Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-225.pdf

КП № 225 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Минимален болничен престой - 4 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТАЛНО СЪДЪРЖИМО

*16.51 ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ СТРУКТУРИ

радикална орбитомаксилектомия

Екзентерация на орбита

Евисцерация на орбита

42536-00 Екзентерация на орбита

42536-04 Екзентерация на орбита с отстраняване на прилежащите структури

*16.52 ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА С ТЕРАПЕВТИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОРБИТАЛНА КОСТ

42536-05 Екзентерация на орбита с терапевтично отстраняване на орбитална кост

*16.59 ДРУГА ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА

евисцерация на орбита БДУ

ексентерация на орбита с трансплантация на темпорален мускул

42536-01 Екзентерация на орбита с кожен графт

Изключва: такава с трансплантация на темпорален мускул (42536-03 [225])

42536-02 Екзентерация на орбита с трансплантация на темпорален мускул

Изключва: тази с кожен графт (42536-03 [225])

42536-03 Екзентерация на орбита с кожен графт и трансплантация на темпорален мускул

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОРБИТА И ОЧНА ЯБЪЛКА

*16.92 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ОРБИТА

Изключва:

биопсия на орбита - 16.23

Орбитотомия с биопсия или ексцизия

42542-00 Експлоративна орбитотомия, преден аспект, с ексцизия на лезия

Орбитотомия

42533-01 Експлоративна орбитотомия

Други ексцизионни процедури на орбита

42573-00 Ексцизия на периорбитален дермоид, напред към орбиталната преграда

42574-00 Ексцизия на орбитален дермоид, назад към орбиталната преграда

*16.98 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОРБИТА

Други процедури на орбита

90083-00 Други процедури на орбита

224 Орбитотомия с биопсия или ексцизия

Не включва: отстраняване и замяна на кост (виж блок [227])

42542-00 Експлоративна орбитотомия, преден аспект, с ексцизия на лезия

42543-00 Експлоративна орбитотомия, ретробулбарен аспект, с ексцизия на лезия

42542-01 Експлоративна орбитотомия, преден аспект с отстраняване на чуждо тяло

Премахване на чуждо тяло от орбита, преден аспект, чрез инцизия

42543-01 Експлоративна орбитотомия, ретробулбарен аспект, с отстраняване на чуждо тяло

Премахване на чуждо тяло от орбита, ретробулбарен аспект, чрез инцизия

42545-01 Орбитотомия за декомпресия на орбита чрез отстраняване на интраорбиталните (перибулбарни) (ретробулбарни) мазнини

Забележка: Извършена при дистироидна очна болест

227 Орбитотомия с отстраняване и подмяна на кост

Декомпресионна орбитотомия с отстраняване и замяна на кост

42530-00 Експлоративна орбитотомия, изискваща отстраняване и подмяна на кост

42530-01 Експлоративна орбитотомия с биопсия, изискваща отстраняване и подмяна на кост

42539-00 Експлоративна орбитотомия с ексцизия на лезия, изискваща отстраняване и подмяна на кост

42539-01 Експлоративна орбитотомия с отстраняване на чуждо тяло, изискваща отстраняване и подмяна на кост

42545-00 Орбитотомия за декомпресия на орбита чрез фенестрация на  2 стени

Включва: отстраняване и подмяна на кост

Забележка: Извършена при дистироидна очна болест

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА НОСА-

Изключва:

биопсия на нос - 21.22

назална фистулектомия - 21.82

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА-

*21.83 ТОТАЛНА НОСНА РЕКОНСТРУКЦИЯ

с ламбо от ръка

с ламбо от чело

Ринопластика

Включва: турбинектомия

Кодирай също когато е направена:

• септопластика (41671-02, 41671-03 [379])

Не включва: увеличаваща ринопластика само с имплант (45051-01 [1682])

смесен графт на нос (45656-00 [1669])

ревизия на ринопластика (45650-00 [1687])

кожно:

• ламбо на нос (45206-01 [1651], 45221-01, 45224-01 [1653], 45230 [1653] и [1654],

45227-00, 45233, 45236-00 [1654])

• графт на нос (45400-01 [1641], 45400-00 [1642], 45448-01 [1645], 45445-00 [1647],

45451-01 [1649])

45638-00 Тотална ринопластика

Корекция на хрущял и костен свод

Ринопластика БДУ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЕЗИК

*25.3 ПЪЛНА ГЛОСЕКТОМИЯ

*25.4 РАДИКАЛНА ГЛОСЕКТОМИЯ

Ексцизионни процедури на език

41779-01 Тотална ексцизия на език

Тотална глосектомия

Изключва: такава с частична фарингектомия (41785-01 [420])

25.4 РАДИКАЛНА ГЛОСЕКТОМИЯ

41779-01 Тотална ексцизия на език

Тотална глосектомия

Изключва: такава с частична фарингектомия (41785-01 [420])

СИАЛОАДЕНЕКТОМИЯ

*26.32 ПЪЛНА СИАЛОАДЕНЕКТОМИЯ

ексцизия на блок на лезия на слюнчена жлеза

радикална сиалоаденектомия

Ексцизионни процедури на слюнчена жлеза или канал

30247-00 Тотална екстирпация на паротидната жлеза

Тотална паротидектомия

30250-00 Тотална екстирпация на паротидната жлеза със запазване на лицевия нерв

Тотална паротидектомия със запазване на лицевия нерв

90138-00 Ексцизия на лезия на слюнчена жлеза

30259-00 Ексцизия на подезична жлеза

30256-00 Ексцизия на подчелюстна жлеза

ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИИ ИЛИ ТЪКАНИ НА ТВЪРДОТО НЕБЦЕ

*27.49 ДРУГИ ЕКСЦИЗИИ НА УСТАТА - ПОД НА УСТНА КУХИНА ПРИ МАЛИГНЕНИ ПРОЦЕСИ

Изключва:

биопсия на уста БДУ - 27.24

ексцизия на лезия на:

небце - 27.31-27.32

език - 25.1

увула - 27.72

фистулектомия в устата - 27.53

френулектомия на:

устна - 27.41

език - 25.92

Ексцизия на лезия на уста или небце

30275-00 Радикална ексцизия на интраорална лезия (При малигнени процеси на устната кухина)

Включва: резекция на:

• лимфен възел (и)

• мандибула

Ексцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки

31340-00 Ексцизия на мускул,кост или хрущял,ангажирани с лезия на кожата

Кодирай първо:

• ексцизия на кожна лезия (31205, 31230, 31235 [1620])

Процедури за изследване на фаринкс

31412-00 Ексцизия на рецидивираща или персистираща парафарингеална лезия с цервикален достъп

РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА

ангиектомия с анастомоза

ексцизия със смяна на:

аневризма (артериовенозна) с анастомоза

кръвоносен съд (лезия) с анастомоза

*38.32 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА - ДРУГИ СЪДОВЕ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА

каротидна артерия (обща) (външна) (вътрешна)

югуларна вена (външна) (вътрешна)

Възстановяване на артерия чрез анастомоза

33827-00 Възстановяване на каротидна артерия чрез директна анастомоза

32766-00 Възстановяване на друга артерия чрез директна анастомоза

Възстановяване на вена с анастомоза

33827-01 Възстановяване на югуларна вена чрез директна анастомоза

32766-01 Възстановяване на друга вена чрез директна анастомоза

76.2 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ЛИЦЕВА КОСТ

Други ексцизионни процедури върху кост на други мускулно-скелетни точки

30241-00 Ексцизия на костна лезия, некласифицирана другаде

Ексцизия на доброкачествено костно новообразувание БДУ

Не включва: такава с анатомично специфичен алографт (50230-00 [1563])

90572-00 Остектомия, некласифицирана другаде

Ексцизия на кост БДУ

Не включва: такава на кост, включена в кожна лезия (31340-00 [1566])

ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ НА ЛИЦЕВА КОСТ

*76.31 ЧАСТИЧНА МАНДИБУЛЕКТОМИЯ

Хемимандибулектомия

Резекция на мандибула

45605-00 Частична резекция на мандибула

Сегментна резекция на мандибула

52120-00 Частична резекция на мандибула с кондилектомия

Хемимандибулектомия с кондилектомия

Сегментна резекция на мандибула с кондилектомия

45602-00 Субтотална резекция на мандибула

45755-00 Темпоромандибуларна менисцектомия

Изключва: такава с:

• експлорация на темперомандибуларна става (45869-00, 45871-00, 45873-00 [1362])

• ламбо или графт (45873-00 [1362])

45611-00 Мандибуларна кондилектомия

Изключва: такава с мандибуларна резекция:

• частична (52120-00 [1699])

• тотална (45599-00 [1699])

Изключва:

такава, свързана с темпоромандибуларна артропластика - 76.5

*76.39 ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ НА ДРУГА ЛИЦЕВА КОСТ

хемимаксилектомия (с костен трансплантат или протеза)

Други ексцизионни процедури върху кост на други мускулно-скелетни точки

50203-00 Маргинална ексцизия на лезия на кост

30241-00 Ексцизия на лезия на костите некласифицирана другаде

Ексцизия на доброкачествен костен тумор БДУ

50230-00 Резекция на лезия на кост с анатомичен специфичен алографт

ЕКСЦИЗИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

*76.41 ТОТАЛНА МАНДИБУЛЕКТОМИЯ С ЕДНОВРЕМЕННА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Реконструкция на мандибула

45608-03 Тотална реконструкция на мандибула

*76.42 ДРУГА ТОТАЛНА МАНДИБУЛЕКТОМИЯ

Резекция на мандибула

45599-00 Тотална резекция на двете страни на долната челюст

Включва: кондилектомия

*76.43 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАНДИБУЛА

Изключва:

гениопластика - 76.67-76.68

такава при едновременна тотална мандибулектомия - 76.41

Реконструкция на мандибула

45608-00 Реконструкция на мандибуларния кондил

45608-01 Частична реконструкция на мандибула

Хемимандибуларна реконструкция

Сегментна реконструкция на мандибула

45608-02 Субтотална реконструкция на мандибула

45608-03 Тотална реконструкция на мандибула

45608-04 Реконструкция на мандибула чрез костна дистракция

Остеосинтеза на мандибуларна дистракция

45791-00 Изграждане на липсващ кондил и възходящ клон

Забележка: Извършена за хемифациална микросомия

Кодирай също когато е направена:

• набавяне на кост за графт (47726-00 [1563])

*76.44 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ НА ДРУГА ЛИЦЕВА КОСТ С ЕДНОВРЕМЕННА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Други ексцизионни процедури върху кост на други мускулно-скелетни точки

50230-00 Резекция на лезия на кост с анатомичен специфичен алографт

*76.45 ДРУГА ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ НА ДРУГА ЛИЦЕВА КОСТ - МАКСИЛА

Резекция на максила

45605-01 Частична резекция на максила

Хемимаксилектомия

Сегметна резекция на максила

45602-01 Субтотална резекция на максила

45596-00 Тотална резекция на 1 максила

Включва: резекция на орбиталния под

45597-00 Тотална резекция на двете максили

Включва: резекция на орбиталния под

Резекция на друга лицева кост

Включва: маларна кост

назална кост

резекция на околни меки тъкани

зигоматична кост

Кодирай също когато е направена:

• зигоматична реконструкция (90683-00 [1715])

Не включва: резекция на:

• мандибула (45599-00, 45602-00, 45605-00, 45611-00 [1699])

• максила (45596-00, 45597-00, 45602-01, 45605-01 [1700])

90678-00 Частична резекция на друга фациална кост, некласифицирана другаде

90678-01 Субтотална резекция на друга фациална кост, некласифицирана другаде

90678-02 Тотална резекция на друга фациална кост, некласифицирана другаде

*76.46 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДРУГА ЛИЦЕВА КОСТ

Изключва:

такава при едновременна тотална остектомия - 76.44

Реконструкция на други черепни и лицеви кости

90684-00 Друга реконструкция на фациална кост

Реконструкция на максила

Реконсктруктивна остеопластика на максила

Кодирай също когато е направена:

• ламбо (виж блокове [1671] и [1674])

52122-00 Частична реконструкция на максила

Сегментна реконструкция на максила

52122-01 Субтотална реконструкция на максила

52122-02 Тотална реконструкция на 1 максила

52122-03 Тотална реконструкция на двете максили

Резекция на друга лицева кост

Реконсктруктивна остеопластика на зигоматична кост

90683-00 Реконструкция на зигоматична кост

Изключва: такова за корекция на Treacher Collins синдром (45773-00 [1711])

такава с:

• реконструкция на гленоидална ямка, зигоматична дъга и темпорална кост (45788-00 [1717])

• премахване на лезия включваща средната черепна и инфратемпорална ямка ([17])

Реконструкция на орбитална кухина

Включва: орбитална основа

орбитална стена

редукция на пролабирало или заклещено орбитално съдържание

Не включва: корекция на:

• хипертелоризъм (45767, 45770-00 [1711])

• орбитална дистопия (45776-00, 45779-00 [1711])

• синдром наTreacher Collins (45773-00 [1711])

преместване напред на лицева кост (45782, 45785 [1710])

45590-00 Реконструкция на орбитална кухина

90082-00 Друго възстановяване на орбита

45590-01 Реконструкция на орбитална кухина с имплант

Включва: алопластичен }

силастичен } имплант (пач)

синтетичен (изкуствен) }

45593-00 Реконструкция на орбитална кухина с хрущялен графт

45593-01 Реконструкция на орбитална кухина с имплант и хрущялен графт

Включва: алопластичен }

силиконов } имплант (пач)

синтетичен (изкуствен) }

45593-02 Реконструкция на орбитална кухина с костен графт

45593-03 Реконструкция на орбитална кухина с имплант и костен графт

Включва: алопластичен }

силастичен } имплант (пач)

Корекция на черепна деформация

45767-01 Интракраниална корекция на хипертелоризъм с Le Fort III остеотомия

Фасциално разделяне на две

45770-00 Субкраниална корекция на хипертелоризъм

Екстракраниална корекция на хипертелоризъм

Тотална репозиции на орбита за хипертелоризъм, субкраниална или екстракраниална

Гениопластика

45761-00 Редукционна гениопластика

Редукция на брадичка

45761-01 Уголемяваща гениопластика

Увеличаване на брадичка, включващо меки тъкани и кост

Гениопластика БДУ

Ментопластика БДУ

Включва: костен графт

Не включва: увеличаване на брадичка включващо само меки тъкани (45051-00 [1682])

Остеотомия или остектомия на зигома

Остеопластика чрез остеотомия на зигоматична кост

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• доставяне на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: реконструктивна остеопластика на зигоматична кост (90683-00 [1715])

такава с корекция на орбитална дистопия (45776-00, 45779-00 [1711])

такава с вътрешна фиксация (90680 [1704])

90679-00 Остеотомия на зигоматична кост, едностранна

90679-01 Остеотомия на зигоматична кост, двустранна

90679-02 Остектомия на зигоматична кост, едностранна

90679-03 Остектомия на зигоматична кост, двустранна

Остеотомия или остектомия на зигоматична кост с вътрешна фиксация

Остеопластика чрез остеотомия или остектомия на зигоматична кост чрез вътрешна фиксация

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• доставяне на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: такава с корекция на орбитална дистопия (45776-00, 45779-00 [1711])

90680-00 Остеотомия на зигоматична кост с вътрешна фиксация, едностранна

90680-01 Остеотомия на зигоматична кост с вътрешна фиксация, двустранна

90680-02 Остектомия на зигоматична кост с вътрешна фиксация, едностранна

90680-03 Остектомия на зигоматична кост с вътрешна фиксация, двустранна

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И ОРТОГНАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ

*76.69 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВА КОСТ-

остеопластика на лицева кост БДУ

Друго възстановяване на череп и лицева кост

90681-00 Друго възстановяване на лицева кост

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставяне на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: сложни комбинации от остеотомия/остектомия върху долна или горна челюст (45731, 45735-00, 45741-00, 45747-00 [1707])

множество (повече от две) процедури на:

• мандибула (45731-00 [1707])

• максила (45731-01 [1707])

такава с вътрешна фиксация (45723, 45729 [1706])

45720-00 Остеотомия на мандибула, едностранно

45726-00 Остеотомия на мандибула, двустранно

45720-01 Остеотомия на максила, едностранно

45726-01 Остеотомия на максила, двустранно

Le Fort I остеотомия

45720-02 Остектомия на мандибула, едностранно

45726-02 Остектомия на мандибула, двустранно

45720-03 Остектомия на максила, едностранно

45726-03 Остектомия на максила, двустранно

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила с вътрешна фиксация

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия с вътрешна фиксация

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставяне на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: сложни комбинации от остеотомия/остектомия върху долна или горна челюст (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])

множество (повече от две) процедури на:

• мандибула (45732-00 [1708])

• максила (45732-01 [1708])

45723-00 Остеотомия на мандибула с вътрешна фиксация, едностранно

45729-00 Остеотомия на мандибула с вътрешна фиксация, двустранна

45723-01 Остеотомия на максила с вътрешна фиксация, едностранно

45729-01 Остеотомия на максила с вътрешна фиксация, двустранна

Le Fort I остеотомия с вътрешна фиксация

45723-02 Остектомия на мандибула с вътрешна фиксация, едностранно

45729-02 Остектомия на мандибула с вътрешна фиксация, двустранна

45723-03 Остектомия на максила с вътрешна фиксация, едностранно

45729-03 Остектомия на максила с вътрешна фиксация, двустранна

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила, комбинирани процедури

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия, комбинирани процедури

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Забележка: Този блок включва множество остеотомии или множество остектомии или комбинация от процедури на мандибула и максила или двете кости

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: среднолицеви остеотомии (45753-00 [1709])

такава с вътрешна фиксация (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])

45731-00 Остеотомии или остектомии на мандибула, ≤ 3 процедури

45731-01 Остеотомии или остектомии на максила, ≤ 3 процедури

45735-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 4 процедури

45741-00 Остеотомии или остектомии, на мандибулата и максилата, 5 процедури

45747-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила ≥ 6 процедури

Среднолицеви остеотомии

3 или повече среднолицеви остеотомии (остеопластики)

Le Fort II }

Le Fort III } остеотомия (остеопластика)

Модифицирана Le Fort III (маларно-максиларна) (назомаларна) }

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

45753-00 Среднолицеви остеотомии

45754-00 Среднолицеви остеотомии с вътрешна фиксация

Преместване напред на челна кост

Фронтално костно преоформяне чрез остеотомия и преместване напред

Не включва: това с хирургия на темпопариетална или окципитална област (45785-03 [1717])

45782-00 Преместване напред на челна кост, едностранно

45782-01 Преместване напред на челна кост с частично преместване на орбита, едностранно

45782-02 Преместване напред на челна кост с тотално преместване на орбита, едностранно

45785-00 Преместване напред на челна кост, двустранно

45785-01 Фронтално преместване напред с частично преместване на орбита, двустранно

45785-02 Фронтално преместване напред с тотално преместване на орбита, двустранно

о

Корекция на черепна деформация

Включва: костен графт

Не включва: преместване напред на челна кост (45782, 45785 [1710])

процедури за краниостеноза (40115-00, 40118-00 [1718])

реконструкция на гленоидална ямка, зигоматична дъга и темпорална кост (45788-00 [1717])

реконструкция на орбитална кухина (45590, 45593 [1716])

тотална реконструкция на черепен свод (45785-03 [1717])

45773-00 Периорбитална корекция на Treacher Collins синдром

Двустранна реконструкция на латерални и долни части на орбита

Включва: костно ламбо от черепния свод

ребро и/или илиачен костен графт

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И СТАВИ

*76.91 КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КЪМ ЛИЦЕВА КОСТ

автогенен трансплантат към лицева кост

трансплантат от костна банка към лицева кост

хетерогенен трансплантат към лицева кост

Други ексцизионни процедури върху кост на други мускулно-скелетни точки

47726-00 Използване на кост за графт чрез отделен разрез

Изключва: тези от същата инцизия - пропусни кода

тези с ринопластика (45644-01, 45644-02 [1679])

47732-00 Използване васкуларизирана част от кост за графт

Изключва: тези от същата инцизия - пропусни кода

48239-00 Костен графт, некласифициран другаде

Кодирай също когато е направена:

• набавяне на кост за присадка чрез отделна инцизия (47726-00 [1563])

48242-00 Костен графт с вътрешна фиксация, некласифициран другаде

Кодирай също когато е направена:

• набавяне на кост за присадка чрез отделна инцизия (47726-00 [1563])

50206-01 Маргинална ексцизия на лезия на кост с автографт на дефекта

50206-02 Маргинална ексцизия на лезия на кост с алографт на дефекта

50206-03 Маргинална ексцизия на лезия на кост с циментиране на дефекта

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

пенис - 64.43-64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61-70.62

*86.72 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ

86.73 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО КЪМ РЪКА

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

*86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО

прикрепване чрез:

удължено ламбо

ротиране на ламбо

двойно краче на ламбо

плъзгане на ламбо

стволов трансплантат

трансплантат на краче

Мускулно ламбо

Мускулно ламбо, взето от донорско място в близост до дефекта и трансферирано към реципиентно място, със собствено кръвоснабдяване

Кодирай също когато е направена:

• кожен графт към реципиентно място (виж Индекс: Графт, кожа, по локализация или по вид)

Не включва: мускулно ламбо:

• свободно (виж блок [1674])

• остров (виж блок [1673])

миокутанно ламбо:

• свободно (виж блок [1674])

• остров (виж блок [1673])

• БДУ (виж блок [1671])

45015-00 Отложено мускулно ламбо

Ламбо, частично повдигнато на донорското място, с отложен трансфер за по-късен оперативен епизод, за подобряване на кръвоснабдяването на ламбото

45009-01 Мускулно ламбо

Островно ламбо

Ламбо, използващо трансферирана тъкан, напълно отделена от околните тъкани и основата, с изключение на краче, съдържащо артерии и вени. Тъканта е тунелирана под кожата и прехвърлена на реципиентното място (с краче оставащо под кожата и прикрепено към донорското място)

Включва: фасциокутанно

фасциомиокутанно }

мускулно } островно ламбо

миокутанно }

Не включва: свободно ламбо (виж блок [1674])

това при реконструкция на гърда (45530-02 [1756])

45563-00 Островно ламбо на съдово краче

Неинервирано островно ламбо

Не включва: такава за транспозиция пръст на ръка (46507-00 [1467])

45563-01 Островно ламбо на нервно-съдово краче

Инервирано островно ламбо

Не включва: такава към ръка за пулпарна инервация (46504-00 [1467])

Реконструкция на устна или уста

Не включва: реконструкция на заешка устна (45701-00, 45704-00 [1689])

45671-00 Реконструкция на устна с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на устна, първи етап

Estlander ламбо

Gillies ветрилообразно ламбо

Karapandzic ламбо

McGregor ламбо

Модифицирано Gillies ламбо

45674-00 Реконструкция на устна с ламбо, втори етап

Разделяне по Abbe ламбо на устна

52324-00 Реконструкция на уста с директно ламбо от език, единствен или първи етап

52327-00 Реконструкция на уста с директно ламбо от език, втори етап

*

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН-

*86.81 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Контурна реконструкция

45051-00 Реконструкция на контурите на лицето с имплант

Аугментационна ринопластика с имплант

Аугментация на брадичка включваща меките тъкани с имплант

Изключва: аугментационна ринопластика с графт (45641, 45644 [1679])

аугментация на брадичка с костен графт (45761-00 [1702])

45051-01 Друга реконструкция на контурите с имплант

Мускулна аугментация (контролна) с имплант

Изключва: такава за ринопластика (45641, 45644 [1679])

Контурно възстановяване

Не включва: при ринопластика (45641, 45644 [1679])

45647-00 Възстановяване на лицев контур с използване на костен графт

45647-01 Възстановяване на лицев контур с използване на хрущялен графт

45647-02 Възстановяване на лицев контур с използване на костен и хрущялен графт

Графт на други мускулно-скелетни точки

90583-00 Сухожилен графт, некласифициран другаде

90583-01 Мускулен графт, некласифициран другаде

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 21.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в “История на заболяването” (ИЗ).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност "Лицево-челюстна хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Ушно-носни-гърлени болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ушно- носни -гърлени болести"; от обхвата на медицинската специалност "Пластично-възстановителна и естетична хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" (за кодове процедури по МКБ-9 КМ: 16.51; 21.83; 38.32; 76.44; 86.74; 76.91; 86.72; 86.73; 86.81).

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по лицево-челюстна хирургия

или

Клиника по пластично-възстановителна хирургия

или

Клиника/отделение по УНГ

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КТ/МРТ

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология

3. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените изделия

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• в клиника/отделение по ЛЧХ - двама лекари със специалност по лицево-челюстна хирургия

или

в клиника/отделение по ПВЕХ - трима лекари със специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия

или

• в клиника/отделение по УНГ - двама лекари с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести",

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по клинична патология.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• в клиника/отделение по ЛЧХ - двама лекари със специалност по лицево-челюстна хирургия

или

• в клиника/отделение по ПВЕХ - трима лекари със специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия

или

• в клиника/отделение по УНГ - двама лекари с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести",

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по детски болести;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по образна диагностика.

Специалисти по пластично-възстановителна хирургия могат да изпълняват само следните процедури с кодове: *16.51; *21.83; *38.32; *76.44; *86.74; *76.91; *86.72; *86.73; *86.81.

Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „Клинична хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.

При анамнеза от страна на пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Диагностика и лечение за пациенти с:

1. туморни процеси на меките тъкани на лицето, лицевите и челюстните кости, устните, ус

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE