С88.1 Болест на алфа-тежките вериги

С88.2 Болест на гама-тежките вериги

Болест на Franklin

С88.3 Имунопролиферативна болест на тънките черва

Средиземноморски лимфом

С88.7 Други злокачествени имунопролиферативни болести

С88.9 Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

Имунопролиферативна болест БДУ

Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания

Включва: морфологични кодове М973, М9830 с код за характера на новообразуванието /3

С90.0 Множествен миелом

Болест на Kahler

Миеломатоза

Не включва: солитарен миелом (С90.2)

С90.1 Плазмоклетъчна левкемия

С90.2 Плазмоцитом, екстрамедуларен

Злокачествен плазмоклетъчен тумор БДУ

Плазмоцитом БДУ

Солитарен миелом

Лимфоидна левкемия

Включва: морфологични кодове М982, М9940—М9941 с код за характера на новообразуванието /3

С91.0 Остра лимфобластна левкемия

Не включва: остър пристъп на хронична лимфоцитна левкемия (С91.1)

С91.1 Хронична лимфоцитна левкемия

С91.2 Подостра лимфоцитна левкемия

С91.3 Пролимфоцитна левкемия

С91.4 Косматоклетъчна левкемия

Левкемична ретикулоендотелиоза

С91.5 Т-клетъчна левкемия при възрастни

С91.7 Друга лимфоидна левкемия

С91.9 Лимфоидна левкемия, неуточнена

Миелоидна левкемия

Включва: левкемия:

• гранулоцитна

• миелогенна

морфологични кодове М986—М988, М9930 с код за характера на новообразуванието /3

С92.0 Остра миелоидна левкемия

Не включва: остър пристъп на хронична миелоидна левкемия (С92.1)

С92.1 Хронична миелоидна левкемия

С92.2 Подостра миелоидна левкемия

С92.3 Миелоиден сарком

Хлором

Гранулоцитен сарком

С92.4 Остра промиелоцитна левкемия

С92.5 Остра миеломоноцитна левкемия

С92.7 Друга миелоидна левкемия

С92.9 Миелоидна левкемия, неуточнена

Моноцитна левкемия

Включва: моноцитоидна левкемия

морфологичен код М989 с код за характера на новообразуванието /3

С93.0 Остра моноцитна левкемия

Не включва: остър пристъп на хронична моноцитна левкемия (С93.1)

С93.1 Хронична моноцитна левкемия

С93.2 Подостра моноцитна левкемия

С93.7 Друга моноцитна левкемия

С93.9 Моноцитна левкемия, неуточнена

Други левкемии с уточнен клетъчен вид

Включва: морфологични кодове М984, М9850, М9900, М9910, М9931—М9932 с код за характера на новообразуванието /3

Не включва: левкемична ретикулоендотелиоза (С91.4)

плазмоклетъчна левкемия (С90.1)

С94.0 Остра еритремия и еритролевкемия

Остра еритремична миелоза

Болест на Di Guglielmo

С94.1 Хронична еритремия

Болест на Heilmeyer-Schцner

С94.2 Остра мегакариобластна левкемия

Левкемия:

• мегакариобластна (остра)

• мегакариоцитна (остра)

С94.3 Мастоклетъчна левкемия

С94.4 Остра панмиелоза

С94.5 Остра миелофиброза

С94.7 Друга уточнена левкемия

Левкемия с лимфосаркомни клетки

Левкемия с неуточнен клетъчен тип

Включва: морфологичен код М980 с код за характера на новообразуванието /3

С95.0 Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

Бластна левкемия

Стволоклетъчна левкемия

Не включва: остър пристъп на неуточнена хронична левкемия (С95.1)

С95.1 Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.2 Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.7 Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9 Левкемия, неуточнена

Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и

сродните им тъкани

Включва: морфологични кодове М972, М974 с код за характера на новообразуванието /3

С96.0 Болест на Letterer-Siwe

Нелипидна:

• ретикулоендотелиоза

• ретикулоза

С96.1 Злокачествена хистиоцитоза

Хистиоцитна медуларна ретикулоза

С96.2 Злокачествен мастоклетъчен тумор

Злокачествен:

• мастоцитом

• мастоцитоза

Мастоклетъчен сарком

Не включва: мастоклетъчна левкемия (С94.3)

мастоцитоза (кожна) (Q82.2)

С96.3 Истински хистиоцитен лимфом

С96.7 Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация

Включва: морфологични кодове М912—М917 с код за характера на новообразуванието /0

Не включва: син или пигментен невус (D22.—)

D18.0 Хемангиом с каквато и да е локализация

Ангиом БДУ

D18.1 Лимфангиом с каквато и да е локализация

Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менингите)

D32.0 Обвивки на главния мозък

D32.1 Обвивки на гръбначния мозък

Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези

Не включва: ендокринна част на панкреаса (D13.7)

яйчник (D27)

тестис (D29.2)

тимус (D15.0)

D35.2 Доброкачествено образувание на хипофизата

D35.3 Краниофарингеален канал

D35.4 Епифизна (пинеална) жлеза

Доброкачествено новообразувание с други и неуточнени локализации

D36.0 Лимфни възли

D36.1 Периферни нерви и вегетативна нервна система

Не включва: периферни нерви на орбитата (D31.6)

D36.7 Други уточнени локализации

Нос БДУ

Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм]

Не включва: хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза (E06.2)

неонатална тиреотоксикоза (P72.1)

Е05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан - малигнен екзофталм

Болести на орбитата

Не включва: вродени аномалии на орбитата (Q10.7)

H05.1 Хронични възпалителни болести на орбитата

Гранулом на орбитата

Други болести на kонюнктивата

Не включва: кератоконюнктивит (Н16.2)

H11.0 Птеригиум

Не включва: псевдоптеригиум (Н11.8)

Други болести на ретината

H35.0 Фонова ретинопатия и ретинални съдови изменения

Изменения в ретиналната съдова картина

Ретинални:

• микроаневризми

• неоваскуларизация

• периваскулит

• варици

• съдови обвивки

• васкулит

Ретинопатия:

• БДУ

• фонова БДУ

• на Coats

• ексудативна

• хипертензивна

H35.1 Преретинопатия

Ретролентикуларна фиброплазия

H35.2 Друга пролиферативна ретинопатия

Пролиферативна витреоретинопатия

Не включва: пролиферативна витреоретинопатия с отлепване на ретината (Н33.4)

H35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс

Ангиоидни ивици

Киста

Друзи (дегенеративни) на макулата

Отвор

Сбръчкване

Дегенерация на Kuhnt-Junius

Старческа дегенерация на макулата (атрофична)(ексудативна)

Токсична макулопатия

При необходимост от идентифициране на лекарственото средство, предизвикало увреждане, се използва допълнителен код на външни причини (клас ХХ).

H35.4 Периферни ретинални дегенерации

Дегенерация на ретината:

• БДУ

• мрежовидна

• микрокистозна

• палисадна

• паважна

• ретикуларна

Не включва: с разкъсване на ретината (Н33.3)

H35.5 Наследствени ретинални дистрофии

Дистрофия:

• ретинална (пигментна)(албипунктатна)(вителиформена)

• тапеторетинална

• витреоретинална

Пигментен ретинит

Болест на Stargardt

H35.6 Ретинална хеморагия

H35.7 Отделяне, разцепване на слоевете на ретината

Централна серозна хориоретинопатия

Отлепване на ретинален пигментен епител

H35.8 Други уточнени увреждания на ретината

H35.9 Увреждане на ретината, неуточнено

Глаукома

Не включва: абсолютна глаукома (Н44.5)

вродена глаукома (Q15.0)

травматична глаукома при родова травма (Р15.3)

H40.3 Вторична глаукома, посттравматична

H40.4 Вторична глаукома, дължаща се на възпалително заболяване на окото

H40.5 Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

H40.6 Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства

Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

Не включва: гастройеюнална язва (К28.—)

радиационен:

• колит (К52.0)

• гастроентерит (К52.0)

• проктит (К62.7)

К91.0 Повръщане след хирургична намеса върху стомашночревния тракт

К91.8 Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, не класифицирани другаде

Други вродени аномалии на системата на кръвообращението

Не включва: вродена аневризма:

• БДУ (Q27.8)

• коронарна (Q24.5)

• периферна (Q27.8)

• белодробна (Q25.7)

• ретинална (Q14.1)

руптурирала:

• церебрална артериовенозна аномалия (I60.8)

• аномалия на прецеребрални съдове (I72.—)

Q28.2 Артериовенозна аномалия на церебрални съдове

Артериовенозна аномалия на мозъка БДУ

Вродена артериовенозна церебрална аневризма (неруптурирала)

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ЛЕЧЕБНА РАДИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Изключва: такива за:

аблация на хипофизна жлеза - 07.64-07.69

деструкция на хориоретинална лезия - 14.26-14.27

*92.23 РАДИОИЗОТОПНА ТЕЛЕРАДИОТЕРАПИЯ

телерадиотерапия с използване на: кобалт-60. (телегаматерапия)

Брахитерапия, интракавитарна, гинекологична

15304-00 Брахитерапия, интраутеринна, висока дозова честота

15320-00 Комбинирана, интраутеринна и интравагинална, брахитерапия с висока дозова честота

90764-01 Брахитерапия, интракавитарна, висока дозова честота

Брахитерапия, друга

15360-00 Интраваскуларна брахитерапия

*92.24 ТЕЛЕРАДИОТЕРАПИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОТОНИ

мегаволтова

с използване на линеен ускорител

*92.25 ТЕЛЕРАДИОТЕРАПИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИ

високоениргийни електрони

Мегаволтова лъчетерапия

15254-00 Високоенергийно лъчелечение с 1 поле, бимодален линеен ускорител

15269-00 Високоенергийно лъчелечение, ≥ 2 полета, бимодален линеенускорител

Приложение на фармакотерапия

*92.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНСТИЛАЦИЯ НА РАДИОИЗОТОПИ

(брахитерапия)

йод-125, радиоактивен цезий - 137,(интракавитарна брахитерапия с ръчно натоварване)

иридий - 192 (брахитерапия с висока мощност на дозата)

90960-00 Прилагане на лечебна активност с други открити радиоактивни източници

99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

Антиеметик

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизонови деривати

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

*99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОТУМОРЕН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

инжекция или инфузия на противотуморен химиотерапевтична комбинация или монотерапия

Изключва:

антинеопластична имунотерапия - 99.28

инжекция на радиоизотопи - 92.28

инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент - 99.28

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

96197-00 Мускулно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

96200-00 Подкожно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

96201-00 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

*99.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МОДУЛАТОР

моноклонални антитела

колониостимулиращи фактори на бялата и червена кръвни редици

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

99.99 ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ ВКЛЮЧВА:

перорална цитостатична терапия

96203-00 Перорално прилагане на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е приложена и отчетена една основна терапевтична процедура от рубрики 92.23, 92.24, 92.25 или 92.28,( 15304-00, 15320-00, 90764-01, 15360-00, 15254-00, 15269-00, 90960-00), посочена в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

При едновременно лъче и химиолечение е задължителен и втори код - 99.25 и/или 99.28 и/или 99.99 (96199-00, 96197-00, 96200-00, 96201-00,96199-09 и 96203-00).

Терапевтични процедури 99.18 (96199-08), 99.21 (96199-02), 99.23 (96199-03, 96197-03), 99.25 (96199-00, 96197-00, 96200-00, 96201-00), 99.28 (96199-09) и 99.99 (96203-00) не могат да се отчитат самостоятелно.

В случай, че на пациента са приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3 до 30 дни, клиничната пътека се отчита като КП № 250.1

В случай, че на пациента са приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението e 30 и повече дни, клиничната пътека се отчита като КП № 250.2.

След отчитане на КП № 250.2 не се разрешава отчитане на друга КП за облъчване в същата анатомична област (облъчвана област), независимо че може да се касае за различен обем или фракциониране. Изключение се допуска само за пациентите провеждащи брахитерапия или с други доказани злокачествени първични тумори с различна хистологична диагноза.

Съгласно Приложение към Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Национална здравноосигурителна каса, се осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение) за пакети:

1. „Злокачествени солидни тумори при лица над 18 години“ чрез прилагането на амбулаторни процедури "Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания", "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания","Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия", "Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания" и клинични пътеки "Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения", "Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявяния", "Брахитерапия с ниски активности", "Конвенционална телегаматерапия", "Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници", "Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания", "Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания", "Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания", "Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности" и "Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания".

2. „Злокачествени заболявания при лица до 18 години“ чрез прилагането на амбулаторни процедури „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“, „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“, „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия“, „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки „Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“ „Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст“, „Брахитерапия с ниски активности“, „Конвенционална телегаматерапия“, „Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници“, „Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, „Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, „Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания“, „Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности“и „Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания“.

Договор за КП № 250 „Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“ от пакети за комплексно лечение на „Злокачествени солидни тумори при лица над 18 години“ и „Злокачествени заболявания при лица до 18 години“ могат да сключат лечебни заведения, които могат да извършват пълния обем дейности или представят договор/договори с лечебни заведения или техни обединения, чрез които се реализират в пълен обем дейностите по тези пакети.

Всички лечебни заведения, които по договор с НЗОК изпълняват дейности, включващи диагностика и лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, провеждат лечение на болни с установени онкологични и онкохематологични заболявания само след заключение на клинична онкологична комисия/клинична комисия по хематология по AПр № 5, с изключение на случаите по спешност. Ако лечебно заведение няма сключен договор с НЗОК за изпълнение на АПр №5, сключва договор с друго лечебно заведение, изпълнител на АПр №5.

Лечебните заведения, сключили договор за изпълнение на дейностите по пакета, осигуряват на пациентите пълния обем диагностични и лечебни процедури по определения план на лечение по време и място на провеждане, като координират и контролират неговото изпълнение.

Лъчелечение и едновременно лъчехимиолечение по клиничната пътека се предприема след решение на Обща онкологична комисия, копие от което се прилага в ИЗ на пациента, след отчитане на АПр № 5.

Решенията на общата клинична онкологична комисия са задължителни. Специфичното лечение на пациент със злокачествени солидни тумори не започва, ако той не е обсъден на обща клинична онкологична комисия (общоболничен онкологичен комитет) и не е определена цялостната комплексна лечебна тактика.

Приложението на лекарствени продукти за лечение на онкологични пациенти при едновременно лъче-химиолечение се предприема след Решение на Клинична онкологична комисия по химиотерапия (КОКХ), която се сформира, съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология“.

Решенията са задължителни за лечебното заведение, изпълняващо едновременното лъчехимиолечение и промяна на лекарствената терапия може да се извърши само след ново решение на КОКХ.

Решението на клиничната онкологична комисия по химиотерапия за всеки случай задължително включва:

а) окончателна диагноза, стадий на болестта, прогностична група (в зависимост от конкретната неоплазма), общо състояние (преценено като пърформанс статус по ECOG), прогностични и предиктивни маркери (серумни, имунохистохимични и генетични), придружа-ващи болести;

б) лечебна тактика: вид на противотуморната терапия (неоадювантна, адювантна, първа и последваща линия, поддържаща), химиотерапевтични схеми (режими) с посочване на всеки медикамент, брой курсове.

Решението на клиничната онкологична комисия по химиотерапия при пациенти, при които се налага промяна на лечебната тактика, включва становище за:

а) оценката на терапевтичния отговор;

б) промяна в лечебната тактика при показания;

в) спиране на лечението при показания;

г) насочване за палиативна терапия при показания.

Решенията на клиничната онкологична комисия по химиотерапия/клинична комисия по хематология са съобразени с Фармакотерапевтичното ръководство по медицинска онкология, Фармакотерапевтичното ръководство по клинична хематология, Фармакотерапевтичното ръководство по детска клинична хематология и онкология, приети на заседание на НСЦРЛП и публикувани на електронната страница на НСЦРЛП, и в съответствие със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболявания се приготвят в аптеката на съответното лечебно заведение във вид за директно приложение на пациента съгласно Чл. 37а, ал. 1 и 2 от Наредба № 28 от 2008 г и правилата за добра фармацевтична практика в онкологията.

Лекарствените продукти се назначават в съответните мерни единици

Лекарствените продукти, които НЗОК заплаща отделно от цената на КП, се предпис-ват от комисиите по чл. 30г, ал. 3 от Наредба № 4 от 2009 г. В протоколите от решенията на комисиите се вписват задължително всички реквизити от приложение № 8бза медицинска онкология или от приложение № 8в за клинична хематология от чл. 30г, ал. 3 от Наредба № 4 от 2009 г.

Информация за решенията се подава в електронен формат в НЗОК при за-почване/промяна на терапията по КП/АПр.

Приготвянето на разтвори на лекарствени продукти за приложение на пациентите се извършва ръчно, съгласно всички изисквания за стерилност, безапасност, точно дозиране, системи за контрол и валидиране или чрез използване на полуавтоматизирани или автома-тизирани системи.

Приготвянето на разтворите се извършва задължително в болничните аптеки, което подлежи на контрол от страна на НЗОК.

Разтварянето и прехвърлянето на цитотоксични лекарства, моноклонални антитела и други лекарствени продукти се осъществява по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в цената на КП.

Организацията на работата в болничната аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.“

Предписването и прилагането на медикаментите, заедно с лъчелечение, който е основен лечебен метод се извършва от лъчетерапевти.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява от обхвата на медицинската специалност "Лъчелечение", осъществявана най-малко на второ А и трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Лъчелечение" с линеен ускорител и/или уредба за брахитерапия. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Лъчелечение”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по лъчелечение - за перкутанно лъчелечение

2. “Активен блок” - само за високотехнологична брахитерапия

3. Отделение по образна диагностика

4. Клинична лаборатория

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАТ и/или МРТ и/или PET/KT

Осъществяването на високотехнологично перкутанно лъчелечение е невъзможно без наличието на лъчетерапевтичен комплекс, състоящ се от:

1. Рентгенов симулатор и КТ и/или КТ виртуален симулатор;

2. Триизмерна планираща система;

3. Терапевтична уредба за лъчелечение с многолистен колиматор или друга възможност за конформно формиране на лъчевите полета, апаратура необходима за триизмерно обемно планиране и провеждане на лъчелечението.

4. Само за изпълнение на 92.28 се изисква уредба за брахитерапия с автоматично посленатоварване с висока мощност на дозата и скопична рентгенова уредба за 2D планиране .

Техническите характеристики и възможности за извършване на процедури на лъчетерапевтичен комплекс се удостоверяват с документи, посочени в съответната нормативна уредба.

Активен блок се изисква само за високотехнологична брахитерапия с временен имплант.

Осъществяването на високотехнологична брахитерапия е невъзможно без наличието на комплекса от следната апаратура:

1. Триизмерна планираща система;

2. Система, необходима за обемно планиране и провеждане на лъчелечението.

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Имобилизационни маски (плаки) за глава, глава и шия, малък таз НЗОК не заплаща посочените изделия

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

 трима лекари със специалност по лъчелечение/медицинска радиология за III ниво;

 един лекар със специалност по лъчелечение за IIА ниво;

 един лекар със специалност по образна диагностика;

 един лекар със специалност по клинична лаборатория.

За дозиметрично планиране:

 двама специалисти (магистър по медицинска физика/физика) - за III ниво;

 един магистър по медицинска физика/физика за IIА ниво.

Лекарите със специалност по лъчелечение, които предписват лекарствени препарати за провеждане на едновременно лъче-химиолечение, трябва да притежават втора специалност по онкология. В случай, че лекарите със специалност по лъчелечение, не притежават втора специалност по онкология, предписването на лекарствени продукти се извършва от лекар със специалност по онкология.

Правоспособност за специфична работа в йонизираща среда се налага за всички, извършващи лъчелечение. Правоспособността която се придобива след специален изпит.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с линеен ускорител и/или уредба за брахитерапия при пациенти със:

1. злокачествени новообразувания, в т. ч. с неуточнена локализация;

2. вторични злокачествени новообразувания;

3. неходжкинови лимфоми, левкози, множествен и солитарен миелом;

4. болест на Ходжкин;

5. неонкологични заболявания на мозъка, мозъчните обвивки, хипофизната жлеза;

6. неонкологични заболявания на кръвоносната система - хемодектоми, артериовенозни аневризми;

7. доброкачествени, гранично злокачествени и псевдотумори;

8. хипертрофични заболявания на ставите, съединителната тъкан, конюнктивата, пениса, сенилна макулена дегенерация;

9. тиреоидноасоциирана офталмопатия.

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО- ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ

Диагностично-лечебният алгоритъм е задължителен за изпълнение и определя пакета от болнични здравни дейности, които се заплащат по тази клинична пътека.

2.1. Лечебен алгоритъм /изисквания/ за провеждане на перкутанно високо-технологично лечение.

Провеждането на перкутанно високотехнологично лъчелечение изисква лъчетерапевтичен комплекс от апарати:

• уредба за лъчелечение с високоенергийно фотонно лъчение с или без ускорени електрони;

• рентгенов симулатор и/или КТ виртуален симулатор;

• компютризирани системи за триизмерно планиране на лъчелечението;

• формирането на лъчевия сноп може да се извършва с многолистен колиматор или изработване на индивидуални защитни екрани;

• визуализиращи системи за проверка точността при провеждане на лъчелечението;

• дозиметрична апаратура.

Използва се лъчение с ускорени електрони и високоенергийно фотонно лъчение в зависимост от локализацията на процеса при различни режими на фракциониране: хипер-, нормо- и хипофракциониране. Обикновено лъчелечението се извършва по схема 5 пъти в седмицата, с почивка в събота и неделя за възстановяване на нормалните тъкани. Възможни са и други схеми на фракциониране на дозата.

Високотехнологичното лъчелечение цели максимално възможно ликвидиране на туморния процес и постигане на локо-регионален туморен контрол при максимално щадене на здравите тъкани и органи. Триизмерното формиране на полето цели повишаване степента на туморен контрол и/или намаляване на страничните ефекти на лъчелечението.

При облъчване на процеси в областта на главата и шията, мозъчни тумори и рак на млечната жлеза е задължително използването на имобилизационни приспособления.

За оптималното изпълнение на перкутанното високотехнологично лъчелечение е необходимо провеждането на периодичен контрол на качеството на използваната апаратура (Линеен ускорител, компютърен томограф, симулатор, планираща система, апарат за провеждане на брахитерапия, дозиметрична апаратура и др.), който включва: дозиметрично калибриране на лъчетерапевтичната и дозиметричната апаратура, контрол на механичните и /или лъчевите параметри на апаратурата, осъществяван ежедневно, ежеседмично или ежемесечно от квалифициран физик, инженер и лаборант.

Лъчелечението се извършва в няколко фази:

• клинико-биологично планиране - решение за клиничния мишенен обем (КМО), лечебната доза, фракционирането и допустимите дози в критичните органи.

• анатомо-топографско планиране:

• определяне позицията на болния в координатната система на апарат-симулатор;

• КТ, мобилизация на болния в избраната поза;

• КТ скениране, при необходимост използване на контрастни материи;

• транслиране на КТ срезове (15 до 85 в зависимост от КМО) към компютърна планираща система;

• очертаване на контурите на тялото за областта, в която ще се провежда лъчелечението;

• контуриране на критичните органи в тази област;

• контуриране на КМО и ПМО;

• избиране на референтна точка за координатната система на пациента;

• транслиране на изготвения триизмерен анатомотопографски план за дозиметрично планиране от медицинския физик и лаборант.

• дозиметрично планиране - осъществява се с компютърна планираща система за триизмерно планиране на лъчелечението;

• извършва се избор на подходящата енергия за облъчване

• определя се броя и разположението на лъчевите снопове, като предписаната лечебна доза трябва да съвпадне с планираната в тумора и в критичните органи;

• определя се техника на облъчване изцентрична или РИП, формиране на фигурните полета чрез многолистен колиматор или индивидуални защитни блокове;

• обсъждане между физик и лекар за възможните варианти на терапевтичния план и избор на най-удачното решение;

• изготвянето на схема за триизмерно планиране и задължителното й прилагане към терапевтичния документ;

• електронен подпис на физика, изготвил терапевтичния план;

• транслиране на изготвения лъчетерапевтичен план към облъчвателната уредба.

• изпълнение и контрол на лъчелечението

• позициониране на болния в избраната за лъчелечението поза;

• маркиране на изоцентъра или нанасяне на входните точки на централните лъчи върху кожата или върху индивидуална имобилизационна маска на пациента при облъчване на главата и шията, закрепващи се върху стандартна стойка; и стандартни подложки при лъчелечение на млечната жлеза и белия дроб за точна възпроизводимост на лъчелечебните сеанси;

• подпис на лекуващия лекар;

• осъществяване на първото облъчване на болния;

• контрол и верификация на лъчелечебния план - осъществява се с рентгенов контрол и/или снимки на симулатора, и/или чрез система за визуализиране на лъчевото поле, и/или ин виво-измервания с полупроводникови или термолуминисцентни дозиметри (ТЛД) на дозата в близост до тумора и критични органи;

• облъчване на болните - извършва се, отразява се и се контролира според стандартите на лъчелечение на болницата и Български лъчелечебни стандарти на Гилдията на лъчетерапевтите в България.

2.2. Лечебен алгоритъм при едновременно лъчехимиолечение.

При едновременното лъчехимиолечение необходимите медикаменти, определени въз основа на решение от онкологичната комисия по медицинска онкология се предписват и прилагат от лъчетерапевти в различни схеми заедно с лъчелечението, като потенцират ефекта му или осигуряват неговото безопасно провеждане като основен лечебен метод

2.3. Лечебен алгоритъм при провеждане на високотехнологична брахитерапия.

2.3.1. Брахитерапия с висока мощност на дозата:

Брахитерапията с висока мощност на дозата в облъчвания обем надвишава 12 Gy/h. Тя се извършва машинно с дистанционно посленатоварване. Радиоактивният източник може за бъде 192 Іr или 60 Co и се придвижва със стъпков механизъм. Източникът се придвижва автоматично и реализира планираната доза в ограничен обем. За прецизно провеждане на брахитерапията се използват набор от апликатори и сонди, разположени в естествени кухини или вътре в тъканите.

Планиращата система, ползваща рентгенографски, КТ, или МРТ образи, позволява двуизмерно и триизмерно анатомотопографско и дозиметрично планиране в някои случаи в реално време.

Изпълнението на КП се удостоверява чрез ИЗ и индивидуален терапевтичeн документ за лъчелечение. Фракционирането на дозата (понякога един път седмично) изисква продължително лечение до 8 седмици.

Интракавитарна, интерстициална или интралуменна брахитерапия с висока мощност на дозата се прилага при:

1. карцином на ендометриума;

2. карцином на маточната шийка;

3. болни, при които се налага свръхдозиране в туморното ложе след туморектомия при карцином на млечната жлеза;

4. при карцином на паротидната жлеза, след интраоперативно отстраняване на тумора и имплантиране на тръбички в туморното ложе;

5. карцином на трахеята, бронхите и хранопровода с цел дезобструкция или комбинирано след лазер-реканализация. При тези локализации брахитерапията се прилага и като свръхдозиране в ограничен обем след перкутанно лъчелечение - палиативна брахитерапия;

6. карцином на простатата - като самостоятелно лечение (монотерапия) или в съчетание с перкутанно ЛЛ

7. карцином на маточната шийка - в допълнение на интракавитарната брахитерапия, за по-добро покритие на КМО при размер на тумора > 4 см.

8. злокачествени тумори на главата и шията

9. карцином на пениса.

2.3.2. Интерстициална брахитерапия с ниска мощност на дозата

Интерстициална брахитерапия с ниска мощност на дозата се прилага при:

• Карцином на простатата - въвеждане на трайни импланти (семенца) съдържащи радиоактивните източници: Йод-125(125I) или Паладий-103 (103Pd)

Брахитерапията се извършва в няколко фази:

5. клинико-биологично планиране - решение за клиничния мишенен обем (КМО), лечебната доза, фракционирането и допустимите дози в критичните органи;

6. анатомо-топографско триизмерно планиране :

 имобилизация на болния в избраната поза;

 поставяне на апликатор в кухината при интракавитарна брахитерапия, респективно - иглите водачи в тумора и околните тъкани при интерстициалната брахитерапия.

 снемане на образи посредством КТ, МРТ или трансректална ехография, с последващо контуриране на КМО и критичните органи.

• дозиметрично планиране - осъществява се с компютърна планираща система за триизмерно планиране на лъчелечението;

 определя се броя и разположението на позициите на радиоактивния източник и времето за престой във всяка позиция, като предписаната лечебна доза трябва да съвпадне с планираната в тумора и в критичните органи.

 обсъждане между физик и лекар за възможните варианти на терапевтичния план и избор на най-удачното решение;

 изготвянето на схема за дозиметрично планиране и прилагането и към терапевтичния документ е задължително;

 подпис на физика, изготвил терапевтичния план;

 транслиране на изготвения лъчетерапевтичен план към облъчвателната уредба при апарата за дистанционно посленатоварване.

• изпълнение и контрол на лъчелечението

 контрол и верификация на лъчелечебния план - осъществява се с рентгенов контрол и/или снимки на симулатора, и/или ин виво-измервания с полупроводникови или ТЛД на дозата в близост до тумора и критични органи;

Наблюдение на болните при перкутанно високотехнологично лъчелечение:

 контрол на общото състояние и общата поносимост на лъчелечението, като наблюденията се отразяват в ИЗ при промяна на състоянието му или поне един път седмично;

 проследяване на оплаквания, свързани с радиобиологичните реакции на тумора и здравите тъкани;

 контрол на пълна кръвна картина с честота в зависимост от обема на облъчване и включване на обща и локална медикаментозна терапия при необходимост

Наблюдение на болните при интракавитарна/интерстициална брахитерапия:

Болните, провеждащи брахитерапия с висока мощност на дозата, се наблюдават както тези за перкутантно лъчелечение.

Болните с трайни импланти (семенца) подлежат на задължителна постимплантационна КТ верификация на дозиметричния план 4-6 седмици след облъчването.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

При лечение по клиничната пътека, лечебното заведение е длъжно да осигурява спазването правата на пациента, установени в закона за здравето.

Правата на пациента се упражняват при спазване на правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА

За лъчелечение болните винаги постъпват с поставена диагноза - за първичния тумор или неговите метастази.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

• завършване на планирания лъчелечебен курс.

Критерии за извънредна дехоспитализация: медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на общото състояние (клинични и параклинични) и поне един от следните резултати:

1. при завършване на планирания лъчелечебен курс;

2. невъзможност за продължаване на лъчлечението поради:

2.1. изява на далечно метастазиране или локална прогресия в хода на лъчелечение;

2.2. тежки остри лъчеви реакции;

2.3. възникване на продружаващо заболяване, което налага лечение по жизнени индикации и прекъсване на лъчелечението;

2.4. необходимост от облъчване на нов, различен от облъчвания туморен обем, обектизизирано с нов лъчетерапевтичен план.

НЗОК заплаща за нова хоспитализация по същата клинична пътека в същото ЛЗБП на едно ЗЗОЛ, в период по-малък от 30 календарни дни от дехоспитализирането му в следния случай:

Когато се налага облъчване на същата или друга област на туморно разпространение в различни туморни обеми, което се обективизира с нов лъчетерапевтичен план по същата диагноза по МКБ-10 и по същата КП - само за брахитерапия, но не повече от три пъти за една календарна година.

За всеки конкретен случай ЛЗБП при отчитане в РЗОК прилага писмено обосновано становище към направлението за хоспитализация, доказващо необходимостта от такава хоспитализация.

Текстът: „Противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в съответствие с утвърдените фармако-терапевтични ръководства, необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, имуносупресивната терапия и хелиращата терапия, бифосфонатите и другите лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, са включени в пакета дейности по системно лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в условията на болнична медицинска помощ.” - позволява по тази КП да бъдат отчитани ЛП при едновременно лъче-химиолечение.

Отчетът за приложените лекарствени продукти по клинични пътеки се предава в РЗОК на електронен носител.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE