Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-228.pdf

КП № 228 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА

Минимален болничен престой - 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

ВЪНШНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ

*22.31 РАДИКАЛНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ

отстраняване на покривната мембрана на синуса с достъпа на Caldwell-Luc

Максиларна антростомия

41710-00 Радикална максиларна антростомия, едностранно

Антростомия по Caldwell-Luc, едностранна

Радикална максиларна антректомия, едностранна

Не включва: такава с трансантрална:

• етмоидектомия (41713-00 [387])

• невректомия на Видианов нерв (41713-01 [387])

*22.39 ДРУГА ВЪНШНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ

експлорация на максиларен антрум с достъпа на Caldwell-Luc

Инцизионни процедури на назални синуси

41719-00 Дренаж на максиларен синус през зъбна алвеола

Дренаж на назален синус през зъбен джоб

41716-00 Интраназално отстраняване на чуждо тяло от максиларна кухина

Биопсия на назални синуси

 0807

41716-05 Биопсия на максиларен синус

41716-06 Ексцизия на лезия от максиларен синус

Външна максиларна антректомия

Включва: такава чрез достъп по Caldwell-Luc

Не включва: ексцизия на полип (41716-03 [385])

максиларна антректомия:

• интраназална (41716 [387])

• радикална (41710, 41713 [387])

• обикновена (41716 [387])

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЗАЛЕН СИНУС

*22.71 ЗАТВАРЯНЕ НА ФИСТУЛА НА НАЗАЛЕН СИНУС

оро-антрална фистула

Други възстановителни процедури на назални синуси

41722-00 Затваряне на оро-антрална фистула

Пластично затваряне на оро-антрална фистула

*27.0 ДРЕНАЖ НА ЛИЦЕТО И ПОДА НА УСТАТА

30223-00 Инцизия и дренаж на хематом на кожа и подкожна тъкан

30223-01 Инцизия и дренаж на абцес на кожа и подкожна тъкан

Инцизия и дренаж на целулит

ОПЕРАЦИИ НА УВУЛА

*27.71 ИНЦИЗИЯ НА УВУЛА

Инцизионни процедури върху уста, небце или увула

41810-00 Увулотомия

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА УСТА И ЛИЦЕ

*27.92 ИНЦИЗИИ НА УСТАТА ( В УСТНАТА КУХИНА)

Изключва:

инцизии на:

венци - 24.0

небце - 27.1

слюнчена жлеза или дуктус - 26.0

език - 25.94

увула - 27.71

екстраорални и интраорални инцизии

96215-00 Инцизия и дренаж на лезия в устна кухина

Дренаж на:

• абсцес }

• киста } в устна кухина

*28.0 ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ НА ТОНЗИЛАРНИ И ПЕРИТОНЗИЛАРНИ СТРУКТУРИ

дренаж (орален) (трансцервикален) на:

парафарингеален абсцес

перитонзиларен абсцес

ретрофарингеален абсцес

тонзиларен абсцес

Инцизионни процедури на тонзили или аденоиди

41807-00 Инцизия и дренаж на перитонзиларен абсцес

ИНЦИЗИИ НА ЛИЦЕВА КОСТ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ

*76.01 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ НА ЛИЦЕВА ИЛИ ЧЕЛЮСТНА КОСТ

отстраняване на некротична костна отломка от лицева и челюстна кост

Ексцизионни процедури на максила, мандибула или темпоромандибуларна става

90603-00 Секвестректомия на максила

Включва: антибиотична тампонада

пробиване на костта

Кодирай също когато е направена:

• костен графт (48239-00, 48242-00 [1569])

• вътрешна фиксация (52096-00 [1360])

90603-01 Секвестректомия на мандибула

Включва: антибиотична тампонада

пробиване на костта

Кодирай също когато е направена:

• костен графт (48239-00, 48242-00 [1569])

• вътрешна фиксация (52096-00 [1360])

Ексцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки

30023-01 Ексцизионен дебридман на мека тъкан, кост или хрущял

Ексцизионен дебридман на меки тъкани, ангажиращи кост или хрущял при:

• инфекция

• исхемични, некротични или гангренозни тъкани

• язва

• рана

Не включва: ексцизионен дебридман на ложе на открита фрактура (90580-00 [1566])

ИНЦИЗИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.09 ДРУГА ИНЦИЗИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН - ПОСОЧВА СЕ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОЦЕДУРА И ОБЛАСТТА НА ШИЯТА(ЛИЦЕТО)

Инцизия и дренаж на кожа и подкожна тъкан

30223-02 Друга инцизия и дренаж на абцес на кожа и подкожна тъкан

Инцизия и дренаж на:

• карбункул

• фурункул

Други инцизионни процедури на кожа и подкожна тъкан

90661-00 Друга инцизия на кожа и подкожна тъкан

Изследване:

• синус на кожа и подкожна тъкан БДУ

• кожа и подкожна тъкан за чуждо тяло, което не е открито

• кожа и подкожна тъкан БДУ

Не включва: такава с дренаж (30223 [1606])

Инцизни процедури на лимфни структури

90281-00 Инцизия на лимфни структури

Дренаж на лимфни възли

Инцизия на лимфатичен канал, възел или съд

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.22 ЕКСЦИЗИОННО ПОЧИСТВАНЕ (ДЕБРИДМЕН) НА РАНА, ИНФЕКЦИЯ ИЛИ ИЗГАРЯНЕ - В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА И ШИЯТА

отстраняване чрез изрязване в областта на главата и шията на:

девитализирана тъкан

некроза

круста

Друг дебридман на кожа и подкожна тъкан

90665-00 Ексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан

Ексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан за:

• инфекция

• исхемична, некротична или гангренозна тъкан

• язва

• рана

Включва: инцидентна ексцизионна некректомия на меки тъкани

Не включва: ексцизионен дебридман на:

• място на отворена фрактура (90580-00 [1566])

• меки тъкани (30023 [1566])

Отстраняване на чуждо тяло от кожа и подкожна тъкан с инцизия

30064-00 Отстраняване на чуждо тяло от кожа и подкожна тъкан с инцизия

Включва: изследване

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от две различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 21.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в “История на заболяването” (ИЗ).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност "Лицево-челюстна хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Орална хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Орална хирургия" и медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Ушно-носни-гърлени болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ушно-носни-гърлени болести", от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия" (за процедури с кодове 86.09, 86.22 при деца до 9 години).

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по лицево-челюстна хирургия

или

Клиника/отделение по УНГ

или

Клиника/отделение по Орална хирургия

или

Клиника/отделение по Детска хирургия

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОK.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КТ/МРТ

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология

3. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• в клиника/отделение по ЛЧХ - двама лекари със специалност "Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия" и/или „Орална хирургия“, от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия";

и/или

• в клиника/отделение по УНГ - двама лекари са с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести",

или

• в клиника/отделение по Орална хирургия - двама лекари с призната специалност "Орална хирургия"

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• в клиника/отделение по ЛЧХ двама лекари със специалност "Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия" и/или „Орална хирургия“, от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия".

или

• в клиника/отделение по Детска хирургия - двама лекари с призната специалност "Детска хирургия" (за процедури с кодове 86.09, 86.22 при деца до 9 години)

или

• в клиника/отделение по Орална хирургия- двама лекари с призната специалност "Орална хирургия"

или

• в клиника/отделение по УНГ - двама лекари с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести",

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по детски болести.

Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „Клинична хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.

При анамнеза от страна на пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

. Оперативно лечение на пациенти с възпалителни процеси в областта на главата и шията:

1. Абсцес или флегмон в областта на лицето и шията.

2. Остри и хронични възпалителни процеси на челюстните кости.

3. Остри и/или екзацербирали възпалителни процеси на лимфните възли или остър и/или хроничен синуит в резултат на следните патологични процеси:

3.1. хронични периапикални процеси (грануломи);

3.2. екзацербирали одонтогенни (фоликуларни, радикуларни) кисти около ретинирали зъби;

3.3. перфорация на синус след екстракция на зъб;

3.4. луксиране на корен (зъб) по време на екстракция и създаване на ороантрална комуникация;

3.5. възпалителна или алергична реакция към чуждо тяло в синуса, попаднало след ендодонтско лечение на зъб;

3.6. остеомиелит на горна челюст; травматичен остеомиелит, одонтогенен остеомиелит и остеомиелит с необходимост от секветректомия;

3.7. радионекроза след лъчетерапия на злокачествени тумори;

3.8. медикаментозно свързана остеонекроза на челюстите (BRON, MRON);

3.9. тумор на гингивата, инфилтриращ алвеоларния израстък и проникващ в синуса.

4. Остри и обострени хронични възпалителни заболявания на слюнчените жлези.

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

Относителни контраиндикации за оперативно лечение - пациенти с анемичен синдром, хеморагична диатеза, коагулопатии, пациенти на антикуагулатна терапия и други състояния, свързани с риск от неконтролирана кръвозагуба, които изискват предварителна подготовка преди хирургичната интервенция.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.

Лечението е комплексно - хирургично и медикаментозно, като водещото е хирургичното лечение.

При абцесите и флегмоните в областта на лицето и шията се извършва инцизия и евентуална екстракция на зъба, причинител.

При одонтогенни възпалителни процеси на околоносните кухини се екстрахира зъба причинител и се провежда радикална антротомия с пластично затваряне на комуникацията с устната кухина през алвеолата на зъба.

При възпалителни процеси на челюстните кости в остра фаза (на абцес или флегмон) се извършва инцизия, а след хронифициране на процеса и демаркиране на секвестрите се провежда секвестректомия.

Медикаментозното лечение се състои в антибактериална терапия, парентарални вливания за възстановяване на водно-солевия баланс - по преценка, имуностимулиращо лечение - по преценка и съответната терапия при наличието на съпътстващи заболявания.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

На база клиничната картина и хематологичните показатели. За уточняване - по преценка - рентгенови снимки на лицевите и челюстните кости.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

1. осигурен дренаж на ексудата и липса на опасност от преминаването му в по-далечни ложи;

2. липса на фебрилитет;

3. липса на значими субективни оплаквания;

4. липса на усложнения;

5. възможности за поддържане на дренажа и провеждане на медикаментозно лечение при амбулаторно лечение.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза - документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в “История на заболяването” (ИЗ).

3.2. Документиране на операцията - изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни в “История на заболяването” (ИЗ).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) - подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ №2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

В областта на меките тъкани на лицето и шията и челюстните кости често се развиват възпалителни процеси. Най-често са от зъбен произход и се дължат на инфекция от бактерии, навлезли през каналите на силно разрушени и нелекувани зъби или при зъби с неправилно проведено кореново лечение. Преминавайки през канала на зъба бактериите предизвикват възпалителен процес в костта, наречен остеомиелит, или преминават през нея и навлизат в меките тъкани или лимфните възли на шията, където става причина възпалителен процес, наречен абцес (флегмон) или лимфаденит.

Горните кътници често са причина за възпаление на горно-челюстните синуси (синузит), поради анатомична близост. Възпалителните процеси в зависимост от локализацията си са придружени с болки, подуване, зачервяване на кожата, болки при преглъщане, затруднение в отваряне на устата, запушване или изтичане на гной от носа, висока температура, втрисане, обща отпадналост и главоболие.

При нелекуване на възпалителните процеси могат да настъпят редица усложнения, най-тежките от които са сепсисът (разпространение на инфекцията по кръвен път до други органи) и медиастинитът (когато инфекцията се разпространява надолу по шията и достига до белите дробове).

Общопрактикуващия лекар при съмнение за развитие на възпалителен процес трябва да Ви насочи към специалист по лицево - челюстна хирургия, който ще Ви постави точната диагноза и ще проведе лечението.

Лечението изисква да се осигури оттичане на гнойта, като за целта се правят разрези на меките тъкани, през които се достига до гнойната колекция и се осигурява дренаж до спиране на гноенето. Всеки ден тези дренове се сменят и се прави промивка на раната. Заболелият зъб, ако не може да се лекува, се изважда. При засягане на оконосните кухини (синузити) се провежда операция на синусите, наречена антротомия - отваряне на околоносната кухина, кюретиране на патологично променената лигавица на синуса и тампонирането на кухината. Когато зъбът причинител е изваден и има връзка между синусната и носната кухина през раната на извадения зъб, се налага тази комуникация да бъде затворена чрез пластична операция, представляваща преместване на съседна лигавица и покриване на раната от извадения зъб.

Едновременно с хирургичното лечение се приемат антибиотици, които убиват бактериите и общоукрепващи медикаменти, повишаващи защитните сили на организма, подпомагайки го да се пребори с инфекцията.

Поради трудностите при дъвчене и преглъщане, в първите дни болният е на течна диета.

Възпалителния процес отзвучава за минимум 10 дни. Медикаментозното лечение се прекратява по преценка на лекуващия лекар, но не по-рано от 5 дни от началото на лечението.

КП № 229 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ 10

Актиномикоза

Не включва: актиномицетома (В47.1)

А42.2 Цервикофациална актиномикоза

Други инфекции, предизвикани от спирохети

А69.0 Некротизиращ язвен стоматит

Гангренозен стоматит

Фузоспирохетозна гангрена

Нома

Бързонекротизиращи язви на устната кухина

А69.1 Други инфекции на Vincent

Фузоспирохетозен фарингит

Некротизиращ улцерозен (остър):

• гингивит

• гингивостоматит

Спирохетозен стоматит

Язвено-некротична ангина на Vincent:

• ангина

• гингивит

Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация

Включва: морфологични кодове М912—М917 с код за ха¬рактера на новообразуванието /0

Не включва: син или пигментен невус (D22.—)

D18.0 Хемангиом в лицево-челюстната област и шията

D18.1 Лимфангиом в лицево-челюстната област и шията

Увреждания на троичния нерв

Включва: увреждания на 5-я черепномозъчен нерв

G50.0 Невралгия на троичния нерв

Синдром на пароксизмална лицева болка

Болезнен тик

G50.1 Атипична лицева болка-pyrosis/glossalgia

Увреждания на лицевия нерв

Включва: увреждания на 7-я черепномозъчен нерв

G51.0 Парализа на Bell

Лицева парализа

G51.1 Възпаление на ganglion geniculi

Не включва: постхерпетично възпаление на ganglion geni¬cu¬li (В02.2)

G51.2 Синдром на Melkersson

Синдром на Melkersson-Rosenthal

G51.3 Клоничен хемифациален спазъм

G51.4 Лицева миокемия

Увреждания на други черепномозъчни нерви

Не включва: увреждания:

• на слуховия (8-я) нерв (Н93.3)

• на зрителния (2-я) нерв (Н46, Н47.0)

• паралитично късогледство, дължащо се на увреждане на нерв (Н49.0—Н49.2)

G52.1 Увреждания на n. glossopharyngeus

Увреждания на 9-я черепномозъчен нерв

Глософарингиална невралгия

G52.3 Увреждания на подезичния нерв

Увреждания на 12-я черепномозъчен нерв

Остър синуит

Включва: абсцес

емпием остър(-ра)(-ро) на синус

инфекция (допълнителен) (назален)

възпаление

нагнояване

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (В95—В97).

Не включва: синуит, хроничен или БДУ (J32.—)

J01.0 Остър максиларен синуит

Остър антрит

J01.1 Остър фронтален синуит

J01.4 Остър пансинуит

J01.8 Друг остър синуит

Остри синуити, включващи повече от един синус, но не пансинуити

Други болести на носа и носните синуси

Не включва: варикозна язва на носната преграда (I86.8)

J34.0 Абсцес, фурункул и карбункул на носа

Целулит

Некроза на носа (преградата)

Улцерация

Болести на пулпата и периапикалните тъкани

К04.4 Остър апикален периодонтит, произхождащ от пулпата

Остър апикален периодонтит БДУ

К04.7 Периапикален абсцес без кухина

Зъбен [дентален]

Дентоалвеоларен абсцес БДУ

Периапикален

Гингивит и болести на пародонта

К05.2 Остър периодонтит

Остър перикоронит

Пародонтален абсцес

Периодонтален абсцес

Не включва: остър апикален периодонтит (К04.4)

периапикален абсцес (К04.7)

• с кухина (К04.6)

Челюстнолицеви аномалии [включително аномалии на захапката]

Не включва: атрофия или хипертрофия на едната половина на лицето (Q67.4)

едностранна хиперплазия или хипоплазия на кондила (К10.8)

К07.6 Нарушения на темпоромандибуларната става

Синдром, или комплекс, на Costen

Изместване на темпоромандибуларната става

“Щракаща” челюст

Синдром на болкова дисфункция на темпоромандибуларната става

Не включва: налично в момента:

• навяхване (S03.0) на темпоромандибу-

• изкълчване (S03.4) ларната става

Други болести на челюстите

К10.2 Възпалителни болести на челюстите

Остеит

Остеомиелит (неонатален) на челюстта

Остеорадионекроза (остър)(хроничен)(гноен)

Периостит

Секвестър на челюстната кост

К10.3 Алвеолит на челюстите

Алвеоларен остеит

Суха алвеола

Болести на слюнчените жлези

K11.2 Сиалоаденит

Не включва: епидемичен паротит (В26.—)

увеопаротитна треска [Heetfordt] (D86.8

К11.3 Абсцес на слюнчена жлеза

К11.4 Фистула на слюнчена жлеза

Не включва: вродена фистула на слюнчена жлеза (Q38.4)

К11.6 Мукоцеле на слюнчена жлеза

Мукусна:

• киста с ексудат

• ретенционна киста на слюнчена жлеза

Ранула

К11.7 Нарушения на слюнчената секреция

Хипоптиализъм

Птиализъм

Ксеростомия

Не включва: суха уста БДУ (R68.2)

К11.8 Други болести на слюнчените жлези

Доброкачествено лимфоепителиално увреждане на слюнчена жлеза

Болест на Mikulicz

Некротизираща сиалометаплазия

Сиалектазия

Стеноза на слюнчения канал

Стриктура

Не включва: синдром на Sjogren (М35.0)

Други болести на устните и устната лигавица

Включва: епителни нарушения на езика

Не включва: някои нарушения на венците и беззъбата алвеоларна криста (К05—К06)

кисти в областта на устната кухина (К09.—)

болести на езика (К14.—)

стоматит и сродни нарушения (К12.—)

К13.2 Левкоплакия и други изменения на устния епител, включително и на езика

Еритроплакия

Левкоедем на устния епител, включително и на езика

Левкокератоза на небцето, никотинова

Небце на пушач

Не включва: космата левкоплакия (К13.3)

Болести на езика

Не включва: еритроплакия

огнищна епителна

хиперплазия езика (K13.2)

левкоедем

левкоплакия

космата левкоплакия (К13.3)

макроглосия (вродена) (Q38.2)

субмукозна фиброза на езика (К13.5)

К14.0 Глосит

Абсцес на езика

Улцерация (травматична)

Не включва: атрофичен глосит (К14.4)

К14.2 Срединен ромбоиден глосит

Абсцес на кожата, фурункул и карбункул

Включва: фурункул

фурункулоза

Не включва: анална и генитална локализация (K61.—)

полови органи (външни):

• женски (N76.4)

• мъжки (N48.2, N49.—)

L02.0 Абсцес на кожата, карбункул и фурункул на лицето

Не включва: външно ухо (H60.0)

клепач (H00.0)

глава [всяка част без лицето] (L02.8)

слъзни:

• жлези (H04.0)

• канали (H04.3)

уста (K12.2)

нос (J34.0)

орбита (H05.0)

субмандибуларна област (K12.2)

L02.1 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на шията

Остър лимфаденит

Включва: абсцес (остър) на всеки лимфен възел

лимфаденит (остър) без мезентериален

Не включва: увеличени лимфни възли (R59.—)

болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)

лимфаденит:

• БДУ (I88.9)

• хроничен или подостър, с изключение на мезентериален (I88.1)

• мезентериален, неспецифичен (I88.0)

L04.0 Остър лимфаденит на лицето, главата и шията

Травма на главата

S00.9 Повърхностна травма на главата и шията

Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на главата

S03.0 Изкълчване на челюстите

Челюсти (хрущял)(мениск)

Долна челюст

Темпоромандибуларна става

S03.1 Изкълчване на хрущялната част на носната преграда

S03.4 Навяхване и разтягане на става (връзка) на челюстите

Темпоромандибуларна става (връзка)

Травма на черепномозъчните нерви

S04.3 Травма на нервус тригеминус

Пети черепномозъчен нерв

S04.5 Травма на лицевия нерв

Седми черепномозъчен нерв

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ НА ГЛАВА

КАТ - скениране на глава

Компютърна томография на мозък

Компютърна томография на глава БДУ

Не включва: компютърна томография:

• при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (57001, 57007 [1957])

• и корем (57001-01, 57007-01 [1957])

• лицева кост и околоносен синус (56030-00, 56036-00 [1956])

• средно ухо и темпорална кост (56016-02, 56016-03, 56016-06, 56016-07 [1955])

• орбита (56013-02, 56013-03 [1954])

• питуитарна ямка (56010-02, 56010-03 [1953])

56001-00 Компютърна томография на мозък

56007-00 Компютърна томография на мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на мозък без, след това с венозен контраст

**87.04 ДРУГА ТОМОГРАФИЯ НА ГЛАВА

Компютърна томография на лицева кост и/или параназален синус (и мозък)

56028-01 Компютърна томография на параназален синус с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на околоносен синус, без, след това с венозен контраст

**87.08 ЦЕРВИКАЛНА ЛИМФОГРАФИЯ

Друга ангиография

59754-00 Лимфангиография

Включва: последваща радиография

**87.09 ДРУГА МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

неконтрастно рентгеново изследване на:

аденоиди

ларинкс

назолакримален дуктус

назофаринкс

слюнчени жлезди

тиреоидна област

увула

Изключва:

рентгеново изследване на око - 95.14

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57906-00 Рентгенография на мастоидна кост

57909-00 Рентгенография на петрозна темпорална кост

57901-00 Рентгенография на череп

Включва: калвариум

Не включва: цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

такава на:

• мастоидна кост (57906-00 [1967])

• околоносен синус (57903-00 [1967])

• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])

57912-00 Рентгенография на друга лицева кост

Включва: маларна

максила

орбита

Не включва: такава на:

• мандибула (57915-00 [1967])

• нос (57921-00 [1967])

• темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

Енцефалография

57918-00 Рентгенография на слюнчена жлеза

Радиография на камък на слюнчена жлеза

Сиалография

59733-00 Рентгенография на слюнчена жлеза с контраст

Сиалография с контраст

57921-00 Рентгенография на нос

**87.12 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБИ

ортодонтска цефалография или цефалометрия

панорамно изследване на мандибула

рентгеново изследване на коренов канал

57930-00 Рентгенография на зъби

Зъбна радиография

Ортодонтска:

• цефалография

• цефалометрия

Не включва: такава на цяла уста (57933-00 [1967])

57933-00 Рентгенография на зъби, цяла уста

Не включва: ортопантомография (57960-00 [1967])

57960-00 Ортопантомография

**87.13 КОНТРАСТНА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА АРТРОГРАФИЯ

Рентгенография на глава или шия

57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става

Не включва: артрография (59751-00 [1985])

**87.15 КОНТРАСТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУС

57903-00 Рентгенография на параназален синус

**87.16 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

рентгеново изследване на:

фронтална област

мандибула

максила

назални синуси

нос

орбита

супраорбитална област

симфиза на ментум

зигомаксиларен комплекс

57915-00 Рентгенография на мандибула

Не включва: такава при ортопантомография (57960-00 [1967])

такава на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57912-00 Рентгенография на друга лицева кост

Включва: маларна

максила

орбита

Не включва: такава на:

• мандибула (57915-00 [1967])

• нос (57921-00 [1967])

• темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

**87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП

латерална проекция на череп

сагитална проекция на череп

тангенциална проекция на череп

57901-00 Рентгенография на череп

Включва: калвариум

Не включва: цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

такава на:

• мастоидна кост (57906-00 [1967])

• околоносен синус (57903-00 [1967])

• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 -00.09

**88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

око - 95.13

Ултразвук на глава или шия

)

55028-00 Ултразвук на глава

Ехоенцефалография

Не включва: фетална цефалометрия (55700-01 [1943])

такава за орбитално съдържание (55030-00 [1940])

55032-00 Ултразвук на шия

Не включва: дуплекс скан на каротидни съдове (виж блокове [1944] и [1946])

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

ЕКГ БДУ

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

Друга електрокардиография [ЕКГ]

Не включва: амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])

тази при кардиоваскуларен стрес тест (11712-00 [1857])

1000 Hz на поне 100 QRS комплекса

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

** 90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително:

Хематологични - ПКК

Биохимични - кр. захар

Хемокоагулационни - протромбиново време

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-09 Изследване на протромбиново време

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК

*00.01 ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪДОВЕ НА ГЛАВА И ШИЯ

антирестенотичен ултразвук

интравазален ултразвук без аблация

Изключва:

диагностичен ултразвук на:

око - 95.13

глава и шия - 88.71

такъв на вътрешно ухо - 20.79

ултразвукова:

ангиопластика на некоронарен съд(39.50)

емболектомия(38.01, 38.02)

ендартериектомия(38.11, 38.12)

тромбектомия(38.01, 38.02)

Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

96154-00 Терапевтичен ултразвук

Не включва: диагностичен ултразвук (виж блокове [1940] до [1950])

*04.2 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

чрез инжекция на невролитично вещество

радиологично

криотерапия

радиофреквентна аблация

Деструкция на нерв

52824-00 Криотерапия на периферни клончета на тригеминалния нерв

Забележка: Извършвана за облекчаване на болка

ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

Изключва:

деструкция на нерва (чрез инжектиране на невролитично вещество) - 04.2

*04.80 ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

в лицево-челюстната област

Прилагане на невролитик в краниален нерв

Блокада на краниален нерв с невролитик

Забележка: извършвана за управление на болката

39100-00 Приложение на невролитик в първичен клон на тригеминалния нерв

Инжекция на:

• алкохол

• фенол

Прилагане на анестетик около краниален нерв

Блокада на краниален нерв с анестетик

Забележка: извършвано за управление на болката

Не включва: такава при оперативна анестезия (виж блок [1909])

18234-00 Прилагане на анестетик около първичен клон на тригеминалния нерв

18236-00 Прилагане на анестетик около периферен клон на тригеминалния нерв

90023-00 Прилагане на анестетик около друг краниален нерв

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪДОВЕ

*39.92 ИНЖЕКЦИЯ НА СКЛЕРОЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО В КРЪВОНОСЕН СЪД

Други процедури за приложение, поставяне или премахване на други васкуларни места

30213-01 Прилагане на агент в телеангиектазии на глава или шия

Инжекция на склерозиращ агент

Включва: звездовидни съдове на главата и шията

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

*93.34 ДИАТЕРМИЯ

Деструкция на лезия на кожа или хрущял

30195-06 Електротерапия на лезия на кожа, една лезия

Диатермия }

Електродесикация }

Фулгурация } на лезия на кожа, една лезия

Галванокаутеризация }

Не включва: каутеризация на съдова аномалия (45027-00 [743])

диатермия на телеангиекстазии на глава или шия (30213-00 [743])

30195-07 Електротерапия на лезия на кожа, множествени лезии

Диатермия }

Електродесикация }

Фулгурация } на лезия на кожа, множествени лезии

Галванокаутеризация }

Не включва: каутеризация на съдова аномалия (45027-00 [743])

диатермия на телеангиекстазии на глава или шия (30213-00 [743])

*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ

Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

92178-00 Топлинна терапия

Хипертермична терапия

Включва: терапевтично поведение с използване на:

• загряващи превръзки

• инфрачервено облъчване

• микровълни

• къси вълни

• парафин

Забележка: Използване на топлина при терапевтично поведение на болест и травма. Хипертермия може да бъде индуцирана чрез топли превръзки или компреси, електрически одеала, поставяне в топла вода (вана или ведро), използване на влажен въздух или чрез екстра­корпорално затопляне на кръвта. Хипертермия може също да бъде използвана като допъл­нение към радио-терапия или химиотерапия и индуцирана от микровълни, ултразвук, ниско-енергийни радиочестотно провеждане или сонди.

Кодирай също когато е направена:

• химиотерапия (виж Индекс: Химиотерапия)

• радио-терапия (виж Индекс: Терапия, радиация)

Не включва: термокаутеризация (виж Индекс: Термокаутеризация)

термокоагулация (виж Индекс: Невротомия, по локализация, радиочестотна)

термокератопластика (90064 [173])

термосклеректомия (42746-03 [191])

термотерапия на простата чрез микровълни (37203-04 [1166])

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ

*96.59 ДРУГА ОБРАБОТКА НА РАНА ЕДНОВРЕМЕННО С АНТИБИОТИЧНА ПРОФИЛАКТИКА

Друг дебридман на кожа и подкожна тъкан

Не включва: такава:

• чрез личинки дебридман терапия (MDT) (96210-00 [1604])

• от изгаряне (30017-01, 30020-00, 90686-00 [1627])

90686-01 Неексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан

Неексцизионен дебридман на:

• инфекция

• язва

• рана

Отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и есхари чрез методи като:

• четкане

• иригация (под налягане)

• триене

• миене

Аспирационна вакумираща превръзка

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,

по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИ КОАГУЛАНТИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

ЛЕЧЕБНА АФЕРЕЗА ИЛИ ДРУГА ИНЖЕКЦИЯ, ПРИЛАГАНЕ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.75 ПРИЛАГАНЕ НА НЕВРОПРОТЕКТИВНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични и една терапевтична процедура, посочена в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в “История на заболяването” (ИЗ).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност "Лицево-челюстна хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Орална хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Орална хирургия" и медицинската специалност "Лицево-челюстна хирургия" (за заболявания по МКБ-10: A69.0, A69.1, K04.4, K04.7, K05.2, K07.6, K10.2, K10.3, K11.2, K11.3, K11.4, K11.6, K11.7, K11.8, L04.0), от обхвата на медицинската специалност "Ушно-носни-гърлени болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ушно-носни-гърлени болести", от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Детска хирургия" за деца до 1 година със заболяване по МКБ-10 D18.0.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по лицево-челюстна хирургия

или

Клиника/отделение по Орална хирургия

или

Клиника/отделение по УНГ

или

Клиника/отделение по Детска хирургия

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КТ/МРТ

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология

3. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• в клиника/отделение по ЛЧХ - двама лекари със специалност "Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия", и/или "Орална хирургия" от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия". Специалисти по „Орална хирургия“ изпълняват лечебна дейност за заболявания по МКБ-10: A69.0, A69.1, K04.4, K04.7, K05.2, K07.6, K10.2, K10.3, K11.2, K11.3, K11.4, K11.6, K11.7, K11.8, L04.0

или

• в клиника/ отделение по Орална хирургия - двама лекари с призната специалност по "Орална хирургия " (само за заболявания по МКБ-10: A69.0, A69.1, K04.4, K04.7, K05.2, K07.6, K10.2, K10.3, K11.2, K11.3, K11.4, K11.6, K11.7, K11.8, L04.0)

или

• в клиника/отделение по УНГ - двама лекари с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести",

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• в клиника/отделение по ЛЧХ - един лекар със специалност „Лицево-челюстна хирургия” и/или лекар със специалност по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

или

• в клиника/ отделение по Орална хирургия - двама лекари с призната специалност по " Орална хирургия " (само за заболявания по МКБ-10: A69.0, A69.1, K04.4, K04.7, K05.2, K07.6, K10.2, K10.3, K11.2, K11.3, K11.4, K11.6, K11.7, K11.8, L04.0)

или

в клиника/отделение по УНГ - двама лекари с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести",

или

Клиника/отделение по Детска хирургия - двама лекари с призната специалност "Детска хирургия" (за деца до 1 година със заболяване по МКБ-10 D18.0)

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Консервативно лечение на пациенти със:

1. остри възпалителни заболявания на кожата на лицето, шията и главата с вирусна или бактериална етиология;

2. остри възпалителни заболявания на лигавицата на устната кухина с вирусна или бактериална етиология;

3. заболявания на черепно-мозъчните нерви;

4. остри възпалителни заболявания на меките тъкани и челюстните кости, неизискващи хирургична намеса;

5. остри възпалителни заболявания на слюнчените жлези и сиалолитиаза, с неголеми размери на камъка;

6. вродени и придобити заболявания на езика;

7. повърхностни и закрити травми на главата, лицето и шията.

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2.ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания при хоспитализация по спешни индикации се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.

Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

Лечението е консервативно - въвеждане или инфузия на лечебно или профилактично средство, както и използване на физикални (ултразвук, лазер, йонофореза) методи.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Поставя се на базата на клинични и параклинични и/или микробиологични данни.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

1. стихване на възпалителните прояви;

2. липса на фебрилитет;

3. липса на значими субективни оплаквания;

4. стихване на симптоми, свързани с усложненията.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В случай на възникване на усложнения в хода на консервативното лечение, налагащо преминаване на пациента по хирургична клинична пътека, в ИЗ се обосновава и вписва промяната на състоянието, налагаща хирургично лечение, в тези случаи се заплаща само хирургичното лечение.

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „Клинична хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването” (ИЗ).

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) - подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Консервативно лечение в лицевата област се прилага когато за лечението на органите на устата и съхраняване на структурите на лицето не са необходими операции от какъвто и да е характер. Основните цели при това лечение са възстановяването на функцията на увредения орган чрез медикаменти. То се прилага в случаите, когато няма дефицит на местни тъкани, при закрити травми, при заболявания на лицевите нерви, при прояви на общи заболявания в устната кухина, или при болести, специфични за устната кухина, но не водещи до получаването на тъканни дефекти.

Лечението на някои от тези заболявания на лицето може да налага използуването на комбинация от консервативно и хирургично лечение.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE