Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-197.pdf

КП № 197 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ КОРЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Минимален болничен престой - 2 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Паралитичен илеус и непроходимост на червана без херния

Не включва: вродена стриктура или стеноза на червата (Q41—Q42)

исхемична стриктура на червата (K55.1)

мекониум илеус (Е84.1)

непроходимост на червата при новородено, класифицирана в рубриката Р76.—

непроходимост на дванадесетопръстника (K31.5)

следоперативна непроходимост на червата (К91.3)

стеноза на ануса или ректума (К62.4)

с херния (К40—К46)

К56.0 Паралитичен илеус

Парализа на:

• червата

• колона

• тънкото черво

Не включва: илеус, предизвикан от жлъчни камъни (К56.3)

илеус БДУ (К56.7)

обструктивен илеус БДУ (К56.6)

К56.4 Друг вид запушване на червата

Ентеролит

Запушване:

• на колон

• от фекалии

К56.5 Чревни сраствания (бридове) с непроходимост

Перитонеални сраствания (бридове) с чревна непроходимост

К56.6 Друга и неуточнена чревна непроходимост

Ентеростеноза

Обструктивен илеус БДУ

Запушване

Стеноза на колона или червата

Стриктура

Перитонит

Не включва: перитонит:

• асептичен (Т81.6)

• доброкачествен пароксизмален (Е85.0)

• химичен (Т81.6)

• предизвикан от талк или друго чуждо вещество (Т81.6)

• неонатален (Р78.0—Р78.1)

• тазов при жени (N73.3—N73.5)

• периодичен семеен (Е85.0)

• послеродов (O85)

• със или след:

• аборт, извънматочна или гроздовидна бременност (O00—O07, O08.0)

• апендицит (К35.—)

• в съчетание с дивертикули на червата (К57.—)

К65.0 Остър перитонит

Включва състояния при лечение с перитонеална диализа

К85 Остър панкреатит

Абсцес на задстомашната жлеза

Некроза на задстомашната жлеза:

• остра

• инфекциозна

Панкреатит:

• хеморагичен

• гноен

К86.2 Киста на задстомашната жлеза

К86.3 Псевдокиста на задстомашната жлеза

К86.8 Други уточнени болести на задстомашната жлеза

Атрофия

Камъни

Цироза на задстомашната жлеза

Фиброза

На задстомашната жлеза:

• инфантилизъм

• некроза:

• БДУ

• асептична

• мастна

Травма на далака

S36.00 Травма на далака - без открита рана в корема

Травма на черния дроб или на жлъчния мехур

S36.10 Травма на черния дроб или на жлъчния мехур - без открита рана в корема

Жлъчен канал

Травма на панкреаса

S36.20 Травма на панкреаса - без открита рана в корема

Травма на тънко черво

S36.40 Травма на тънко черво- без открита рана в корема

Травма на дебело черво

S36.50 Травма на дебело черво- без открита рана в корема

Травма на право черво

S36.60 Травма на право черво- без открита рана в корема

Травма на няколко интраабдоминални органа

S36.70 Травма на няколко интраабдоминални органа- без открита рана в корема

Травма на други интраабдоминални органи

S36.80 Травма на други интраабдоминални органи - без открита рана в корема

Перитонеум

Ретроперитонеум

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ В КОРЕМНАТА ОБЛАСТ

**54.21 ЛАПАРОСКОПИЯ

Перитонеоскопия

Изключва:

лапароскопска холецистектомия - 51.23

такава при деструкция на фалопиевите тръби - 66.21-66.29

Лапароскопия

30390-00 Лапароскопия

Диагностична [експлоративна] лапароскопия

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 -00.09

**88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА

Ултразвук на корем или таз

55036-00 Ултразвук на корем

Включва: сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])

при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

**88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ

Ултразвук на корем или таз

55036-00 Ултразвук на корем

Включва: сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])

при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**88.01 КАТ НА КОРЕМ

КАТ скениране на корем и ретроперитонеално пространство

Компютърна томография на корем

Включва: регион от диафрагмата до криста илиака

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (56301-01, 56307-01 [1957])

• и

• мозък (57001-01, 57007-01 [1957])

• таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• таз (56501-00, 56507-00 [1963])

56401-00 Компютърна томография на корем

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

**88.19 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Рентгенография на корем

Рентгенография на корем или перитонеум

58900-00 Рентгенография на корем

Включва: жлъчен тракт

долна гастроинтестинална област

ретроперитонеум

стомах

Не включва: тази на уринарния тракт (58700-00 [1980])

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва:

Биохимични - креатинин, кр. захар, йонограма с Са, АСАТ, АЛАТ, билирубин /общ и директен/, LDH, алфа амилаза, протеинограма/албумин, глобулин; CRP /количествено изследване/;

Хематологични - ПКК със СУЕ и левкограма,

Хемокоагулационни изследвания - фибриноген, протромбиново време, тромбоцити;

АКР;

Хемокултура;

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-09 Изследване на протромбиново време

91910-11 Изследване на фибриноген

91913-01 Изследване на тромбоцити

91910-49 Други хематологични изследвания

1924 Биохимични изследвания

91910-03 Кръвно-захарен профил

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-15 Клинично-химични изследвания за билирубин - общ

91910-16 Клинично-химични изследвания за билирубин - директен

91910-18 Клинично-химични изследвания за албумин

91910-45 Клинично-химични изследвания за глобулин

91904-13 Протеинограма (електрофореза на серумни белтъци)

91910-19 Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91904-00 Изследване на Лактатдехидрогеназа (LDH)

91910-31 Клинично-химични изследвания за алфа-амилаза

91910-34 Клинично-химични изследвания за Калций

91910-41 Клинично-химични изследвания за йонограма

91904-19 Други биохимични изследвания

1858 Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13311-00 Измерване на газове на смесена венозна кръв

1926 Микробиологични изследвания

91937-01 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура

***91.13 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕРИТОНЕАЛЕН ДИАЛИЗЕН РАЗТВОР - КУЛТУРА И ЧУСТВИТЕЛНОСТ

Включва и антибиограма

91931-02 Микробиологично/микроскопско изследване на перитонеална и/или ретроперитонеална проба за култура и чувствителност

Включва: антибиограма

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА И СФИНКТЕРА НА ODDI

*51.85 ЕНДОСКОПСКА СФИНКТЕРОТОМИЯ И ПАПИЛОТОМИЯ

сфинктеротомия и папилотомия с процедури, класирани в 51.10-51.11, 52.13

Инцизия на жлъчен мехур, жлъчни пътища или сфинктер на Оди

30485-00 Ендоскопска сфинктеротомия

Включва: такава чрез ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография [ERCP]

Кодирай също когато е направена:

• поставяне на стент (30491-00 [958])

• подмяна на стент (30451-02 [960])

*51.86 ЕНДОСКОПСКО ПОСТАВЯНЕ НА НАЗО-БИЛИАРНА ДРЕНАЖНА ТРЪБА (СОНДА)

поставяне на назо-билиарна тръба с процедури, класирани в 51.10-51.11, 52.13

Стентиране на жлъчни пътища

30491-00 Ендоскопско стентиране на други части на жлъчни пътища

Включва: дилатация

поставяне на назобилиарна сонда

такова чрез ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография [ERCP]

Не включва: такова при замяна (30451-02 [960])

*51.87 ЕНДОСКОПСКО ПОСТАВЯНЕ НА СТЕНТ (ТРЪБА) В ЖЛЪЧЕН ПРОТОК

ендопротеза на жлъчен проток

поставяне на стент в жлъчен проток с процедури, класирани в 51.10-51.11, 52.13

Изключва:

назо-билиарна дренажна тръба - 51.86

смяна на стент (тръба) - 97.05

Стентиране на жлъчни пътища

30491-00 Ендоскопско стентиране на други части на жлъчни пътища

Включва: дилатация

поставяне на назобилиарна сонда

такова чрез ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография [ERCP]

Не включва: такова при замяна (30451-02 [960])

*51.88 ЕНДОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК (КАМЪНИ) ОТ ЖЛЪЧЕН ТРАКТ

отстраняване на камък (камъни) от жлъчен тракт с процедури, класирани в 51.10-51.11, 52.13

лапароскопско отстраняване на камък (камъни) от жлъчен тракт

Изключва:

перкутанна екстракция на камъни от общия жлъчен проток - 51.96

Инцизия на жлъчен мехур, жлъчни пътища или сфинктер на Оди

30485-01 Ендоскопска сфинктеротомия с екстракция на камък от общия жлъчен канал

Включва: такава чрез ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография [ERCP]

Кодирай също когато е направена:

• поставяне на стент (30491-00 [958])

• подмяна на стент (30451-02 [960])

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЖЛЪЧНИЯ ТРАКТ

*51.96 ПЕРКУТАННА ЕКСТРАКЦИЯ НА КАМЪНИ ОТ ОБЩИЯ ЖЛЪЧЕН ПРОТОК

Ендоскопско и перкутанно отстраняване на камък

30450-00 Екстракция на камък от жлъчни пътища чрез образни техники

Перкутанна екстракция на жлъчен камък

Включва: чрез:

• трансхепатална тръба

• трансйеюнална тръба

• T-образна тръба

*51.98 ДРУГИ ПЕРКУТАННИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЖЛЪЧНИЯ ТРАКТ

перкутанна жлъчна ендоскопия през съществуващ Т-дрен или по друг път за:

дилатация на стриктура на жлъчен проток

експлорация (постоперативна)

отстраняване на камъни, освен от общия жлъчен проток

перкутанен трансхепатален жлъчен дренаж

Изключва:

перкутанна аспирация на жлъчния мехур - 51.01

перкутанна биопсия и/или взимане на проба с четка или промивка - 51.12

перкутанно отстраняване на камъни от общия жлъчен проток - 51.96

Други процедури за приложение, поставяне или премахване върху жлъчен мехур или жлъчни пътища

90348-00 Перкутанна аспирация на жлъчен мехур

ОПЕРАЦИИ НА ПАНКРЕАС

*52.01 ДРЕНАЖ НА ПАНКРЕАСНА КИСТА С КАТЕТЪР

Инцизионни порцедури на панкреас

30375-14 Инцизия и дренаж на панкреас

30375-27 Марсупиализация на панкреатична киста

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ПАНКРЕАС

*52.92 КАНЮЛИРАНЕ НА ПАНКРЕАСНИЯ ПРОТОК

Изключва:

такова с ендоскопски достъп - 52.93

Стентиране на жлъчни пътища

30492-00 Перкутанно стентиране на жлъчни пътища

Включва: дилатация

Не включва: такава при замяна (30492-01 [960])

90337-00 Друго стентиране на жлъчни пътища

Хепатохоледохостомия

Не включва: такава при замяна (30451-00 [960])

такава с отваряне на общия жлъчен проход (30454-00 [963])

*52.93 ЕНДОСКОПСКО ПОСТАВЯНЕ НА СТЕНТ (ТРЪБА) В ПАНКРЕАСНИЯ ПРОТОК

поставяне на канюла, или стент в панкреасния проток чрез процедури, класирани в 51.10-51.11, 52.13

Изключва:

ендоскопско поставяне на назо-панкреасна дренажна тръба - 52.97

смяна на стент (тръба) - 97.05

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху панкреас

30491-02 Ендоскопско стентиране на панкреасен канал

Включва: дилатация

поставяне на назопанкреатична тръба

тази чрез ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография [ERCP]

*52.94 ЕНДОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК (КАМЪНИ) ОТ ПАНКРЕАСНИЯ ПРОТОК

отстраняване на камъни от панкреасния проток чрез процедури, класирани в 51.10-51.11, 52.13

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху панкреас

90349-00 Ендоскопско премахване на камъни от панкреаса

*52.97 ЕНДОСКОПСКО ПОСТАВЯНЕ НА НАЗО-ПАНКРЕАСНА ДРЕНАЖНА ТРЪБА

поставяне на назо-панкреасна дренажна тръба чрез процедури, класирани в 51.10-51.11, 52.13

Изключва:

дренаж на панкреасна киста с катетър - 52.01

смяна на стент (тръба) - 97.05

Стентиране на жлъчни пътища

30492-00 Перкутанно стентиране на жлъчни пътища

Включва: дилатация

Не включва: такава при замяна (30492-01 [960])

30491-00 Ендоскопско стентиране на други части на жлъчни пътища

Включва: дилатация

поставяне на назобилиарна сонда

такова чрез ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография [ERCP]

Не включва: такова при замяна (30451-02 [960])

*52.98 ЕНДОСКОПСКА ДИЛАТАЦИЯ НА ПАНКРЕАСНИЯ ПРОТОК

дилатация на протока на Wirsung с процедури, класирани в 51.10-51.11, 52.13

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху панкреас

30491-02 Ендоскопско стентиране на панкреасен канал

Включва: дилатация

поставяне на назопанкреатична тръба

тази чрез ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография [ERCP]

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ И РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ

*96.07 ПОСТАВЯНЕ НА ДРУГА (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92036-00 Поставяне на назогастрална сонда

Сондиране за декомпресия

Не включва: Sengstaken тръба (13506-00 [1899])

*96.08 ПОСТАВЯНЕ НА (НАЗО-) ИНТЕСТИНАЛНА СОНДА

Сонда на Miller-Abbott (за декомпресия)

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92036-00 Поставяне на назогастрална сонда

Сондиране за декомпресия

Не включва: Sengstaken тръба (13506-00 [1899])

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ НА ДРУГИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ И ПИКОЧНО-ПОЛОВИ ОРГАНИ

*96.41 ПРОМИВКА НА ХОЛЕЦИСТОСТОМА И ДРУГ БИЛИАРЕН ТРЪБЕН ДРЕН

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92096-00 Промивка на холецистостомия или друга жлъчна тръба

*96.42 ПРОМИВКА НА ПАНКРЕАТИЧЕН ТРЪБЕН ДРЕН

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92074-00 Промивка на панкреасна тръба

*96.43 ИНСТИЛАЦИЯ В ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ, ОСВЕН ВЪВЕЖДАНЕ НА ХРАНА В СТОМАХА

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92075-00 Гастроинтестинално вливане, изключващо хранене през стомашна сонда

*96.6 ЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

Приложение на фармакотерапия

96202-07 Ентерално приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА И ДРУГИ КРЪВНИ ПРОДУКТИ

използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

Приложение на фармакотерапия

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони - 00.14

Приложение на фармакотерапия

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

Включва:

Интраперитонеална инстилация на антибиотик

Приложение на фармакотерапия

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

Приложение на фармакотерапия

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

Виж допълнителни знаци

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Приложение на фармакотерапия

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Виж допълнителни знаци

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент

Виж допълнителни знаци

Кодирай също когато е направена:

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са извършени три основни терапевтични процедури и три основни диагностични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ и насочени към основната диагноза (три основни терапевтични процедури и минимум по една диагностична процедура от три различни блока по АКМП, насочени към основната диагноза).

Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване.

Извършването на процедура 51.85 - „Ендоскопска сфинктеротомия” (30485-00 Ендоскопска сфинктеротомия) е показано само при наличие на инклавиран в ампула фатери конкремент в първите 24 - 48 часа от началото на заболяването.

При диагноза К65.0 „Остър перитонит при лечение с перитонеална диализа” клиничната пътека включва състояния при лечение на перитонеална диализа и се счита за завършена, ако са извършени три основни диагностични процедури - 91.13 (91931-02), 90.59 (изследвания, включени в блокове 1923, 1924, 1858 и 1926) и 88.74 (55036-00) и една основна терапевтична процедура - 99.21 или 99.22 (96199-02; 96197-02 по АКМП), посочени в блок Кодове на основни процедури.

Пациентите на лечение с перитонеална диализа и остър перитонит, се отчитат само при доказана основна диагноза N18.0 „Терминален стадий на бъбречна болест” или N18.8 „Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност” или N18.9 „Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена” или N19 „Бъбречна недостатъчност, неуточнена”.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“ (ИЗ).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява:

• за лица над 18 години: от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Нефрология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нефрология" (само за МКБ код К65.0); дейности най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Диализно лечение" (само за МКБ код К65.0);

• за лица под 18 години: от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Детски болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (само за МКБ код К65.0); от обхвата на медицинската специалност "Детска нефрология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (само за МКБ код К65.0).

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по хирургия

или

Клиника/отделение по детска хирургия

Само за диагноза К65.0:

Клиника/отделение по нефрология или детска нефрология

или

клиника/отделение по хемодиализа

или

клиника/отделение по детски болести

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ/разкрити легла за интензивно лечение

4. Клинична лаборатория*

5. Образна диагностика

6. Кабинет по ендоскопска диагностика

В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по хирургия.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Лаборатория по клинична патология

2. Микробиологична лаборатория, на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• четирима лекари с придобита медицинска специалност по хирургия.

За осъществяване на диагностичните дейности лечебното заведение, в което има структура по хирургия от второ ниво на компетентност, трябва да разполага и с един лекар с придобита квалификация за извършване на ехография, както и един лекар с придобита квалификация за извършване на горна и долна ендоскопия;

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• Двама лекари със специалност по детска хирургия или лекар със специалност по детска хирургия и лекар със специалност хирургия;

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по детски болести/неонатология;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

За спешни състояния лечението може да се извършват и от хирург без специалност детска хирургия.

Блок 3. Необходими специалисти за лечение на пациенти с диагноза К65.0:

• лекари със специалност по нефрология - минимум двама, от които поне един с призната специалност по нефрология

или

лекар със специалност по детска нефрология

или

лекар със специалност по детски болести/неонатология;

• лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „Клинична хематология“), осигурена от лечебното заведение чрез договор.

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

Диагностика и лечение при пациенти с:

1. всички форми на остър панкреатит при лица до 18 години;

2. остър панкреатит - некротична форма;

3. киста на задстомашната жлеза (с усложнения) и други болести на задстомашната жлеза, посочени в код К86.8;

4. паралитичен илеус;

5. чревна непроходимост;

6. травми на далак, черен дроб, панкреас, тънко и/или дебело черво - за консервативно лечение;

7. остър перитонит при лечение с перитонеална диализа.

2. ДИАГНОСТИЧНО- ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ

ДИАГНОСТИЧНО- ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Незабавен прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

1. Клинични симптоми:

• силна коремна болка;

• горно-диспептичен синдром.

1.1. Клинични симптоми при чревна непроходимост:

• спиране на дефекацията и отделянето на газове;

• подуване на корема;

• невъзможност за приемане на течности и храна;

• повръщане и/или гадене, хълцане;

• коремна болка;

• вяла до липсваща перисталтика или патологична перисталтика;

• стомашно или чревно плискане;

• чести позиви за дефекация, но с неефективно изхождане и чувство за недоизхождане

2. Основен параметър - входящ тест за поставяне на диагноза „Панкреатит”:

• три - четирикратно повишение на алфа-амилазата в урината.

2.1. Основен параметър - входящ тест за поставяне на диагноза „Илеус”: образно изследване с данни за непроходимост на гастро-интестиналния тракт (обзорна рентгенография на корем, КТ на корем, абдоминална ехография, др.)

3. Допълнителни параметри:

• при остър панкреатит (едемна форма) - абдоминална ехография или КТ;

• при остър панкреатит (некротична форма) - абдоминална ехография и/или задължително извършване на КТ (за диференциална диагноза);

• клинико-лабораторни изследвания - включват целия панел с код 90.59 (изследванията, включени в блокове 1923, 1924, 1858 и 1926), включително и при чревна непроходимост.

4. Диагностично-лечебният алгоритъм при чревна непроходимост включва следните критерии:

4.1. клиничен преглед с ректално туше;

4.2. образно изследване с данни за хидро-аерични нива или непроходимост;

4.3. лабораторни изследвания за оценка на водно-електролитния баланс, йонограма, кръвна картина;

4.4. терапевтичен план:

• поставяне на назо-гастрична сонда за евакуация на стомашното съдържимо;

• стимулация на пасажа чрез клизма, медикаментозно, др.;

• вливания на водно-солеви разтвори или глюкозно-солеви разтвори или електролити;

• при спастични болки е уместно приложение на спазмолитици.

Чревна непроходимост

Чревна непроходимост може да се причини от обструкция по хода на гастро-интестиналния тракт или пареза на мускулите на чревната стена.

Най-честата причина за чревна непроходимост при възрастни са чревни стаствания след предходна оперативна интервенция или обтурация от малигнен процес. Други причини могат да бъдат херния на коремната стена, възпалителни заболявания на червата, Crohn, дивертикулит, волвулус, запушване от фекалии и др.

При деца, освен изброените, причина за чревна непроходимост може да бъде инвагинация, вродени малформации и др.

Поради възпрепятстване на пасажа се получава за

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE