Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-237.pdf

КП № 237 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОЖНИ ДЕФЕКТИ ОТ РАЗЛИЧНО ЕСТЕСТВО, НАЛАГАЩИ ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Минимален болничен престой - 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КЛЕПАЧ

кодирай също всяка синхронна реконструкция - 08.61-08.74

Изключва:

биопсия на клепач - 08.11

*08.23 ЕКСЦИЗИЯ НА ГОЛЯМА ЛЕЗИЯ НА КЛЕПАЧ, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА

една четвърт и повече от клепачния ръб, частична дебелина

Ексцизия, клепач

45665-01 Пълнослойна клиновидна ексцизия на клепач

Ексцизия на лезия на клепач, пълнослойна

Включва: възстановяване чрез директно зашиване

Не включва: такава при ектропия или ентропия (45626-01 [239])

*08.24 ЕКСЦИЗИИ НА ГОЛЕМИ ЛЕЗИИ НА КЛЕПАЧ, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА

една четвърт и повече от клепачния ръб, цяла дебелина

клиновидна резекция на клепачния ръб

45665-01 Пълнослойна клиновидна ексцизия на клепач

Ексцизия на лезия на клепач, пълнослойна

Включва: възстановяване чрез директно зашиване

Не включва: такава при ектропия или ентропия (45626-01 [239])

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧА С ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

Изключва:

свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

*08.61 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С КОЖНО ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

Реконструкция на клепач и ухо

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на клепач, първи етап

Frické (чело) ламбо

Tripier (горен клепач) ламбо

Кодирай също когато е направена:

• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

45674-01 Реконструкция на клепач с ламбо, втори етап

Разделяне по Abbe клепачно ламбо

*08.62 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ЛИГАВИЧНО ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАНТ

Смесен графт

Хондрокутанен

Хондромукозен } графт

45656-02 Смесен графт на клепач

Септохондромукозен графт на клепач

Не включва: графт при симблефарон (45629-00 [1676])

Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-00 Пълнослоен кожен графт на клепач

Не включва: такава с рецесия на ретракторите на клепач (42860 [234])

*08.63 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ТРАНСПЛАНТАНТ С КОСМЕНИ ФОЛИКУЛИ

Реконструктивни процедури на клепач

90095-00 Реконструкция на клепач с графт от космени фоликули

*08.64 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ТАРЗОКОНЮНКТИВАЛЕН РЪБ

пренасяне на тарзоконюнктивален ръб от противоположното око

Реконструкция на клепач и ухо

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на клепач, първи етап

Frické (чело) ламбо

Tripier (горен клепач) ламбо

Кодирай също когато е направена:

• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

*08.69 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАНТ

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на клепач, първи етап

Frické (чело) ламбо

Tripier (горен клепач) ламбо

Кодирай също когато е направена:

• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ

Изключва:

свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

*08.70 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ, НЕУТОЧНЕНА

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

*08.71 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С РЪБА МУ, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

*08.72 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

*08.73 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С РЪБА МУ, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

*08.74 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО

* 18.72 ПРИКРЕПВАНЕ НА АМПУТИРАНО УХО

Възстановителни процедури на външно ухо

90110-00 Друго възстановяване на външно ухо

Възстановяване на:

• ушна мида БДУ

• външен слухов канал БДУ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

* 21.83 ТОТАЛНА НОСНА РЕКОНСТРУКЦИЯ

с ламбо от ръка

с ламбо от чело

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45206-01 Локално кожно ламбо на нос

* 21.86 ОГРАНИЧЕНА РИНОПЛАСТИКА

пластично възстановяване:

на ноздри

на върха на носа

Ринопластика

Включва: турбинектомия

Кодирай също когато е направена:

• септопластика (41671-02, 41671-03 [379])

Не включва: увеличаваща ринопластика само с имплант (45051-01 [1682])

смесен графт на нос (45656-00 [1669])

ревизия на ринопластика (45650-00 [1687])

кожно:

• ламбо на нос (45206-01 [1651], 45221-01, 45224-01 [1653], 45230 [1653] и [1654],

45227-00, 45233, 45236-00 [1654])

• графт на нос (45400-01 [1641], 45400-00 [1642], 45448-01 [1645], 45445-00 [1647],

45451-01 [1649])

45632-00 Ринопластика включваща корекция на хрущял

Ринопластика на върха на носа

* 21.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

прикрепване на ампутиран нос

Други възстановителни процедури на носа

90132-00 Друго възстановяване на нос

Прикрепване на ампутиран нос БДУ

Не включва: прикрепване на ампутиран нос чрез графт (45451-01 [1649], 45656-00 [1669])

Островно ламбо

Ламбо, използващо трансферирана тъкан, напълно отделена от околните тъкани и основата, с изключение на краче, съдържащо артерии и вени. Тъканта е тунелирана под кожата и прехвърлена на реципиентното място (с краче оставащо под кожата и прикрепено към донорското място)

Включва: фасциокутанно

фасциомиокутанно }

мускулно } островно ламбо

миокутанно }

Не включва: свободно ламбо (виж блок [1674])

това при реконструкция на гърда (45530-02 [1756])

45563-00 Островно ламбо на съдово краче

Неинервирано островно ламбо

Не включва: такава за транспозиция пръст на ръка (46507-00 [1467])

ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УСТА

Изключва:

палатопластика - 27.61-27.69

* 27.55 ЦЯЛОСТНА КОЖНА ПЛАСТИКА НА УСТНА И УСТА

Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-02 Пълнослоен кожен графт на устна

* 27.56 ДРУГИ КОЖНИ ПЛАСТИКИ НА УСТНА И УСТА

Друг разцепен кожен графт, малък

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: алографт (90670 [1640])

инлей графт (45445-00 [1647])

синтетичен кожен графт (90672 [1640])

такъв за:

• изгаряния (45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00 [1644])

• гранулираща зона (45400, 45403 [1641] и [1642])

ксенографт (90671 [1640])

45448-02 Малък разцепен кожен графт на устна

Реконструкция на устна или уста

Не включва: реконструкция на заешка устна (45701-00, 45704-00 [1689])

45671-00 Реконструкция на устна с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на устна, първи етап

Estlander ламбо

Gillies ветрилообразно ламбо

Karapandzic ламбо

McGregor ламбо

Модифицирано Gillies ламбо

45674-00 Реконструкция на устна с ламбо, втори етап

Разделяне по Abbe ламбо на устна

52324-00 Реконструкция на уста с директно ламбо от език, единствен или първи етап

52327-00 Реконструкция на уста с директно ламбо от език, втори етап

* 84.3 РЕВИЗИЯ НА АМПУТАЦИОНЕН ЧУКАН

реампутация на чукан

вторично затваряне на чукан

коригиране на чукан

Изключва:

ревизия на прясна травматична ампутация (ревизия с последваща ампутация на прясно нараняване) - 84.00-84.19, 84.91

Ексцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки

44376-00 Реампутация на ампутиран чукан

Ревизия на ампутационен чукан

Не включва: дебридман на ампутационен чукан (30023 [1566])

ревизия на ампутиран чукан на ръка (46483-00 [1471])

* 86.4 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА ЛЕЗИЯ

широка ексцизия на кожна лезия, включваща подлежащи и прилежащи структури

кодирай също всяка дисекция на лимфни възли - 40.3-40.5

31340-00 Ексцизия на мускул, кост или хрущял, ангажирани с кожна лезия

Кодирай първо:

• ексцизия на кожна лезия (31205, 31230, 31235 [1620])

СВОБОДНА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Включва: ексцизия на кожа за автогенна трансплантация

Изключва:

създаване или реконструкция на:

пенис - 64.43 - 64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61 - 70.62

*86.60 СВОБОДНА КОЖНА ТРАСПЛАНТАЦИЯ, НЕУТОЧНЕНА

Друг разцепен кожен графт, малък

45439-00 Малък разцепен кожен графт на друга зона

Малък разцепен кожен графт на множество места, некласифицирани в този блок

*86.61 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА РЪКА

Изключва:

Хетеротрансплантант - 86.65

Хомотрансплантант - 86.66

Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-05 Пълнослоен кожен графт на ръка

Включва: такъв с графт на пръст или палец

китка

Не включва: пълнослоен кожен графт на:

• само пръст (45451-07 [1649])

• само палец (45451-06 [1649])

*86.62 ДРУГА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА РЪКА

Изключва:

Хетеротрансплантант - 86.65

Хомотрансплантант - 86.66

Друг разцепен кожен графт, малък

45448-05 Малък разцепен кожен графт на ръка

Включва: такава с графт на пръст или палец

китка

Не включва: малък разцепен кожен графт на:

• само пръст (45448-07 [1645])

• само палец (45448-06 [1645])

*86.63 ТРАНСПЛАНТАЦЗИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА ДРУГИ МЕСТА

Изключва:

Хетеротрансплантант - 86.65

Хомотрансплантант - 86.66

Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-09 Пълнослоен кожен графт на друго място

Пълнослоен кожен графт на множество места, некласифицирани в този блок

* 86.66 ХОМОТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОЖА

трансплантат към кожа от:

амниотична мембрана от донор

кожа от донор

Алографт, ксенографт или синтетичен кожен графт

90670-00 Алографт

Алогенна временна биологична превръзка

Хомогенна временна биологична превръзка

Разцепен кожен:

• алографт

• хомографт

* 86.69 ДРУГА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ДРУГИ МЕСТА

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

Друг разцепен кожен графт, малък

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: алографт (90670 [1640])

инлей графт (45445-00 [1647])

синтетичен кожен графт (90672 [1640])

такъв за:

• изгаряния (45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00 [1644])

• гранулираща зона (45400, 45403 [1641] и [1642])

ксенографт (90671 [1640])

45439-00 Малък разцепен кожен графт на друга зона

Малък разцепен кожен графт на множество места, некласифицирани в този блок

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

пенис - 64.43-64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61-70.62

* 86.70 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО, НЕУТОЧНЕНА

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място

Локално кожно ламбо БДУ

* 86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

повдигане на краче от леглото му

оформяне и повдигане на ламбо

частично изрязване на краче или стъбло

отлагане на краче

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

ревизия на краче - 86.75

Директно дистантно кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от далечно място от дефекта и прикрепено директно към реципиентно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: реконструкция на:

• клепач чрез ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• устна чрез ламбо 45671-00, 45674-00 [1685],

ревизия на директно дистантно кожно ламбо (45239-01 [1658])

45230-00 Отлагане на директно дистантно кожно ламбо

Кожно ламбо, частично повдигнато към донорско място, с трансфер отложен за по-късен оперативен етап за подобряване кръвоснабдяването на ламбото. Може да бъде предварителна стъпка преди трансфера

* 86.72 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ

45221-01 Директно дистантно кожно ламбо - първи етап

Директно дистантно кожно ламбо - първи етап (повдигане на ламбото от донорското място, трансфер и прикрепяне на реципиентно място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

* 86.73 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО КЪМ РЪКА

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

45221-01 Директно дистантно кожно ламбо - първи етап

Директно дистантно кожно ламбо - първи етап (повдигане на ламбото от донорското място, трансфер и прикрепяне на реципиентно място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

* 86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО

прикрепване чрез:

удължено ламбо

ротиране на ламбо

двойно краче на ламбо

плъзгане на ламбо

стволов трансплантат

трансплантат на краче

45221-01 Директно дистантно кожно ламбо - първи етап

Директно дистантно кожно ламбо - първи етап (повдигане на ламбото от донорското място, трансфер и прикрепяне на реципиентно място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

45224-01 Директно дистантно кожно ламбо - втори етап

Директно дистантно кожно ламбо - втори етап (разделяне на ламбото от донорското място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.91 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ексцизия на кожа със затваряне на донорното място

Изключва:

такава с трансплантат по време на същия оперативен епизод - 08.60-86.69

Други ексцизионни процедури на кожа и подкожна тъкан

90669-00 Ексцизия на кожа за графт

Включва: възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава с графт в същия оперативен епизод (виж блокове [1641] до [1650])

* 86.93 ИНСЕРЦИЯ НА ТЪКАНЕН ЕКСПАНДЕР

Процедури за прилагане, поставяне или премахване на тъканен експандер или имплант

45566-00 Поставяне на тъканен експандер

Не включва: интраоперативен тъканен експандер (45572-00 [1661])

такава за гърда (45539-00 [1756])

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум три диагностични процедури от различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 21/АКМП.

Код *86.93(45566-00) не може да се отчита самостоятелно.

Стикер за вложените импланти при алогенна трансплантация (алографт при отчитане на кодове МКБ-9 КМ *08.61, *08.62, *08.63, *08.69, *27.55, *27.56, *86.60, *86.61, *86.62, *86.63, *86.66, *86.69), задължително се залепва в ИЗ.

При липса на залепен в ИЗ стикер за вложен алографт, пътеката не се счита за завършена.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ ниво по пластично-възстановителна и естетична хирургия и изгаряния, III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по „Лицево-челюстна хирургия”, III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по „Ушно-носни-гърлени болести”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарти "Пластично-възстановителна и естетична хирургия", ЛЧХ и УНГ.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по пластично- възстановителна и естетична хирургия и изгаряния

Или

Клиника/отделение по ЛЧХ

Или

Клиника/отделение УНГ

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория II ниво

5, Рентгенов апарат за скопия и графия, разположен на територията на болницата

*- В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по хирургия.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Лаборатория (отделение) по клинична патология.

2. КАТ и/или МРТ- на територията на населеното място (като се осигури 24-часов достъп, включително в условия на спешност).

3. Микробиологична лаборатория на територията на областта

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• най-малко двама лекари с придобита медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия;

или

трима лекари със специалност по УНГ болести

или

двама лекари със специалност по лицево - челюстна хирургия;

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение - в структурата

• лекар със специалност по вътрешни болести;

• лекар-специалист по клинична лаборатория - по договор - в щата на съответната структура;

• лекар със специалност по образна диагностика - по договор - в щата на съответната структура;

• лекар със специалност по клинична патология - по договор - в щата на съответната структура;

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• най-малко двама лекари с придобита медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия;

или

трима лекари със специалност по УНГ болести

или

двама лекари със специалност по лицево - челюстна хирургия;

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение - в структурата

• лекар със специалност по педиатрия;

• лекар-специалист по клинична лаборатория - по договор - в щата на съответната структура;

• лекар със специалност по образна диагностика - по договор - в щата на съответната структура;

• лекар със специалност по клинична патология - по договор - в щата на съответната структура;

Лекарите-специалисти по ЛЧХ могат да изпълняват следните процедури с кодове: *08.61, 08.62, 08.70, 18.72, 21.83, 21.86, 27.55, 27.56, 86.4, 86.60, 86.63, 86.70, 86.71, 86.74, 86.91.

Лекарите-специалисти по УНГ могат да изпълняват следните процедури с кодове: *08.61, 08.62, 08.70, 18.72, 21.83, 21.86, 27.55, 27.56, 86.4, 86.60, 86.63 86.70, 86.71, 86.74, 86.91, 21.89

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите в обхвата на тази клинична пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1.ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:

Пластично-възстановителни процедури при пациенти със:

• рани и други лезии от различно естество с кожни дефекти;

• дефекти, възникнали след отстраняване на кожна лезия.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Приемането на пациенти по тази клинична пътека се осъществява само след мнение/решение на лекарско-консултативна комисия на клиниката/отделението, съответно по ПВЕХ или ЛЧХ или УНГ. Решението на комисията се записва в ИЗ.

Лечението се провежда според алгоритъма за поведение при рани и кожни лезии от различно естество.

При неусложнените форми се прави предоперативен план и оперативно лечение, което се изразява в премахване на гранулационната и фиброзно променена тъкан и отстраняване на лезията в онкологични граници, разместване на кожни ламба, присаждане на свободни присадки. Извършва се и рехабилитация по показания. При някои случаи започва по показания предоперативно физиолечение, самостоятелно или комбинирано медикаментозно лечение. При покриване на проблемни дефекти (след лъчетерапия, след туморна ексцизия, при открити структурни елементи, инфектирани рани, декубитуси, съдови и метаболитни заболявания, отстраняване на лезия в онкологични граници и др.), покриването следва да се извършва само в клиника/отделение по пластично-възстановителна хирургия или изгаряне.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя в зависимост от локалния статус.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични):

Медицински критерии за дехоспитализация:

• пациентът се изписва клинично здрав или с подобрение .

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури”, бл.МЗ - НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза - документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и „Медицински стандарт по пластично-възстановителна и естетична хирургия“, ЛЧХ и УНГ.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.

3.2. Документиране на операцията - изготвяне на оперативен протокол, съобразно Медицински стандарти „Медицински стандарт по пластично-възстановителна и естетична хирургия“, ЛЧХ и УНГ.

3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на“Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури”, бл.МЗ - НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ - подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВАТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Под въздействието на травми, при някои метаболитни и съдови заболявания и след измръзвания, по тялото на човека могат да се образуват дълбоки рани, които не могат да заздравеят спонтанно.

Лечението на такива рани е оперативно. Предоперативната подготовка на раната се състои от превръзки, които да я предпазват от инфекция.

След отстраняване на нежизнените тъкани и разрастване на свежа гранулационна тъкан, се пристъпва към оперативно лечение.

Оперативните методи включват използването на:

 свободна кожна пластика - вземане на кожа от друга част на тялото и присаждането й върху раната.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE