Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-175.pdf

КП № 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

Минимален болничен престой - 7 дни

При лапароскопски интервенции - 5 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ДРУГИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ

Изключва:

свързаната с радикална мастектомия - 85.45-85.48

*40.52 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ПЕРИАОРТНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ

Ексцизионни процедури на лимфен възел на други места

Не включва: хистеректомия с ексцизия на тазови лимфни възли (35664-00 [1268], 35664-01 [1269])

90282-00 Ексцизия на лимфен възел на друго място

Тотална (обикновена) ексцизия на лимфни възли на друго място БДУ

Не включва: при стадиране на малигнизиране:

• гинекологично (35723 [810])

• лимфом (30384-00 [985])

• БДУ (35726-01 [985])

90282-02 Радикална ексцизия на лимфен възел на друго място

Цялостно изчистване на всички възли на друго място

Резекция на ингвинални лимфни възли в дълбочина до мускул и фасция

Не включва: при стадиране на малигнизиране:

• гинекологично (35723 [810])

• лимфом (30384-00 [985]

• БДУ (35726-01 [985])

това на тазови лимфни възли при:

• гинекологична неоплазма (35551 [810])

• хистеректомия (35664-00, 35670-00 [1268], 35664-01 [1269])

• радикална простатектомия и реконструкция на мехурна шиика (37211-00 [1167])

*40.53 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ИЛИАЧНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ

Ексцизионни процедури на лимфен възел на други места

Не включва: хистеректомия с ексцизия на тазови лимфни възли (35664-00 [1268], 35664-01 [1269])

90282-00 Ексцизия на лимфен възел на друго място

Тотална (обикновена) ексцизия на лимфни възли на друго място БДУ

Не включва: при стадиране на малигнизиране:

• гинекологично (35723 [810])

• лимфом (30384-00 [985])

• БДУ (35726-01 [985])

90282-02 Радикална ексцизия на лимфен възел на друго място

Цялостно изчистване на всички възли на друго място

Резекция на ингвинални лимфни възли в дълбочина до мускул и фасция

Не включва: при стадиране на малигнизиране:

• гинекологично (35723 [810])

• лимфом (30384-00 [985]

• БДУ (35726-01 [985])

това на тазови лимфни възли при:

• гинекологична неоплазма (35551 [810])

• хистеректомия (35664-00, 35670-00 [1268], 35664-01 [1269])

• радикална простатектомия и реконструкция на мехурна шиика (37211-00 [1167])

*40.54 РАДИКАЛНА ДИСЕКЦИЯ НА ИНГВИНАЛНАТА ОБЛАСТ

Радикална ингвино-феморална дисекция при доказан първичен тумор и решение на Онкологичния комитет за извършване на процедурата

Ексцизионни процедури на лимфни възли в слабините

Ексцизия на ингвинални лимфни възли

30329-00 Ексцизия на лимфни възли на слабините

Тотална (обикновена) ексцизия на лимфни възли на слабините

30330-00 Радикална ексцизия на лимфни възли в слабините

Цялостно изчистване на всички слабинни възли

Резекция на ингвинални лимфни възли в дълбочина до мускули и фасция

ИЗОЛИРАНЕ НА ЧРЕВЕН СЕГМЕНТ

кодирай също всяка едновременна:

анастомоза, освен край-с-край - 45.90-45.94

ентеростомия - 46.10-46.39

*45.51 ИЗОЛИРАНЕ НА СЕГМЕНТ НА ТЪНКО ЧЕРВО

изолиране на илеална гънка

резекция на тънко черво за интерпозиция

Стоми на тънки черва

32069-00 Формиране на илеостомен резервоар

Формиране на задържаща илеостома

Включва: обръщане на съществуваща илеостома

изолиране и резекция на черво

Не включва: такава при уринарни отвеждащи процедури (36600-02, 36606 [1129])

*45.52 ИЗОЛИРАНЕ НА СЕГМЕНТ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

резекция на колон за интерпозиция

Колектомия

32003-00 Ограничена ексцизия на дебело черво с анастомоза

Цецектомия }

Локална ексцизия на колон } с анастомоза

Сигмоидоколектомия }

Сигмоидектомия }

Включва: резекция на флексура лиеналис

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО

кодирай също всяка синхронна:

друга анастомоза, освен край-с-край - 45.90-45.93, 45.95

колостомия - 46.10-46.13

ентеростомия - 46.10-46.39

Изключва:

цекумектомия - 45.72

ентероколектомия - 45.79

гастродуоденектомия - 43.6-43.99

илеоколектомия - 45.73

панкреатодуоденектомия - 52.51-52.7

*45.61 МНОЖЕСТВО СЕГМЕНТНИ РЕЗЕКЦИИ НА ТЪНКО ЧЕРВО

сегментни резекции на множествени травматични лезии на тънко черво

Възстановяване на тънки черва

Включва: скосяване на тънки черва

43810-01 Възстановяване на тънки черва с множество анастомози

*45.62 ДРУГА ЧАСТИЧНА РЕЗЕКЦИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО

дуоденектомия

илеумектомия

йеюнектомия

Изключва:

дуоденектомия с едновременна панкреатектомия - 52.51-52.7

резекция на цекум и терминален илеум - 45.72

Резекция на тънко черво

30566-00 Резекция на тънко черво с анастомоза

Ексцизия на Мекелов дивертикул с резекция на тънко черво с анастомоза

*45.63 ТОТАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЪНКО ЧЕРВО

Резекция на тънко черво

30566-00 Резекция на тънко черво с анастомоза

Ексцизия на Мекелов дивертикул с резекция на тънко черво с анастомоза

ЧАСТИЧНА ЕКСЦИЗИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

кодирай също всяка едновременна:

друга анастомоза, освен край-с-край - 45.92-45.94

ентеростомия - 46.10-46.39

*45.71 МНОЖЕСТВЕНА СЕГМЕНТНА РЕЗЕКЦИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

сегментни резекции на множествени травматични лезии на дебело черво

Колектомия

32003-00 Ограничена ексцизия на дебело черво с анастомоза

Цецектомия }

Локална ексцизия на колон } с анастомоза

Сигмоидоколектомия }

Сигмоидектомия }

Включва: резекция на флексура лиеналис

*45.72 ЦЕКУМЕКОМИЯ

резекция на цекум и терминален илеум

Колектомия

32003-00 Ограничена ексцизия на дебело черво с анастомоза

Цецектомия }

Локална ексцизия на колон } с анастомоза

Сигмоидоколектомия }

Сигмоидектомия }

Включва: резекция на флексура лиеналис

*45.73 ДЯСНА ХЕМИКОЛЕКТОМИЯ

илеоколектомия

десностранна радикална колектомия

Колектомия

32003-01 Дясна хемиколектомия с анастомоза

Резекция на колон асценденс, флексура хепатика и част от колон трансверзум (дясна хемиколектомия) с анастомоза

*45.74 РЕЗЕКЦИЯ НА ТРАНСВЕРЗАЛЕН КОЛОН

Колектомия

32005-00 Субтотална колектомия с анастомоза

Включва: резекция на:

• колон асценденс

• колон десценденс

• флексура хепатика

• лиеналис флексура

• колон трансверзум

*45.75 ЛЯВА ХЕМИКОЛЕКТОМИЯ

Изключва:

проктосигмоидектомия - 48.41-48.69

втора фаза на операцията на Mikulicz - 46.04

Колектомия

32006-00 Лява хемиколектомия с анастомоза

Включва: резекция на:

• низходящ }

• сигма } колон

32006-01 Лява хемиколектомия с формиране на стома

Включва: резекция на:

• низходящ }

• сигма } колон

*45.76 СИГМОИДЕКТОМИЯ

Колектомия

32003-00 Ограничена ексцизия на дебело черво с анастомоза

Цецектомия }

Локална ексцизия на колон } с анастомоза

Сигмоидоколектомия }

Сигмоидектомия }

Включва: резекция на флексура лиеналис

*45.79 ДРУГА ЧАСТИЧНА ЕКСЦИЗИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

ентероколектомия БДУ

Колектомия

32003-00 Ограничена ексцизия на дебело черво с анастомоза

Цецектомия }

Локална ексцизия на колон } с анастомоза

Сигмоидоколектомия }

Сигмоидектомия }

Включва: резекция на флексура лиеналис

32000-00 Ограничена ексцизия на дебело черво с формиране на стома

Цецектомия }

Локална ексцизия на колон } с формиране на стома

Сигмоидоколектомия }

Сигмоидектомия }

Включва: резекция на флексура лиеналис

*45.8 ТОТАЛНА ИНТРААБДОМИНАЛНА КОЛЕКТОМИЯ

ексцизия на цекум, колон и сигмоидеум

Изключва:

колонопроктектомия - 48.41-48.69

Колектомия

32012-00 Тотална колектомия с илеоректална анастомоза

ЧРЕВНИ АНАСТОМОЗИ

кодирай също всяка едновременна резекция - 45.31-45.8, 48.41-48.69

Изключва:

анастомоза край-с-край - не кодирай

*45.91 АНАСТОМОЗА ТЪНКО С ТЪНКО ЧЕРВО

Резекция на тънко черво

30566-00 Резекция на тънко черво с анастомоза

Ексцизия на Мекелов дивертикул с резекция на тънко черво с анастомоза

*45.92 АНАСТОМОЗА НА ТЪНКО ЧЕРВО С РЕКТАЛЕН ЧУКАН

процедура на Hampton

Резекция на тънко черво

30566-00 Резекция на тънко черво с анастомоза

Ексцизия на Мекелов дивертикул с резекция на тънко черво с анастомоза

*45.93 ДРУГА АНАСТОМОЗА НА ТЪНКО С ДЕБЕЛО ЧЕРВО

Стоми на тънки черва

30515-01 Ентероколостомия

Илео-коло анастомоза

*45.94 АНАСТОМОЗА НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО С ДЕБЕЛО ЧЕРВО

Колектомия

32003-00 Ограничена ексцизия на дебело черво с анастомоза

Цецектомия }

Локална ексцизия на колон } с анастомоза

Сигмоидоколектомия }

Сигмоидектомия }

Включва: резекция на флексура лиеналис

*45.95 АНАСТОМОЗА С АНУСА

образуване на ендоректална илеална торбичка с анастомоза на тънко черво с анус

Колектомия

32003-00 Ограничена ексцизия на дебело черво с анастомоза

Цецектомия }

Локална ексцизия на колон } с анастомоза

Сигмоидоколектомия }

Сигмоидектомия }

Включва: резекция на флексура лиеналис

ЕКСТЕРИОРИЗАЦИЯ НА ЧЕРВО

Включва: ентеростомия на чревна бримка

многоетапна резекция на черво

*46.03 ЕКСТЕРИОРИЗАЦИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

екстериоризация на черво БДУ

първа фаза на екстериоризация на черво по Mikulicz

колостомия на чревна бримка

Други стоми на дебело черво

30375-28 Временна колостомия

Бримкова колостомия

Не включва: такава с ректосигмоидектомия (32030-00 [934])

ИЛЕОСТОМИЯ

кодирай също всяка едновременна резекция - 45.34, 45.61-45.63

Изключва:

илеостомия на чревна бримка - 46.01

*46.22 КОНТИНЕНТНА (ПОСТОЯННА) ИЛЕОСТОМИЯ

джоб по Kock за гастроинтестинално отвеждане

Стоми на тънки черва

30375-01 Друга ентеростомия

Дуоденостомия

Постоянна илеостома

Не включва: илеостомия с:

• колектомия, тотална (32009-00 [913])

• проктоколектомия, тотална (32015-00, 32051-01 [936])

йеюностомия (31462-00, 90306-00 [892])

РЕВИЗИЯ НА ЧРЕВНА СТОМА

*46.42 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЕРИКОЛОСТОМНА ХЕРНИЯ

Възстановяване на парастомална херния

30563-02 Възстановяване на парастомална херния

ДРУГО ФИКСИРАНЕ НА ТЪНКО ЧЕРВО

*46.62 ДРУГО ФИКСИРАНЕ НА ТЪНКО ЧЕРВО

пликация на тънко черво по Nobel

пликация на йеюнум

Други възстановителни процедури на тънки черва

30375-19 Други възстановяване на тънки черва

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧЕРВО

Изключва:

затваряне на:

язва на дуоденума - 44.42

везикоентерална фистула - 57.83

*46.73 ШЕВ ПРИ РАЗКЪСВАНЕ НА ТЪНКО ЧЕРВО, ОСВЕН ДУОДЕНУМ

Други възстановителни процедури на тънки черва

30375-24 Шев на тънки черва

*46.74 ЗАТВАРЯНЕ НА ФИСТУЛА НА ТЪНКО ЧЕРВО, ОСВЕН ДУОДЕНУМ

Изключва:

затваряне на:

артифициална стома - 46.51

вагинална фистула - 70.74

възстановяване при гастройеюноколична фистула - 44.63

Други възстановителни процедури на тънки черва

90340-00 Затваряне фистула на тънки черва

Включва: фистула на дуоденум

Не включва: ентерокутанна фистула на тънко черво (30382 [901])

*46.75 ШЕВ ПРИ РАЗКЪСВАНЕ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

Друго възстановяване на дебело черво

30375-25 Шев при разкъсване на дебело черво

*46.76 ЗАТВАРЯНЕ НА ФИСТУЛА НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

Изключва:

затваряне на:

гастроколична фистула - 44.63

ректална фистула - 48.73

сигмоидовезикална фистула - 57.83

стома - 46.52

вагинална фистула - 70.72-70.73

везикоколична фистула - 57.83

везикосигмоидовагинална фистула - 57.83

Друго възстановяване на дебело черво

90340-01 Затваряне фистула на дебело черво

Включва: ректум

Не включва: ентерокутанна фистула на дебело черво (30382 [917])

възстановяване на ректална фистула с фибринов уплътнител (90344-00 [929])

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЧЕРВА

*46.93 РЕВИЗИЯ НА АНАСТОМОЗА НА ТЪНКО ЧЕРВО

Резекция на тънко черво

30566-00 Резекция на тънко черво с анастомоза

Ексцизия на Мекелов дивертикул с резекция на тънко черво с анастомоза

*46.94 РЕВИЗИЯ НА АНАСТОМОЗА НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

Колектомия

32003-00 Ограничена ексцизия на дебело черво с анастомоза

Цецектомия }

Локална ексцизия на колон } с анастомоза

Сигмоидоколектомия }

Сигмоидектомия }

Включва: резекция на флексура лиеналис

ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ ПЕРИНЕУМА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ

кодирай също всяка друга едновременна анастомоза, освен край-с край - 45.90, 45.92-45.95

*48.41 СУБМУКОЗНА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ ПО SOAVE

ендоректална, изтегляща навън мукозата, операция

Ректосигмоидектомия или проктектомия

43993-01 Окончателна чревна резекция и възстановяваща анастомоза

Duhamel ретроректална възстановяваща процедура

Soave ендоректална възстановяваща процедура

Включва: затваряне на съществуваща стома

формиране на стома (нефункционираща) (обръщане) (протективна) (временна)

множествени гефрир биопсии

Забележка: Изпълнена при болест на Hirschsprung [дебелочревна аганглиоза] [вроден мегаколон]. Има много описани оперативни техники - най-чести са Duhamel and Soave процедури. Процедурата на Duhamel (и модификации) е ретроректално възстановяване със страна-страна анстомоза. Анастомозата оформя ректален купол, съставен от аганглионна предна- и нормално ганглионизирана задна стена. Процедурата на Soave (и моди­фи­ка­ции) включва резекция на аганглионното черво, с изключение на най-дисталния ректум, където се отстранява само мукозата. Мукозата на ректума се изважда през ануса и ганглионизираното черво се притегля през оставения ръкав от ректална мускулатура до точката точно над ануса (назъбена линия) където се зашива на место. В някои случаи на тотална дебелочревна аганглиоза, чревната резекция може да достигне до илеума и до включи илео-анално възстановяваща процедура със страна-страна анастомоза.

Тази процедура може да бъде изпълнена на един етап. Тя може да бъде и процедура на втори етап, където процедура на първи етап е колостомия (понякога назовавана „колостомия на нивà“).

Не включва: възстановяваща проктоколектомия с илеален резервоар (32051 [936])

*48.49 ДРУГА ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ ПЕРИНЕУМА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ

абдомино-перинеална изтегляща навън

операция на Altemeier

проктектомия на Swenson

Изключва:

абдоминоперинеална изтегляща операция по Duhamel - 48.65

Ректосигмоидектомия или проктектомия

32039-00 Абдоминоперинеална проктектомия

Абдомино перинеална резекция на ректум

Включва: изграждане на стома

Не включва: тази с тотална колектомия (32015-00 [936])

*48.5 АБДОМИНОПЕРИНЕАЛНА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМА

комбинирана абдоминоендоректална резекция

пълна проктектомия

Включва: със синхронна колостомия

кодирай също всяка друга едновременна анастомоза, освен край-с-край - 45.90, 45.92-45.95

Изключва:

абдоминоперинеална изтегляща операция по Duhamel - 48.65

същата като част от екзентерация на таза - 68.8

Ректосигмоидектомия или проктектомия

32039-00 Абдоминоперинеална проктектомия

Абдомино перинеална резекция на ректум

Включва: изграждане на стома

Не включва: тази с тотална колектомия (32015-00 [936])

ДРУГА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ

*48.61 ТРАНССАКРАЛНА РЕКТОСИГМОИДЕКТОМИЯ

Ректосигмоидектомия или проктектомия

32030-00 Ректосигмоидектомия с формиране на стома

Процедура на Hartmann

*48.62 ПРЕДНА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМА С ЕДНОВРЕМЕННА КОЛОСТОМИЯ

Предна резекция на ректум

Включва: закрита стома

J-оформен джоб (резервоар)

Тотална мезоректална ексцизия (TME)

32025-00 Ниска предна резекция на ректум

Забележка: Анастомозата се извършва на > 6 cm до  10 cm от аналния ръб

32026-00 Ултра ниска предна резекция на ректума

Проктосигмоидектомия с коло-анална анастомоза с ушивател

Забележка: Анастомозата се извършва на  6 cm от аналния ръб

Не включва: ръчно зашита анастомоза (32028-00 [935])

32028-00 Ултра ниска предна резекция на ректума с ръчен шев на колоанална анастомоза

Коло-ендо-анална обшивна анастомоза

Проктосигмоидектомия с ръчно изпълнена коло-анална анастомоза

Забележка: Анастомозата се извършва на  6 cm от аналния ръб

*48.63 ДРУГА ПРЕДНА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ

Предна резекция на ректум

Включва: закрита стома

J-оформен джоб (резервоар)

Тотална мезоректална ексцизия (TME)

32024-00 Висока предна резекция на ректум

Забележка: Анастомозата се извършва на > 10 cm от аналния ръб

32025-00 Ниска предна резекция на ректум

Забележка: Анастомозата се извършва на > 6 cm до  10 cm от аналния ръб

32026-00 Ултраниска предна резекция на ректума

Проктосигмоидектомия с коло-анална анастомоза с ушивател

Забележка: Анастомозата се извършва на  6 cm от аналния ръб

Не включва: ръчно зашита анастомоза (32028-00 [935])

32028-00 Ултраниска предна резекция на ректума с ръчен шев на колоанална анастомоза

Коло-ендо-анална обшивна анастомоза

Проктосигмоидектомия с ръчно изпълнена коло-анална анастомоза

Забележка: Анастомозата се извършва на  6 cm от аналния ръб

92208-00 Предна резекция на ректум, неуточнено ниво

*48.64 ЗАДНА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ

Ректосигмоидектомия или проктектомия

32060-00 Възстановителна проктектомия

Мукозна проктектомия

Включва: затваряне на съществуваща илеостома

нефункционираща [затворена ] илеостома

формиране на илеален резервоар

илео-анална - анастомоза

изолация и резекция на черво

мукозектомия

ректална резекция

Не включва: възстановяване на чревна проходимост след процедура на Hartmann (32033-00 [917])

*48.65 РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ ПО DUHAMEL

абдоминоперинеална изтегляща операция по Duhamel

Ректосигмоидектомия или проктектомия

43993-01 Окончателна чревна резекция и възстановяваща анастомоза

Duhamel ретроректална възстановяваща процедура

Soave ендоректална възстановяваща процедура

Включва: затваряне на съществуваща стома

формиране на стома (нефункционираща) (обръщане) (протективна) (временна)

множествени гефрир биопсии

Забележка: Изпълнена при болест на Hirschsprung [дебелочревна аганглиоза] [вроден мегаколон]. Има много описани оперативни техники - най-чести са Duhamel and Soave процедури. Процедурата на Duhamel (и модификации) е ретроректално възстановяване със страна-страна анстомоза. Анастомозата оформя ректален купол, съставен от аганглионна предна- и нормално ганглионизирана задна стена. Процедурата на Soave (и моди­фи­ка­ции) включва резекция на аганглионното черво, с изключение на най-дисталния ректум, където се отстранява само мукозата. Мукозата на ректума се изважда през ануса и ганглионизираното черво се притегля през оставения ръкав от ректална мускулатура до точката точно над ануса (назъбена линия) където се зашива на место. В някои случаи на тотална дебелочревна аганглиоза, чревната резекция може да достигне до илеума и до включи илео-анално възстановяваща процедура със страна-страна анастомоза.

Тази процедура може да бъде изпълнена на един етап. Тя може да бъде и процедура на втори етап, където процедура на първи етап е колостомия (понякога назовавана „колостомия на нивà“).

*48.69 ДРУГА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ

частична проктектомия

резекция на ректум БДУ

Ректосигмоидектомия или проктектомия

32060-00 Възстановителна проктектомия

Мукозна проктектомия

Включва: затваряне на съществуваща илеостома

нефункционираща [затворена ] илеостома

формиране на илеален резервоар

илео-анална - анастомоза

изолация и резекция на черво

мукозектомия

ректална резекция

Не включва: възстановяване на чревна проходимост след процедура на Hartmann (32033-00 [917])

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕКТУМ

Изключва:

възстановяване на:

прясно акушерско разкъсване - 75.62

вагинално ректоцеле - 70.50, 70.52

*48.74 РЕКТО-РЕКТОСТОМИЯ

ректална анастомоза БДУ

Други възстановителни процедури на ректум или анус

90313-00 Друго възстановяване на ректум

32203-00 Анална или перинеална грацилопластика

Динамична грацилопластика

Трансплантация на мускулус грацилис

Забележка: Изпълнена за анална инконтиненция

Не включва: ревизия на грацилопластика (32203-01 [940])

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АНУС

Изключва:

възстановяване при прясно акушерско разкъсване - 75.62

*49.74 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА МУСКУЛУС ГРАЦИЛИС ПРИ АНАЛНА ИНКОНТИНЕНЦИЯ

Други възстановителни процедури на ректум или анус

32203-00 Анална или перинеална грацилопластика

Динамична грацилопластика

Трансплантация на мускулус грацилис

Забележка: Изпълнена за анална инконтиненция

Не включва: ревизия на грацилопластика (32203-01 [940])

*54.0 ИНЦИЗИЯ НА КОРЕМНА СТЕНА - ЕКСТРАПЕРИТОНИАЛНО РАЗКРИВАНЕ НА АБСЦЕСИ И ХЕМАТОМИ В РЕТРОПЕРИТОНИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

дренаж на:

коремна стена

екстраперитонеален абсцес

ретроперитонеален абсцес

Изключва:

разрез на перитонеум - 54.95

лапаротомия - 54.11-54.19

Други инцизионни процедури на корем, перитонеум или оментум

90952-00 Инцизия на абдоминална стена

Изследване на коремна стена

Изваждане на протезен меш, използван за възстановяване на херния

Не включва: експлоративна лапаротомия (30373-00 [985])

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ В КОРЕМНАТА ОБЛАСТ

Изключва:

отстраняване на ектопична бременност - 74.3

*54.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ В КОРЕМНАТА ОБЛАСТ - ЕКСТИРПАЦИЯ НА РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЕН ТУМОР

Други процедури на корем, перитонеум или оментум

90331-00 Други процедури на корем , перитонеум или оментум

Други ексцизионни процедури на корем, перитонеум или оментум

Не включва: хистеректомия с ретроперитонеална дисекция (35667-00 [1268])

30321-00 Ексцизия на ретроперитонеална невро-ендокринна лезия

30323-00 Ексцизия на ретроперитонеална невро-ендокринна лезия с ретроперитонеална дисекция

Включва: дискция на един или и двата големи кръвоносни съда

Кодирай също когато е направена:

• нефректомия (виж панели [1048], [1049] и [1053])

30392-00 Отстраняване на интраабдоминална лезия

Радикално отстраняване на интраабдоминален тумор

Включва: оментектомия

Не включва: тази при невробластом (43987-01 [989])

90327-00 Ексцизия на вродена интраабдоминална лезия

Включва: ретроперитонеален тумор

тератом

Не включва: ексцизия на бронхогенна киста, чрез торакотомия (43912-00 [545])

ретроперитонеална невро-ендокринна лезия (30321-00, 30323-00 [989])

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАГАЛИЩЕ

Изключва:

лиза на интралуменни адхезии - 70.13

възстановяване на прясно следродово разкъсване - 75.69

такова, свързано с ампутация на шийката - 67.4

*70.73 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ РЕКТОВАГИНАЛНА ФИСТУЛА

Възстановяване на вагинална фистула

35596-00 Лечение на ректовагинална фистула

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от четири различни групи (рубрики) по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 21, насочени към основната диагноза (четири различни блока по АКМП, насочени към основната диагноза). Eдна от диагностичните процедури задължително е от рубрика „Образна диагностика” и е свързана с топичната диагностика.

Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване.

Хистологично верифициране на препарата е задължително с изключение на случаите на обходна анастомоза или извеждане на двуцевна или терминална стома, при липса на резектат - кодове на процедури 45.61 (43810-01); 45.63 (30566-00); 45.91 (30566-00); 45.95 (32003-00); 46.03 (30375-28) и 46.42 (30563-02).

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в “История на заболяването” (ИЗ).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение по хирургия минимум ІI ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия ”.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по хирургия

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория*

5. Образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия

6. Кабинет по ендоскопска диагностика (долна ендоскопия)

7. Лаборатория (отделение) по клинична патология

В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по хирургия.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Медико-диагностична лаборатория с възможност за изследване на туморни маркери

2. Микробиологична лаборатория, на територията на областта

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за ендоскопска и роботасистирана хирургия НЗОК не заплаща посочените изделия

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• четирима лекари с придобита медицинска специалност по хирургия. За осъществяване на диагностичните дейности лечебното заведение, в което има структура по хирургия от второ ниво на компетентност, трябва да разполага и с един лекар с придобита квалификация за извършване на ехография, както и един лекар с придобита квалификация за извършване на горна и долна ендоскопия;

• лекар/и със специалност по хирургия, с опит в колоректалната хирургия;

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по клинична патология.

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „Клинична хематология“), осигурена от лечебното заведение чрез договор.

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите в обхвата на клиничната пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

1. Пациенти с проява на:

• ентерорагия или колоректорагия с анемия или шок;

• мезентериална тромбоза;

• остро настъпили смущения в чревната проходимост.

2. Пациенти с установен:

• ретроперитонелен абсцес или хематом, независимо от произхода му, доказан с КТ или МРТ;

• тумор на тънкото и дебелото черво (рентгенологично, ехографски, палпаторно или при ректално туше);

• тумор, потвърден с ректоскопия или фиброколоноскопия;

• тумор със субилеус;

• тумор с колоректорагия (вкл. вторична анемия);

• малигнизирал полип/вилозен тумор (с хистологичен резултат);

• малигнизирал полип/полипи при множествена и фамилна полипоза;

• малигнизирал стенотичен участък при улцерозен колит, болест на Крон;

• стеноза, малигнизация, неовладими клинични прояви с профузни диарии (кръв) при улцерозен колит и болест на Крон;

• дивертикулит с усложнения (перфорация, кървене, псевдотумор).

2. ДИАГНОСТИЧНО- ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ

ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

При подготовка на болния в лечебното заведение:

1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.

2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента.

Злокачествените тумори на тънките черва са рядка находка, най-често се наблюдава аденокарцином, локализиращ се 40% в дуоденума, 40% в йеюнума и 20 % в илеума. На второ място се нарежда лейомиосаркомът. Възможно е регистриране на неврогенни тумори и тънкочревни лимфоми. Карциноидът с локализация по тънкото черво рядко е клинична находка, по-често е случайна или аутопсионна. Хирургичното лечение е свързано с парциална тънкочревна резекция едновременно с регионерна лимфаденектомия. При лимфоми и карциноид са възможни повече от една локализация, което е свързано с разширена или сегментарни резекции.

Колоректалният карцином е на трето място по честота. С оглед първичен скрининг на преканцерозни лезии при пациенти без и със генетична предразположеност, както и за подобряване на ранната диагноза, е необходимо повишено внимание към пациенти с доказана фамилност, наличие на единични или множествени полипи, УК или болест на Крон. 15 % карциномът или КРК е наследствен (синдром на Линч). В тази група се включват фамилии, които имат колоректален карцином, онкологично заболяване на яйчниците, матката, гърдата, стомаха, щитовидната жлеза и мозъка. Фамилният карцином може да се развие върху предшестваща фамилна аденоматозна полипоза.

Хирургичното лечение на колоректалния карцином с лечебна цел включва резекция на колона с носещата тумора част и с областта на регионерния лимфен ток, също така с едновременно отстраняване на свързани органи (мултиорганни резекции). Карциномът на колона расте предимно циркулярно. За отстраняване на интрамурален микроскопски туморен растеж основно трябва да се достигне минимална граница на резекция от 2 см. Регионерният лимфен ток излиза над тази област навън. Съответно на кръвоснабдяването се разширяват метастазите в лимфните възли (отдалечени до 10 см от макроскопския туморен ръб) - предимно обаче извън централното направление. За размера на чревната резекция е по-малко определящо туморното прорастване в стената на червото, отколкото отстранената след централната лигатура област на лимфния ток.

Само при строга селекция може да се изпълни и локална терапия под формата на колоскопска полипекомия. Препоръчителен обем на операцията - дясна или лява хемиколектомия. Сегментните резекции са с дискутабилна радикалност. При карцином на ректума: разширяване на показанията за сфинктеросъхраняващи операции при тумори в горната и средната трета в стадий Т 1-2 - ІІІ а стадий при дистална граница под тумора до и над 2 см., хистологично добре диференциран аденокарцином; задължително отстраняване на мезоректума. При тумор в дисталната трета на ректума, лошо диференциран стадий Т 3 - ІV В е препоръчително абдоминоперинеална екстирпация.

Всички болни с колоректален карцином се представят следоперативно на обсъждане на онкокомисия в състав: хирург, патолог, онколог (химиотерапевт, радиолог).

Болни с карцином на ректума извън перитонеума се обсъждат предоперативно в същата комисия с цел предоперативна лъчетерапия, органосъхраняваща (сфинктерозапазваща) операция.

Оперативните интервенции върху тънките черва се осъществяват при травматични лезии (обичайно открити - проникващи наранявания, и по-рядко закрити), доброкачествени тумори, стенози от различно естество, фистули, тежки възпалителни, съдови и лъчеви увреди. При травматичните лезии се налага зашиване на дефекта и/или тънкочревна резекция. При многобройни лезии на определен чревен участък се извършва резекция на участъка. При тежко шоково състояние на болния се предпочита екстериоризацията на червото или стома, и на втори етап се осъществява възстановяване на пасажа. Самата резекция е свързана с непосредствено налагане на анастомоза и възстановяване континуитета, като се осъществява термино-терминална, термино-латерална или латеро-латерална анастомоза. Рядко се използва извеждането на стома, като протекция на наложената анастомоза.

Оперативните интервенции върху дебелите черва се осъществяват при травматични лезии (също по-чести при проникващи наранявания), доброкачествени тумори, стенози от различно естество, фистули, тежки възпалителни, съдови и лъчеви увреди. При по-големи наранявания на дебелото черво, включително и на ретроперитонеалната част и невъзможност за извършване на резекция, или при вече възникнал фекулентен перитонит или масивна контаминация на перитонеалната кухина, се преминава към екстериоризация на нараненото черво. При резекции на дебелите черва и съмнение за херметичността на анастомозата се извежда профилактична илео- или трансверзостома, която напълно изключва дебелочревния пасаж. А при наложена екстраперитонеално коло-ректална анастомоза и данни за инсуфициенцията се прави лечебна илео- или трансверзостома, с която се цели напълно изключване на чревния пасаж през анастомозата. Трайни илеостоми се налагат при цялостно отстраняване на колона и ректума при генерализирана полипоза и улцерохеморагичен колит. Трайна колостома се налага при аналносфинктерния комплекс. В зависимост от състоянието на болния оперативната интервенция може да се извърши на един, два или три етапа.

При проникващи наранявания на корема с лезия на черво се отделя голямо внимание на лечението на травматичната рана, което може да се извърши с първична хирургична обработка и шев или вторично отложен шев, при задължителна профилактика (лечение) на инфекцията и антитетанусова профилактика.

Оперативни интервенции на тънките и дебелите черва се осъществяват и при тънкочревните и тънкочревно-дебелочревните инвагинации, при които има противопока-зания за неоперативно лечение или чрез него не се постига пълна дезинвагинация. При оперативната намеса след мануалната дезинвагинация се извършва преценка относно виталитета на инвагинираното черво. При нарушен виталитет се осъществява достатъчна по обем резекция, която трябва да включва и анатомичния причинител на инвагинацията, ако съществува такъв - полип, тумор, Мекелов дивертикул. Чревният пасаж се възстановява чрез термино-терминална тънкочревно-тънкочревна анастомоза или термино-латерална илео-колична анастомоза при участие на колон в резецирания участък. В някои случаи на напреднал дифузен или тотален перитонит и тежко състояние на детето като първи етап на оперативното лечение може да се извърши резекция и илиачен противоестествен анус по Mikulicz. Нормалният чревен пасаж се възстановява според описаните принципи.

При необходимост, се прилагат локални хемостатици.

Медикаментозно лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА

При неонкологичните заболявания - интраоперативно и постоперативно, базирано на резултата от траен хистологичен препарат.

При онкологичните случаи - след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

• възстановяване на пасажа;

• добре зарастваща оперативна рана;

• липса на фебрилитет през последните 24 часа;

• липса на значими субективни оплаквания;

• в случаите на лека супурация на оперативната рана (без фебрилитет, без дехисценция на раната и без значим раневи секрет), лечението може да продължи с превръзки в амбулаторни условия.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза - документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия ”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в “История на заболяването” (ИЗ)).

3.2. Документиране на операцията - изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия ”).

3.3. Документиране на следоперативните дни в “История на заболяването” (ИЗ).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7);

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) - подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (НАСТОЙНИКА/ ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Карциномът на дебелото черво е честа форма на заболяване, при което “малигнени” (онкологични) клетки се откриват в тъканите на дебелото черво. В 15 % той е наследствен.

Прогнозата и възможностите за лечение зависят от степента на разпространение на карцинома (дали е само в рамките на тъканите на дебелото черво или засяга и други органи) и общото състояние на пациента. Когато веднъж е открит (диагностициран) карцином на дебелото черво, е необходимо да се направят още изследвания за това, дали онкологични клетки са се разпространили и в други части на тялото.

За “Рецидив” говорим, когато имаме отново поява на карцином, след като вече е бил лекуван. Той може да се появи в дебелото черво или в друга част на тялото. Най - често има рецидив в черния дроб и в белия дроб.

Как се лекува карциномът на дебелото черво?

Има лечение за всички пациенти с карцином на дебелото черво. Възможностите за лечение са няколко:

• хирургично лечение (премахване на карцинома).

• лъчева терапия (използват се високи дози рентгенови лъчи и други лъчи с висока енергия за убиването на онкологични клетки).

• химиотерапия (използват се лекарства за убиването на онкологичните клетки).

Хирургичното лечение е най-често използваното лечение при всички стадии на карцинома на дебелото черво. Лекарят може да премахне карцинома по един от следните начини:

Ако карциномът е в много ранен стадий, лекарят може да премахне тумора, без да отваря коремната кухина. Той може посредством ректоскоп, сигмиодоскоп или колоноскоп да премахне тумора. Тази процедура се нарича “локална ексцизия”. Ако карциномът е открит върху малко парченце тъкан, наречено полип, процедурата се нарича “полипектомия”.

Ако карциномът е по - голям, хирургът ще го премахне (дебелочревна резекция) през разрез на корема, като ще отстрани и част от здравата тъкан около него. Оставащите здрави части на дебелото черво се зашиват (анастомоза). Също така хирургът взема и няколко от лимфните възли около червото, за да се изследват под микроскоп и да се търсят онкологични клетки. Ако не е възможно да се зашият двете здрави части на дебелото черво, хирургът ще ги зашие към отвор в коремната стена (стома). Тази операция се нарича “колостомия”. Понякога колостомията се налага само докато дебелото черво оздравее и след това се премахва. При локализация на тумора в крайната част на чревния канал - правото черво (ректум) - изрязването на болестно променения участък е свързано с трайно извеждане на червото на коремната стена, като “противоестествен анус”. Ако пациентът е с “колостома”, се използват специални залепящи се за кожата около отвора (стомата) торбички, които събират чревното съдържимо. Тези торбички не се виждат под дрехите и много хора се грижат сами за тях.

Лечението на карцинома на ректума (правото черво) има някои допълнителни особености. Те зависят от стадия на заболяването и височината, на която се разполага туморът, т.е. дистанцията между ануса и долния ръб на карцинома. Последните 3 - 4 см. от ректума са обхванати от кръгови мускули (сфинктери), които позволяват човек волево да задържа газове и изпражнения.

• ако карциномът е в по-напреднал стадий (III или IV) или е разположен в последните 4-5 см. на червото до ануса, запазването на сфинктерите е невъзможно. При тяхната липса човекът не може да задържа газове и изпражнения - налага се задължително извеждането на червото на коремната стена, като противоестествен анус.

• ако карциномът е в по-ранен стадий и/или е разположен по - високо, хирургът може да изреже болната част и да свърже двата края на червото на анастомозата. В някои случаи при риск от усложнения, според преценката на оператора може да се наложи временна колостомия, а анастомозата да се отложи за втора операция след един или повече месеци.

Лъчевата терапия използва рентгенови лъчи или други лъчи с висока енергия, за да убие онкологични клетки и така да премахне тумора. Радиацията може да дойде от апарати извън тялото (външна лъчетерапия) или от радиоактивни материали, поставени в тялото посредством специални пластмасови тръбички (вътрешна лъчетерапия). Лъчевата терапия може да се използва самостоятелно или в комбинация с химиотерапия.

Химиотерапията използва специални лекарства (химиотерапевтици) за убиването на онкологични клетки. Химиотерапевтиците могат да бъдат хапчета или разтвори, които се вкарват в тялото посредством игли, поставени във вената. Химиотерапията се нарича “системно лечение” защото лекарството, постъпвайки в кръвообращението, преминава през цялото тяло и може да убива онкологични клетки и извън дебелото черво. Ако карциномът е засегнал черният дроб, химиотерапевтика може да бъде въведен директно в артерията, която отива в него.

Ако е премахнат целият видим карцином по време на операцията, лекарят може да даде химиотерапия на пациента, за да убие клетките, останали невидими след операцията. Химиотерапията, която се прилага на пациент, при който след операцията не се намират онкологични клетки, се нарича “допълнителна химиотерапия”.

Биологичното лечение се стреми да подпомогне организма сам да се пребори с карцинома. Използват се вещества, образувани от тялото или специално синтезирани в лаборатории, които директно атакуват или с помощта на естествените сили на организма премахват онкологични клетки. Биологичното лечение понякога се нарича “Имунотерапия”. То може да се съчетава с другите видове терапия.

Рецидив на карцином на дебелото черво.

Ако карциномът се е появил отново (рецидивирал) само в една част от тялото, може да се направи операция за премахването му. Ако карциномът е засегнал няколко части на тялото, лекарят може да направи курсове с химиотерапия и/или лъчетерапия. Пациентът може да получи и имунотерапия.

Защо трябва да постъпите в болница?

Задължително е цялостното оглеждане на дебелото черво поради възможност да имате втори карцином или полип в по-горните му отдели. Това се осъществява с колоскопия (виж информация за пациента за колоскопия) или при невъзможност за извършването й, сигмоидоскопия, иригография (виж съответната информация за пациента). Тази манипулация се извършва в специализирана клиника/отделение по гастроентерология, със или без анестезия и обезболяване според Вашето желание, по изключение може да бъде извършено и амбулаторно. При установяване на изменения по лигавицата ще бъде взет материал (биопсия) за микроскопско изследване (хистологично). Ако се установи полип, той ще бъде отстранен и изпратен също за изследване. Възможни са “фалшиво положителни” или “фалшиво отрицателни” резултати. В тези случаи биопсиите трябва да се повторят.

След получаване на цялостната информация гас

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE