Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-162.pdf

КП № 162 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

Минимален болничен престой - 4 дни

Минимален болничен престой при лапароскопски процедури - 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОПЕРАЦИИ НА СИМПАТИКУСОВИ НЕРВИ ИЛИ ГАНГЛИИ

Изключва:

парацервикална маточна денервация - 69.3

*05.24 ПРЕСАКРАЛНА СИМПАТЕКТОМИЯ

Хирургична симпатектомия

35012-00 Сакрална хирургична симпатектомия

Пресакрална хирургична симпатектомия

*05.29 ДРУГА СИМПАТЕКТОМИЯ ИЛИ ГАНГЛИОНЕКТОМИЯ

ексцизия или авулзия на симпатикусов нерв БДУ

симпатикусова ганглионектомия БДУ

Изключва:

биопсия на симпатикусов нерв или ганглий - 05.11

оптикоцилиарна невректомия - 12.79

периартериална симпатектомия - 05.25

тимпаносимпатектомия - 20.91

90014-00 Друга хирургична симпатектомия

Периатериална хирургична симпатектомия

Хирургична ганглионектомия:

• сфенопалатинен възел

• симпатиков БДУ

ЛАПАРОТОМИЯ

*54.11 ЕКСПЛОРАТИВНА ЛАПАРОТОМИЯ

Изключва:

инцидентен оглед при интраабдоминална операция - не кодирай

Лапаротомия

30373-00 Експлоративна лапаротомия

Включва: биопсия

Не включва: инцидентно изследване към интра-абдоминална хирургия - пропусни кода

*54.12 НОВО ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДИШНА ЛАПАРОТОМИРАНО МЯСТО

ново отваряне на предишна лапаротомия за:

спиране на хеморагия

оглед

инцизия на хематом

30385-00 Реоперация на лапаротомно място

Забележка: Проведено за контрол на следоперативно кървене

Не включва: проследяваща лапаротомия за контрол на кървене, с изваждане на интра-абдоминална тампонада (90375-01, 90375-02 [983])

*54.19 ДРУГА ЛАПАРОТОМИЯ

дренаж на интраперитонеален абсцес или хематом

Изключва:

кулдоцентеза - 70.0

дренаж на апендикуларен абсцес - 47.2

инцидентен оглед при интраабдоминална операция - не кодирай

операция на Ladd - 54.95

отстраняване на чуждо тяло - 54.92

перкутанен дренаж на корем - 54.91

Други инцизионни процедури на корем, перитонеум или оментум

30394-00 Дренаж на интраабдоминален абсцес, хематом или киста

Включва: апендикуларен

фоса илиака

интраабдоминален

тазов } абсцес, хематома или киста

Дугласов }

субхепатален }

субфреничен }

перитонит }

Кодирай също когато е направена:

• апендектомия (30571-00 [926])

Не включва: абсцес, хематом или киста на уточнени коремни или тазови локализации, класифицирани другаде (виж Азбучен индекс: Дренаж, абсцес, по локализация; Дренаж, хематом, по локализация; Дренаж, киста, по локализация)

дренаж на:

• интраабдоминален абсцес, хематом или киста:

• лапароскопски (30394-01 [987])

• перкутанен (30224-01 [987])

• Дугласово пространство чрез колпотомия (35572-00 [1280])

хидатидни кисти на:

• органи в коремната кухина (30434-02, 30436-02 [1002])

• черен дроб (30434-00, 30436-00, 30438-00 [955])

• перитонеум (30434-01, 30436-01 [1002])

ретроперитонеален абсцес (30402-00, 30224-02 [987])

30394-01 Лапароскопски дренаж на интраабдоминален абсцес, хематом или киста

Кодирай също когато е направена:

• лапароскопска апендектомия (30572-00 [926])

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ В КОРЕМНАТА ОБЛАСТ

*54.21 ЛАПАРОСКОПИЯ

вкл.и перитонеоскопия

Изключва:

лапароскопска холецистектомия - 51.23

такава при деструкция на фалопиевите тръби - 66.21-66.29

Лапароскопия

30390-00 Лапароскопия

Диагностична [експлоративна] лапароскопия

* 54.3 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ ИЛИ ТЪКАНИ НА КОРЕМНА СТЕНА ИЛИ ПЪП

дебридмен (почистване) на коремната стена

омфалектомия

Изключва:

биопсия на коремната стена или пъпа - 54.22

намаляваща размера операция - 86.83

тези на кожата на коремната стена - 86.22, 86.26, 86.3

Други ексцизионни процедури на корем, перитонеум или оментум

30396-00 Дебридман и промивка на перитонеална кухина

Промивка при интраперитонеален сепсис

Включва: отстраняване на:

• чревно съдържимо (например фекални материи)

• чужди материали

ЛИЗА (ОСВОБОЖДАВАНЕ) НА ПЕРИТОНЕАЛНИ АДХЕЗИИ

* 54.51 ЛАПАРОСКОПСКА ЛИЗА НА ПЕРИТОНЕАЛНИ АДХЕЗИИ

Освобождаване на абдоминални сраствания

Отделяне на сраствания:

• тазови

• перитонеални

30393-00 Лапароскопско разделяне на коремни сраствания

* 54.59 ДРУГА ЛИЗА НА ПЕРИТОНЕАЛНИ АДХЕЗИИ

30378-00 Разделяне на коремни сраствания

Включва: поставяне на дълга чревна тръба

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ НА ЯЙЧНИЦИ

*65.12 ДРУГА БИОПСИЯ НА ЯЙЧНИК

Биопсия на яйчник

35637-06 Биопсия на яйчник

Аспирационна (иглена) биопсия на яйчник

*65.13 ЛАПАРОСКОПСКА БИОПСИЯ НА ЯЙЧНИК

35637-06 Биопсия на яйчник

Аспирационна (иглена) биопсия на яйчник

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ОВАРИАЛНА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН

* 65.22 КЛИНОВИДНА РЕЗЕКЦИЯ НА ЯЙЧНИК

Изключва:

такава чрез лапароскопия - 65.24

Оофоректомия

Не включва: тази при хистеректомия (виж блокове [1268] и [1269])

35713-05 Клиновидна резекция на яйчник

* 65.24 ЛАПАРОСКОПСКА КЛИНОВИДНА РЕЗЕКЦИЯ НА ЯЙЧНИК

35638-00 Лапароскопска клиновидна резекция на яйчник

* 65.25 ДРУГА ЛАПАРОСКОПСКА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЯЙЧНИК

35638-01 Лапароскопска парциална резекция на яйчник

Изрязване на овариална лезия чрез лапароскопия

Не включва: клиновидна резекция на яйчник (35638-00 [1243])

Инцизионни процедури на яйчник

35637-08 Лапароскопска фенестрация на яйчник

Лапароскопска фенестрация на яйчник

35637-07 Лапароскопска руптура на яйчникова киста или абсцес

Изрязване на овариална киста чрез лапароскопия

Марсупиализация на овариална киста чрез лапароскопия

* 65.29 ДРУГА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЯЙЧНИК

бисекция на яйчник

каутеризация на яйчник

частична ексцизия на яйчник

Изключва:

биопсия на яйчник - 65.11-65.13

такава, чрез лапароскопия - 65.25

Оофоректомия

Не включва: тази при хистеректомия (виж блокове [1268] и [1269])

35713-06 Парциална резекция на яйчник

Отворена резекция на яйчникова лезия

Не включва: клиновидна резекция на яйчник (35713-05 [1243])

Инцизионни процедури на яйчник

35713-03 Фенестрация на яйчник

Отворена фенестрация на яйчник

35713-02 Руптура на яйчникова киста или абсцес

Изрязване на овариална киста чрез лапаротомия

Марсупиализация на овариална киста чрез лапаротомия

ЕДНОСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ

* 65.31 ЛАПАРОСКОПСКА ЕДНОСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ

Оофоректомия

Не включва: тази при хистеректомия (виж блокове [1268] и [1269])

35638-02 Лапароскопска оофоректомия, едностранна

Лапароскопска овариектомия БДУ

* 65.39 ДРУГА ЕДНОСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ

Изключва:

такава, чрез лапароскопия - 65.31

35713-07 Оофоректомия, едностранна

Отворена овариектомия БДУ

ЕДНОСТРАННА САЛПИНГО-ОВАРЕКТОМИЯ

*65.41 ЛАПАРОСКОПСКА ЕДНОСТРАННА САЛПИНГОООФОРЕКТОМИЯ

Салпигооофоректомия

Не включва: такава при хистеректомия (виж блокове [1268] и [1269])

35638-11 Лапароскопска салпинго-оофоректомия, едностранна

*65.49 ДРУГА ЕДНОСТРАННА САЛПИНГОООФОРЕКТОМИЯ

35713-11 Салпинго-оофоректомия, едностранна

ДВУСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ

*65.51 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ

кастрация на жена

Изключва:

такава, чрез лапароскопия - 65.53

Оофоректомия

Не включва: тази при хистеректомия (виж блокове [1268] и [1269])

35638-03 Лапароскопска оофоректомия, двустранна

*65.52 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК

отстраняване на единичен яйчник

Изключва:

такава, чрез лапароскопия - 65.54

35717-01 Оофоректомия, двустранна

*65.53 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ

Други ексцизионни процедури на яйчник

Включва: изрязване на параовариална киста

Не включва: такава при хистеректомия (виж блок [1268] и [1269])

35638-05 Лапароскопска кистектомия на яйчника, двустранна

*65.54 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК

Оофоректомия

35638-02 Лапароскопска оофоректомия, едностранна

Лапароскопска овариектомия БДУ

ДВУСТРАННА САЛПИНГО-ООФОРЕКТОМИЯ

*65.61 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА И ТРЪБИ В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ

Изключва:

такова, чрез лапароскопия - 65.63

Салпигооофоректомия

Не включва: такава при хистеректомия (виж блокове [1268] и [1269])

35717-04 Салпинго-оофоректомия, двустранна

*65.62 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК С ТРЪБАТА

отстраняване на единични яйчник и тръба

Изключва:

такова, чрез лапароскопия - 65.64

35713-11 Салпинго-оофоректомия, едностранна

*65.63 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА И ТРЪБИ В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ

35638-12 Лапароскопска салпинго-оофоректомия, двустранна

*65.64 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК С ТРЪБАТА

35638-11 Лапароскопска салпинго-оофоректомия, едностранна

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЯЙЧНИК

Изключва:

салпинго-оофоростомия - 66.72

*65.72 ДРУГА РЕИМПЛАНТАЦИЯ НА ЯЙЧНИК

Изключва:

такава чрез лапароскопия - 65.75

Транспозиция на яйчник

Овариопексия

Трансплантация на яйчник

35729-01 Транспозиция на яйчник

*65.75 ЛАПАРОСКОПСКА РЕИМПЛАНТАЦИЯ НА ЯЙЧНИК

35729-00 Лапароскопска транспозиция на яйчник

ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ЯЙЧНИК И ФАЛОПИЕВА ТРЪБА

*65.81 ЛАПАРОСКОПСКА ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ЯЙЧНИК И ФАЛОПИЕВА ТРЪБА

Инцизионни процедури на фалопиева тръба

Включва: инцизия на киста или абсцес на фалопиева тръба

35694-02 Лапароскопска салпинголиза

Лапароскопско премахване сраствания на фалопиева тръба

*65.89 ДРУГА ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ЯЙЧНИК И ФАЛОПИЕВА ТРЪБА

Изключва:

такава чрез лапароскопия - 65.81

35694-06 Салпинголиза

Премахване сраствания на фалопиева тръба

ДРУГА САЛПИНГЕКТОМИЯ

Включва: салпингектомия чрез:

каутеризация

коагулация

електрокоагулация

ексцизия

Изключва:

фистулектомия - 66.73

*66.61 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ФАЛОПИЕВА ТРЪБА

Изключва:

биопсия на фалопиева тръба - 66.11

Салпингектомия

Салпингектомия при стерилизация

Не включва: такава:

• за:

• отстраняване на тубарна бременност (35677-05, 35678-01 [1256])

• възстановяване след стерилизация (35697-00 [1253], 35694 [1254])

• с хистеректомия (виж блокове [1268] и [1269])

35713-08 Частична салпингектомия, едностранна

Изрязване лезия на маточна тръба, едностранно

35638-07 Лапароскопска частична салпингектомия, едностранна

Лапароскопско изрязване лезия на маточна тръба , едностранно

35638-08 Лапароскопска частична салпингектомия, двустранна

Лапароскопско изрязване лезия на маточна тръба, двустранно

*66.62 САЛПИНГЕКТОМИЯ С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТУБАРНА БРЕМЕННОСТ

кодирай също всяка едновременна оофоректомия - 65.31, 65.39

Процедури за поведение при извънматочна бременност

35677-05 Салпингектомия с отстраняване на тубарна бременност

Включва: салпингектомия (едно) (двустранна)

• частична

• тотална

35678-01 Лапароскопска салпингектомия с отстраняване на тубарна бременност

Включва: салпингектомия (двустранна), (едностранна)

• частична

• тотална

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЯЙЧНИК

*65.95 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТОРЗИЯ НА ЯЙЧНИК

ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЯЙЧНИК

90430-01 Друго възстановяване на яйчник

САЛПИНГОТОМИЯ И САЛПИНГОСТОМИЯ

*66.01 САЛПИНГОТОМИЯ

Инцизионни процедури на фалопиева тръба

Включва: инцизия на киста или абсцес на фалопиева тръба

35713-12 Салпинготомия

Не включва: тази при тубарна бременност (35677-04, 35678-00 [1256])

*66.4 ТОТАЛНА ЕДНОСТРАННА САЛПИНГЕКТОМИЯ

Салпингектомия

Салпингектомия при стерилизация

Не включва: такава:

• за:

• отстраняване на тубарна бременност (35677-05, 35678-01 [1256])

• възстановяване след стерилизация (35697-00 [1253], 35694 [1254])

• с хистеректомия (виж блокове [1268] и [1269])

35713-09 Салпингектомия, едностранна

ТОТАЛНА ДВУСТРАННА САЛПИНГЕКТОМИЯ

Изключва:

двустранна частична салпингектомия за стерилизация - 66.39

такава с оофоректомия - 65.61-65.64

*66.51 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВЕТЕ ФАЛОПИЕВИ ТРЪБИ В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ

35717-03 Салпингектомия, двустранна

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ НА МАТКА И ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ

*68.13 ОТВОРЕНА БИОПСИЯ НА МАТКА

Изключва:

затворена биопсия на матката - 68.16

Биопсия на ендометриум

35620-00 Биопсия на ендометриум

Не включва: такава чрез ендоскопия (35630-00 [1259])

*68.16 ЗАТВОРЕНА БИОПСИЯ НА МАТКА

лапароскопска биопсия на матка

Изключва:

отворена биопсия на матката - 68.13

Лапароскопия

30390-00 Лапароскопия

Диагностична [експлоративна] лапароскопия

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА МАТКА

*68.29 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА МАТКА

маточна миомектомия

Изключва:

биопсия на матка - 68.13

маточна фистулектомия - 69.42

Ексцизия на маточна лезия

35649-03 Миомектомия на матка

Изваждане на фибром чрез лапаротомия

35649-01 Миомектомия на матка чрез лапароскопия

Изваждане на фибром чрез лапароскопия

35623-00 Миомектомия на матка чрез хистероскопия

Изваждане на фибром чрез хистероскопия

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА МАТКА И ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ

*69.19 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА МАТКА И ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ

Изключва:

биопсия на маточен лигамент - 68.14

90452-00 Ексцизия на друга лезия на матка

Не включва: изрязване на полип (35633-01 [1266])

Други процедури на женски полови органи

35637-10 Лапароскопска ексцизия на лезия на тазовата кухина

Лапароскопска ексцизия на лезия включваща:

• тазови:

• лигаменти (широк) (овариален) (кръгъл) (утеросакрален)

• перитонеум

• кавум Дугласи

Не включва: биопсия (30075-37 [988])

отстраняване на лезии:

• интраабдоминални (30392-00[989])

• тазови (35720-00 [1299])

ексцизия на лезия:

• фалопиева тръба (35638-07, 35638-08 [1251])

• яйчник (35638-01 [1243])

• матка (35649-01 [1266])

ексцизионна диатермия (35637-02 [1299])

стадираща лапаротомия (35726-01 [985])

лапароскопска оментектомия (96189-01 [989])

35713-14 Ексцизия на болестни изменения в тазовата кухина

Лапароскопска ексцизия на лезия:

• тазови:

• лигамент (широк) (овариален) (кръгъл) (утеросакрален)

• перитонеум

• кавум Дугласи

Не включва: биопсия (30075-37 [988])

отстраняване на лезии:

• интраабдоминални (30392-00 [989])

• тазови (35720-00 [1299])

изрязване на лезии:

• фалопиеви тръби (35713-08, 35717-02 [1251])

• яйчник (35713-06 [1243])

• матка (35649-03, 90452-00 [1266])

ексцизионна диатермия (35637-02 [1299])

стадираща лапаротомия (35726-01 [985])

оментектомия (96189-00 [989])

*69.3 ПАРАЦЕРВИКАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ НА МАТКА

35638-14 Лапароскопска утеросакрална аблация на нерв (LUNA)

Лапароскопска утеросакрална:

• резекция на лигамент

• прерязване на нерв

ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ОТ НЕУТОЧНЕН ТИП

*74.91 ХИСТЕРОТОМИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА

лечебен аборт чрез хистеротомия

Инцизионни процедури на матка

35649-00 Хистеротомия

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ посочени в Приложение № 21/АКМП, насочени към основната диагноза.

Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване.

Клиничната пътека не може да бъде завършена само с код *68.16(30390-00)или само с код *54.21(30390-00).

Ако при операцията са отстранени органи или тъкани, те задължително подлежат на хистологично изследване. Резултатът от хистологичното изследване задължително се вписва в епикризата, издавана при (след) дехоспитализация.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в “История на заболяването” (ИЗ).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение ІІ - ро ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология”.

В условията на спешност - най-малко на I-во ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология“.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Акушерство и гинекология” и от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия" (за дейности по процедури с кодове по МКБ-9КМ/АКМП: *54.11(30373-00), *54.21(30390-00), *65.12(35637-06), *65.13(35637-06), *65.24(35638-00), *65.25(35638-01), *65.29(35713-06),(35713-03),(35713-02), *65.31(35638-02), *65.39(35713-07), *65.41(35638-11), *65.49(35713-11), *65.51(35638-03), *65.52(35717-01), *65.53(35638-05), *65.54(35638-04), *65.61(35717-04), *65.62(35713-11), *65.63(35638-12), *65.64(35638-11), *65.81(35694-02), *65.89(35694-06), *66.61(35713-08),(35638-07),(35638-08), *65.95(90430-01), *66.4, (35713-09), *68.13(35620-00).

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология

или

Клиника/отделение по гинекология

или

Клиника/Отделение по Детска хирургия III ниво

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория II ниво

5. Ехограф с необходимите трансдюсери

6. Лапараскоп при лапароскопски операции

7. Рентгенова апаратура

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по акушерство и гинекология.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1.Лаборатория по клинична патология на територията на областта

2.КТ/МРТ

3. Микробиологична лаборатория на територията на областта

Скъпоструващи медицински изделия

Лапароскопски консумативи НЗОК не заплаща посочените изделия

Медицински изделия за робот асистирана хирургия НЗОК не заплаща посочените изделия

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• за акушерска структура за II ниво на компетентност - четирима лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография; лекар с допълнителна квалификация за гинекологични операции чрез лапароскопски достъп (в случай, че се извършват лапароскопски операции);

• за гинекологична структура за ІІ ниво -двама лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография; лекар с допълнителна квалификация за гинекологични операции чрез лапароскопски достъп (в случай, че се извършват лапароскопски операции);

• за акушерска структура (акушеро-гинекологична) при I ниво на компетентност в условия на спешност - трима лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;

• за гинекологична структура при I ниво на компетентност в условия на спешност - двама лекари, от които един лекар със специалност по „Акушерство и гинекология”;

• лекари с призната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;

• лекар със специалност по кардиология

или

лекар със специалност по вътрешни болести;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• за акушерска структура за II ниво на компетентност - четирима лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография; лекар с допълнителна квалификация за гинекологични операции чрез лапароскопски достъп (в случай, че се извършват лапароскопски операции);

• за гинекологична структура за ІІ ниво -двама лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография; лекар с допълнителна квалификация за гинекологични операции чрез лапароскопски достъп (в случай, че се извършват лапароскопски операции);

• за акушерска структура (акушеро-гинекологична) при I ниво на компетентност в условия на спешност - трима лекари, от които един със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;

• за гинекологична структура при I ниво на компетентност в условия на спешност - двама лекари, от които един лекар със специалност по „Акушерство и гинекология”;

или

• пет лекари със специалност по детска хирургия в съответната/то специализирана/но клиника/отделение по детска хирургия и допълнителна квалификация съгласно стандарт по "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", само за основни процедури с кодове по МКБ-9КМ/АКМП *54.11(30373-00), *54.21(30390-00), *65.12(35637-06), *65.13(35637-06), *65.24(35638-00), *65.25(35638-01), *65.29(35713-06),(35713-03),(35713-02), *65.31(35638-02), *65.39(35713-07), *65.41(35638-11), *65.49(35713-11), *65.51(35638-03), *65.52(35717-01), *65.53(35638-05), *65.54(35638-04), *65.61(35717-04), *65.62(35713-11), *65.63(35638-12), *65.64(35638-11), *65.81(35694-02), *65.89(35694-06), *66.61(35713-08),(35638-07),(35638-08), *65.95(90430-01), *66.4, (35713-09), *68.13(35620-00).

• лекар със специалност по детски болести;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение или клинична алергология.

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

• 1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

• профузни генитални кръвотечения;

• остър корем;

• травми на женските полови органи.

• миома на матката;

• доброкачествено образование на яйчника;

• поликистоза на яйчниците;

• възпалителни заболявания на яйчниците, фалопиевите тръби, тазовата тъкан и тазовия перитонеум;

• ендометриоза;

• инфертилитет у жената;

• ектопична бременност;

• травми на женските полови органи;

• неясна клинична и ехографска тазова находка.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема до 60 мин. за спешни пациенти и до 24 час за планово оперираните пациенти.

Електрокардиограма се извършва до 2 часа за спешни пациенти (по преценка) и до 24 час за планово оперираните пациенти.

Други инструментални /образни изследвания се извършват съобразно състоянието на пациента.

Предоперативната анестезиологична консултация се извършва до 2 часа за спешни пациенти и до 48 час за планово оперираните пациенти.

Болничното лечение след операция върху матката и нейните придатъци, без да се отстранява матката, при гладко протекъл следоперативен период продължава до клинична преценка за стабилизиране състоянието на оперираната.

Само лапароскопските оперативни интервенции изискват двудневен болничен престой.

Фармакотерапия:

Оперативната интервенция се извършва под обща ендотрахеална анестезия, спинална аналгезия или аналгезия с епидурален катетър, като са възможни комбинации между ендотрахеална и проводна анестезия (съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”).

При неусложнените случаи на оперирани се провежда 24-часова парентерална антибиотична профилактика. При възпалителни процеси и други рискови фактори продължителността на антибиотичната профилактика може да е по-голяма и се определя индивидуално.

Обезболяването в ранния следоперативния период се провежда с аналгетични препарати - наркотични и нестероидни противовъзпалителни обезболяващи средства или през епидурален катетър.

Възстановяването на пасажа от 3-ия постоперативен ден се осъществява по преценка на оператора или лекуващия лекар чрез клизми или медикаментозно.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Поставя се според клиничните симптоми, предоперативния гинекологичен статус, по време на операцията и след задължително хистологично изследване на оперативен материал.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

Медицински критерии за дехоспитализация:

• добро общо състояние;

• липса на фебрилитет (над 37.5 градуса) през последните 48 часа;

• липса на значими субективни оплаквания;

• спокойна оперативна рана;

• нормална микция и дефекация;

• липса на патологични процеси в областта на операцията;

• коректно попълнен фиш “Клинико- лабораторен минимум”.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

Насочване към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти "Медицинска онкология" и "Клинична хематология") на лечебно заведение или обединение с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

Към ИЗ на пациента се прилага следния фиш за клинико-лабораторен минимум при изписване:

КЪМ ИЗ № .................................. ОТ ....................................

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МИНИМУМ ПРИ ИЗПИСВАНЕ

дата: ..............................

ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО

Корем:  мек  напрегнат  балониран  друго (опиши)

Микция:  спонтанна, без резидуална урина  друго (опиши)

Дефекация:  спонтанна, 1-2 пъти дневно  друго (опиши)

Раздвижване:  ходи без чужда помощ  друго (опиши)

Аксиларна to:

Пулс: Перисталтика:  с обичаен интензитет  друго (опиши)

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА:  свалени конци  несвалени конци

 зараснала per primam  друго (опиши)

ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО:

 отговаря на извършената операция, без данни за усложнения

 друго (опиши)

КРЪВНА КАРТИНА:

Hb

Ht

Er

Leu

ХЕМОСТАЗЕОЛОГИЯ:

Вр. кървене

Фибриноген ДРУГИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

ДРУГИ ДАННИ:

Лекуващ лекар:

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури”, бл.МЗ - НЗОК №7.

2. ПРЕДОП

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE