Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-139.pdf

КП № 139 ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Минимален болничен престой - 2 дена

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Увреждания на лицевия нерв

Включва: увреждания на 7-я черепномозъчен нерв

G51.0 Парализа на Bell

Лицева парализа

G51.1 Възпаление на ganglion geniculi

Не включва: постхерпетично възпаление на ganglion geniculi (B02.2)

G51.2 Синдром на Melkersson

Синдром на Melkersson-Rosenthal

Увреждания на други черепномозъчни нерви

Не включва: увреждания:

• на слуховия (8-я) нерв (H93.3)

• на зрителния (2-я) нерв(H46, H47.0)

• паралитично късогледство, дължашо се на увреждане на нерв (H49.0-H49.2)

G52.0 Увреждания на обонятелния нерв

Увреждания на 1-я черепномозъчен нерв

G52.1 Увреждания на n. Glossopharingeus

Увреждания на 9-я черепномозъчен нерв

Глософарингеална невралгия

G52.2 Увреждания на n. vagus

Увреждания на пневмогастралния (10-я) нерв

G52.3 Увреждания на подезичния нерв

Увреждания на 12-я черепномозъчен нерв

G52.7 Множествени увреждания на черепномозъчните нерви

Краниален полиневрит

G52.8 Увреждания на други уточнени черепномозъчни нерви

G52.9 Увреждане на черепномозъчните нерви, неуточнено

Отосклероза

Включва: отоспонгиоза

H80.2 Кохлеарна, отосклероза

Отосклероза, засягаща:

• капсулата на лабиринта

• овалното прозорче

H80.9 Отосклероза, неуточнена

H82* Вестибуларни синдроми при болести, класифицирани другаде

Други болести на вътрешното ухо

H83.1 Лабиринтна фистула

H83.2 Лабиринтна дисфункция

Повишена чувствителност

Хипофункция

Загуба на функции

на лабиринта

H83.3 Шумови ефекти на вътрешното ухо

Акустична травма

Загуба на слуха от шумово въздействие

H83.8 Други уточнени болести на вътрешното ухо

H83.9 Болест на вътрешното ухо, неуточнена

Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха

Включва: вродена глухота

Не включва: мутизъм, НКД (Н91.3)

глухота БДУ (Н91.9)

загуба на слуха:

• БДУ(Н91.9)

• предизвикана от шум (Н83.3)

• ототоксична (Н91.0)

• внезапна (идиопатична) (Н91.2)

H90.0 Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха

H90.1 Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо

H90.2 Звукопроводна загуба на слуха, неуточнена

Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука, БДУ

H90.3 Двустранна невросензорна загуба на слуха

H90.4 Едностранна невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо

H90.5 Невросензорна загуба на слуха, неуточнена

Вродена глухота БДУ

Намаление на слуха:

• централно

• неврогенно

• перцептивно

• сензорно

БДУ

Невросензорна глухота БДУ

H90.6 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - двустранна

H90.7 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - едностранна, с нормален слух на другото ухо

H90.8 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота, неуточнена

Друга загуба на слуха

Не включва: аномалии на слуховото възприятие (Н93.2)

загуба на слуха, класифицирана в рубрика Н90.-

ушна кал (Н61.2)

загуба на слуха от въздействието на шум (Н83.3)

психогенна глухота (F44.6)

преходна исхемична глухота (Н93.0)

H91.0 Ототоксична загуба на слуха

При необходимост от идентифициране на токсичния агент се използва допълнителен код за външна причина (клас XX).

H91.2 Внезапна идиопатична загуба на слуха

Внезапна загуба на слуха БДУ

H91.3 Глухонемота, некласифицирана другаде

H91.8 Други уточнени форми на глухота

H91.9 Загуба на слуха, неуточнена

Глухота:

БДУ

високочестотна

нискочестотна

Оталгия и отделяния от ухото

H92.0 Оталгия

H92.1 Оторея

Не включва: изтичане на гръбначномозъчна течност от ухото (G96.0)

H92.2 Оторагия (кръвотечение от ухото)

Не включва: травматична оторагия (кодът е според вида на травмата)

Други болести на ухото, некласифицирани другаде

H93.0 Дегенеративни и съдови болести на ухото

Преходна исхемична глухота

Не включва: пресбиакузис (Н91.1)

H93.1 Шум в ушите (субективен)

H93.2 Други аномалии на слуховото възприятие

Нарушаване на слуховото възприятие

Диплакузис

Хиперакузис

Преходна смяна на слуховия праг

Не включва: слухови халюцинации (R44.0)

H93.3 Болести на слуховия нерв

Увреждане на 8-я черепномозъчен нерв

H93.8 Други уточнени болести на ухото

H93.9 Болест на ухото, неуточнена

Други увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде

H94.8* Други уточнени увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде

Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде

H95.0 Рецидивиращ холестеатом в кухината след мастоидектомия

H95.1 Други увреждания след мастоидектомия

Хронично възпаление

Гранулация

Мукозна киста

на кухината след мастоидектомия

H95.8 Други увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури

H95.9 Увреждане на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, неуточнено

Болести на слюнчените жлези

К11.7 Нарушения на слюнчената секреция

Хипоптиализъм

Птиализъм

Ксеростомия

Не включва: суха уста БДУ (R68.2)

К11.8 Други болести на слюнчените жлези

Доброкачествено лимфоепителиално увреждане на слюнчена жлеза

Болест на Mikulicz

Некротизираща сиалометаплазия

Сиалектазия

Стеноза на слюнчения канал

Стриктура

Не включва: синдром на Sjogren (М35.0)

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха

Не включва: вродена глухота (Н90.-)

Q16.3 Вродена аномалия на слуховите костици

Срастване на слуховите костици

Q16.4 Други вродени аномалии на средното ухо

Вродена аномалия на средното ухо БДУ

Q16.5 Вродена аномалия на вътрешното ухо

Аномалия на:

мембранозния лабиринт

Кортиевия орган

Нарушения на обонянието и вкусовата чувствителност

R43.0 Аносмия

R43.1 Паросмия

R43.2 Парагеузия

R43.8 Други и неуточнени нарушения на обонянието и вкусовата чувствителност

Съчетано нарушение на обонянието и вкуса

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ВЪНШНО УХО

**18.11 ОТОСКОПИЯ

Процедури за изследване на външно ухо

90119-00 Отоскопия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСА

**21.21 РИНОСКОПИЯ

Процедури за изследване на нос

41653-00 Изследване на носна кухина и/или постназално пространство

Дренаж на хематом в носната кухина

Не включва: такава с всяка друга процедура на носа, уста и фаринкс - пропусни кода

такава с биопсия (41761-00 [375])

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ФАРИНКСА

**29.11 ФАРИНГОСКОПИЯ

Стоматологичен преглед

97011-00 Цялостен преглед на устна кухина

Процедури за изследване на фаринкс

41764-02 Фиброоптично изследване на фаринкс

Фиброоптична фарингоскопия

Включва: назофаринкс

Кодирай също когато е направена:

• биопсия на интраназално пространство (41761-00 [375])

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

**31.42 ЛАРИНГОСКОПИЯ И ДРУГА ТРАХЕОСКОПИЯ

Процедури за изследване на ларинкса

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-00 Ларингоскопия

Директна ларингоскопия

41849-01 Индиректна ларингоскопия

41764-03 Фиброоптична ларингоскопия

Фиброоптична ларингоскопия

41855-00 Микроларингоскопия

Не включва: микроларингоскопия с изваждане на тумор или лезия (41864-00, 41861-00 [523])

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ НА ГЛАВА

КАТ - скениране на глава

Компютърна томография на орбита (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56013-00 Компютърна томография на орбита

56013-01 Компютърна томография на орбита с интравенозна контрастна материя

56013-02 Компютърна томография на орбита и мозък

56013-03 Компютърна томография на орбита и мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на средно ухо и слепоочна кост (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350) [1966]

56016-00 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост,едностранно

56016-01 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, едностранно

56016-02 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, едностранно

56016-03 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, едностранно

56016-04 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост, двустранно

56016-05 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, двустранно

56016-06 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, двустранно

56016-07 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, двустранно

Компютърна томография на лицева кост и/или параназален синус (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56022-00 Компютърна томография на лицева кост

56028-00 Компютърна томография на лицева кост с интравенознаконтрастна материя

Компютърна томография на лицева кост без, след това с венозен контраст

56022-01 Компютърна томография на параназален синус

56028-01 Компютърна томография на параназален синус с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на околоносен синус без, след това с венозен контраст

56030-00 Компютърна томография на лицева кост, параназален синус и мозък

56036-00 Компютърна томография на лицеви кости, параназален синус и мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на лицева кост, околоносен синус и мозък без, след това с венозен контраст

56022-02 Компютърна томография на лицева кост и параназален синус

56028-02 Компютърна томография на лицева кост и параназален синус с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на лицева кост и околоносен синус без, след това с венозен контраст

Компютърна томография на шия

Включва: ларинкс

фаринкс

слюнчена жлеза

горен хранопровод

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

тази за шиен гръбнак (виж блок [1959])

тази при сканиране на глава, корем и таз (56801-00, 56807-00 [1961])

56101-00 Компютърна томография меки тъкани на шия

56107-00 Компютърна томография меки тъкани на шия с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография меки тъкани на шия без, след това с венозен контраст

**87.04 ДРУГА ТОМОГРАФИЯ НА ГЛАВА

Томография

60100-00 Томография

Не включва: компютърна томография (виж блокове [1952] до [1966])

такава с:

• холецистография (58924-00 [1976])

• венозна пиелография (58706-00 [1978])

**87.09 ДРУГО МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

неконтрастно рентгеново изследване на:

аденоиди

ларинкс

назолакримален дуктус

назофаринкс

слюнчени жлезди

тиреоидна област

увула

Изключва:

рентгеново изследване на око - 95.14

Рентгенография на глава или шия

57918-00 Рентгенография на слюнчена жлеза

Радиография на камък на слюнчена жлеза

Сиалография

57942-00 Палатофарингеално изследване

57939-00 Палатофарингеално изследване с флуороскопски скрининг

57945-00 Рентгенография на ларинкс

Включва: меки тъкани на врата

Друга рентгенография

90903-00 Рентгенография на мека тъкан, некласифицирана другаде

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.15 КОНТРАСТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУС

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

**87.16 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

рентгеново изследване на:

фронтална област

мандибула

максила

назални синуси

нос

орбита

супраорбитална област

симфиза на ментум

зигомаксиларен комплекс

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

57906-00 Рентгенография на мастоидна кост

57909-00 Рентгенография на петрозна темпорална кост

57901-00 Рентгенография на череп

Включва: калвариум

Не включва: цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

тази на:

• мастоидна кост (57906-00 [1967])

• околоносен синус (57903-00 [1967])

• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])

57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става

Не включва: артрография (59751-00 [1985])

57915-00 Рентгенография на мандибула

Не включва: тази при ортопантомография (57960-00 [1967])

тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57912-00 Рентгенография на друга лицева кост

Включва: маларна

максила

орбита

Не включва: тази на:

• мандибула (57915-00 [1967])

• нос (57921-00 [1967])

• темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57921-00 Рентгенография на нос

**87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП (РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУСИ)

латерална проекция на череп

сагитална проекция на череп

тангенциална проекция на череп

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

рентгенография по Колие на шийни прешлени

Рентгенография на гръбначен стълб

Включва: функционални посоки

58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

**88.91 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОЗЪК И МОЗЪЧЕН СТВОЛ

Изключва:

интраоперативно магнитно резонансно изображение - 88.96

магнитно резонансно изображение в реално време - 88.96

Магнитно резонансен образ

90901-00 Магнитно резонансна томография на мозък

Не включва: функционално магнитно резонансно изследване на мозък (90901-09 [2015])

90901-09 Функционален магнитен резонансен образ на мозък

90901-01 Магнитно резонансна томография на мозък

Включва: лице

орбита

синуси (етмоидален) (фронтален) (максиларен) (сфеноидален)

черепна кост

Не включва: такъв на мозък:

• функционални (90901-09 [2015])

• БДУ (90901-00 [2015])

90901-02 Магнитно резонансна томография на шия

Не включва: такъв на шиен гръбнак (90901-03 [2015])

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ

Изключва:

изследване на ухо - 95.41-95.49

изследване на око - 95.01-95.26

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.12 НАЗАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Риноманометрия или акустична ринометрия

или

Назални провокациоинни проби при деца над 8 години

Други диагностични тестове на ухо, нос, уста и гърло, измервания или изследвания

92026-00 Назални функционални изследвания

Риноманометрия

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

1926 Микробиологични изследвания

91929-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за култура и чувствителност

**90.53 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

1926 Микробиологични изследвания

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

Изключва:

такива с полисомнография - 89.17

**95.23 ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ

(евокирани потенциали на ухо)

Слухови евокирани потенциали

11300-00 Аудиометрия на евокирани потенциали на мозъчен ствол

96173-00 Електрична слухова аудиометрия на стволов отговор

96050-00 Кортикален евокиран отговор аудиометрия

96051-00 Равновесно състояние - евокирани потенциали

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ НА ОКО

Изключва:

такива с полисомнография - 89.17

**95.24 ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАМА

Тестове на вестибуларна функция

11339-00 Електронистагмография

НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО

**95.41 АУДИОМЕТРИЯ

5 - тонална аудиометрия по Békésy субективна аудиометрия

импедансна аудиометрия

рефлекторен отговор на стремето

тимпанограма

Тестове за слухова функция

11312-00 Аудиометрия на въздушна и костна проводимост, стандартна техника

Импеданс аудиометрия

11324-00 Тимпанометрия чрез използване на сонда със стандартен тон

11324-01 Тимпанометрия чрез използване на сонда с високачестотен тон

96052-00 Акустичен рефлекс праг

96053-00 Акустично рефлексно разпадане

96054-00 Тест за дисфункция на евстахиева тръба

**95.42 КЛИНИЧЕН ТЕСТ НА СЛУХА

камертонов тест

тест с шепотна реч

Физиологична оценка

Забележка: Физиологично изследване, за да оцени функцията, използвайки техники като анамнеза, наблюдение, оглед, палпация, перкусия, аускултация и други физикални тестове

Не включва: тези, които са част от:

• оценка на стареене (96023-00 [1824])

• тестване на развитие (96184-00 [1824])

• генетична оценка (96035-00 [1824])

• ментална или поведенческа оценка (96175-00 [1823])

96009-00 Слухово функционална оценка

Не включва: тази за определяне нужда от устройство, подпомагащо слуха (96024-00 [1822])

**95.43 АУДИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Аудологична оценка чрез:

апарат на Bárány за шум

тест със закрити очи

отложена обратна връзка

маскиране

латерализация по Weber

Общи интервенции свързани с грижа за здравето

95550-06 Асоциирана здравна интервенция, аудиология

**95.44 КЛИНИЧНИ ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

термичен тест на вестибуларна функция с отчитане нистагъм с електронистагмограф

Тестове на вестибуларна функция

11333-00 Топлинен тест на лабиринт

Окуловестибуларен тест

11336-00 Симултантен битермален термичен тест на лабиринт

Симултантен битермален окуловестибуларен тест

11339-00 Електронистагмография

**95.45 РОТАЦИОННИ ТЕСТОВЕ

стол на Barany с отчитане нистагъм с електронистагмограф

Експериментално изследване на вестибуларния анализатор /при липса на противопоказания/

Тестове на вестибуларна функция

96063-00 Оценка на вестибуларна функция чрез въртящ се стол

Включва: фиксирано подтискане

обикновено хармонично усилване

спонтанен нистагъм

трапецоиди

**95.46 ДРУГИ СЛУХОВИ И ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

Отоневрологично изследване

Спонтанна вестибуларна симптоматика:

Нистагъм:

спонтанен нистагъм,

латентен нистагъм,

позиционен нистагъм

Координационни проби:

показалечна,

носопоказалечна

Статокинетични проби:

Ромберг,

проба на Бабински-Вайл,

степинг тест на Фукуда

Фистулна проба

Стабилография

Тестове на вестибуларна функция

96064-00 Други тестове на вестибуларна функция

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

*04.80 ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

в лицево-челюстната област

Прилагане на анестетик в краниален нерв

Блокада на краниален нерв с невролитик

Забележка: извършвана за управление на болката

39100-00 Приложение на невролитик в първичен клон на тригеминалния нерв

Инжекция на:

• алкохол

• фенол

18290-00 Прилагане наневролитик в друг краниален нерв

НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО

*95.48 НАГАЖДАНЕ НА ПОМОЩНО СЛУХОВО УСТРОЙСТВО

определяне на вида слухов апарат и насочване към комисия за изписване на такъв

Изключва:

имплантиране на електромагнитно слухово устройство - 20.95

Консултация или обучение свързани с лична грижа и други ежедневни дейности/независим живот

96071-00 Консултация или обучение подпомагащо или адаптиращо устройство, помощ или екипировка

Забележка: За списък на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване виж блок [1870]

Не включва: тези с поставяне, изпробване, пригаждане или подмяна на други подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване (96092-00 [1870])

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ

*96.59 Друга обработка на рана едновременно с антибиотична профилактика

Друг дебридман на кожа и подкожна тъкан

Не включва: такава:

• чрез личинки дебридман терапия (MDT) (96210-00 [1604])

• от изгаряне (30017-01, 30020-00, 90686-00 [1627])

90686-01 Неексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан

Неексцизионен дебридман на:

• инфекция

• язва

• рана

Отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и ескари чрез методи като:

• четкане

• иригация (под налягане)

• триене

• миене

Аспирационна вакумираща превръзка

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти за системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране, по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920]

Прилагане на фармакотерапия

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Виж отделните подрубрики

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИ КОАГУЛАНТИ

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.75 ПРИЛАГАНЕ НА НЕВРОПРОТЕКТИВНО ВЕЩЕСТВО

Дейностите по тези три кода се съдържат в следващите 3

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологиченагент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Виж отделните подрубрики

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Кодирай също когато е направена:

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

Дейностите по тези два кода се съдържат в следващите 2

Антибактериален

Антибиотик

Противогъбен

Антипротозоен

Противовирусен

Не включва: когато са използвани за лечение на неоплазми и/или свързани с тях състояния (-00)

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологиченагент, противоинфекциозен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

Не включва: когато са използвани за лечение на неоплазми и/или свързани с тях състояния (-00)

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

Виж отделните кодове

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

Виж отделните подрубрики

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени една терапевтична и три основни диагностични процедури, от които едната задължително е аудиометрия, а при лица под 18 годишна възраст евокирани потенциали, с изключение на заболяванията с МКБ кодове G52.-, К11.- и R43.-, посочени в блок Кодове на основни процедури. КТ или МРТ се провежда задължително в рамките на болничния престой, ако няма извършено такова изследване в последните 6 месеца преди хоспитализацията.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност "Ушно-носно-гърлени болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по "Ушно-носно-гърлени болести".

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК и съгласно изискванията в медицинския стандарт.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по УНГ

2. Клинична лаборатория*

3. Аудиологичен кабинет - за структури по УНГ ІІ ниво съгласно изискванията на стандарт ”УНГ болести”

4. Образна диагностика (рентгенов апарат) - за структури по УНГ ІІ ниво съгласно изискванията на стандарт ”УНГ болести”

5. ОАИЛ/КАИЛ (за лица под 18 години)

*- В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на територията на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по УНГ болести.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК и съгласно изискванията в медицинския стандарт.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния

2. Отделение (лаборатория) по клинична патология

3. Микробиологична лаборатория

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• двама лекари със специалност по "УНГ болести" , един от които притежаващ сертификат за проведен курс по аудиология или отоневрология,

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE