Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-219.pdf

КП № 219 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ/АКМП

СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ

*77.05 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ - ФЕМУР

1485 Други ексцизионни процедури на таз или тазобедрена става

90603-15 Секвестректомия на бедрена кост

Включва: антибиотична тампонада

отваряне на кост

Кодирай също когато е направена:

• костен графт (48200-00, 48203-00 [1488])

• вътрешна фиксация (47921-00 [1554])

*77.09 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ - ТАЗОВИ КОСТИ

90603-14 Секвестректомия на тазови кости

Включва: антибиотична тампонада

отваряне на кост

Кодирай също когато е направена:

• костен графт (50393-00 [1488], 48242-00 [1569])

• вътрешна фиксация (47921-00 [1554])

СИНОВЕКТОМИЯ

пълна или частична резекция на синовиална мембрана

Изключва:

ексцизия на киста на Baker - 83.39

*80.75 СИНОВЕКТОМИЯ - ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА- КОСТИ

46406-01 Синовектомия на тазобедрена става и тазови кости

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ

Изключва:

биопсия на кост - 77.40-77.49

дебридмен при комплицирана фрактура - 79.60-79.69

*77.65 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ БЕДРО

1485 Други ексцизионни процедури на таз или тазобедрена става

90601-00 Локална ексцизия на лезия или тъкан на кост бедро

ДЕБРИДМЕН НА МЯСТОТО НА ОТВОРЕНА ФРАКТУРА

дебридмен на усложнена фрактура

*79.65 ДЕБРИДМЕН НА МЯСТОТО НА ОТВОРЕНА ФРАКТУРА - ФЕМУР

90580-01 Дебридмен на мястото на открита фрактура на фемур

ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ

кондилектомия

Изключва:

ампутация - 84.00-84.19, 84.91

артректомия - 80.90-80.99

ексцизия на костни краища, свързана с:

артродеза - 81.00-81.29

артропластика - 81.51-81.59, 81.71-81.81, 81.84

ексцизия на хрущял - 80.5-80.6, 80.80-80.99

ексцизия на главата на фемура с едновременна смяна - 81.51-81.53

хемиламинектомия - 03.01-03.09

ламинектомия - 03.01-03.09

остеотомия за халукс валгус - 77.51-77.59

частична ампутация на:

пръст - 84.01

палец - 84.02

пръст на крак - 84.11

инцидентна резекция на ребра при гръдна операция - не кодирай !

остектомия по време на друга операция - не кодирай !

*77.86 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ - ПАТЕЛА

1504 Ексцизия кост на коляно или крак

49503-06 Частична остектомия на патела

ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ

Изключва:

ампутация на крайник - 84.00-84.19, 84.91

такава, по време на друга операция - не кодирай!

*77.96 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ - ПАТЕЛА

49503-04 Пателектомия

Не включва: такава с повторно прикрепяне на сухожилие (47582-00 [1520])

*77.07 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

90603-16 Секвестректомия на тибия

Включва: антибиотична тампонада

пробиване на кост

Кодирай също когато е направена:

• костен графт (виж блок [1513])

• вътрешна фиксация (47921-00 [1554])

*77.87 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

*77.97 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

48418-01 Остектомия на тибия

48406-01 Остектомия на фибула

*77.06 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ - ПАТЕЛА

1505 Други ексцизионни процедури на коляно или крак

46401-14 Секвестректомия на патела

*79.66 ДЕБРИДМЕН НА МЯСТОТО НА ОТВОРЕНА ФРАКТУРА - ТИБИЯ И ФИБУЛА,ПАТЕЛА

90580-02 Дебридмен на мястото на открита фрактура на тибия, фибула и патела

*77.66 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ - ПАТЕЛА

46401-01 Локална ексцизия на лезия или тъкан на патела

*77.67 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

46401-02 Локална ексцизия на лезия или тъкан на тибия и фибула

*80.76 СИНОВЕКТОМИЯ - КОЛЯНО

30114-00 Ексцизия киста на Бейкър

49509-00 Синовектомия на коляно

49503-00 Менисцектомия на коляно

*84.15 ДРУГА АМПУТАЦИЯ ПОД КОЛЯНОТО

44367-02 Ампутация под коляното

*77.68 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

1534 Други ексцизионни процедури на глезен или стъпало

46401-03 Локална ексцизия на лезия или тъкан на тарзални и метатарзални кости

*77.08 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

90603-18 Секвестректомия на тарзус

Включва: антибиотична тампонада

пробиване на кост

Кодирай също когато е направена:

• костен графт (48239-00, 48242-00 [1569])

• вътрешна фиксация (47921-00 [1554])

*80.77 СИНОВЕКТОМИЯ - ГЛЕЗЕН

50312-00 Синовектомия на глезен

Не включва: такава чрез артроскопия (49703-04 [1531])

*80.78 СИНОВЕКТОМИЯ - СТЪПАЛО И ПРЪСТ

49860-00 Синовектомия на метатарзофалангеална става

ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ

реоперация на предходна остеотомия

Изключва:

аспирация на костен мозък - 41.31,41.91

отстраняване на вътрешно фиксиращо устройство - 78.60-78.69

*77.15 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ-ФЕМУР

1478 Остеотомия на таза, тазобедрена става или бедрена кост

46401-04 Инцизия на фемур без разделяне

*77.16 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ - ПАТЕЛА

1501 Други инцизионни процедури на коляно

46401-05 Инцизия на патела без разделяне

*77.17 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

46401-06 Инцизия на тибия и фибула без разделяне

*80.16 АРТРОТОМИЯ НА КОЛЯНО

49500-01 Артротомия на коляно

РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ

освобождаване на деформирано стъпало (клубно стъпало) по Goldner

корекция на метатарзус варус по Heyman-Herndon (Strong)

освобождаване на:

срастнала или констриктивна ставна капсула

става

лигамент

Изключва:

симфизиотомия за подпомагане на раждане - 73.94

такова при:

синдром на карпалния тунел - 04.43

синдром на тарзалния тунел - 04.44

*80.46 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ - КОЛЯНО

49500-02 Отстраняване на свободно тяло от коляно

Изваждане на чуждо тяло от коляно

49500-04 Освобождаване капсула на коляно

Освобождаване сраствания на коляно

*77.19 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ - ТАЗОВИ КОСТИ

1481 Други инцизии на тазобедрена става

46401-07 Инцизия на тазова кост без разделяне

ДРУГА АРТРОТОМИЯ

артростомия

Изключва:

такава за:

артрография - 88.32

артроскопия - 80.20-80.29

инжектиране на лекарства - 81.92

оперативен достъп - не кодирай!

*80.15 АРТРОТОМИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

49303-00 Артротомия на тазобедрена става

Включва: биопсия

изваждане на свободно тяло

Не включва: артроскопска биопсия (49363-00 [1482])

*77.54 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ КОРЕКЦИЯ НА БУНИОНЕТ

такава с остеотомия

1548 Процедури при други деформации на пръст

46401-08 Ексцизия или корекция на бунионет

Включва: такава, с остеотомия

*77.58 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ, ОСТЕОСИНТЕЗА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЪСТ НА КРАК

възстановяване на пръст с вгъване

възстановяване на пръст с препокриване

при използване на протезен материал

46401-09 Ексцизия, остеосинтеза или възстановяване на пръст на крак

Възстановяване на пръст с вгъване

Възстановяване на пръст с препокриване

Възстановяване на пръст с използване на протеза

*77.56 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЪСТ-ЧУКЧЕ НА КРАК

остеосинтеза на пръст-чукче

фалангектомия (частична) на пръст-чукче

оформяне на пръст-чукче

49848-00 Корекция на пръст чукче

*77.57 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЪСТ-ЧОВКА НА КРАК

остеосинтеза на пръст-човка

фалангектомия (частична) на пръст-човка

капсулотомия на пръст-човка

удължаване на сухожилие на пръст-човка

49848-01 Корекция на пръст нокът

*77.52 БУНИОНЕКТОМИЯ С КОРЕКЦИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ И АРТРОДЕЗА

*77.59 ДРУГА БУНИОНЕКТОМИЯ

резекция на ставата на халукс валгус с поставяне на протеза

1547 Процедури при халукс валгус или халукс ригидус

Включва: бунионектомия

46475-00 Бунионектомия на халукс валгус с поставяне на протеза

ЕКСЦИЗИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БУНИОН И ДРУГИ ДЕФОРМАЦИИ НА ПАЛЕЦ НА КРАКА

*77.51 БУНИОНЕКТОМИЯ С КОРЕКЦИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ И ОСТЕОТОМИЯ НА ПЪРВА МЕТАТАРЗАЛНА КОСТ

49833-00 Корекция на халукс валгус чрез остеотомия на първа метатарзална кост, едностранно

Бунионектомия, едностранна БДУ

Включва: вътрешна фиксация

Протеза

*77.53 ДРУГА БУНИОНЕКТОМИЯ С КОРЕКЦИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ

49827-00 Корекция на халукс валгус чрез трансфер на сухожилие адуктор халуцис, едностранно

*78.28 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

1545 Реконструктивни процедури на глезен или стъпало

46924-00 Скъсяваща крайника операция на тарзални и метатарзални кости

*81.14 СРЕДНОТАРЗАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА

46406-02 Среднотарзална остеосинтеза

*81.15 ТАРЗОМЕТАТАРЗАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА

46406-03 Тарзометатарзална остеосинтеза

ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ

други операции на кост НКД

възстановяване при лошо срастнали или несрастнали фрактури НКД

Изключва:

прилагане на външно фиксиращо устройство - 78.10-78.19

удължаващи крайника процедури - 78.30-78.39

скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29

остеотомия - 77.3

реконструкция на палец - 82.61-82.69

възстановяване на деформиран пектус (гръден кош) - 34.74

възстановяване с костен трансплантат - 78.00-78.09

*78.46 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ - ПАТЕЛА

1520 Други възстановителни процедури на коляно или крак

46401-11 Друга възстановяваща или пластична операция на патела

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА

наместване с или без вътрешна фиксация

*79.56 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА - ТИБИЯ И ФИБУЛА

46404-05 Открито наместване на отделена епифиза на тибия и фибула

*78.76 ОСТЕОКЛАЗИЯ - ПАТЕЛА

46403-06 Остеоклазия на патела

*78.77 ОСТЕОКЛАЗИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

46403-07 Остеоклазия на тибия и фибула

*81.47 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛЯНО

90598-00 Друго възстановяване на коляно

КОСТНА ПЛАСТИКА

кост: трансплантат (автогенен)

такава при дебридмен на мястото за костен трансплантат

(отстраняване на склеротични,

фиброзни или некротични кост или тъкан)

трансплантация на кост

кодирай също всяка резекция на кост за трансплантат - 77.70-77.79

Изключва:

такава за удължаване на кост - 78.30-78.39

*78.06 КОСТНА ПЛАСТИКА ПАТЕЛА

46477-00 Костна пластика на патела

*78.17 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО - ТИБИЯ И ФИБУЛА

46474-02 Външна фиксация на тибия и фибула

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТАВА НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК

Включва: артропластика на долен крайник с:

външна тракция или фиксация

костни трансплантати (чипове) или хрущял

вътрешно фиксиращо устройство

*81.44 ПАТЕЛАРНА СТАБИЛИЗАЦИЯ

операция на Roux-Goldthwait за повтаряща се дислокация на патела

49503-01 Пателофеморално стабилизиране

Elmslie-Trillat процедура

Fulkerson остеотомия

Maquet процедура

Пателарна стабилизация

Тибиални:

• туберкулни:

• изместване напред

• остеотомия

• трансфер

• туберкулопластика

Кодирай също когато е направена:

• артроскопия на коляно (49557-00 [1501])

Не включва: ревизия на пателофеморална стабилизация (49548-00 [1524])

*83.86 ПЛАСТИКА НА КВАДРИЦЕПС

49569-00 Квадрицепспластика на коляно

Включва: освобождаване на мускул или сухожилие

ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ

други операции на кост НКД

възстановяване при лошо срастнали или несрастнали фрактури НКД

*78.48 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

1544 Други възстановителни процедури на глезен или стъпало

46401-12 Възстановяваща или пластична операция на тарзални и метатарзални кости

*78.08 КОСТНА ПЛАСТИКА - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

46477-01 Костна пластика на тарзални и метатарзални кости

*78.18 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

46474-03 Външна фиксация на тарзални и метатарзални кости

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ

външно фиксиращо устройство (инвазивно)

вътрешно фиксиращо устройство

отстраняване на стимулатор на костния растеж (инвазивен)

Изключва:

отстраняване на гипсова превръзка, шина, тракционно устройство (тел на Kirschner) (игла на Steinmann) - 97.88

отстраняване на черепни щипци или хало-тракционно устройство - 02.95

*78.68 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

46401-13 Отстраняване от тарзални и метатарзални кости на имплантиран уред

*78.78 ОСТЕОКЛАЗИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

46403-08 Остеоклазия на тарзални и метатарзални кости

*81.49 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГЛЕЗЕН

90599-00 Друго възстановяване на глезен

ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА

вътрешна фиксация на кост (профилактична)

реинсерция на вътрешно фиксиращо устройство

ревизия на разместено или счупено фиксиращо устройство

Изключва:

артропластика и артродеза - 81.00-81.85

костен трансплантат - 78.00-78.09

скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29

при наместване на фрактури - 79.10-79.19

*78.55 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА, ФЕМУР

1500 Вътрешна фиксация на фрактура на феморален кондил

46403-00 Вътрешна фиксация на фемур без наместване на фрактура

*78.56 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА - ПАТЕЛА

46403-01 Вътрешна фиксация на патела без наместване на фрактура

*78.57 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА - ТИБИЯ И ФИБУЛА

46403-02 Вътрешна фиксация на тибия и фибула без наместване на фрактура

*79.39 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ПАТЕЛА

47585-00 Вътрешна фиксация на фрактура на патела

*78.58 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

1528 Остеотомия на глезен или стъпало

Включва: клиновидна остеотомия

46403-04 Вътрешна фиксация на тарзална и метатарзална кост без наместване на фрактура

*77.28 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

*77.38 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

48406-15 Остеотомия на тарзална кост

КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ

Изключва:

такава при халукс валгус - 77.51

*77.26 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ - ПАТЕЛА

ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ

остеоартротомия

Изключва:

клавикулотомия на плод - 73.8

ламинотомия или инцизия на прешлен - 03.01-03.09

пубиотомия за подпомагане на раждане - 73.94

инцидентна стернотомия в хода на торакална операция - не кодирай!

*77.36 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ - ПАТЕЛА

1499 Остеотомия на дистален фемур, патела, тибия или фибула

Включва: клиновидна остеотомия

90555-00 Остеотомия на патела

*77.37 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

48418-00 Остеотомия на тибия

БИОПСИЯ НА КОСТ

*77.45 БИОПСИЯ НА КОСТ - БЕДРО

1482 Биопсия на тазобедрена става

46476-01 Биопсия на бедрена кост

*77.47 БИОПСИЯ НА КОСТ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

1502 Биопсия на коляно

46476-00 Биопсия на тибия и фибула

*77.48 БИОПСИЯ НА КОСТ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

1530 Други инцизионни процедури на стъпало

46473-04 Биопсия на тарзални и метатарзални кости

80.08 АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА - СТЪПАЛО И ПРЪСТ

46406-00 Артротомия за отстраняване на протеза на стъпало и/или пръст

*80.48 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ - СТЪПАЛО И ПРЪСТ

90570-01 Освобождаване на ставна капсула, лигамент или хрущял на стъпало и/или пръст

*77.88 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

1532 Ексцизия на кост на стъпало

48406-16 Остектомия на тарзална кост

*77.98 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

48400-04 Остектомия на метатарзална кост

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ

Изключва:

пластична операция на мускул, сухожилие и фасция, свързана с артропластика

*83.81 СУХОЖИЛНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

1569 Графт на други мускулно-скелетни точки

90583-00 Сухожилен графт, некласифициран другаде

*83.82 МУСКУЛНА ИЛИ ФАСЦИАЛНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

90583-01 Мускулен графт, некласифициран другаде

ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО

минификсатор с вкарване на щифтове/телове/винтове в кост

Изключва:

друга имобилизация, налягане или обработка на рана - 93.51-93.5

*78.15 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО - БЕДРЕНА КОСТ

1479 Фиксация фрактура на таз или бедрена кост

46474-01 Външна фиксация на бедрена кост

УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ

костен трансплантат с или без вътрешно фиксиращо устройство или остеотомия

дистракционна техника с или без кортикотомия/остеотомия

кодирай също всяко прилагане на външно фиксиращо устройство - 78.10-78.19

*78.38 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

1578 Реконструкция на крайник

50303-00 Удължаване на крайник

Включва: поставяне на кръгъл фиксатор (например Ilizarov, Orthofix) или подобно устройство

монофокална остеотомия/кортикотомия

Забележка: Изпълнена за удължаване на скъсен крайник по различни причини. Костта се срязва и фик­сатора се поставя по време на операцията. След операцията, фиксационните удъл­жители се въртят регулярно, причинявайки постепенно отдалечаване (удължаване) на костта.

Кодирай също когато е направена:

• корекция на костна деформация (90604-00 [1578])

• транспозиция на нерв (39321-00 [83])

• невролиза (39330-00 [77], 39321-00 [83])

• трансартикуларна фиксация (50300-00 [1578])

Не включва: биполярно удължаване на крайник (50306-00 [1578])

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ

външно фиксиращо устройство (инвазивно)

вътрешно фиксиращо устройство

отстраняване на стимулатор на костния растеж (инвазивен)

Изключва:

отстраняване на гипсова превръзка, шина, тракционно устройство (тел на Kirschner) (игла на Steinmann) - 97.88

отстраняване на черепни щипци или хало-тракционно устройство - 02.95

*78.65 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ - ФЕМУР

1554 Други процедури за прилагане, поставяне или премахване върху други мускулно-скелетни точки

47927-01 Премахване на игла, винт или тел от бедрена кост

Не включва: такава при изваждане на плака, пръчка или пирон (47930-01 [1554])

47930-01 Премахване на пластина, пръчка или пирон от бедрена кост

*78.66 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ - ПАТЕЛА

1524 Други ревизионни процедури на коляно

90562-01 Отстраняване от патела на имплантиран уред

*78.67 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

90562-02 Отстраняване от тибия и фибула на имплантиран уред

*78.69 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ, ТАЗОВИ КОСТИ

1492 Ревизионна артропластика на тазобедрена става

49324-01 Отстраняване от тазова кост на имплантиран уред

ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ

поставяне на:

костен стимулатор (електрически) за подпомагане на костно зарастване

остеогенни електроди за стимулиране на костен растеж

тотално имплантирано устройство (инвазивно)

Изключва:

неинвазивен (транскутанен) (повърхностен) стимулатор - 99.86

*78.95 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ - ФЕМУР

1477 Други процедури за прилагане, поставяне или премахване върху таз или тазобедрена става

46404-00 Поставяне на костен растежен стимулатор на фемур

*78.96 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ - ПАТЕЛА

1496 Други процедури за прилагане, поставяне или премахване върху коляно или крак

46404-01 Поставяне на костен растежен стимулатор на патела

*78.97 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

46404-02 Поставяне на костен растежен стимулатор на тибия и фибула

*78.98 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

1527 Имобилизационни процедури на глезен или стъпало

46404-03 Поставяне на костен растежен стимулатор на тарзални и метатарзални кости

ОСТЕОКЛАЗИЯ

*78.75 ОСТЕОКЛАЗИЯ - ФЕМУР

1491 Други възстановителни процедури на таз или тазобедрена става

46403-05 Остеоклазия на фемур

НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА И ДИСЛОКАЦИЯ

*79.05 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ФЕМУР

Изключва:

такова за разделяне на епифиза - 79.40-79.49

1486 Наместване на фрактура на таз или бедрена кост

47516-01 Затворено наместване на фрактура на бедрена кост

*79.15 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ -ФЕМУР

47531-00 Затворено наместване фрактура на бедрена кост с вътрешна фиксация

Включва: кръстосана фиксация

интрамедуларна фиксация

Не включва: такава на:

• шийка (на) }

• проксимален }

• субкапитален } фемур (47519-00 [1479])

• трохантерна (пертрохантерна) (субтрохантерна) }

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ

Изключва:

такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59

*79.25 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ -ФЕМУР

47528-00 Отворено наместване фрактура на бедрена кост

*79.06 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

Изключва:

такова за разделяне на епифиза - 79.40-79.

*79.46 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА - ТИБИЯ И ФИБУЛА

наместване с или без вътрешна фиксация

1507 Затворено наместване фрактура на тибиално плато

47546-00 Затворено наместване фрактура на медиално или латерално тибиално плато

47555-00 Затворено наместване фрактура на медиално и латерално тибиално плато

1509 Затворено наместване фрактура на шафта на тибия или фибула

47564-00 Затворено наместване фрактура на шафта на тибия

47567-00 Затворено наместване на интра-артикуларна фрактура на шафта на тибия

47564-01 Затворено наместване на фибуларна фрактура

Затворено наместване на фибуларна фрактура:

• глава

• БДУ

• проксимална

• шафт

Не включва: дистална фибула (47597-00 [1537])

*79.16 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

1507 Затворено наместване фрактура на тибиално плато

47546-01 Затворено наместване фрактура на медиално или латерално тибиално плато с вътрешна фиксация

1509 Затворено наместване фрактура на шафта на тибия или фибула

47566-00 Затворено наместване фрактура на шафта на тибия с вътрешна фиксация

Включва: кръстосана фиксация

интрамедуларна фиксация

47566-04 Затворено наместване фрактура на шафта на тибия с вътрешна фиксация

Затворено наместване на фибуларна фрактура:

• глава }

• БДУ }

• проксимална } с вътрешна фиксация

• шафт }

Не включва: дистална фибула (47600-00, 47603-00 [1537])

*79.45 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА - ФЕМУР

наместване с или без вътрешна фиксация

1493 Процедури при отделена епифиза на таз

Включва: вътрешна фиксация

47525-00 Затворено наместване на отделена епифиза на главата на фемура

*79.59 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА - ДРУГА УТОЧНЕНА КОСТ - ТАЗ

/изключва фемур/

47525-02 Отворено наместване на отделена епифиза на тазова кост

*79.49 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА - ДРУГА УТОЧНЕНА КОСТ

наместване с или без вътрешна фиксация

*79.09 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ТАЗОВИ КОСТИ

Имобилизация или тракция на фрактура или луксация на таз или тазобедрена става

Нехирургично лечение на фрактура или луксация на таз и тазобедрена става

47480-00 Тракция на тазова фрактура

47492-00 Имобилизация на ацетабулна фрактура

47495-00 Тракция на ацетабулна фрактура

50352-00 Имобилизация на тазобедрена луксация

47516-00 Тракция на фрактура на бедрена кост

*79.26 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

1508 Отворено наместване фрактура на тибиално плато

47549-00 Отворено наместване фрактура на медиално или латерално тибиално плато

1510 Отворено наместване фрактура на шафта на тибия или фибула

47570-00 Отворено наместване фрактура на шафта на тибия

47570-01 Отворено наместване фрактура на фибула

Отворено наместване на фибуларна фрактура:

• глава

• БДУ

• проксимална

• шафт

Не включва: дистална фибула (90558-00 [1539])

*79.27 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ТАРЗАЛНИ КОСТИ

1538 Отворено наместване фрактура на калканеум, талус или метатарзус

47639-00 Отворено наместване фрактура на метатарзус

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ

Изключва:

такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59

*79.37 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ -ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

47639-01 Отворено наместване фрактура на метатарзус с вътрешна фиксация

*83.39 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ДРУГА МЕКА ТЪКАН

Изключва:

биопсия на мека тъкан - 83.5

ексцензия на лезия на кожа и подкожна тъкан - 86.3

синовектомия - 80.70-80-79

1566 Ексцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки

90575-00 Ексцизия на мека тъкан, некласифицирана другаде

*84.3 РЕВИЗИЯ НА АМПУТАЦИОНЕН ЧУКАН

44376-00 Реампутация на ампутиран чукан

Ревизия на ампутационен чукан

Не включва: дебридман на ампутационен чукан (30023 [1566])

ревизия на ампутиран чукан на ръка (46483-00 [1471])

ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА, ОСВЕН НА РЪКА

83.19 ДРУГО РАЗСИЧАНЕ НА МЕКА ТЪКАН

разсичане на мускул

освобождаване на мускул

миотомия за декомпресия на апертура на гръдния кош

миотомия с разделяне на мускул

скаленотомия

трансекция на мускул

1559 Инцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки

90568-00 Инцизия на мускул, некласифицирана другаде

Миотомия БДУ

90568-01 Инцизия на бурса, некласифицирана другаде

Бурсотомия БДУ

90568-02 Инцизия на мека тъкан, некласифицирана другаде

Отделяне на меки тъкани БДУ

1572 Други възстановителни процедури върху сухожилие на други мускулно-скелетни точки

Не включва: възстановяване на:

• Ахилесово сухожилие (най-голямото сухожилие на глезена) (49718-01 [1542])

• сухожилие на стъпало (49809-01 [1544])

47972-00 Отворена процедура върху сухожилна обвивка, некласифицирана другаде

Изследване }

Инцизия }

Освобождаване } на сухожилна обвивка БДУ

Шев }

Не включва: инцизия или освобождаване на сухожилна обвивка на ръка (46363-00 [1440])

*83.88 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЕ

миотенопластика

фиксиране на сухожилие

тенодеза

тенопластика

47954-00 Възстановяване на лигамент, некласифицирано другаде

Изтегляне на сухожилие БДУ

Скъсяване на сухожилие БДУ

Не включва: това на ръка (47963-02 [1467])

*83.73 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА СУХОЖИЛИЕ

90584-01 Повторно прикрепване на сухожилие, некласифицирано другаде

*83.75 ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ

47966-00 Трансфер на сухожилие или лигамент, некласифициран другаде

Трансплантация на сухожилие или лигамент БДУ

*83.76 ДРУГА ТРАНСПОЗИЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ

90584-00 Транспозиция на сухожилие, некласифицирано другаде

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ

Изключва:

реконструкция на мускул или сухожилие, свързана с артропластика

*83.71 УДЪЛЖАВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ

47957-00 Удължаване на сухожилие, некласифицирано другаде

Удължаване на мускул БДУ

Не включва: удължаване на Ахилесово сухожилие (49727-00 [1542])

тези с освобождаване на:

• тазобедрена контрактура (виж блок [1480])

• хиперекстензионна деформация на пръст на крак (50345-00 [1548])

• колянна контрактура (виж блок [1498])

*83.72 СКЪСЯВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ

46406-04 Скъсяване на сухожилие, некласифицирано другаде

Скъсяване на сухожилие БДУ

ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА

Изключва:

биопсия на мека тъкан - 83.21

*83.32 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ ВЛАГАЛИЩЕ

ексцизия на:

хетротопична кост

Мускулен цикатрикс за освобождаване на контрактира на Volkman

Миозитис осификанс

1565 Ексцизионни процедури върху мускул на други мускулно-скелетни точки

30229-00 Ексцизия на мускул, некласифицирана другаде

Не включва: ексцизия на мускулна лезия НКД (31350-00 [1566])

такава на мускул, ангажиран в кожна лезия (31340-00 [1566])

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ

Включва: закрито наместване (с външно тракционно устройство)

Изключва:

закрито наместване на дислокация на темпоромандибуларна става - 76.93

*79.75 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

1487 Наместване луксация на тазобедрена става

47048-00 Затворено наместване луксация на тазобедрена става

Затворено наместване луксация на тазобедрена протеза

*79.76 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА КОЛЯНО, ПАТЕЛА

1506 Наместване или луксация на коляно или патела

47054-00 Затворено наместване луксация на коляно

47057-00 Затворено наместване луксация на патела

АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА

Включва: циментов уплътнител

*80.07 АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА - ГЛЕЗЕН

1529 Други инцизионни процедури на глезен

49706-00 Артротомия на глезен

*80.47 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ - ГЛЕЗЕН

49706-03 Освобождаване на глезенна контрактура

АРТРОДЕЗА НА СТЪПАЛО И ГЛЕЗЕН

Включва: артродеза на глезен и стъпало с:

костен трансплантат

външно фиксиращо устройство

*81.11 ОСТЕОСИНТЕЗА НА ГЛЕЗЕН

тибиоталарна остеосинтеза

1539 Отворено наместване фрактура на глезен или пръст

47600-01 Отворено наместване фрактура на глезен с вътрешна фиксация на диастаза, фибула или малеол

*81.13 СУБТАЛАРНА ОСТЕОСИНТЕЗА

1543 Артродеза на глезен, стъпало или пръст

50118-00 Артродеза на субталарна става

*81.16 МЕТАТАРЗОФАЛАНГЕАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА

49845-00 Артродеза на първа метатарзофалангеална става

*81.45 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРУЦИАТНИТЕ ЛИГАМЕНТИ

*81.46 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛАТЕРАЛНИТЕ ЛИГАМЕНТИ

1522 Реконструктивни процедури на коляно

Включва: почистване на остеофити (нотчпластика)

Не включва: ревизия на реконструкция (49551-00 [1524])

49539-01 Реконструкция на коляно

Включва: възстановяване или реконструкция на лигаменти:

• колатерални

• кръстовидни

РАЗСИЧАНЕ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ

*83.11 АХИЛОТЕНОТОМИЯ

1542 Възстановяване на сухожилие или лигамент на глезен или стъпало

49718-01 Възстановяване на ахилесово сухожилие

Ахилотенотомия

Разделяне }

Инцизия } на Ахилесово сухожилие

*83.85 ДРУГА ПРОМЯНА НА ДЪЛЖИНАТА НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ

удължаване на Ахилесово или подколянно сухожилие

скъсяване на лигаментите на стъпалния свод

пластична тенотомия на Ахилесово сухожилие

пликация на сухожилие

49727-00 Удължаване на ахилесово сухожилие

*83.12 ТЕНОТОМИЯ НА АДДУКТОР НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

1480 Освобождаване контрактура на тазобедрена става

Включва: разделяне на обтураторен нерв

удължаване или разделяне сухожилия на аддуктори и псоас мускул

50381-00 Предно освобождаване на бедрена контрактура, едностранно

ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ

*83.64 ДРУГ ШЕВ НА СУХОЖИЛИЕ

ахилорафия

Апоневрорафия,

шев на собствено пателарно сухожилие;

шев на муск. квадрицепс феморис

Изключва:: отложен шев на сухожилие - 83.62

1568 Шев на други мускулно-скелетни точки

90582-01 Шев на сухожилие, некласифициран другаде

Отложен шев на сухожилие

*83.74 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА МУСКУЛ

1573 Други възстановителни процедури върху мускул на други мускулно-скелетни точки

90585-00 Повторно прикрепване на мускул, некласифицирано другаде

*83.77 ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА МУСКУЛ

освобождаване на контрактура на Volkmann чрез мускулна трансплантация

90941-00 Преместване или трансплантация на мускул

Освобождаване на контрактура на Volkmann чрез мускулна трансплантация

*83.79 ДРУГО МУСКУЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ

47966-01 Трансфер на мускул, некласифициран другаде

Транспозиция на мускул БДУ

*83.87 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ

мускулна пластика

миопластика

90586-00 Други пластични процедури на мускул, некласифицирани другаде

*83.83 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУХОЖИЛЕН СКРИПЕЦ

1576 Други реконструктивни процедури на други мускулно-скелетни точки

46406-05 Възстановяване на сухожилен скрипец

*83.84 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТЪПАЛНА ДЕФОРМАЦИЯ, НЕКЛАСИРАНА ДРУГАДЕ

операция на Evans за деформирано стъпало

1546 Процедури при деформация на стъпало-еквиноварус

Процедури за клуб стъпало

50321-00 Освобождаване деформация на стъпало еквиноварус, едностранно

АМПУТАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК

*84.12 АМПУТАЦИЯ ПРЕЗ СТЪПАЛО

ампутация на предната част на стъпало

ампутация през средата на стъпало

ампутация по Chopart

средна тарзална ампутация

трансметатарзална ампутация (ампутация на прадната част на стъпалото включваща всичките пръсти)

Изключва:

ампутация на стъпало по Ray - 84.11

1533 Ампутация на глезен или стъпало

44364-00 Метатарзална ампутация

*84.13 ДЕЗАРТИКУЛАЦИЯ НА ГЛЕЗЕН

44361-00 Дезартикулация през глезен

*84.14 АМПУТАЦИЯ НА ГЛЕЗЕН ПРЕЗ МАЛЕОЛИТЕ НА ТИБИЯ И ФИБУЛА

44361-01 Ампутация на глезен през малеоли на тибия и фибула

АМПУТАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК

Изключва:

ревизия на ампутационен чукан - 84.3

*84.11 АМПУТАЦИЯ НА ПРЪСТ НА СТЪПАЛО

ампутация през метатарзофалангеална става

44338-00 Ампутация на пръст на крак

СВОБОДНА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Включва: ексцизия на кожа за автогенна трансплантация

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

пенис - 64.43-64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61-70.62

*86.63 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА ДРУГИ МЕСТА

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

1649 Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-09 Пълнослоен кожен графт на друго място

Пълнослоен кожен графт на множество места, некласифицирани в този блок

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.85 КОРЕКЦИЯ НА СИНДАКТИЛИЯ

Изключва:

биопсия на кост - 77.40-77.49

дебридмен при комплицирана фрактура - 79.60-79.69

1655 Други възстановителни процедури на кожа и подкожна тъкан

90673-00 Корекция на синдактилия

Кодирай също когато е изпълнено:

• ламбо (45206-06, 45206-07, 42506-11 [1651])

• графт (45451-06, 45451-07, 45451-09 [1649], 45439-00, 45448-06, 45448-07 [1645])

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура от посочените в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ/АКМП и минимум три диагностични процедури с кодове от Приложение № 21/АКМП, насочени към основното заболяване.

Процедури: *78.65/47927-01/47930-01; *78.66/90562-01 ; *78.67/90562-02; *78.68/46401-13; *78.69/49324-01 за отстраняване на имплантирани уреди от костите се отчитат не повече от един път годишно за една анатомична област на пациент.

Стикер за вложените импланти само при алогенна трансплантация (алографт при отчитане на кодове МКБ-9 КМ *78.06, *78.08, *78.48, *83.75, *83.81, *83.88, *86.63), задължително се залепва в ИЗ.

При липса на залепен в ИЗ стикер за вложен алографт, пътеката не се счита за завършена.

Основна процедура с код *78.06, *78.08, *78.48 МКБ-9 КМ може да се отчита само при диагноза по МКБ-Х М84.0, М84.1, М84.2, Т93.2 или при неопластични процеси засягащи съответната кост (диагноза по МКБ-Х С79.5).

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност "Ортопедия и травматология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ортопедия и травматология", в обхвата на медицинската специалност "Ортопедия и травматология", осъществявана на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ортопедия и травматология" в условия на спешност попада извършването само на процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 78.15; 78.17; 78.18; 78.55; 78.56; 78.57; 78.58; 78.65; 78.66; 78.67; 78.68; 79.09; 79.15; 79.16; 79.26; 79.27; 79.37; 79.39; 79.56; 79.65; 79.66; 79.75; 79.76; 83.64; 84.11; 84.12.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

Дейности по тази клинична пътека могат да се осъществяват и в структура по

хирургия при спазване на изискванията на медицински стандарт „Ортопедия и травматология” за структура по ортопедия и травматология I ниво на компетентност.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по ортопедия и травматология

или

Хирургична структура

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ/интензивни легла

4. Клинична лаборатория

5. Рентгенов апарат за скопия и графия

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1 КТ/МРТ

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология

3. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените изделия

3 НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• лекари със специалност по ортопедия и травматология - двама

или

• лекар със специалност по ортопедия и травматология - един (за структура по хирургия)

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

лекари със специалност по ортопедия и травматология - двама;

или

• лекар със специалност по ортопедия и травматология - един (за структура по хирургия)

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по педиатрия;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология“), осигурена от лечебното заведение чрез договор.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

Изисквания към процеса на осъществяване на дейността в структура по ортопедия и травматология от II ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“:

1. Лекарите в структури по ортопедия и травматология от II ниво на компетентност, които осъществяват специфични и високоспециализирани ортопедично-травматологични дейности: ехографско изследване на стави при деца и възрастни, артроскопия на стави, ендопротезиране на стави, трябва да притежават съответния за конкретно заявената за изпълнение високоспециализирана дейност по тази КП документ за придобита допълнителна квалификация.

2. За осъществяването на артроскопски процедури на опорно-двигателния апарат: артроскопии на рамо, лакет, китка, длан и пръсти, тазобедрена става, коляно, глезен, се изисква минимум един специалист по ортопедия и травматология с документ за придобита квалификация за артроскопия.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите по тази клинична пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Диагностика и лечение за пациенти с:

• фрактури в областта на тазовия пръстен и долните крайници;

• хемартроза;

• хронично настъпили артериални оклузии, неподлежащи на артериална реконструкция, с напреднали тъканни промени, нуждаещи се от първична ампутация.

Планирана диагностика и лечение при:

• заболявания, изискващи средни оперативни процедури в областта на тазовия пръстен и долните крайници, без спешни индикации;

• изчерпване на консервативните възможности при заболявания в областта на тазовия пръстен и долните крайници, доказано с медицинска документация;

• реконструктивни операции;

• отстраняване от костите на имплантирани уреди (на фемур, тибия, фибула, тарзални и метатарзални кости и фаланги на крак).

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Необходими предоперативни изследвания - биологичен материал за лабораторни изследвания, се взема до 24 час от постъпването. Образно изследване се извършва до 24 час от постъпването. Контролни изследвания се извършват до края на болничния престой. Рентгенологичното изследване не е задължително при лезии на меки тъкани и други състояния, които не се визуализират с такова изследване, но е задължително след извършване на отстраняване на имплантирани уреди (средства) от костта.

След провеждане на изследванията и стабилизиране състоянието на пациента с фрактура в областта на таза или долните крайници за средна оперативна процедура, както и при приемане на пациент за неголяма оперативна процедура поради заболявания в областта на таза и долните крайници, се провеждат клинични обсъждания. На тях се обсъжда и приема както вида на предстоящата оперативна процедура, така и вида на оперативното лечение - спешно или планово. След консилиума, пациента влиза в оперативната програма.

Абсолютни контраиндикации за оперативно лечение: нестабилна хемодинамика; морибундни болни.

Относителни контраиндикации за оперативно лечение: декомпенсирани придружаващи заболявания (диабет или други метаболитни заболявания, екстремна хипертония, сърдечна декомпенсация > 2ст, бъбречна инсуфициенция и др.)

Следоперативното лечение при престоя в ОАИЛ/КАИЛ и постоперативните процедури целят стабилизиране хемодинамиката на пациента. Балансират се кръвозагубите, нарушенията на водно-електролитния баланс. Следи се белодробната циркулация и метаболизма на пациента. Извършват се при необходимост превръзки на оперативното поле.

При достатъчна стабилизация на пациента той се извежда в съответната клиника/отделение, където остава до изпълняването на критериите за окончателното изписване. В клиниката/отделението се осъществяват дейности, произтичащи от добрата медицинска практика.

Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

В зависимост от обема, протичане на операцията и следоперативното състояние на болния, той се настанява или в КАИЛ/ОАИЛ, или при стабилно състояние се извежда директно в съответната клиника/отделение.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Поставя се следоперативно на базата на клинични, рентгенографски или ехографски данни и резултата от интраоперативната находка.

Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

• добре зарастваща оперативна рана;

• липса на фебрилитет през последните 24 часа;

• липса на значими субективни оплаквания;

• в случаите на хоспитализация за отстраняване от костите на имплантирани уреди (на фемур, тибия, фибула, тарзални и метатарзални кости и фаланги на крак) и отстранени имплантирани в костите уреди.

Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т. ч.:

• контролни прегледи в лечебното заведение;

• продължаване на лечението, в това число планиране на дейностите по отстраняване на имплантираните в костите уреди;

• рехабилитация;

• амбулаторно наблюдение/диспансеризация.

Коректно попълнен фиш “Клинико-рентгенологичен минимум”.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ - НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза - документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Ортопедия и травматология”. Документ №2 се прикрепя към лист “История на заболяването”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.

3.2. Документиране на операцията - изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Ортопедия и травматология”).

3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ - НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника/попечителя), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ - подписва се от пациента (родителя/настойника/попечителя) и е неразделна част от “История на заболяването”.

6. КЪМ ИЗ НА ПАЦИЕНТА СЕ ПРИЛАГА “Фиш за клинико-рентгенологичен минимум при изписване” .

Към ИЗ № .................................................... от ..................................

ФИШ ЗА КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН МИНИМУМ

Дата: ......................

ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО

Походка: самостоятелна с едно помощно средство

с две помощни средства невъзможна

Имобилизация:

не с гипс с ортеза

Тромбоемболична профилактика:

да не

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА

Зарастнала:

per primam вторично

Хематом: да не

Наличие на оток на крайника:

не в дисталния край в проксималния край

на целия крайник

Оперативен шев:

свален не частично

АМБУЛАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

да не

ДРУГИ ДАННИ

Кръвна картина Хемостазелогия Рентгенографии

Хб

Хт

Ер.

Левко Вр. Кървене

Вр. Съсирване

Протромбиново време

Фибриноген Репозиция на счупването

Вид остеосинтеза

Лекуващ лекар:

.............................

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

(ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ)

Какво представляват средните оперативни процедури в областта на таза и долните крайници?

При определени счупвания, изкълчвания или заболявания в областта на таза и долните крайници, необходимото лечение се свежда до извършването на средни по обем оперативни процедури. Тежестта на процедурата се определя както от сложността на увредата, така също от вида на оперативната интервенция и от срока на престоя в лечебното заведение. При такива състояния, долните крайници не могат или много трудно (изразена болка, ползване на помощни средства) могат да осъществяват основната си функция.

Защо трябва да постъпите в болница?

В болницата ще бъдат извършени различни изследвания, за някои от които ще Ви предоставим допълнителна информация, след прочитането на която можете да задавате допълнителни въпроси. Въз основа на тези изследвания ще Ви бъде предложен план на лечение, което допълнително ще Ви бъде обяснено.

Какво предстои на Вас или Вашето дете в болницата?

След направените изследвания, ще предложим операция, естеството на която ще Ви обясним. Извършването на операцията ще Ви осигури по-добро качество на живот. В случай, че операцията не се извърши, Вашето състояние или това на Вашето дете може прогресивно да се влошава и прогнозата за качеството на живота сериозно да се влоши.

В някои случаи, заболяванията и травмите, налагащи средни по обем оперативни процедури са сложни и комплексни. При тях се налагат повторни процедури, включително и за отстраняване на поставените метални остеосинтезни средства при предходните оперативни процедури. Независимо от това, навременно проведените средни оперативни процедури в значителна степен подобряват състоянието и са необходимо условие за по-нататъшно консервативно или оперативно лечение.

В редки случаи операцията се извършва при много висок оперативен риск, който ще Ви бъде допълнително разяснен, за да вземете най-правилното за Вас или Вашето дете решение. По време на болничния престой, на диагностичните или на оперативни процедури, както и в следоперативния период, могат да възникнат независещи от лечебния процес усложнения, което може да доведе до повторна операция със съответните рискове.

За успешното провеждане на лечението се изисква известно усилие и от Ваша страна. Не всички манипулации и етапи от лечението са леки за пациента, а някои от тях са свързани с болка. Вашето сътрудничество и търпение е важно за постигането на желания краен успешен резултат.

Какво представлява самата операция?

Вие или Вашето де

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE