Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-217.pdf

КП № 217.1 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК

Минимален болничен престой - 6 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ/АКМП

КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ

Изключва:

такава при халукс валгус - 77.51

*77.25 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, ФЕМУР

1499 Остеотомия на дистален фемур, патела, тибия или фибула

Включва: клиновидна остеотомия

48424-06 Остеотомия на дистален фемур

*77.27 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, ТИБИЯ И ФИБУЛА

48418-00 Остеотомия на тибия

*77.29 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, ТАЗОВИ КОСТИ

1478 Остеотомия на таза, тазобедрена става или бедрена кост

Включва: клиновидна остеотомия

48424-00 Остеотомия на таз

ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ

остеоартротомия

Изключва:

клавикулотомия на плод - 73.8

ламинотомия или инцизия на прешлен - 03.01-03.09

пубиотомия за подпомагане на раждане - 73.94

инцидентна стернотомия в хода на торакална операция - не кодирай!

*77.35 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, ФЕМУР

48427-08 Остеоартротомия на фемур

*77.39 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, ТАЗОВИ КОСТИ

1481 Други инцизии на тазобедрена става

46473-01 Остеоартротомия на тазова кост

БИОПСИЯ НА КОСТ

*77.49 БИОПСИЯ НА КОСТ - ТАЗ

46473-02 Биопсия на тазова кост

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ (0-9)

Изключва:

биопсия на кост - 77.40-77.49

дебридмен при комплицирана фрактура - 79.60-79.69

*77.69 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ - ТАЗОВА КОСТ

1485 Други ексцизионни процедури на таз или тазобедрена става

48427-09 Локална ексцизия на лезия или тъкан на тазова кост

ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ

кондилектомия

Изключва:

ампутация - 84.00-84.19, 84.91

артректомия - 80.90-80.99

ексцизия на костни краища, свързана с:

артродеза - 81.00-81.29

артропластика - 81.51-81.59, 81.71-81.81, 81.84

ексцизия на хрущял - 80.5-80.6, 80.80-80.99

ексцизия на главата на фемура с едновременна смяна - 81.51-81.53

хемиламинектомия - 03.01-03.09

ламинектомия - 03.01-03.09

остеотомия за халукс валгус - 77.51-77.59

частична ампутация на:

пръст - 84.01

палец - 84.02

пръст на крак - 84.11

инцидентна резекция на ребра при гръдна операция - не кодирай !

остектомия по време на друга операция - не кодирай !

*77.85 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ, ФЕМУР

1504 Ексцизия кост на коляно или крак

48424-07 Остектомия на дистална част на бедрена кост

*77.89 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ, ТАЗОВИ КОСТИ

1483 Остектомия на бедрена кост или таз

48424-03 Остектомия на таз

48424-04 Остектомия на проксимален фемур

48424-05 Остектомия на средна част на фемур

КОСТНА ПЛАСТИКА

*78.05 КОСТНА ПЛАСТИКА, ФЕМУР

1488 Костен графт на таз или тазобедрена става

Кодирай също когато е направена:

• доставяне на графт материал чрез отделна инцизия (47726-00 [1563])

48200-00 Костен графт към фемур

*78.09 КОСТНАПЛАСТИКА, ТАЗОВИ КОСТИ

50393-00 Костен графт на таз

*78.07 КОСТНА ПЛАСТИКА- ТИБИЯ И ФИБУЛА

1513 Костен графт към тибия

Кодирай също когато е направено:

• доставяне на графт материал чрез отделна инцизия (47726-00 [1563])

48206-00 Костен графт към тибия

СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ

епифизарни скоби

отворена епифизиодеза

перкутанна епифизоидеза

резекция/остеотомия

*78.25 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ ФЕМУР

1491 Други възстановителни процедури на таз или тазобедрена става

48506-00 Епифизиодеза на бедрена кост и тибия и фибула

АРТРОДЕЗА НА ДРУГА СТАВА

Включва: артродеза с:

костен трансплантат

външно фиксиращо устройство

ексцизия на костни краища и компресия

*81.21 АРТРОДЕЗА НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

49306-00 Артродеза на тазобедрена става

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТАВА НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК

Включва: артропластика на долен крайник с:

външна тракция или фиксация

костни трансплантати (чипове) или хрущял

вътрешно фиксиращо устройство

*81.40 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА, НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ

90552-00 Друго възстановяване на тазобедрена става

*78.49 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ, ТАЗОВИ КОСТИ

90552-01 Друго възстановяване или пластична операция на тазова кост

РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ

освобождаване на деформирано стъпало (клубно стъпало) по Goldner

корекция на метатарзус варус по Heyman-Herndon (Strong)

освобождаване на:

срастнала или констриктивна ставна капсула

става

лигамент

Изключва:

симфизиотомия за подпомагане на раждане - 73.94

такова при:

синдром на карпалния тунел - 04.43

синдром на тарзалния тунел - 04.44

*80.45 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ - ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

46400-09 Освобождаване на ставна капсула, лигамент или хрущял на тазобедрена става

*84.28 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА БЕДРО

50225-00 Реплантация на бедро

*78.27 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ-ТИБИЯ И ФИБУЛА

1520 Други възстановителни процедури на коляно или крак

48503-00 Епифизиодеза на тибия и фибула

Не включва: епифизиодеза на тибия, фибула и фемур (48506-00 [1491])

49503-02 Хондропластика на коляно

Мозаечна пластика

49503-05 Остеопластика на коляно

*79.86 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА КОЛЯНО

90598-00 Друго възстановяване на коляно

УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ

костен трансплантат с или без вътрешно фиксиращо устройство или остеотомия

дистракционна техника с или без кортикотомия/остеотомия

*78.35 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ - БЕДРО

*78.37 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ - ТИБИЯ И ФИБУЛА

1578 Реконструкция на крайник

50303-00 Удължаване на крайник

Включва: поставяне на кръгъл фиксатор (например Ilizarov, Orthofix) или подобно устройство

монофокална остеотомия/кортикотомия

Забележка: Изпълнена за удължаване на скъсен крайник по различни причини. Костта се срязва и фик­сатора се поставя по време на операцията. След операцията, фиксационните удъл­жители се въртят регулярно, причинявайки постепенно отдалечаване (удължаване) на костта.

Кодирай също когато е направена:

• корекция на костна деформация (90604-00 [1578])

• транспозиция на нерв (39321-00 [83])

• невролиза (39330-00 [77], 39321-00 [83])

• трансартикуларна фиксация (50300-00 [1578])

Не включва: биполярно удължаване на крайник (50306-00 [1578])

*78.47 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ, ТИБИА И ФИБУЛА

46400-01 Друга възстановяваща или пластична операция на тибия и фибула

ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА

вътрешна фиксация на кост (профилактична)

реинсерция на вътрешно фиксиращо устройство

ревизия на разместено или счупено фиксиращо устройство

Изключва:

артропластика и артродеза - 81.00-81.85

костен трансплантат - 78.00-78.09

скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29

при наместване на фрактури - 79.10-79.19

*78.59 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА, ТАЗОВИ КОСТИ

1479 Фиксация фрактура на таз или бедрена кост

47498-00 Вътрешна фиксация на фрактура на ацетабулум

Включва: теглене

Не включва: такава с наместване на фрактура (47486-00, 47489, 47501-00, 47528-01, 47531-00 [1486])

47513-00 Вътрешна фиксация на разкъсване на сакро-илиачна става

Не включва: такава с наместване на фрактура (47486-00, 47489, 47501-00, 47528-01, 47531-00 [1486])

46474-00 Вътрешна фиксация на тазова кост без наместване на фрактура

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ

Изключва:

такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59

*79.25 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, ФЕМУР

1486 Наместване на фрактура на таз или бедрена кост

47528-00 Отворено наместване фрактура на бедрена кост

*79.29 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ТАЗ

47489-02 Отворено наместване на фрактура на таз без вътрешна фиксация

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ

Изключва:

такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59

*79.35 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, ФЕМУР

47528-01 Отворено наместване фрактура на бедрена кост с вътрешна фиксация

Включва: кръстосана фиксация

интрамедуларна фиксация

Не включва: такава на:

• шийка (на) }

• проксимален } фемур (47519-00 [1479])

• субкапитален }

• трохантерна (пертрохантерна) (субтрохантерна)

1479 Фиксация фрактура на таз или бедрена кост

47519-00 Вътрешна фиксация на трохантерна или субкапитална фрактура на фемур

Включва: фрактура:

• шийка (на)

• пертрохантерен

• проксимален

фемур

• субтрохантерен }

наместване на фрактура

*79.36 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, ТИБИА И ФИБУЛА

1510 Отворено наместване фрактура на шафта на тибия или фибула

47566-01 Отворено наместване фрактура на шафта на тибия с вътрешна фиксация

Включва: кръстосана фиксация

интрамедуларна фиксация

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА

вътрешна фиксация на кост (профилактична)

реинсерция на вътрешно фиксиращо устройство

ревизия на разместено или счупено фиксиращо устройство

Изключва:

артропластика и артродеза - 81.00-81.85

костен трансплантат - 78.00-78.09

скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29

при наместване на фрактури - 79.10-79.19

*79.55 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, ФЕМУР

1493 Процедури при отделена епифиза на таз

Включва: вътрешна фиксация

47525-01 Отворено наместване на отделена епифиза на главата на фемура

*79.87 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА ГЛЕЗЕН

1541 Отворена наместване луксация на глезен или стъпало

47066-00 Отворено наместване луксация на глезен

Включва: луксация на глезен

АРТРОДЕЗА НА СТЪПАЛО И ГЛЕЗЕН

Включва: артродеза на глезен и стъпало с:

костен трансплантат

външно фиксиращо устройство

*81.12 ТРОЙНА АРТРОДЕЗА

талус с калканеус и калканеус с кубоидна или навикуларна кост

1543 Артродеза на глезен, стъпало или пръст

49815-00 Тройна артродеза на стъпало

*81.22 АРТРОДЕЗА НА КОЛЯННА СТАВА

1512 Артродеза на коляно

Не включва: ревизионна артродеза на коляно (49545-00 [1524])

49509-01 Артродеза на коляно

*81.42 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛЯНО “ПЕТ-В-ЕДНО”

медиална менисцектомия, възстановяване на медиалния

колатерален лигамент,

повдигане на вастус медиалис, полусухожилно повдигане

и преместване на pes anserinus

*81.43 ТРИАДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛЯНО

медиална менисцектомия с възстановяване на

предния круциатен лигамент

и на медиалния колатерален лигамент

процедура на O’Donoghue

Възстановяване на предна и/или задна кръстна връзка -

включително артроскопски

1522 Реконструктивни процедури на коляно

Включва: почистване на остеофити (нотчпластика)

Не включва: ревизия на реконструкция (49551-00 [1524])

49542-00 Артроскопска реконструкция на кръстосани връзки на коляно с възстановяване на менискус

Артроскопско възстановяване на кръстовиден лигамент на коляно с възстановяване на менискус

Включва: дебридман

възстановяване на колатерален лигамент

49542-01 Реконструкция на кръстосани връзки на коляно с възстановяване на менискус

Възстановяване на кръстовиден лигамент на коляно с възстановяване на менискус

Включва: дебридман

възстановяване на колатерален лигамент

АМПУТАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК

Изключва:

ревизия на ампутационен чукан - 84.3

*84.16 ДЕЗАРТИКУЛАЦИЯ НА КОЛЯНО

ампутация на Batch, Spitler и McFaddin

ампутация по Mazet

ампутация по S. P. Roger

1505 Други ексцизионни процедури на коляно или крак

44367-01 Дезартикулация през коляното

*84.17 АМПУТАЦИЯ НАД КОЛЯНОТО

ампутация на крак през фемура

ампутация през горната част на бедрото

обръщане на ампутация под коляното в ампутация над коляното

супракондиларна ампутация над коляното

1484 Ампутация на таз или тазобедрена става

44367-00 Ампутация над коляното

Ампутация над коляното

ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА КРАЙНИК - РЕПЛАНТАЦИЯ

*84.25 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА ПРЪСТ НА КРАК

1548 Процедури при други деформации на пръст

46400-02 Реплантация на пръст на крак

*84.26 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА СТЪПАЛО

1544 Други възстановителни процедури на глезен или стъпало

46400-06 Реплантация на стъпало

*84.27 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА ГЛЕЗЕН ИЛИ ПОДБЕДРИЦА

46400-08 Реплантация на глезен

1554 Други процедури за прилагане, поставяне или премахване върху други мускулно-скелетни точки

47928-00 Реплантация на подбедрица

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

пенис - 64.43-64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61-70.62

*86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

повдигане на краче от леглото му

оформяне и повдигане на ламбо

частично изрязване на краче или стъбло

отлагане на краче

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

ревизия на краче - 86.75

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

*86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО

прикрепване чрез:

удължено ламбо

ротиране на ламбо

двойно краче на ламбо

плъзгане на ламбо

стволов трансплантат

трансплантат на краче

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място

Локално кожно ламбо БДУ

Директно дистантно кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от далечно място от дефекта и прикрепено директно към реципиентно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: реконструкция на:

• клепач чрез ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• устна чрез ламбо 45671-00, 45674-00 [1685],

ревизия на директно дистантно кожно ламбо (45239-01 [1658])

45230-00 Отлагане на директно дистантно кожно ламбо

Кожно ламбо, частично повдигнато към донорско място, с трансфер отложен за по-късен оперативен етап за подобряване кръвоснабдяването на ламбото. Може да бъде предварителна стъпка преди трансфера

45221-01 Директно дистантно кожно ламбо - първи етап

Директно дистантно кожно ламбо - първи етап (повдигане на ламбото от донорското място, трансфер и прикрепяне на реципиентно място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

45224-01 Директно дистантно кожно ламбо - втори етап

Директно дистантно кожно ламбо - втори етап (разделяне на ламбото от донорското място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура от посочените в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ/АКМП (с изключение на биопсия на кост-таз с кoд *77.49/46473-02) и минимум три диагностични процедури с кодове от Приложение № 21/АКМП, насочени към основното заболяване.

Процедури с код МКБ-9 КМ *81.42 и *81.43 /49542-01/49542-00/ (само при артроскопски достъп) се документират образно с видеозапис (архивиран на SSD, HDD, CD), който остава на съхранение в ЛЗБП и подлежи на контрол.

Стикер за вложените импланти само при алогенна трансплантация (алографт при отчитане на кодове МКБ-9 КМ *78.05, *78.07, *78.09, *78.35, *78.37, *78.47, *78.49, *81.12, *81.21, *81.40), задължително се залепва в ИЗ.

При липса на видеозапис от артроскопска процедура или залепен в ИЗ стикер за вложен алографт, пътеката не се счита за завършена.

Основни процедури с кодове *77.25/48424-06; *77.27/48418-00; *77.29/48424-00; *77.35/ 48427-08; *77.39/46473-01; *77.69/48427-09; *77.85/48424-07; *77.89/48424-03/48424-04/48424-05, не могат да се отчитат като процедури за отстраняване на имплантирани уреди от костта по тази клинична пътека.

Основна процедура с код *80.45 МКБ-9 КМ може да се отчита само при диагноза по МКБ-Х Q65 или G80.0.

Основни процедури с кодове *78.07 и 78.47 МКБ-9 КМ може да се отчитат само при диагноза по МКБ-Х М84.0, М84.1, М84.2, Т93.2 или при неопластични процеси засягащи съответната кост (диагноза по МКБ-Х C79.5).

Основна процедура с код *78.05, *78.09, *78.35, *78.37, *78.49, *81.12, *81.21, *81.40 МКБ-9 КМ може да се отчита само при диагноза по МКБ-Х М84.0, М84.1, М84.2, Т93.1 или при неопластични процеси засягащи съответната кост (диагноза по МКБ-Х С79.5).

Пациент при който е извършена оперативна интервенция на става (отчетени кодове *79.86, *80.45, *81.21, *81.22 , *81.40, 81.42 или 81.43) по тази клинична пътека не може да бъде хоспитализиран по КП №218 за алопластка на същата става, в период от 30 дни след изписването.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специ-алност „Ортопедия и травматология“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно меди¬цински стандарт „Ортопедия и травматология“; в обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ в условия на спешност попада извършването само на процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 78.59, 79.25, 79.29, 79.35, 79.36, 79.55, 79.86, 79.87, 81.40, 81.42, 81.43.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по ортопедия и травматология

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория

5. Рентгенов апарат за скопия и графия

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Лаборатория (отделение) по клинична патология

2. КАТ/МРТ

3. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочените изделия

НЗОК заплаща напълно или частично медицинските изделия. Неразделна част към ИЗ на пациента става “ФОРМУЛЯР ЗА ВЛОЖЕНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”. Клиничната пътека се отчита с Направлението за хоспитализация и надлежно попълнен „ФОРМУЛЯР ЗА ВЛОЖЕНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”.

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• лекари със специалност по ортопедия и травматология - трима;

• лекари със специалност по ортопедия и травматология - двама (за структура от II ниво);

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение

• лекар със специалност по образна диагностика

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по вътрешни болести или кардиология.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• лекари със специалност по ортопедия и травматология - трима;

• лекари със специалност по ортопедия и травматология - двама (за структура от II ниво);

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по педиатрия;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

Изисквания към процеса на осъществяване на дейността в структура по ортопедия и травматология от III ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“:

1. Лекарите в структури от III ниво на компетентност, които осъществяват специализирани ортопедично-травматологични дейности: ехографско изследване на стави при деца и възрастни, артроскопия на стави, ендопротезиране на стави, кръвна репозиция и вътрешна фиксация при фрактури на таз и ацетабулум и микрохирургия, трябва да притежават съответния за конкретно заявената за изпълнение високоспециализирана дейност по тази КП документ за придобита допълнителна квалификация.

2. При извършване на оперативни процедури с алопластика на тазобедрената и колянната става, се изискват двама специалисти по ортопедия и травматология, които притежават документ за придобита квалификация по ендопротезиране и са имплантирали минимум по 20 протези в предходната година.

3. При извършване на кръвна репозиция и вътрешна фиксация при фрактури на таз и ацетабулум се изисква поне един специалист по ортопедия и травматология, който притежава документ за придобита квалификация за тазова и ацетабуларна хирургия.

4. При извършване на микрохирургична интервенция се изисква поне един специалист по ортопедия и травматология, който притежава документ за придобита квалификация за микрохирургия.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите по тази клинична пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Спешна диагностика и лечение за пациенти с:

• фрактури в областта на тазовия пръстен без кръвна репозиция и вътрешна фиксация, и фрактури в областта на долните крайници, независимо от възрастта на пациента;

• хемартроза;

• клинични и параклинични данни за локална инфекция в областта на таза и долния крайник;

• хронично настъпили артериални оклузии, неподлежащи на артериална реконструкция, с напреднали тъканни промени, нуждаещи се от първична ампутация под нивото на тазобедрената става;

• първични и метастатични злокачествени новообразувания на таза и долните крайници.

Планирана диагностика и лечение при заболявания и деформитети в областта на тазовия пръстен и долните крайници, индицирани за оперативно лечение при изчерпване на консервативните възможности.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Необходими предоперативни изследвания - биологичен материал за лабораторни изследвания, се взема до 24 час от постъпването. Образно изследване се извършва до 24 час от постъпването. Контролни изследвания се извършват до края на болничния престой.

След провеждане на изследванията и стабилизиране състоянието на пациента за голяма оперативна процедура с фрактура в областта на таза или долните крайници, както и при приемане на пациент за голяма оперативна процедура поради заболявания в областта на таза и долните крайници, се провеждат клинични обсъждания. На тях се обсъжда и приема както вида на предстоящата оперативна процедура, така и вида на оперативното

лечение - спешно или планово. След консилиума пациента влиза в оперативната програма.

Абсолютни контраиндикации за оперативно лечение: нестабилна хемодинамика; морибундни болни.

Относителни контраиндикации за оперативно лечение: декомпенсирани придружаващи заболявания (диабет или други метаболитни заболявания, екстремна хипертония, сърдечна декомпенсация > 2ст, бъбречна инсуфициенция и др.)

След оперативното лечение престоят в ОАИЛ/КАИЛ и постоперативните процедури целят стабилизиране хемодинамиката на пациента. Балансират се кръвозагубите, нарушенията на водно-електролитния баланс. Следи се белодробната циркулация и метаболизма на пациента. Извършват се при необходимост превръзки на оперативното поле.

При достатъчна стабилизация на пациента, той се извежда в съответната клиника или отделение, където остава до изпълването на критериите за окончателното изписване. В клиниката/отделението се осъществяват необходимите лечебни дейности, произтичащи от добрата медицинска практика, от състоянието на пациента и характера на заболяването. Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

В зависимост от обема, протичане на операцията и следоперативното състояние на болния, той се настанява или в КАИЛ/ОАИЛ, или при стабилно състояние се извежда директно в съответната клиника/отделение.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Поставя се на базата на клинични и параклинични данни или следоперативно на базата на клинични, рентгенографски и резултата от интраоперативната находка.

Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

• добре зарастваща оперативна рана;

• липса на фебрилитет през последните 24 часа;

• липса на значими субективни оплаквания.

Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти "Медицинска онкология" и "Клинична хематология") на лечебно заведение или обединение с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.

Коректно попълнен фиш “Клинико-рентгенологичен минимум”.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ - НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза - документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Ортопедия и травматология”. Документ №2 се прикрепя към лист “История на заболяването”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.

3.2. Документиране на операцията - изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Ортопедия и травматология”).

3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ ,бл.МЗ - НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника/попечителя), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ - подписва се от пациента (родителя/настойника/попечителя) и е неразделна част от “История на заболяването”.

6. КЪМ ИЗ НА ПАЦИЕНТА СЕ ПРИЛАГАТ: “Фиш за клинико-рентгенологичен минимум при изписване”

Към ИЗ № .................................................... от ..................................

ФИШ ЗА КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН МИНИМУМ

Дата: ......................

О

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE