Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-222.pdf

КП № 222 СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК

Минимален болничен престой - 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ/АКМП

*79.11 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, ХУМЕРУС, КЛАВИКУЛА

1401 Наместване фрактура на ключица или рамо

47462-01 Затворено наместване фрактура на ключица с вътрешна фиксация

1413 Затворено наместване фрактура на хумерус или лакът

47426-01 Затворено наместване фрактура на проксимален хумерус с вътрешна фиксация

47451-00 Затворено наместване фрактура на шафта на хумерус с вътрешна фиксация

Включва: интрамедуларна фиксация

*79.12 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, РАДИУС И УЛНА

1427 Затворено наместване фрактура на радиус

47405-01 Затворено наместване фрактура на радиална глава или шийка с вътрешна фиксация

47381-00 Затворено наместване фрактура на шафт на радиус

Не включва: такава с:

• луксация (47385-00, 47385-02 [1427])

• улна (47390-00, 47390-01 [1431])

47381-02 Затворено наместване фрактура на шафта на радиус с вътрешна фиксация

Не включва: такава с:

• луксация (47385-00, 47385-02 [1427])

• улна (47390-00, 47390-01 [1431])

47385-02 Затворено наместване фрактура на шафта на радиус с луксация и вътрешна фиксация

Включва: луксация на:

• дистална радио-улнарна }

• проксимална радиохумерална } става

47363-02 Затворено наместване на фрактура на дистален радиус с вътрешна фиксация

Включва: { Barton

фрактури на { Colles

{ Smith

1428 Затворено наместване фрактура на улна или олекранон

47396-01 Затворено наместване фрактура на олекранон с вътрешна фиксация

47381-03 Затворено наместване фрактура на шафт на улна с вътрешна фиксация

Не включва: такава с:

• луксация (47385 [1428])

• радиус (47390 [1431])

47385-03 Затворено наместване фрактура на шафт на улна с луксация и вътрешна фиксация

Включва: луксация на:

• дистална радио-улнарна }

• проксимална радиохумерална } става

47363-03 Затворено наместване фрактура на дистална улна с вътрешна фиксация

*79.32 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ,РАДИУС И УЛНА

1429 Отворено наместване фрактура на радиус

47408-01 Отворено наместване фрактура на радиална глава или шийка с вътрешна фиксация

47384-02 Отворено наместване фрактура на шафт на радиус с вътрешна фиксация

Не включва: такава с:

• луксация (47386-00, 47386-01 [1432])

• улна (47393-00, 47393-01 [1431])

47366-02 Отворено наместване фрактура на дистален радиус с вътрешна фиксация

1430 Отворено наместване фрактура на улна или олекранон

47399-01 Отворено наместване фрактура на олекранон с вътрешна фиксация

47402-01 Отворено наместване фрактура на олекранон с частична остектомия на фрагмент от олекранон и вътрешна фиксация

Включва: реимплантация на сухожилие

47384-03 Отворено наместване фрактура на шафт на улна с вътрешна фиксация

47366-03 Отворено наместване фрактура на дистална улна с вътрешна фиксация

1431 Наместване фрактура на шафт на радиус и улна

47393-01 Отворено наместване фрактура на шафт на радиус и улна с вътрешна фиксация

СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ

*77.01 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

1400 Друга ексцизия на рамо

90603-06 Секвестректомия на клавикула

Включва: антибиотична тампонада

пробиване на кост

Кодирай също когато е направена:

• костен графт (48239-00, 48242-00 [1569])

• вътрешна фиксация (47921-00 [1554])

90603-07 Секвестректомия на скапула

Включва: антибиотична тампонада

пробиване на кост

Кодирай също когато е направена:

• костен графт (48239-00, 48242-00 [1569])

• вътрешна фиксация (47921-00 [1554])

*77.02 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ, ХУМЕРУС

1412 Други ексцизионни процедури на лакът

90603-08 Секвестректомия на хумерус

Включва: антибиотична тампонада

пробиване на кост

Кодирай също когато е направена:

• костен графт (виж блок [1417])

• вътрешна фиксация (47921-00 [1554])

*77.82 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ, ХУМЕРУС

48412-01 Остектомия на хумерус

*77.62 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ХУМЕРУС

46415-01 Локална ексцизия на лезия или тъкан на хумерус

*78.52 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА , ХУМЕРУС

46920-00 Вътрешна фиксация на хумерус без наместване на фрактура

*80.42 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ, ЛАКЪТ

49119-01 Освобождаване на ставна капсула, лигамент или хрущял на лакът

СИНОВЕКТОМИЯ

пълна или частична резекция на синовиална мембрана

Изключва:

ексцизия на киста на Baker - 83.39

*80.73 СИНОВЕКТОМИЯ, КИТКА

1445 Синовектомия на става на ръка

46336-00 Синовектомия на интерфалангеална става на ръка

46336-01 Синовектомия на метакарпална става

46342-01 Синовектомия на карпометакарпална става

ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ

реоперация на предходна остеотомия

Изключва:

аспирация на костен мозък - 41.31,41.91

отстраняване на вътрешно фиксиращо устройство - 78.60-78.69

*77.14 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ

КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ

Изключва:

такава при халукс валгус - 77.51

*77.24 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ

ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ

остеоартротомия

Изключва:

клавикулотомия на плод - 73.8

ламинотомия или инцизия на прешлен - 03.01-03.09

пубиотомия за подпомагане на раждане - 73.94

инцидентна стернотомия в хода на торакална операция - не кодирай!

*77.34 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ

1443 Инцизионни процедури на китка

Не включва: инцизия на сухожилна обвивка на китка (46363-00 [1440])

48406-13 Остеотомия на карпална кост

46412-00 Разделяне на карпални и метакарпални кости

*77.19 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ, ФАЛАНГИ НА РЪКА

46413-00 Инцизия на фаланги на ръка без разделяне

*77.29 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, ФАЛАНГИ НА РЪКА

46413-01 Клиновидна остеотомия на фаланги на ръка

*77.39 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, ФАЛАНГИ НА РЪКА

46412-01 Разделяне на фаланги на ръка

*80.13 ДРУГА АРТРОТОМИЯ, КИТКА

49212-00 Артротомия на китка

Отстраняване на свободно или чуждо тяло от китка

1441 Инцизионни процедури върху кост на ръка

46396-01 Остеотомия на метакарпална кост

*77.40 БИОПСИЯ НА КОСТ - НЕУТОЧНЕНО МЯСТО

1560 Биопсия на други мускулно-скелетни точки

50200-00 Биопсия на кост, некласифицирана другаде

*77.41 БИОПСИЯ НА СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА И ГРЪДЕН КОШ (РЕБРА, СТЕРНУМ)

1396 Биопсия на рамо

48946-00 Биопсия на скапула и/или клавикула

*77.42 БИОПСИЯ НА ХУМЕРУС

48944-00 Биопсия на хумерус

*77.43 БИОПСИЯ НА РАДИУС И УЛНА

1426 Ексцизионни процедури на предмишница

46921-00 Биопсия на радиус и улна

*77.63 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА РАДИУС И УЛНА

46415-02 Локална ексцизия на лезия или тъкан на радиус и/или улна

*77.03 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ, РАДИУС И УЛНА

90603-09 Секвестректомия на радиус

Включва: антибиотична тампонада

пробиване на кост

Кодирай също когато е направена:

• костен графт (виж блок [1435])

• вътрешна фиксация (47921-00 [1554])

*77.83 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ, РАДИУС И УЛНА

48406-03 Остектомия на радиус

46342-00 Синовектомия на дистална радио-улнарна става

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ

Изключва:

биопсия на кост - 77.40-77.49

дебридмен при комплицирана фрактура - 79.60-79.69

*77.61 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ НА СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

1400 Друга ексцизия на рамо

46415-00 Локална ексцизия на лезия или тъкан на скапула и клавикула

ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ

кондилектомия

Изключва:

ампутация - 84.00-84.19, 84.91

артректомия - 80.90-80.99

ексцизия на костни краища, свързана с:

артродеза - 81.00-81.29

артропластика - 81.51-81.59, 81.71-81.81, 81.84

ексцизия на хрущял - 80.5-80.6, 80.80-80.99

ексцизия на главата на фемура с едновременна смяна - 81.51-81.53

хемиламинектомия - 03.01-03.09

ламинектомия - 03.01-03.09

остеотомия за халукс валгус - 77.51-77.59

частична ампутация на:

пръст - 84.01

палец - 84.02

пръст на крак - 84.11

инцидентна резекция на ребра при гръдна операция - не кодирай !

остектомия по време на друга операция - не кодирай !

*77.81 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ , СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

1398 Остектомия на клавикула или скапула

48406-08 Остектомия на клавикула

Клавикулектомия

48406-09 Остектомия на скапула

Скапулектомия

48406-17 Частична остектомия на скапула

48409-17 Частична остектомия на клавикула

ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ

Изключва:

ампутация на крайник - 84.00-84.19, 84.91

такава, по време на друга операция - не кодирай!

*77.94 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ

1451 Други ексцизионни процедури на китка

48406-14 Остектомия на карпална кост

*77.99 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ, ФАЛАНГИ НА РЪКАТА

1449 Други ексцизионни процедури върху кост на ръка

46396-02 Остектомия на пръст на ръка

ДРУГА ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАН

*82.83 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МАКРОДАКТИЛИЯ

46510-00 Намаляване на макродактилия

КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

кост:

трансплантат от банка

трансплантат (автогенен) (хетерогенен)

такава при дебридмен на мястото за костен трансплантат (отстраняване на склеротични, фиброзни или некротични кост или тъкан)

трансплантация на кост

кодирай също всяка резекция на кост за трансплантат - 77.70-77.79

Изключва:

такава за удължаване на кост - 78.30-78.39

*78.04 КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ

1461 Костен графт на китка, метакарпус или фаланга на ръка

Включва: доставка на графт през същата инцизия

Кодирай също когато е направена:

• доставяне на графт през отделна инцизия (47726-00 [1563])

48230-00 Костен графт към скафоид

46402-00 Костен графт на метакарпална кост

*78.09 КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ФАЛАНГИ НА РЪКАТА

46402-01 Костен графт на фаланга на ръка

ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО

минификсатор с вкарване на щифтове/телове/винтове в кост

Изключва:

друга имобилизация, налягане или обработка на рана - 93.51-93.59

*78.12 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО, ХУМЕРУС

1409 Други процедури за прилагане, поставяне или премахване върху хумерус или лакът

46418-00 Прилагане на външно фиксиращо устройство на хумерус

*78.62 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ , ХУМЕРУС

46422-00 Отстраняване на имплантиран уред от хумерус

*78.92 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ , ХУМЕРУС

46424-01 Поставяне на костен растежен стимулатор на хумерус

*78.13 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО , РАДИУС И УЛНА

1422 Други процедури за прилагане, поставяне или премахване върху радиус или улна

46418-01 Прилагане на външно фиксиращо устройство на радиус или улна

*78.63 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ , РАДИУС И УЛНА

46422-02 Отстраняване на имплантиран уред от радиус и/или улна

*78.93 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ, РАДИУС И УЛНА

46424-02 Поставяне на костен растежен стимулатор на радиус и/или улна

СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ

епифизарни скоби

отворена епифизиодеза

перкутанна епифизоидеза

резекция/остеотомия

*78.20 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ, НЕУТОЧНЕНО МЯСТО

1578 Реконструкция на крайник

46419-00 Скъсяваща крайника операция, некласифицирана другаде

*78.22 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ, ХУМЕРУС

1418 Други възстановителни процедури на раменна кост или лакът

46419-01 Скъсяваща крайника операция на хумерус

*78.72 ОСТЕОКЛАЗИЯ НА ХУМЕРУС

46421-00 Остеоклазия на хумерус

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА

наместване с или без вътрешна фиксация

*79.41 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, ХУМЕРУС

46407-02 Закрито наместване на отделена епифиза на хумерус

*78.23 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ, РАДИУС И УЛНА

1436 Други възстановителни процедури на предмишница

46419-03 Скъсяваща крайника операция на радиус и улна

*83.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА

шев на бурса

90593-01 Други процедури върху мускул, сухожилие, фасция или бурса, некласифицирани другаде

УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ

костен трансплантат с или без вътрешно фиксиращо устройство или остеотомия

дистракционна техника с или без кортикотомия/остеотомия

кодирай също всяко прилагане на външно фиксиращо устройство - 78.10-78.19

*78.34 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ , КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ

*78.39 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ , ФАЛАНГИ НА РЪКАТА

1469 Реконструктивни процедури на ръка

46419-06 Удължаваща крайника операция на фаланги на ръката

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ

Изключва:

пластична операция на мускул, сухожилие и фасция, свързана с артропластика

*83.83 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУХОЖИЛЕН СКРИПЕЦ

1576 Други реконструктивни процедури на други мускулно-скелетни точки

46406-05 Възстановяване на сухожилен скрипец

ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ

други операции на кост НКД

възстановяване при лошо срастнали или несрастнали фрактури НКД

Изключва:

прилагане на външно фиксиращо устройство - 78.10-78.19

удължаващи крайника процедури - 78.30-78.39

скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29

остеотомия - 77.3

реконструкция на палец - 82.61-82.69

възстановяване на деформиран пектус (гръден кош) - 34.74

възстановяване с костен трансплантат - 78.00-78.09

*78.44 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ

1468 Други възстановителни процедури на китка

90542-00 Друго възстановяване на китка

*81.75 АРТРОПЛАСТИКА НА КАРПАЛНА ИЛИ КАРПОМЕТАКАРПАЛНА СТАВА БЕЗ ИМПЛАНТАНТ

46324-00 Артропластика на карпална кост

Подмяна на карпална кост с използване на съседно сухожилие или други меки тъкани

Резекционна артропластика на карпална кост

Включва: синовиектомия

трансфер или преустройство на сухожилие

*79.53 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ

46395-00 Открито наместване на отделена епифиза на карпални и метакарпални кости

*79.54 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, ФАЛАНГИ НА РЪКА

46395-01 Открито наместване на отделена епифиза на фаланги на ръка

*78.49 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ , ФАЛАНГИ НА РЪКАТА

1470 Реконструктивни процедури на китка

46419-07 Възстановяваща или пластична операция на фаланги на ръката

ОСТЕОКЛАЗИЯ

*78.71 ОСТЕОКЛАЗИЯ НА СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

1404 Други възстановителни процедури на рамо

46922-00 Остеоклазия на скапула или клавикула

*78.73 ОСТЕОКЛАЗИЯ НА РАДИУС И УЛНА

1436 Други възстановителни процедури на предмишница

46421-02 Остеоклазия на радиус и/или улна

ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА

вътрешна фиксация на кост (профилактична)

реинсерция на вътрешно фиксиращо устройство

ревизия на разместено или счупено фиксиращо устройство

Изключва:

артропластика и артродеза - 81.00-81.85

костен трансплантат - 78.00-78.09

скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29

при наместване на фрактури - 79.10-79.19

*78.51 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА , СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

1394 Процедури за прилагане, поставяне или премахване върху рамо

46923-00 Вътрешна фиксация на скапула или клавикула, без наместване на фрактура

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ

външно фиксиращо устройство (инвазивно)

вътрешно фиксиращо устройство

отстраняване на стимулатор на костния растеж (инвазивен)

Изключва:

отстраняване на гипсова превръзка, шина, тракционно устройство (тел на Kirschner) (игла на Steinmann) - 97.88

отстраняване на черепни щипци или хало-тракционно устройство - 02.95

*78.61 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ , СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

46422-01 Отстраняване на имплантиран уред от скапула или клавикула

ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ

поставяне на:

костен стимулатор (електрически) за подпомагане на костно зарастване

остеогенни електроди за стимулиране на костен растеж

тотално имплантирано устройство (инвазивно)

Изключва:

неинвазивен (транскутанен) (повърхностен) стимулатор - 99.86

*78.91 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

46424-00 Поставяне на костен растежен стимулатор на скапула или клавикула

*78.53 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА , РАДИУС И УЛНА

1425 Други инцизионни процедури на предмишница

90543-00 Вътрешна фиксация на радиус и улна без наместване на фрактура

*83.92 ИНСЕРЦИЯ ИЛИ СМЯНА НА СТИМУЛАТОР НА СКЕЛЕТЕН МУСКУЛ

имплантация, инсерция, поставяне или смяна в скелетен мускул на:

електроди

стимулатор

1554 Други процедури за прилагане, поставяне или премахване върху други мускулно-скелетни точки

90561-00 Поставяне или подмяна на скелетно-мускулен стимулатор

*83.93 ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТИМУЛАТОР НА СКЕЛЕТЕН МУСКУЛ

90566-00 Премахване или подмяна на скелетно-мускулен стимулатор

Не включва: такава с подмяна (90561-00 [1554])

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ

*79.21 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА ХУМЕРУС - ФРАКТУРА НА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС

1414 Отворено наместване на фрактура на хумерус или лакът

47429-00 Отворено наместване фрактура на проксимален хумерус

47450-00 Отворено наместване фрактура на шафта на хумерус

47459-00 Отворено наместване фрактура на дистален хумерус

*79.22 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА РАДИУС И УЛНА - ИЗОЛИРАНА ФРАКТУРА НА УЛНА, ИЗОЛИРАНА ФРАКТУРА НА РАДИУС И ФРАКТУРА НА РАДИУС И УЛНА

1429 Отворено наместване фрактура на радиус

47408-00 Отворено наместване фрактура на радиална глава или шийка

47384-00 Отворено наместване фрактура на шафт на радиус

Не включва: такава с:

• луксация (47386-00, 47386-01 [1432])

• улна (47393-00, 47393-01 [1431])

47366-00 Отворено наместване фрактура на дистален радиус

47366-02 Отворено наместване фрактура на дистален радиус с вътрешна фиксация

1430 Отворено наместване фрактура на улна или олекранон

47384-01 Отворено наместване фрактура на шафт на улна

Не включва: такава с:

• луксация (47386-02, 47386-03 [1432])

• радиус (47393 [1431])

1431 Наместване фрактура на шафт на радиус и улна

47393-00 Отворено наместване фрактура на шафт на радиус и улна

*79.33 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ

1455 Отворено наместване фрактура на карпус

47351-01 Отворено наместване фрактура на карпус с вътрешна фиксация

1456 Отворено наместване фрактура на метакарпус на ръка

47342-01 Отворено наместване фрактура на метакарпус с вътрешна фиксация

*79.42 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, РАДИУС И УЛНА

1434 Наместване на отделена епифиза на радиус или улна

Включва: вътрешна фиксация

90541-00 Затворено наместване на отделена епифиза на радиус или улна

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА

наместване с или без вътрешна фиксация

*79.52 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, РАДИУС И УЛНА

90541-01 Отворено наместване на отделена епифиза на радиус или улна

АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА

Включва: циментов уплътнител

*80.04 АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА, ДЛАН И ПРЪСТ

1442 Инцизионни процедури върху става на ръка

46803-00 Артротомия за отстраняване на протеза на длан и пръст

ДРУГА АРТРОТОМИЯ

артростомия

Изключва:

такава за:

артрография - 88.32

артроскопия - 80.20-80.29

инжектиране на лекарства - 81.92

оперативен достъп - не кодирай!

*80.11 ДРУГА АРТРОТОМИЯ, РАМО

1395 Инцизионни процедури на рамо

48912-00 Артротомия на рамо

Включва: изваждане на чуждо тяло

РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ

освобождаване на деформирано стъпало (клубно стъпало) по Goldner

корекция на метатарзус варус по Heyman-Herndon (Strong)

освобождаване на:

срастнала или констриктивна ставна капсула

става

лигамент

Изключва:

симфизиотомия за подпомагане на раждане - 73.94

такова при:

синдром на карпалния тунел - 04.43

синдром на тарзалния тунел - 04.44

*80.41 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ , РАМО

90600-01 Освобождаване на сраствания или контрактура на рамо

Не включва: такава с някоя друга мускулоскелетна процедура на рамо - пропусни кода

*80.12 ДРУГА АРТРОТОМИЯ, ЛАКЪТ

1410 Инцизионни процедури на хумерус или лакът

49100-00 Артротомия на лакът

*80.43 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ, КИТКА

1440 Инцизионни процедури на мускул, сухожилие или фасция на ръка

46381-01 Освобождаване на ставна капсула, лигамент или хрущял на китка

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ НА РЪКА

Изключва:

диагностични процедури на мека тъкан на ръка - 83.21-83.29

*82.91 ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ДЛАНТА

освобождаване на сраствания на фасция, мускул и сухожилие на длан

Изключва:

декомпресия на карпален тунел - 04.43

такава само с разпъване или манипулация - 93.26

90544-00 Освобождаване сраствания на ръка

Освобождаване сраствания на ръка:

• фасция

• мускул

• сухожилие БДУ

Не включва: тенолиза на сухожилие на ръка:

• екстензорно (46450-00 [1440])

• флексорно (46453-00 [1440])

РАЗДЕЛЯНЕ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ НА ДЛАН

*82.12 ФАСЦИОТОМИЯ НА ДЛАН

разделяне на фасция на длан

47981-02 Декомпресивна фасциотомия на ръка

Декомпресивна фасциотомия на интеросално мускулно пространство на ръка

90545-00 Инцизия на мека тъкан на ръка

Отделяне мускули на ръка

Миотомия на ръка

Тенотомия на ръка БДУ

АРТРОДЕЗА НА ДРУГА СТАВА

Включва: артродеза с:

костен трансплантат

външно фиксиращо устройство

ексцизия на костни краища и компресия

*81.26 МЕТАКАРПОКАРПАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА

1460 Артродеза на ръка

46303-00 Артродеза на карпометакарпална става

*81.27 МЕТАКАРПОФАЛАНГЕАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА

46300-01 Артродеза на метакарпофалангиална става

*81.28 ИНТЕРФАЛАНГЕАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА

46300-00 Артродеза на интерфалангеална става на ръка

АРТРОПЛАСТИКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЛАН, КИТКА И ПРЪСТИ

Включва: артропластика на длан и пръсти с:

външна тракция или фиксация

костни трансплантати (чипове) или хрущял

вътрешно фиксиращо устройство или протеза

Изключва:

операции на мускул, сухожилие и фасция на ръка - 82.01-82.99

*81.72 АРТРОПЛАСТИКА НА МЕТАКАРПОФАЛАНГЕАЛНА И ИНТЕРФАЛАНГЕАЛНА СТАВА БЕЗ ИМПЛАНТАНТ

1463 Артропластика на метакарпофалангеална става

46309-01 Артропластика на метакарпофалангеална става, 1 става

*81.93 ШЕВ НА КАПСУЛА ИЛИ ЛИГАМЕНТ НА ГОРЕН КРАЙНИК

Изключва:

такъв, свързан с артропластика - 81.71-81.75, 80.81-81.81, 81.84

1467 Други възстановителни процедури на ръка

46394-00 Шев на капсула или лигамент на длан

*82.54 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА МУСКУЛ НА ДЛАН

46410-03 Повторно прикрепване на мускул на длан

ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ НА ДЛАН

*82.41 ШЕВ НА СУХОЖИЛНО ВЛАГАЛИЩЕ НА ДЛАН

46394-01 Шев на сухожилно влагалище на длан

*82.43 ШЕВ НА ДРУГО СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН

46394-02 Шев на друго сухожилие на длан

*82.55 ДРУГА ПРОМЯНА НА ДЪЛЖИНАТА НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН

46391-02 Промяна на дължината на мускул или сухожилие на длан

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ

Изключва:

реконструкция на мускул или сухожилие, свързана с артропластика

*83.71 УДЪЛЖАВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ

1572 Други възстановителни процедури върху сухожилие на други мускулно-скелетни точки

Не включва: възстановяване на:

• Ахилесово сухожилие (най-голямото сухожилие на глезена) (49718-01 [1542])

• сухожилие на стъпало (49809-01 [1544])

47957-00 Удължаване на сухожилие, некласифицирано другаде

Удължаване на мускул БДУ

Не включва: удължаване на Ахилесово сухожилие (49727-00 [1542])

тези с освобождаване на:

• тазобедрена контрактура (виж блок [1480])

• хиперекстензионна деформация на пръст на крак (50345-00 [1548])

• колянна контрактура (виж блок [1498])

*83.72 СКЪСЯВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ

46406-04 Скъсяване на сухожилие, некласифицирано другаде

Скъсяване на сухожилие БДУ

*83.73 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА СУХОЖИЛИЕ

90584-01 Повторно прикрепване на сухожилие, некласифицирано другаде

*82.53 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН

46394-03 Повторно прикрепване на сухожилие на длан

ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ

*83.61 ШЕВ НА СУХОЖИЛНО ВЛАГАЛИЩЕ

47972-00 Отворена процедура върху сухожилна обвивка, некласифицирана другаде

Изследване }

Инцизия }

Освобождаване } на сухожилна обвивка БДУ

Шев }

Не включва: инцизия или освобождаване на сухожилна обвивка на ръка (46363-00 [1440])

*83.62 ОТЛОЖЕН ШЕВ НА СУХОЖИЛИЕ

1568 Шев на други мускулно-скелетни точки

90582-01 Шев на сухожилие, некласифициран другаде

Отложен шев на сухожилие

*82.22 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ НА ДЛАН

1450 Други ексцизионни процедури на ръка

46392-01 Ексцизия на лезия на мускул на длан

*82.32 ЕКСЦИЗИЯ НА СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАНТА ЗА ТРАНСПЛАНТАТ

46392-02 Ексцизия на сухожилие на длан за трансплантат

*82.33 ДРУГА СУХОЖИЛНА ТЕНОНЕКТОМИЯ НА ДЛАНТА

теносиновектомия на длан

Изключва:

ексцизия на лезия на:

сухожилие - 82.29

сухожилно влагалище - 82.21

46392-03 Сухожилна тенонектомия на длан

ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ НА ДЛАН

*82.21 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА СУХОЖИЛНО ВЛАГАЛИЩЕ НА ДЛАН

ганглионектомия от сухожилно влагалище (китка)

1451 Други ексцизионни процедури на китка

90547-03 Ексцизия на лезия на сухожилно влагалище на длан

Ексцизия на ганглион от сухожилно влагалище

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА МУСКУЛ И СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН

*82.51 УДЪЛЖАВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН

1466 Възстановяване сухожилие на ръка

Възстановяване на сухожилие на китка

46391-00 Удължаване на сухожилие на длан

*82.52 СКЪСЯВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН

46391-01 Скъсяване на сухожилие на длан

*82.57 ДРУГА ТРАНСПОЗИЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН

46804-00 Транспозиция на сухожилие на длан

*82.42 ШЕВ НА ФЛЕКСОРНО СУХОЖИЛИЕ НА ДЛАН

46417-00 Преместване лигамент на ръка

Трансплантация сухожилие на ръка

46426-00 Първично възстановяване на флексорно сухожилие на ръка, проксимално към А1 пулей

46429-00 Вторично възстановяване на флексорно сухожилие на ръка, проксимално към А1 пулей

46432-00 Първично възстановяване на флексорно сухожилие на ръка, дистално към А1 пулей

46435-00 Вторично възстановяване на флексорно сухожилие на ръка, дистално към А1 пулей

46420-00 Първично възстановяване на екстензорно сухожилие на ръка

46423-00 Вторично възстановяване на екстензорно сухожилие на ръка

*82.84 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЪСТ-ЧУКЧЕ

1473 Процедури при малет пръст

46438-00 Затворено фиксиране на пресрещнат пръст

46441-00 Отворено възстановяване на пресрещнат пръст

Включва: фиксация с игла

РАЗСИЧАНЕ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ

*83.19 ДРУГО РАЗСИЧАНЕ НА МЕКА ТЪКАН

разсичане на мускул

освобождаване на мускул

миотомия за декомпресия на апертура на гръдния кош

миотомия с разделяне на мускул

скаленотомия

трансекция на мускул

1559 Инцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки

90568-02 Инцизия на мека тъкан, некласифицирана другаде

Отделяне на меки тъкани БДУ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА

Изключва:

неоперативни:

манипулации 93.25-93.29

разтягане - 93.27-93.29

*83.91 ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА

Изключва:

такава при тарзален тунелен синдром - 04.44

90571-00 Освобождаване срастване на мека тъкан, некласифицирано другаде

ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА

Изключва:

биопсия на мека тъкан - 83.21

*83.32 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ

ексцизия на:

хетеротопична кост

мускулен цикатрикс за освобождаване на контрактира на Volkmann

миозитис осификанс

*83.45 ДРУГА МИОЕКТОМИЯ

дебридмен на мускул БДУ

скаленектомия

1565 Ексцизионни процедури върху мускул на други мускулно-скелетни точки

30229-00 Ексцизия на мускул, некласифицирана другаде

Не включва: ексцизия на мускулна лезия НКД (31350-00 [1566])

такава на мускул, ангажиран в кожна лезия (31340-00 [1566]

*83.43 ЕКСЦИЗИЯ НА МУСКУЛ ИЛИ ФАСЦИЯ ЗА ТРАНСПЛАНТАТ

90577-00 Доставяне на мускул или фасция за графт

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ

*83.41 ЕКСЦИЗИЯ НА СУХОЖИЛИЕ ЗА ТРАНСПЛАНТАТ

1564 Ексцизионни процедури върху сухожилие на други мускулно-скелетни точки

90578-00 Доставяне на сухожилие за графт

*83.42 ДРУГА ТЕНОНЕКТОМИЯ

ексцизия на:

апоневроза

сухожилно влагалище

теносиновектомия

47969-00 Теносиновектомия, некласифицирана другаде

Теносиновектомия БДУ

*83.44 ДРУГА ФАСЦИЕКТОМИЯ

1566 Ексцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки

90579-00 Фасциектомия, некласифицирана другаде

*83.74 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА МУСКУЛ

1573 Други възстановителни процедури върху мускул на други мускулно-скелетни точки

90585-00 Повторно прикрепване на мускул, некласифицирано другаде

*82.59 ДРУГА ТРАНСПОЗИЦИЯ НА МУСКУЛ НА ДЛАН

47966-01 Трансфер на мускул, некласифициран другаде

Транспозиция на мускул БДУ

*83.89 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ФАСЦИЯ

удължаване на фасция

пластика на фасция

пликация на фасция

1574 Други възстановителни процедури на други мускулно-скелетни точки

30238-00 Възстановяване на фасция, некласифицирано другаде

Удължаване на фасция

Фасциопластика

Пликация на фасция

АМПУТАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК

Изключва:

ревизия на ампутационен чукан - 84.32

*84.03 АМПУТАЦИЯ ПРЕЗ ДЛАНТА

ампутация през карпалната част

1448 Ампутация на китка, ръка или пръст

44325-00 Среднокарпална ампутация

44325-01 Трансметакарпална ампутация

СВОБОДНА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Включва: ексцизия на кожа за автогенна трансплантация

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

пенис - 64.43-64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61-70.62

*86.61 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА РЪКА

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

1649 Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-05 Пълнослоен кожен графт на ръка

Включва: такъв с графт на пръст или палец

китка

Не включва: пълнослоен кожен графт на:

• само пръст (45451-07 [1649])

• само палец (45451-06 [1649])

*86.66 ХОМОТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОЖА

трансплантат към кожа от:

амниотична мембрана от донор

кожа от донор

1640 Алографт, ксенографт или синтетичен кожен графт

90670-00 Алографт

Алогенна временна биологична превръзка

Хомогенна временна биологична превръзка

Разцепен кожен:

• алографт

• хомографт

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.93 ИНСЕРЦИЯ НА ТЪКАНЕН ЕКСПАНДЕР

инсерция (подкожна) (мека тъкан) на експандер, (един или повече), на скалпа (субгалеално), лице, шия, трупа освен гърда и горния и долния крайник за развитие на кожни ламба за донорско ползване

Изключва:

приготвяне на трансплантатно ламбо - 86.71

тъканен експандер на гърда - 85.95

1661 Процедури за прилагане, поставяне или премахване на тъканен експандер или имплант

45566-00 Поставяне на тъканен експандер

Не включва: интраоперативен тъканен експандер (45572-00 [1661])

такава за гърда (45539-00 [1756])

Изискване Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура от посочените в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ/АКМП и минимум три диагностични процедури с кодове от Приложение № 21/АКМП, насочени към основното заболяване.

Процедури *78.61/46422-01; *78.62/46422-00 и *78.63/46424-02 за отстраняване на имплантирани уреди от костите се отчитат не повече от един път годишно за една анатомична област на пациент.

Стикер за вложените импланти само при алогенна трансплантация (алографт при отчитане на кодове МКБ-9 КМ *78.04, *78.09, *78.49, *86.61, *86.66), задължително се залепва в ИЗ.

При липса на залепен в ИЗ стикер за вложен алографт, пътеката не се счита за завършена.

Основна процедура с код *78.04, *78.09, *78.49 МКБ-9 КМ може да се отчита само при диагноза по МКБ-Х М84.0, М84.1, М84.2, Т92.1, Т92.2 или при неопластични процеси засягащи съответната кост (диагноза по МКБ-Х С79.5).

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ (за кодове 79.11, 79.12, 79.32 - само в условията на спешност); от обхвата на медицинската специалност „Плас¬тично-възстановителна хирургия и естетична хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна хирургия и естетична хирургия“ (само за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 86.93; 86.66; 86.61).

В обхвата на медицинската специалност „Орто¬педия и травматология“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно меди¬цински стандарт „Ортопедия и травматология“ в условия на спешност попада извършването само на процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 78.12; 78.13; 78.51; 78.52; 78.53; 78.61; 78.62; 78.63; 79.11; 79.12; 79.21; 79.22; 79.32; 79.33; 79.41; 79.42; 79.52; 79.53; 79.54,81.93; 82.21; 82.41 и 83.42.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

Дейности по тази клинична пътека могат да се осъществяват и в структура по

хирургия при спазване на изискванията на медицински стандарт „Ортопедия и травматология” за структура по ортопедия и травматология I ниво на компетентност.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по ортопедия и травматология

Или

Клиника/отделение по хирургия

или

Клиника/отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия (за посочените кодове)

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ/за дейности от първо ниво на компетентност - съгласно изискванията на медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“ за първо ниво на компетентност

4. Клинична лаборатория

5. Рентгенов апарат за скопия и графия

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1. КТ/МРТ

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология

3. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• лекари със специалност по ортопедия и травматология - двама

или

лекар със специалност по ортопедия и травматология - един за клиника/отделение по хирургия

или

• лекари със специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия - двама (за кодове: *86.61/45451-05; *86.66/90670-00; *86.93/45566-00);

• лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• лекари със специалност по ортопедия и травматология - двама

или

лекар със специалност по ортопедия и травматология - един за клиника/отделение по хирургия

или

• лекари със специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия - двама (за кодове: *86.61/45451-05; *86.66/90670-00; *86.93/45566-00);

• лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по педиатрия;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

Изисквания към процеса на осъществяване на дейността в структура по ортопедия и травматология от II ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“:

1. Лекарите в структури по ортопедия и травматология от II ниво на компетентност, които осъществяват специфични и високоспециализирани ортопедично-травматологични дейности: ехографско изследване на стави при деца и възрастни, артроскопия на стави, ендопротезиране на стави, хирургия на ръка (анатомична), трябва да притежават съответния за конкретно заявената за изпълнение високоспециализирана дейност по тази КП документ за придобита допълнителна квалификация.

2. За осъществяването на артроскопски процедури на опорно-двигателния апарат: артроскопии на рамо, лакет, китка, длан и пръсти, тазобедрена става, коляно, глезен, се изисква минимум един специалист по ортопедия и травматология с документ за придобита квалификация за артроскопия.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите по тази клинична пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Диагностика и оперативно лечение за пациенти с:

• травма;

• рентгенологични данни за фрактура;

• клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактури в областта на ставите на горния крайник, сетивни нарушения;

• рентгенови данни за заболявания изискващи средни оперативни процедури в областта на горния крайник.

Планирана диагностика и оперативно лечение при:

• заболявания в областта на горния крайник, индицирани за извършване на средни оперативни процедури поради изчерпване на консервативните възможности;

• отстраняване от костите на имплантирани уреди (на скапула, клавикула, хумерус, радиус и улна).

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Необходими предоперативни изследвания - биологичен материал за лабораторни изследвания се взема до 12 час от постъпването. Образно изследване се извършва до 12 час от постъпването. Контролни изследвания се извършват до края на болничния престой.

Рентгенологичното изследване не е задължително при лезии на меки тъкани и други състояния, които не се визуализират с такова изследване, но е задължително след отстраняване на имплантирани уреди (средства) от костта.

Абсолютни контраиндикации: нестабилна хемодинамика.

Относителни контраиндикации: декомпенсирани придружаващи заболявания (диабет или други метаболитни заболявания, екстремна хипертония, сърдечна декомпенсация > 2ст, бъбречна инсуфициенция и др.)

След провеждане на изследванията и стабилизиране състоянието на пациента за неголяма оперативна процедура с фрактура или травма в областта на горния крайник, той се приема за лечение. След оперативното лечение в съответната клиника/отделение, се осъществяват необходимите лечебни дейности, произтичащи от добрата медицинска практика.

Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).

Поставя се следоперативно на базата на анамнестични, клинични, рентгенографски данни и резултата от интраоперативната находка, както и резултата от патоморфологичното изследване, ако такова е извършвано.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

• добре зарастваща оперативна рана;

• липса на фебрилитет през последните 24 часа;

• липса на значими субективни оплаквания.

• в случаите на хоспитализация за отстраняване от костите на имплантирани уреди (на скапула, клавикула, хумерус, радиус и улна) и отстранени имплантирани в костите уреди.

Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т. ч.:

• контролни прегледи в лечебното заведение;

• продължаване на лечението, в т. ч. планиране на дейностите по отстраняване на имплантираните в костите уреди".

• рехабилитация;

• амбулаторно наблюдение/диспансеризация

Коректно попълнен фиш “Клинико-рентгенологичен минимум”.

Повторната хоспитализация за лечение на усложнения (фебрилитет, луксация на ендопротезата), възникнали в ранния следоперативен период и непроявили се в периода на хоспитализация, не се отчита като нова клинична пътека.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

При доказано онкологично заболяване, преди осъществяването на оперативна процедура при това заболяване пациентът задължително се насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „Клинична хематология“).

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ - НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза - документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Ортопедия и травматология”. Документ №2 се прикрепя към лист “История на заболяването”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.

3.2. Документиране на операцията - изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Ортопедия и травматология”).

3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ - НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника/попечителя), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ - подписва се от пациента (родителя/настойника/попечителя) и е неразделна част от “История на заболяването”.

6. КЪМ ИЗ НА ПАЦИЕНТА СЕ ПРИЛАГА “Фиш за клинико-рентгенологичен минимум при изписване” .

Към ИЗ № .................................................... от ..................................

ФИШ ЗА КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН МИНИМУМ

Дата: ......................

ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО

Походка: самостоятелна с едно помощно средство

с две помощни средства невъзможна

Имобилизация:

не с гипс с ортеза

Тромбоемболична профилактика:

да не

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА

Зарастнала:

per primam вторично

Хематом: да не

Наличие на оток на крайника:

не в дисталния край в проксималния край

на целия крайник

Оперативен шев:

свален не частично

АМБУЛАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

да не

ДРУГИ ДАННИ

Кръвна картина Хемостазелогия Рентгенографии

Хб

Хт

Ер.

Левко Вр. Кървене

Вр. Съсирване

Протромбиново време

Фибриноген Репозиция на счупването

Вид остеосинтеза

Лекуващ лекар:

.............................

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

(СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК)

Какво представляват средните оперативни процедури в областта на горния крайник?

При определени счупвания, изкълчвания или заболявания в областта на горните крайници, необходимото лечение се свежда до извършването на неголеми оперативни процедури. Големината на процедурата се определя както от сложността на увредата, така и от вида на оперативната интервенция и периода на престой на пациента в лечебното заведение.

Защо трябва да постъпите в болница?

В болницата ще бъдат извършени различни изследвания, за някои от които ще Ви предоставим допълнителна информация, след прочитането на която Вие или Вашите близки могат да задават допълнителни въпроси. Въз основа на тези изследвания ще Ви бъде предложен план на лечение, което допълнително ще Ви бъде обяснено.

Какво Ви предстои на Вас или Вашето дете вътре в болницата?

След направените изследвания, ще Ви предложим операция, която ще Ви обясним. Извършването на операцията ще Ви осигури по-добро качество на живот. В случай, че операцията не се извърши, Вашето състояние или това на Вашето дете може прогресивно да се влошава и прогнозата за качеството на живота Ви сериозно да се влоши.

В някои случаи заболяванията и травмите, изискващи неголеми оперативни процедури, са сложни и комплексни и при тях се налагат повторни процедури, включително и за отстраняване на поставените метални остеосинтезни средства при предходните оперативни процедури. Независимо от това, навременно проведените неголеми оперативни процедури в значителна степен подобряват Вашето състояние и са необходимо условие за по-нататъшно консервативно или оперативно лечение.

В редки случаи операцията се извършва при много висок оперативен риск, който ще Ви бъде допълнително разяснен, за да вземете най-правилното за Вас или Вашето дете решение. По време на Вашия болничен престой, по време на диагностичните или оперативни процедури или в следоперативния период, могат да възникнат независещи от лечебния процес усложнения, което може да доведе до повторна операция със съответните рискове.

За успешното провеждане на лечението на Вас или Вашето дете се изисква известно усилие и от ваша страна. Не всички манипулации и етапи от лечението са леки за пациента, а някои от тях са свързани с болка. Вашето сътрудничество и търпение е важно за постигането на еднакво желания от нас и от Вас краен успешен резултат.

Какво представлява самата операция?

Вие или Вашето дете ще бъдете въведени в операционната зала след съответна предоперативна подготовка и тоалет. Там ще бъдете анестезирани, след което за Вашия живот ще се грижи оперативния екип. Ще се направи необходимата оперативна процедура. След операцията Вие или Вашето дете ще отидете в отделение, където за Вас ще бъде приготвено легло и Вие ще се възстановявате под внимателните грижи на лекуващия Ви персонал.

Посредством маншета, поставена на Вашата ръка, ще Ви бъде измервано кръвното налягане.

В една вена на предмишницата или на гърба на дланта ще Ви бъде поставена пластмасова канюла (периферен венозен път), по която ще текат инфузионни разтвори и ще се правят различни медикаменти.

Редица от неголемите оперативни процедури могат да бъдат осъществени и с прилагането на регионална анестезия. При този вид упойка медикаментът за обезболяване се поставя с тънка игла, след направена локална анестезия в областта на подмишничната ямка. При този метод се постига пълно обезболяване на горния крайник, при запазване на ясно съзнание и възможен контакт с оперативния екип. В следоперативния период, в продължение на 6-10 часа е възможно да не усещате напълно и да не движите пълноценно крайника. Това състояние е преходно и не трябва да Ви безпокои.

Понякога след операцията Вие може да бъдете объркани (дезориентирани), което не е необичайно. Всеки човек реагира по различен начин на медикаментите и ефекта от операцията. Бъдете спокойни, това състояние е преходно и преминава за няколко часа.

След Вашето или на Вашето дете стабилизиране, нормално протичане на зарастването на раните и раздвижване предстои изписване и продължаване на лечението в домашни условия.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE