Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

КП № 19.1 ПОСТОЯННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ - С ИМПЛАНТАЦИЯ НА АНТИБРАДИКАРДЕН ПЕЙСМЕЙКЪР - ЕДНОКАМЕРЕН ИЛИ ДВУКАМЕРЕН

С ИМПЛАНТАЦИЯ НА АНТИБРАДИКАРДЕН ПЕЙСМЕЙКЪР- ЕДНОКАМЕРЕН ИЛИ ДВУКАМЕРЕН

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

СЪРДЕЧНИ СТРЕСОВИ ТЕСТОВЕ И ПРОВЕРКИ НА ПЕЙСМЕЙКЪР

**89.41 СЪРДЕЧНО-СЪДОВ ТЕСТ С НАТОВАРВАНЕ (БЯГАЩА ПЪТЕЧКА)

Други сърдечно-съдови диагностични тестове, измервания или изследвания

11712-00 Кардиоваскуларен стрес тест

Двустъпков тест на Master

Многоканално EКГ мониториране и запис по време на упражнения или фармакологичен стрес

Thallium стрес тест

Включва: непрекъснато мониториране на кръвно налягане

измерване при упражнения с:

• колело

• изкачване на стълбичка

• тредмил

запис на други параметри

EКГ при почивка

**89.43 СЪРДЕЧНО-СЪДОВ СТРЕС ТЕСТ С ВЕЛОСИПЕДЕН ЕРГОМЕТЪР

Други сърдечно-съдови диагностични тестове, измервания или изследвания

11712-00 Кардиоваскуларен стрес тест

Двустъпков тест на Master

Многоканално EКГ мониториране и запис по време на упражнения или фармакологичен стрес

Thallium стрес тест

Включва: непрекъснато мониториране на кръвно налягане

измерване при упражнения с:

• колело

• изкачване на стълбичка

• тредмил

запис на други параметри

EКГ при почивка

**89.45 АРТИФИЦИАЛНА ПРОВЕРКА НА ПЕЙСМЕЙКЪРНА ЧЕСТОТА

функционална проверка на пейсмейкър БДУ

Тестване на сърдечен пейсмейкър или дефибрилатор

Включва: електрокардиография

изпитване

измерване на стимул:

• амплитуда

• честота

• широчина

препрограмиране

телеметрия

тестване на пулс-генератор или електрод

Не включва: изпълнено при начално поставяне или при пригаждане или подмяна - пропусни кода

11721-03 Тестване на атриовентрикуларен [AV] последователeн, честотносвързан (на повикване) или антитахикарден сърдечен пейсмейкър

Тестване на:

• DDD, DDI или DVI пейсмейкър

• пейсмейкър с класификационна характеристика четвърта ""R"" (честотна модулация)

11718-00 Тестване на друг сърдечен пейсмейкър

Тестване на имплантирано сърдечно устройство БДУ

**89.46 АРТИФИЦИАЛНА ПРОВЕРКА НА ПЕЙСМЕЙКЪРНА АРТЕФАКТНА ВЪЛНА

Тестване на сърдечен пейсмейкър или дефибрилатор

Включва: електрокардиография

изпитване

измерване на стимул:

• амплитуда

• честота

• широчина

препрограмиране

телеметрия

тестване на пулс-генератор или електрод

Не включва: изпълнено при начално поставяне или при пригаждане или подмяна - пропусни кода

11721-03 Тестване на атриовентрикуларен [AV] последователeн, честотносвързан (на повикване) или антитахикарден сърдечен пейсмейкър

Тестване на:

• DDD, DDI или DVI пейсмейкър

• пейсмейкър с класификационна характеристика четвърта ""R"" (честотна модулация)

11718-00 Тестване на друг сърдечен пейсмейкър

Тестване на имплантирано сърдечно устройство БДУ

**89.47 АРТИФИЦИАЛНА ПРОВЕРКА НА ПЕЙСМЕЙКЪРЕН ЕЛЕКТРОДЕН ИМПЕДАНС

Тестване на сърдечен пейсмейкър или дефибрилатор

Включва: електрокардиография

изпитване

измерване на стимул:

• амплитуда

• честота

• широчина

препрограмиране

телеметрия

тестване на пулс-генератор или електрод

Не включва: изпълнено при начално поставяне или при пригаждане или подмяна - пропусни кода

11721-03 Тестване на атриовентрикуларен [AV] последователeн, честотносвързан (на повикване) или антитахикарден сърдечен пейсмейкър

Тестване на:

• DDD, DDI или DVI пейсмейкър

• пейсмейкър с класификационна характеристика четвърта ""R"" (честотна модулация)

11718-00 Тестване на друг сърдечен пейсмейкър

Тестване на имплантирано сърдечно устройство БДУ

**89.48 АРТИФИЦИАЛНА ПРОВЕРКА НА ПЕЙСМЕЙКЪРЕН ВОЛТАЖЕН ИЛИ АМПЕРАЖЕН ПРАГ

Тестване на сърдечен пейсмейкър или дефибрилатор

Включва: електрокардиография

изпитване

измерване на стимул:

• амплитуда

• честота

• широчина

препрограмиране

телеметрия

тестване на пулс-генератор или електрод

Не включва: изпълнено при начално поставяне или при пригаждане или подмяна - пропусни кода

11721-03 Тестване на атриовентрикуларен [AV] последователeн, честотносвързан (на повикване) или антитахикарден сърдечен пейсмейкър

Тестване на:

• DDD, DDI или DVI пейсмейкър

• пейсмейкър с класификационна характеристика четвърта ""R"" (честотна модулация)

11718-00 Тестване на друг сърдечен пейсмейкър

Тестване на имплантирано сърдечно устройство БДУ

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.50 СЪРДЕЧНО МОНИТОРИРАНЕ

аналогови устройства (тип Holter)

Амбулаторна непрекъсната електрокардиография [ЕКГ ]

Включва: интерпретация и доклад за записите

анализ, базиран на микропроцесор

Не включва: такава с < 12 часа - пропусни кода

11708-00 Амбулаторен непрекъснат електрокардиографски запис

**89.51 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА НА РИТЪМА

ритъм ЕКГ с едно до три отвеждания

Амбулаторна непрекъсната електрокардиография [ЕКГ ]

Включва: интерпретация и доклад за записите

анализ, базиран на микропроцесор

Не включва: такава с < 12 часа - пропусни кода

11709-00 Амбулаторен непрекъснат холтерелектрокардиографски запис

Включва: с използване на система, способна на сравняване и пълно откриване на запис

**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

ЕКГ БДУ

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

Друга електрокардиография [ЕКГ]

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания

**89.54 ЕЛЕКТРОГРАФСКО МОНИТОРИРАНЕ

телеметрия

Изключва:

амбулаторно сърдечно мониториране - 89.50

електрографско мониториране при операция - не кодирай!

Други сърдечно-съдови диагностични тестове, измервания или изследвания

92057-00 Телеметрия

Електрографичномониториране

Не включва: тези при тестване на кардиодефибрилатор или пейсмейкър (виж блок [1856])

**89.56 ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КАРОТИДЕН ПУЛС С ЕКГ ОТВЕЖДАНЕ

Изключва:

окулоплетизмография - 89.58

Друга електрокардиография [ЕКГ]

Не включва: амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])

тази при кардиоваскуларен стрес тест (11712-00 [1857])

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ИНСЕРЦИЯ, РЕВИЗИЯ, СМЯНА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕЙСМЕКЪРНИ ЕЛКТРОДИ; ИНСЕРЦИЯ НА ВРЕМЕННА ПЕЙСМЕЙКЪРНА СИСТЕМА; ИЛИ РЕВИЗИЯ НА ДЖОБА НА ПЕЙСМЕЙКЪРА

Изключва:

имплантация или смяна на трансвенозен електрод в синус коронариус - 00.52

*37.71 ИНИЦИАЛНО ПОСТАВЯНЕ НА ТРАНСВЕНОЗНИ ПРОВОДНИЦИ (ЕЛЕКТРОДИ) В КАМЕРА

Изключва:

поставяне на временен трансвенозен пейсмейкър - 37.78

смяна на атриални и/или камерни проводници - 37.76

Поставяне на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкърили дефибрилатор

Поставяне на постоянен ендокардиаленпейсмейкър

Включва: чрез перкутанен достъп

38350-00 Поставяне на постоянен трансвенозен електрод в други сърдечни кухини за сърдечен пейсмейкър

Поставяне на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкър БДУ

Включва: такава в ляво предсърдие,дясно предсърдие или дясна камера

Кодирай също когато е направена:

• поставяне на сърдечен пейсмейкър-генератор (38353-00 [650])

• поставяне на постоянен трансвенозен електрод в лява камера за сърдечен пейсмейкър (38368-00 [648])

Не включва: тези с дефибрилаторни функции (38390-02 [648])

*37.72 ИНИЦИАЛНО ПОСТАВЯНЕ НА ТРАНСВЕНОЗНИ ПРОВОДНИЦИ (ЕЛЕКТРОДИ) В АТРИУМ И КАМЕРА

Изключва:

поставяне на временен трансвенозен пейсмейкър - 37.78

смяна на атриални и/или камерни проводници - 37.76

Поставяне на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкърили дефибрилатор

Поставяне на постоянен ендокардиаленпейсмейкър

Включва: чрез перкутанен достъп

38350-00 Поставяне на постоянен трансвенозен електрод в други сърдечни кухини за сърдечен пейсмейкър

Поставяне на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкър БДУ

Включва: такава в ляво предсърдие,дясно предсърдие или дясна камера

Кодирай също когато е направена:

• поставяне на сърдечен пейсмейкър-генератор (38353-00 [650])

• поставяне на постоянен трансвенозен електрод в лява камера за сърдечен пейсмейкър (38368-00 [648])

Не включва: тези с дефибрилаторни функции (38390-02 [648])

*37.73 ИНИЦИАЛНО ПОСТАВЯНЕ НА ТРАНСВЕНОЗНИ ПРОВОДНИЦИ (ЕЛЕКТРОДИ) В АТРИУМ

Изключва:

поставяне на временен трансвенозен пейсмейкър - 37.78

смяна на атриални и/или камерни проводници - 37.76

Поставяне на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкърили дефибрилатор

Поставяне на постоянен ендокардиаленпейсмейкър

Включва: чрез перкутанен достъп

38350-00 Поставяне на постоянен трансвенозен електрод в други сърдечни кухини за сърдечен пейсмейкър

Поставяне на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкър БДУ

Включва: такава в ляво предсърдие,дясно предсърдие или дясна камера

Кодирай също когато е направена:

• поставяне на сърдечен пейсмейкър-генератор (38353-00 [650])

• поставяне на постоянен трансвенозен електрод в лява камера за сърдечен пейсмейкър (38368-00 [648])

Не включва: тези с дефибрилаторни функции (38390-02 [648])

*37.75 РЕВИЗИЯ НА ПРОВОДНИЦИ (ЕЛЕКТРОДИ)

възстановяване на електроди (отстраняване с реинсерция)

репозиция на проводници (електроди)

ревизия на проводници БДУ

Изключва:

репозиция на временен трансвенозен пейсмейкър - не кодирай !

Регулиране, подмяна или премахване на електрод за сърдечен пейсмейкърили дефибрилатор

90203-00 Корекция на трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкър

Възстановяване }

Преместване }

Ревизия }

Стабилизиране } на трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкър

Не включва: такава:

• на лява камера чрез торакотомия, стернотомия или субксифоиден достъп (90203-02 [654])

• с дефибрилаторна функция (90203-08 [654])

*37.76 СМЯНА НА ТРАНСВЕНОЗНИ ПРЕДСЪРДНИ И/ИЛИ КАМЕРНИ ПРОВОДНИЦИ (ЕЛЕКТРОДИ)

отстраняване или изоставяне на съществуващи трансвенозни или епикардни проводници с трансвенозна смяна

Изключва:

смяна на епикардни проводници (електроди) - 37.74

Регулиране, подмяна или премахване на електрод за сърдечен пейсмейкърили дефибрилатор

38350-01 Подмяна на постоянен трансвенозен електрод в друга сърдечна кухина(и) на сърдечен пейсмейкър

Подмяна на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкър БДУ

Включва: такава на ляво предсърдие, дясно предсърдие или дясна камера

Кодирай също когато е направена:

• подмяна на сърдечен пейсмейкър (38353-01 [655])

Не включва: с дефибрилаторна функция (38350-03 [654])

*37.78 ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ТРАНСВЕНОЗНА ПЕЙСМЕЙКЪРНА СИСТЕМА

Изключва:

интраоперативен сърдечен пейсмейкър - 39.64

Поставяне на временен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкърили дефибрилатор

Поставяне на временен ендокарденпейсмейкър

Не включва: изпълнена във връзка със сърдечна хирургия - пропусни кода

38256-00 Поставяне на временен трансвенозен електрод в предсърдие

38256-01Поставяне на временен трансвенозен електрод в камера

*37.79 РЕВИЗИЯ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЖОБА НА ПЕЙСМЕЙКЪР

почистване (дебридмен) и преформиране на джоб (кожа и подкожна тъкан)

преместване джоба (създаване на нов джоб) на пейсмейкър или CRT-P

Ревизионни процедури на други места в сърцето

90219-00 Ревизия или преместване на кожен джоб за сърдечен пейсмейкър или дефибрилатор

Включва: отпрепариране

Не включва: такава с:

• възстановяване, преместване или проверка на генератор:

• дефибрилатор (90203-06 [656])

• пейсмейкър (90203-05 [655])

• преместване на генератор:

• дефибрилатор (90203-06 [656])

• пейсмейкър (90203-05 [655])

ИНСЕРЦИЯ, СМЯНА, ОТСТРАНЯВАНЕ И РЕВИЗИЯ НА ПЕЙСМЕЙКЪРНО УСТРОЙСТВО

Изключва:

имплантация на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкър (CRT-P) - 00.50

имплантация или смяна само на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкърен пулс генератор (CRT-P) - 00.53

*37.80 ИНИЦИАЛНА ИНСЕРЦИЯ ИЛИ СМЯНА НА НЕУТОЧНЕН ВИД ПОСТОЯНЕН ПЕЙСМЕЙКЪРинициално поставяне на еднокамерен уред

Поставяне на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкърили дефибрилатор

Поставяне на постоянен ендокардиаленпейсмейкър

Включва: чрез перкутанен достъп

38350-00 Поставяне на постоянен трансвенозен електрод в други сърдечни кухини за сърдечен пейсмейкър

Поставяне на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкър БДУ

Включва: такава в ляво предсърдие,дясно предсърдие или дясна камера

Кодирай също когато е направена:

• поставяне на сърдечен пейсмейкър-генератор (38353-00 [650])

• поставяне на постоянен трансвенозен електрод в лява камера за сърдечен пейсмейкър (38368-00 [648])

Не включва: тези с дефибрилаторни функции (38390-02 [648])

*37.81 ИНИЦИАЛНО ПОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКАМЕРЕН УРЕД, НЕУТОЧНЕН КАТО РЕАГИРАЩ С ПРОМЯНА НА ЧЕСТОТАТА

Изключва:

смяна на съществуващ пейсмейкърен уред - 37.85-37.87

Поставяне на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкърили дефибрилатор

Поставяне на постоянен ендокардиаленпейсмейкър

Включва: чрез перкутанен достъп

38350-00 Поставяне на постоянен трансвенозен електрод в други сърдечни кухини за сърдечен пейсмейкър

Поставяне на постоянен трансвенозен електрод за сърдечен пейсмейкър БДУ

Включва: такава в ляво предсърдие,дясно предсърдие или дясна камера

Кодирай също когато е направена:

• поставяне на сърдечен пейсмейкър-генератор (38353-00 [650])

• поставяне на постоянен трансвенозен електрод в лява камера за сърдечен пейсмейкър (38368-00 [648])

Не включва: тези с дефибрилаторни функции (38390-02 [648])

*37.82 ИНИЦИАЛНО ПОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКАМЕРЕН УРЕД, РЕАГИРАЩ С ПРОМЯНА НА ЧЕСТОТАТА

реагиращ на физиологични стимули, различни от предсърдната честота

Изключва:

смяна на съществуващ пейсмейкърен уред - 37.85-37.87

Поставяне на сърдечен пейсмейкър генератор

38353-00 Поставяне на сърдечен пейсмейкър генератор

Поставяне на:

• двукамерен пейсмейкър

• сърдечен:

• пейсмейкър устройство

• устройство за ресинхронизираща терапия [CRT]

• двойно }

• единично } кухиненпейсмейкър

• тройно }

Включва: сърдечни електрофизиологични изследвания [EPS]

изграждане на джоб (коремен) (гръден) за имплантация на генератор

тестване на имплантиран сърдечен пейсмейкър или дефибрилатор

Кодирай също когато е направено:

•поставяне на постоянен електрод (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 38654-00 [649])

Не включва: сърдечен:

• монитор на събития (бримковидно записващо устройство) (38285-00 [1604])

• ресинхронизационно устройство с възможност за дефибрилация CRTD (38393-00 [653])

пейсмейкър, комбиниран с автоматичен имплантируемкардиовертердефибрилатор (38393-00 [653])

подмяна на сърдечен пейсмейкър генератор (38353-01 [655])

*37.83 ИНИЦИАЛНО ПОСТАВЯНЕ НА ДВОЙНОКАМЕРЕН УРЕД

предсърдно-камерен последователно действащ уред

Изключва:

смяна на съществуващ пейсмейкърен уред - 37.85-37.87

Поставяне на сърдечен пейсмейкър генератор

38353-00 Поставяне на сърдечен пейсмейкър генератор

Поставяне на:

• двукамерен пейсмейкър

• сърдечен:

• пейсмейкър устройство

• устройство за ресинхронизираща терапия [CRT]

• двойно }

• единично } кухиненпейсмейкър

• тройно }

Включва: сърдечни електрофизиологични изследвания [EPS]

изграждане на джоб (коремен) (гръден) за имплантация на генератор

тестване на имплантиран сърдечен пейсмейкър или дефибрилатор

Кодирай също когато е направено:

•поставяне на постоянен електрод (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 38654-00 [649])

Не включва: сърдечен:

• монитор на събития (бримковидно записващо устройство) (38285-00 [1604])

• ресинхронизационно устройство с възможност за дефибрилация CRTD (38393-00 [653])

пейсмейкър, комбиниран с автоматичен имплантируемкардиовертердефибрилатор (38393-00 [653])

подмяна на сърдечен пейсмейкър генератор (38353-01 [655])

*37.85 СМЯНА НА ВСЕКИ ВИД ПЕЙСМЕЙКЪРЕН УРЕД С НЕУТОЧНЕН ЕДНОКАМЕРЕН УРЕД, НЕ РЕАГИРАЩ С ПРОМЯНА НА ЧЕСТОТАТА

Регулиране, подмяна или премахване на сърдечен пейсмейкър генератор

38353-01 Подмяна на генератор на сърдечен пейсмейкър

Включва: проверка или преместване на кожен джоб

тестване на имплантиран кардиопейсмейкър или дефибрилатор

Кодирай също когато е направено:

• преместване на електрод (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24, 38654-01 [654])

*37.86 СМЯНА НА ВСЕКИ ВИД ПЕЙСМЕЙКЪРЕН УРЕД С ЕДИНИЧНА КАМЕРА, РЕАГИРАЩ С ПРОМЯНА НА ЧЕСТОТАТА

реагиращ на физиологични стимули, различни от предсърдната честота

Регулиране, подмяна или премахване на сърдечен пейсмейкър генератор

38353-01 Подмяна на генератор на сърдечен пейсмейкър

Включва: проверка или преместване на кожен джоб

тестване на имплантиран кардиопейсмейкър или дефибрилатор

Кодирай също когато е направено:

• преместване на електрод (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24, 38654-01 [654])

*37.87 СМЯНА НА ВСЕКИ ВИД ПЕЙСМЕЙКЪРЕН УРЕД С ДВОЙНОКАМЕРЕН УРЕД

предсърдно-камерен последователно действащ уред

Регулиране, подмяна или премахване на сърдечен пейсмейкър генератор

38353-01 Подмяна на генератор на сърдечен пейсмейкър

Включва: проверка или преместване на кожен джоб

тестване на имплантиран кардиопейсмейкър или дефибрилатор

Кодирай също когато е направено:

• преместване на електрод (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24, 38654-01 [654])

*37.89 РЕВИЗИЯ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕЙСМЕЙКЪРЕН УРЕД

възстановяване на пейсмейкърен уред

отстраняване без смяна на сърдечно ресинхронизиращо пейсмейкърно устройство (CRT-P)

Изключва:

отстраняване на временна трансвенозна пейсмейкърна система - не кодирай

смяна на съществуващ пейсмейкърен уред - 37.85-37.87

смяна на съществуващ пейсмейкърен уред с CRT-P пейсмейкърно устройство - 00.53

Регулиране, подмяна или премахване на сърдечен пейсмейкър генератор

38353-02 Премахване на сърдечен пейсмейкър генератор

Кодирай също когато е направено:

• изваждане на електрод (38350-02, 38358-00, 38358-01, 38368-02, 38456-26, 38456-27, 38654-02 [654])

90203-05 Корекция на сърдечен пейсмейкър генератор

Възстановяване }

Преместване }на кардиопейсмейкър генератор

Проверка }

Включва: проверка или преместване на кожен джоб

тестване на имплантиран кардиопейсмейкър или дефибрилатор

Не включва: само ревизия или преместване на кожен джоб (90219-00 [663])

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪРЦЕТО И ПЕРИКАРДА

*37.98 СМЯНА САМО НА ПУЛСОВИЯ ГЕНЕРАТОР НА АВТОМАТИЧЕН КАРДИОВЕРТЕР/ДЕФИБРИЛАТОР

Изключва:

смяна само на пулсовото генераторно устройство на сърдечен ресинхронизиращ дефибрилатор(CRT-D) - 00.54

Регулиране, подмяна или премахване на сърдечен пейсмейкър генератор

38393-01 Подмяна на сърдечен дефибрилатор генератор

Включва: проверка или преместване на кожен джоб

тестване на имплантиран кардиопейсмейкър или дефибрилатор

Кодирай също когато е направена:

• преместване на:

• електрод (38350-03, 38368-03, 38456-30, 38456-31, 38654-04 [654])

• патч (38390-03 [654])

*37.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪРЦЕТО И ПЕРИКАРДА

отстраняване на пулсов генератор на кардиовертер/дефибрилатор без смяна

преместване на проводници и/или електроди (датчици) (стимулатори)

преместване на пулсов генератор

ревизияна джоба на автоматичен кардиовертер/дефибрилатор

отстраняване без смяна на сърдечно ресинхронизиращо дефибрилаторно устройство (CRT-D)

ревизия или преместване на CRT-D джоб на пейсмейкър

Изключва:

ретрениране на сърцето - 93.36

промяна на сърдечния ритъм - 99.60-99.6

maze процедура (Cox-maze), отворена (37.33)

maze процедура , ендоваскуларен достъп (37.34)

Регулиране, подмяна или премахване на сърдечен пейсмейкър генератор

38393-01 Подмяна на сърдечен дефибрилатор генератор

Включва: проверка или преместване на кожен джоб

тестване на имплантиран кардиопейсмейкър или дефибрилатор

Кодирай също когато е направена:

• преместване на:

• електрод (38350-03, 38368-03, 38456-30, 38456-31, 38654-04 [654])

• патч (38390-03 [654])

Изискване: Клинична пътека № 19.1 се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични (с изкл. на 89.45 (11721-03 и 11718-00), 89.46 (11721-03 и 11718-00), 89.47 (11721-03 и 11718-00), 89.48 (11721-03 и 11718-00)) и една терапевтична процедура (с изключение на 37.78 (38256-00 или 38256-01)), посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Диагностичните процедури **89.52 (11700-00)и 89.54(92057-00)са задължителни за отчитане на КП.

При код *37.78 (38256-00 или 38256-01) „Поставяне на временна трансвенозна пейсмейкърна система“, лечебното заведение се отчита с „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бланка №7 МЗ-НЗОК) и “Формуляр за вложени медицински изделия, стойността на които се заплаща от НЗОК извън цената на клиничната пътека/амбулаторната процедура”. Серийният номер на опаковката се записва във “Формуляр за вложени медицински изделия, стойността на които се заплаща от НЗОК извън цената на клиничната пътека/амбулаторната процедура” в графата „фабричен номер”. Опаковката се съхранява в лечебното заведение и подлежи на контрол. Задължително се прави рентгенография или запис от катетеризационната процедура на пациента за верифициране позицията на електрода. Неразделна част от ИЗ на пациента става “Формуляр за вложени медицински изделия, стойността на които се заплаща от НЗОК извън цената на клиничната пътека/амбулаторната процедура” за временен кардиостимулатор, както и рентгенографията или дигитален запис (CD) от катетеризационната процедура.

Неразделна част от ИЗ на пациента става формуляр, принтиран от електронния регистър „BGpace”, удостоверяващ извършената имплантация.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE