Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-169.pdf

КП № 169 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА- И ПОСТПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ШОК

Минимален болничен престой - 5 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Усложнения след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

Забележка: Тази рубрика е предназначена предимно за кодиране на заболеваемостта. При използването й следва да се прилагат правилата за кодиране на заболеваемостта и указанията, изложени в т. 2.

О08.1 Продължително или масивно кръвотечение след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

Афибриногенемия вследствие на състояния, класифицирани

Вътресъдова коагулация

Синдром на дефибринация в рубриките О00—О07

О08.2 Емболия след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

Емболия:

• БДУ

• въздушна

• амниотична вследствие на състояния,

• тромбемболия класифицирани в

• белодробна рубриките О00—О07

• пиемична

• септична или

септикопиемична

• от миещи средства

О08.3 Шок след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

Циркулаторен колапс вследствие на състояния, класи-

Шок (следоперативен) фицирани в рубриките О00—О07

Не включва: септичен шок (О08.0)

О08.4 Бъбречна недостатъчност след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

Олигурия

Бъбречна(-о):

• недостатъчност (остра) вследствие на състояния,

• прекратяване на класифицирани в

функцията (анурия) рубриките О00—О07

• тубуларна некроза

Уремия

Преждевременно отлепване на плацентата [abruptio placentae]

О45.0 Преждевременно отлепване на плацентата с коагулационен дефект

Abruptio placentae с (масивно) кръвотечение, свързано с:

• афибриногенемия

• дисеминирана интраваскуларна коагулация

• хиперфибринолиза

• хипофибриногенемия

Кръвотечение преди раждането,некласифицирано другаде

Не включва: кръвотечение в ранна бременност (О20.—)

кръвотечение в хода на раждането, НКД(О67.—)

предлежаща плацета (placenta prаevia) (О44.—)

преждевременно отлепване на плацентата [abruptio placentae] (О45.—)

О46.0 Kръвотечение преди раждането, свързано с коагулационен дефект:

Kръвотечение преди раждането (масиfвно), свързано с:

• афибриногенемия

• дисеминирана интраваскуларна коагулация

• хиперфибринолиза

• хипофибриногенемия

Раждане и родоразрешаване, усложнени с кръвотечение по време на раждането, некласифицирани другаде

Не включва: кръвотечение преди раждането, НКД (О46.—)

placenta prаevia (O44.—)

кръвотечение след раждането (О72.—)

преждевременно отлепена плацента [abruptio placentae] (O45.—)

O67.0 Kръвотечение по време на раждането, свързано с коагулационен дефект

Kръвотечение (масивно) по време на раждането, свързано с:

• афибриногенемия

• дисеминирана интраваскуларна коагулация

• хиперфибринолиза

• хипофибриногенемия

О67.8 Друго кръвотечение по време на раждането

Масивно кръвотечение по време на раждането

Други акушерски травми

Включва: увреждане от инструменти

О71.0 Руптура на матката преди започване на раждането

О71.1 Руптура на матката по време на раждането

Руптура на матката, за която няма данни, че е настъпила преди началото на раждането

О71.2 Инверзия на матката след раждането

Послеродово кръвотечение

Включва: кръвотечение след раждането на плода или детето

О72.1 Други кръвотечения непосредствено след раждането

Кръвотечение след раждането на плацентата

Послеродово кръвотечение (атонично) БДУ

О72.2 Късно и вторично послеродово кръвотечение

Кръвотечение, свързано със задържàни части на плацентата или околоплодните ципи

Задържàни продукти от зачатието БДУ, след раждането

О72.3 Коагулационни дефекти след раждането

Послеродова:

• афибриногенемия

• фибринолиза

Усложнения от анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

Включва:усложнения от страна на майката, възникнали след прилагането на общи или локални анестетици, аналгетици или други обезболяващи средства в хода на раждането и родоразрешаването

О74.2 Сърдечни усложнения след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

Сърдечен(-на):

• арест вследствие на анестезия в хода

• недостатъчност на раждането и родоразрешаването

О74.3 Усложнения от страна на централната нервна систе¬ма след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

Мозъчна аноксия след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

Други усложнения на раждането и родоразрешаването, некласифицирани другаде

Не включва: послеродов(-а):

• инфекция (О86.—)

• сепсис (О85)

О75.1 Шок в хода на или непосредствено след раждането и родоразрешаването

Акушерски шок

О75.4 Други усложнения, предизвикани от акушерска или хирургична намеса и други процедури

О85 Послеродов сепсис

Послеродов(-а):

•ендометрит

•треска

•перитонит

•септицемия

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (В95—В97).

Не включва: акушерска пиемична или септична емболия (О88.3)

септицемия в хода на раждането (О75.3)

Венозни усложнения в послеродовия период

Включва: в хода на раждането, родоразрешаването и послеродовия период

Не включва: акушерски емболизъм (О88.—)

венозни усложнения по време на бременността (О22.—)

О87.3 Мозъчна венозна тромбоза в послеродовия период

Тромбоза на мозъчен венозен синус в послеродовия период

Акушерска емболия

Включва: белодробна емболия през бременността, раждането или послеродовия период

Не включва: емболия, усложняваща аборт, извънматочна или гроздовидна бременност (О00—О07, О08.2)

О88.0 Въздушна емболия, акушерска

О88.1 Емболия с амниотична течност

О88.2 Тромбемболия, акушерска

Акушерска (белодробна) емболия БДУ

Послеродова (белодробна) емболия БДУ

О88.0 Въздушна емболия, акушерска

О88.1 Емболия с амниотична течност

О88.2 Тромбемболия, акушерска

Акушерска (белодробна) емболия БДУ

Послеродова (белодробна) емболия БДУ

О88.3 Пиемична или септична емболия, акушерска

О88.8 Друга емболия, акушерска

Мастна емболия, акушерска

Усложнения от анестезия в послеродовия период

Включва: усложнения у майката, дължащи се на употребата на общ или локален анестетик, аналгетик или друг седатив в послеродовия период

O89.0 Белодробни усложнения от анестезия в послеродовия период

Аспирационен пневмонит

Аспирация на стомашно вследствие на

съдържимо или секрети БДУ анестезия в

Синдром на Mendelson послеродовия период

Пресорен колапс на белия дроб

O89.1 Кардиологични усложнения от анестезия в послеродовия период

Сърдечен(-на):

• арест вследствие на анестезия

• недостатъчност в послеродовия период

Усложнения в послеродовия период, некласифицирани другаде

О90.4 Остра бъбречна недостатъчност след раждането

Хепаторенален синдром, съпровождащ раждането

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.49 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

рентгеново изследване на:

бронхи, БДУ

бял дроб, БДУ

диафрагма, БДУ

медиастинум, БДУ

сърце, БДУ

трахея, БДУ

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

**87.69 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ

Рентгенография на корем или перитонеум

58900-00 Рентгенография на корем

Включва: жлъчен тракт

долна гастроинтестинална област

ретроперитонеум

стомах

Не включва: тази на уринарния тракт (58700-00 [1980])

ДРУГИ ИНТРАУТЕРИННИ ОПЕРАЦИИ НА ПЛОДА И АМНИОНА

кодирай също всеки хистеротомен достъп - 68.0

**75.33 ВЗИМАНЕ НА КРЪВНА ПРОБА И БИОПСИЯ НА ПЛОДА

Предродови процедури за приложение, поставяне или премахване

16606-00 Фетална кръвна проба

90487-00 Друга вътрематочна диагностична процедура на плода

Интраутеринна кожна биопсия на плода БДУ

**75.34 ДРУГО МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА

Кардиотокография

мониториране на плода

Изключва: пулсова оксиметрия на плода 75.38

Фетален мониторинг

Забележка: Електронно сърдечно мониториране се използва за следене сърдечната честота на плода и маточните контракции

16514-01 Външен мониторинг на плода

Външна фетална кардиотокография [CTG]

Фетален контрактилен стрес }

Фетален нонстрес тест } тест

16514-00 Вътрешен мониторинг на плода

Вътрешна фетална кардиотокография [CTG] (скалп)

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 -00.09

**88.78 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА БРЕМЕННА МАТКА

интраутеринна цефалометрия:

ехо

ултразвук

локализация на плацента с ултразвук

Ултразвук на корем или таз

55700-02 Ултразвук на корем или таз за други състояния, свързани с бременност

Ултразвукова:

• локализация на плацента

• пелвиметрия

Ултразвук на бременна матка БДУ

55700-00 Ултразвук за откриване аномалии на плода

55700-01 Ултразвук за измерване на фетален растеж

Включва: фетална ултразвукова цефалометрия

Дуплекс ултразвук на интраторакални или интраабдоминални съдове

Включва: B-mode ултразвуково изследване и интегрирано Доплерово измерване на поток чрез спектрален анализ

Не включва: такава с мапиране на кондуит (55294 [1948])

55729-01 Дуплекс ултразвук на умбиликална артерия

Включва: при оценка обем на амниотична течност

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА

Изключва

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.26 ГИНЕКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

изследване на таза

Процедури за изследване на други гинекологични локализации

35500-00 Гинекологичен преглед

Палпация на:

• фалопиеви тръби

• яйчници

• матка

Тазов преглед

Визуален и мануален преглед на:

• шийка

• влагалище

• вулва

Не включва: тези с други гинекологични процедури - пропусни кода

**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧОПОЛОВАТА СИСТЕМА

биопроба (посявка) на урина

бъбречен клирънс

химично изследване на урина

91920-02 Микробиологично/микроскопско изследване на урина за култура и чувствителност

Включва: урокултура

антибиограма

91920-12 Химично изследване на урина

pH

Белтък

Билирубин

Уробилиноген

Глюкоза

Кетони

Относително тегло

Нитрити

Левкоцити

Кръв

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

Изключва:

електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!

**89.60 НЕПРЕКЪСНАТО ИНТРААРТЕРИАЛНО КРЪВНО-ГАЗОВО МОНИТОРИРАНЕ

инсерция на кръвно-газова мониторираща система и непрекъснато мониториране на кръвни газове чрез интраартериален сензор

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-00 Интраартериална канюлизация за кръвно-газов анализ

**89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

Мониторинг на съдово налягане

11600-03 Мониториране на системно артериално налягане

**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ

11600-02 Мониториране на централно венозно налягане

**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ

Изключва:

непрекъснато интраартериално кръвно-газово мониториране - 89.60

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-00 Интраартериална канюлизация за кръвно-газов анализ

**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13311-00 Измерване на газове на смесена венозна кръв

**89.67 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ ЧРЕЗ ТЕХНИКАТА НА КИСЛОРОДНА КОНСУМАЦИЯ

метод на Fick

11503-08 Оценка на артериално налягане на въглероден диоксид или сърдечен дебит, метод при повторно вдишване

**89.68 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ ЧРЕЗ ДРУГА ТЕХНИКА

мониториране на сърдечен минутен обем чрез термодилуционен индикатор

Други сърдечно-съдови диагностични тестове, измервания или изследвания

92056-00 Мониторинг на сърдечен дебит или кръвен ток, некласифицирано другаде

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.53 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ -КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва: ПККхемоглобин, хематокрит, еритроцити, тромбоцити/, биохимия,серология,

протромбиново време,фибриноген

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-09 Изследване на протромбиново време

91910-11 Изследване на фибриноген

91913-00 Серологично изследване на кръв за Васерман

91911-29 Други серологични изследвания

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-14 Клинично-химични изследвания за урея

91910-15 Клинично-химични изследвания за общ билирубин

91910-16 Клинично-химични изследвания за директен билирубин

91910-17 Клинично-химични изследвания за общ белтък

91910-18 Клинично-химични изследвания за албумин

91910-45 Клинично-химични изследвания за глобулин

91910-19 Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин

91910-20 Клинично-химични изследвания за холестерол

91910-25 Клинично-химични изследвания за пикочна киселина

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-41 Клинично-химични изследвания за йонограма

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ

амнионен сак

фетус

**91.41 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ - БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА

91919-12 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт за бактериална намазка

**91.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91919-14 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт за култура и чувствителност

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ

Изключва:

поставяне на въздуховод - 96.01-96.05

друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

*93.91 ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ С ИНТЕРМИТИРАЩО ПОЗИТИВНО НАЛЯГАНЕ (IPPB)

Неинвазивно вентилаторно подпомагане

Bi-ниво позитивно въздушно налягане [BiPAP]

Продължително позитивно въздушно налягане [CPAP]

Непостоянна маска CPAP

Дишане с променливо позитивно налягане [IPPB]

Вентилация с променливо позитивно налягане [IPPV]

Неинвазивна маскова вентилация [NIMV]

Неинвазивна вентилация под налягане [NIPV]

Включва: вентилационно подпомагане с:

• лицева маска

• орално парче

• назална маска (възглавнички) (канюли)

• назална, назофарингеална тръба

Не включва: такава с:

• ендотрахеална интубация (виж блок [569])

• трахеостомия (виж блок [569])

92209-00 Грижа и поддържане на неинвазивно вентилаторно подпомагане, ≤ 24 часа

92209-01 Грижа и поддържане на неинвазивно вентилаторно подпомагане > 24 и < 96 часа

92209-02 Грижа и поддържане на неинвазивно вентилаторно подпомагане ≥ 96 часа

*93.93 НЕМЕХАНИЧНИ МЕТОДИ ЗА РЕСУСЦИТАЦИЯ

изкуствено дишане

мануална ресусцитация

ресусцитация уста-в-уста

Други терапевтични интервенции на дихателна система

92042-00 Немеханични методи за реанимация

Уста-в-уста ресусцитация

*93.99 ДРУГИ РЕСПИРАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

продължително изкуствено дишане с отрицателно налягане (CNP)

постурален дренаж

96157-00 Неинцизионен дренаж на дихателни пътища

Ръчно изчистване на респираторна секреция (изсмукване)

Постурален дренаж

Изчистване на храчки/раздвижване (чрез мануална хипервентилация)

Включва: активен цикъл от дихателни техники [ACBT]

техника на форсирана експирация [FET]

с използване на техники/устройства като:

• перкусия

• разклащане

• вибратор

Забележка: Постурален дренаж - позициониране, позволяващо гравитацията да подпомогне екскреция на секрети от белите дробове и да увеличи вентилацията

Не включва: такава, включваща интубация (виж блок [568])

92044-00 Друго кислородно обогатяване

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ И ПРОМИВКА

*96.04 ПОСТАВЯНЕ НА ЕНДОТРАХЕАЛНА ТРЪБА

Манипулации на дихателни пътища

Забележка: Кодовете, отнасящи се само до грижа и поддържане на проходимост на дихателните пътища, включват вливане или аспирация на солеви разтвор

22007-00 Ендотрахeална интубация, единичен лумен

Ендотрахеална интубация БДУ

Не включва: само за грижа и поддържане на ендотрахеална интубация (22007-01 [568])

такава с вентилаторно подпомагане - пропусни кода

22008-00 Ендотрахeална интубация, двоен лумен

Не включва: само за грижа и поддържане на ендотрахеална интубация (22008-01 [568])

такава с вентилаторно подпомагане - пропусни кода

*96.08 ПОСТАВЯНЕ НА (НАЗО-) ИНТЕСТИНАЛНА СОНДА

Сонда на Miller-Abbott (за декомпресия

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92036-00 Поставяне на назогастрална сонда

Сондиране за декомпресия

Не включва: Sengstaken тръба (13506-00 [1899])

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ

*96.34 ДРУГА ПРОМИВКА ПРЕЗ (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА

92037-00 Промивка на назогастрална сонда

Не включва: стомашна промивка (14200-00 [1895])

ДРУГА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Включва: ндотрахеално респираторно асистиране

интермитираща мандаторна вентилация (IMV)

позитивно крайно експираторно налягане (PEEP)

вентилация с подпомагащо налягане (PSV)

такива през трахеостома

отвикване на интубиран (ендотрахеално) пациент

такава при трахеостомия

Изключва:

същото с маска - 93.90-93.99

същото с назална канюла - 93.90-93.99

същото с назален въздуховод - 93.90-93.99

вентилация с продължително отрицателно налягане (CNP) (железен бял дроб) (кюрас) - 93.99

продължително позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) - 93.90

дишане с интермитиращо позитивно налягане (IPPB) - 93.91

кодирай също всяка свързана:

поставяне на ендотрахеална тръба - 96.04

трахеостомия - 31.1-31.29

Забележка:

Eндотрахеална интубация

За изчисляване на продължителността (в часове) на продължителната механична вентилация по време на хоспитализация се започва от момента на интубацията и се завършва с екстубацията(ендотрахеална).

Ако пациентът е интубиран преди приемането, се започва от момента на приемане. Ако пациентът бъде преведен (изписан) в друго заведение интубиран, се завършва с момента на превеждане(изписване).

Ако след интубацията пациентът бъде трахеостомиран, се започва от момента на интубация и се завършва при прекъсването на изкуствената вентилация (след периода на отвикване).

Трахеостомия

За изчисляване броя часове на продължителната механична вентилация при хоспитализация се започва от момента на започване на вентилацията и се завършва когато се завърши тя (след периода на отвикване).

Ако пациентът е трахеостомиран преди приемането със започнала вентилация, се отчита от момента на приемане. Когато пациента се изписва (превежда) с механична вентилация, тя се отчита до момента на изписването (превеждането).

*96.70 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ С НЕУТОЧНЕНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

механична вентилация БДУ

Вентилаторно подпомагане

Bi-ниво с позитивно въздушно налягане [BiPAP] [вентилация с освобождаващо налягане] [контрол на налягане на вентилацията] с ендотрахеална тръба или трахеостомия

Продължително позитивно налягане при обдишване [CPAP] с ендотрахеална тръба - трахеостомия

Променлива задължителна вентилация [IMV]

Инвазивна вентилация

Механична вентилация

Налягане с позитивен експираторен край

Вентилация с подпомагащо налягане [PSV]

Синхронна променлива задължителна вентилация [SIMV]

Включва: ендотрахеална:

• интубация

• асистирано дишане

механична вентилация с:

• ендотрахеална тръба (ETT)

• назална

• орална

• трахеостомия

отучване на интубиран (ендотрахеална тръба, трахеостомия) пациент с някакъв метод

Кодирай също когато е направена:

• трахеостомия:

• перкутанна (41880-00 [536])

• постоянна (41881-01 [536])

• временна (41881-00 [536])

Не включва: продължителна вентилация с негативно налягане [CNPV] (92041-00 [568])

дишане с променливо позитивно налягане [IPPB] (виж блок [570])

вентилация с променливо позитивно налягане [IPPV] (виж блок [570])

неинвазивно подпомагане на дишане (виж блок [570])

13882-00 Грижа и поддържане на продължително подпомагане на дишането ≤ 24 часа

*96.71 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПОД 96 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЧАСА

13882-01 Грижа и поддържане на продължително подпомагане на дишането > 24 и < 96 часа

*96.72 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА 96 ИЛИ ПОВЕЧЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЧАСА

13882-02 Грижа и поддържане на продължително подпомагане на дишането ≥ 96 часа

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94

*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ

трансфузия на тромбоцитна маса

13706-03 Приложение на тромбоцити

Трансфузия на:

• тромбоцити

*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ

трансфузия на антихемофилен фактор

92061-00 Приложение на кръвосъсирващи фактори

Трансфузия на:

• антихемофилен фактор

• коагулационни фактори НКД

• криопреципитати

• фактор VIII

*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

трансфузия на плазма

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:

гамавенин - 99.16

гама-глобулин - 99.14

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ

трансфузия на декстран

92063-00 Приложение на кръвен експандер

Разреждане на кръвта

Трансфузия на:

• кръвозаместители

• Dextran

• Rheomacrodex

*99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ

трансфузия на:

кръвен заместител

гранулоцити

Изключва:

трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0

92064-00 Приложение на друг кръвен продукт

Трансфузия на:

• кръвни заместители

• гранулоцити

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.11 ИНЖЕКЦИЯ НА RH ИМУНО-ГЛОБУЛИН

инжекция на:

анти-D (Rhesus) глобулин

RhoGAM

Имунизация

92173-00 Пасивна имунизация с Rh (D) имуноглобулин

Инжектиране на:

• Anti-D (Rhesus) globulin

• RhoGAM

*99.14 ИНЖЕКЦИЯ НА ГАМА-ГЛОБУЛИН

инжекция на имунен серум

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-05 Приложение на гама глобулин

Инжектиране или трансфузия на:

• гама глобулин

• имуноглобулин

• Intragam

*99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

хипералиментация

тотално парентерално хранене

периферно парентерално хранене

Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,

по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия

96199-07 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

*99.17 ИНЖЕКЦИЯ НА ИНСУЛИН

96200-06 Подкожно приложение на фармакологичен агент, инсулин

96199-06 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, инсулин

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ

Изключва:

инфузия на drotrecogin alfa (активиран) - 00.11

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони - 00.14

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони - 00.14

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

подкожна имплантация на прогестерон

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

*99.26 ИНЖЕКЦИЯ НА АТАРАКТИЦИ (ТРАНКВИЛАНТИ)

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

Изключва:

при отворен гръден кош:

сърдечна електростимулация - 37.91

сърдечен масаж - 37.91

*99.60 КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ, НЕУТОЧНЕНА

Терапевтични интервенции на сърдечно-съдовата система

92052-00 Кардиопулмонална ресуститация

*99.61 ПРЕДСЪРДНО КАРДИОВЕРЗИО

13400-00 Кардиовезия

Дефибрилация

Сърдечен електрошок

Възстановяване на сърдечен ритъм чрез електростимулация

Не включва: съпътстващо при кардиохирургия - пропусни кода

*99.62 ДРУГ ЕЛЕКТРОШОК НА СЪРЦЕТО

кардиоверзио:

БДУ

външно

конверсия към синусов ритъм

дефибрилация

външна стимулация с електроди

92055-00 Друга конверсия на сърдечен ритъм

*99.63 СЪРДЕЧЕН МАСАЖ ПРИ ЗАТВОРЕН ГРЪДЕН КОШ

сърдечен масаж БДУ

мануален външен сърдечен масаж

92053-00 Затворен гръден сърдечен масаж

Сърдечен масаж БДУ

Външен ръчен сърдечен масаж

*99.64 СТИМУЛАЦИЯ НА КАРОТИДЕН СИНУС

92054-00 Стимулация на каротиден синус

*99.69 ДРУГА КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ

92055-00 Друга конверсия на сърдечен ритъм

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични и пет основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури.

Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.

І УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение ІІ-ро ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Акушерство и гинекология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология

или

Клиника/отделение по гинекология

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Рентгенов апарат

5. Клинична лаборатория II ниво

6. Ехограф с необходимите тр

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE