Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-129.pdf

КП № 129 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВАРИКОЗНА БОЛЕСТ И УСЛОЖНЕНИЯТА Ѝ

Минимален болничен престой - 2 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Болести на вените, лим¬ф¬ни¬те съ¬до¬ве

и лим¬ф¬ни¬те възли, нек¬ла¬си¬фи¬ци¬ра¬ни дру¬га¬де

(I80-I89)

Флебит и тром¬боф¬ле¬бит

Включва: ен¬доф¬ле¬бит

въз¬па¬ле¬ние на ве¬ни¬те

пе¬риф¬ле¬бит

гно¬енфле¬бит

Невключва: фле¬бит и тром¬боф¬ле¬бит:

• усложняващи:

• аборт, из¬вън¬ма¬точ¬на или гроздовидна бре¬мен¬ност (О00—О07, О08.7)

• бременност, раж¬да¬не¬ и послеродов период (О22.—, О87.—)

• ин¬т¬рак¬ра¬ни¬ален и интраспинален, сеп¬ти¬ченили БДУ (G08)

• интракраниален, не¬пи¬оге¬нен (I67.6)

• интраспинален, не¬пи¬оге¬нен (G95.1)

• пор¬та¬лен (пор¬тал¬наве¬на) (К75.1)

пос¬т¬ф¬ле¬би¬тен син¬д¬ром (I87.0)

миг¬ри¬ращ тром¬боф¬ле¬бит (I82.1)

При не¬об¬хо¬ди¬мост от иден¬ти¬фи¬ци¬ра¬не на ле¬кар¬с¬т¬ве¬но¬то сред¬ство, ако е пре¬диз¬ви¬кало увреждане, се из¬пол¬з¬ва до¬пъл¬ни¬те¬лен код за външ¬ни ¬при¬чи¬ни (клас ХХ).

I80.0 Флебит и тром¬боф¬ле¬бит на по¬вър¬х¬нос¬т¬ни съ¬до¬ве на дол¬ни¬те крайни¬ци

I80.1 Флебит и тром¬боф¬ле¬бит на фе¬мо¬рал¬на ве¬на

I80.2 Флебит и тром¬боф¬ле¬бит на дру¬ги дъл¬бо¬ки съ¬до¬ве на дол¬ни¬те крайни¬ци

Дълбока ве¬ноз¬на тром¬бо¬за БДУ

I80.3 Флебит и тром¬боф¬ле¬бит на дол¬ни¬те крайни¬ци, неу¬точнен

Емболия или тром¬бо¬за на дол¬ни¬те крайни¬ци БДУ

I80.8 Флебит и тром¬боф¬ле¬бит с дру¬га ло¬ка¬ли¬за¬ция

I80.9 Флебит и тром¬боф¬ле¬бит с не¬уточ¬не¬на ло¬ка¬ли¬за¬ция

I 81 Тромбоза на пор¬тал¬на¬та ве¬на

Портална (ве¬ноз¬на) об¬с¬т¬рук¬ция

Невключва: фле¬битна пор¬тал¬на¬та ве¬на (К75.1)

Варикозни ве¬ни на дол¬ни¬те крайни¬ци

Невключва: усложняващи:

• бре¬мен¬нос¬т¬та (О22.0)

• послеродовия период (О87.8)

I83.0 Варикозни ве¬ни на дол¬ни¬те крайни¬ци с яз¬ва

Всяко състояние, вклю¬че¬но в рубриката I83.9, с яз¬ва или уточ¬не¬но ка¬то яз¬ве¬но

Варикозна яз¬ва (до¬лен крайник, вся¬качаст)

I83.1 Варикозни ве¬ни на дол¬ни¬те крайни¬ци с въз¬па¬ле¬ние

Всяко състояние, вклю¬че¬но в рубриката I83.9, с въз¬па¬ле¬ние или уточ-не¬но ка¬то възпалително

Застоен дер¬ма¬тит БДУ

I83.2 Варикозни ве¬ни на дол¬ни¬те крайни¬ци с яз¬ва и въз¬па¬ле¬ние

Всяко състояние, вклю¬че¬но в рубриката I83.9, с яз¬ва и въз¬па¬ле¬ние

I83.9 Варикозни ве¬ни на дол¬ни¬те крайни¬ци без яз¬ва или въз¬па¬ле¬ние

Флебектазия

Варикозни ве¬ни на до¬лен крайник [вся¬качаст]

Варикозен въ¬зел или с не¬уточ¬не¬на ло¬ка¬ли¬за¬ция

Други ув¬реж¬да¬ния на ве¬ни¬те

I87.0 Постфлебитен син¬д¬ром

I87.1 Притискане на ве¬на

Стриктура на ве¬на

Синдром на праз¬на ве¬на (дол¬на)(гор¬на)

Невключва: бе¬лод¬роб¬на (I28.8)

I87.2 Венозна ин¬су¬фи¬ци¬ен¬ция (хро¬нич¬на)(пе¬ри¬фер¬на)

I87.8 Други уточ¬не¬ни увреждания на ве¬ни¬те

I87.9 Венозно увреждане, неуточнено

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

ИНЦИЗИЯ НА СЪД

емболектомия

тромбектомия

Изключва:

пункция или катетеризация на всяка:

артерия - 38.91, 38.98

вена - 38.92 - 38.95, 38.99

*38.09 ИНЦИЗИЯ НА СЪД - ВЕНА САФЕНА

Прекъсване варикозни вени на сафено-феморално или сафено-поплитеално разклонение

Включва: разделяне

ексцизия }

инжекция }

лигиране } перфориращи вени (недостатъчност), трибутарни, вени

стрипинг }

Не включва: привързване (банд) или прерязване на вена сафена (34824-00 [721])

реоперация на варикозни вени (32514-00 [737])

32508-00 Прекъсване на сафено-феморално разклонение при варикозни вени

Прекъсване }

Лигиране и стрипинг } на варикозни вени БДУ

32508-01 Прекъсване на сафено-поплитеалнио разклонение при варикозни вени

32511-00 Прекъсване на сафено-феморално и сафено-поплитеално разклонение при варикозни вени

ЛИГАТУРА И СТРИПИНГ НА ВАРИКОЗНИ ВЕНИ

*38.59 ЛИГАТУРА И СТРИПИНГ НА ВАРИКОЗНИ ВЕНИ НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК - (САФЕНА МАГНА, САФЕНА ПАРВА И ПЕРФОРАНТИ)

Изключва:

лигатура на варици:

езофагеални - 42.91

стомашни - 44.91

Прекъсване варикозни вени на сафено-феморално или сафено-поплитеално разклонение

Включва: разделяне

ексцизия }

инжекция }

лигиране } перфориращи вени (недостатъчност), трибутарни, вени

стрипинг }

Не включва: привързване (банд) или прерязване на вена сафена (34824-00 [721])

реоперация на варикозни вени (32514-00 [737])

32508-00 Прекъсване на сафено-феморално разклонение при варикозни вени

Прекъсване }

Лигиране и стрипинг } на варикозни вени БДУ

Други деструктивни процедури на вени

Включва: разделяне

лигиране

Не включва: такава от сафено-феморално или сафено-поплитеално разклонение (виж блок [727])

32504-01 Прекъсване на множество трибутарии на варикозни вени

Включва: прекъсване на непроходими префоративниварикозни вени

32507-00 Субфасциално прекъсване на 1 или повече перфориращи варикозни вени

Субфасциално прекъсване на непроходими префоративни вени

Включва: клипсиране

Реоперативни процедури на вена

32514-00 Реоперация на разширена вена

Прекъсване на рецидивираща варикозна вена:

• сафено-феморална

• сафено-поплитеална

Ексцизия на съдова аномалия

Включва: ангиом

хемангиом

лимфангиом

Не включва: ексцизия на артериовенознамалформация (45039-00, 45042-00, 45045-00 [1693])

45033-06 Ексцизия на съдова аномалия на друго място

Включва: обхващащи:

• кости

• мускули

• нерви

ЕНДОВАСКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ НА СЪД

*39.79 ДРУГА ЕНДОВАСКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ (НА АНЕВРИЗМА) НА ДРУГИ СЪДОВЕ

лазертерапия

радиофреквентна аблация

криотерапия

728 Други деструктивни процедури на вени

Включва: разделяне

лигиране

Не включва: такава от сафено-феморално или сафено-поплитеално разклонение (виж блок [727])

32509-00 Лазертерапия при варикозни вени

32509-01 Радиофреквентна аблация на варикозни вени

32509-02 Криотерапия при варикозни вени

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ (АКМП, насочени към основната диагноза), посочени в Приложение № 21.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І.УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение от обхвата на медицинската специалност "Съдова хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Съдова хирургия".

Изискванията за наличие на задължителните звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ,ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/ Апаратура и оборудване

1. Клиника/отделение по съдова хирургия

или

Клиника/отделение по хирургия

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория с II ниво на компетентност

5. Еходоплер - 1 бр.

6. Образна диагностика - рентгенов апаратза скопия и графия

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по съдова хирургия/ хирургия.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено и чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ Апаратура и оборудване

1. Aнгиограф или КАТ или МРТ, разположени на територията на населеното място (като се осигури 24-часов достъп, включително в условия на спешност).

2. Структура по патоанатомия

3. Микробиологична лаборатория

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Катетри/влакна за лазерна и радиофреквентнааблация НЗОК не заплаща посочените изделия

Пациентите трябва да бъдат информирани, че по тази КП се осигуряват дейности които служат за решаване на определен здравен проблем. Ползването на катетри/влакна за лазерна и радиофреквентна аблация е алтернатива на осигуреното по тази пътека базисно лечение.

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• минимум двама с призната медицинска специалност по съдова хирургия или един с придобита специалност и един специализиращ;

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по кардиология или вътрешни болести;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• лекар със специалност по съдова хирургия, работещ в ЛЗБП на основен трудов договор;

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по детски болести/ детска кардиология.

При анамнеза от странана пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите в обхвата на клиничната пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

А. Оперативно лечение на пациенти с:

• асцендиращ повърхностен тромбофлебит на вена сафена магна или вена сафена парва;

• тромбофлебит на перфорантни вени;

• повърхностен тромбофлебит с друга локализация.

Б. Оперативно лечение на пациенти с хронична венозна недостатъчност ІІ - VІ степен по класификацията CEAP.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

При подготовка на болния в лечебното заведение:

1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.

2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента.

За пълно диагностично уточняване са необходими:

• клиничен преглед с проби за венозен рефлукс и проходимост на дълбоките вени;

• оценка на венозния рефлукс на повърхностни вени с Доплер и проходимост но дълбоката венозна система;

• прецизиране на индикациите за операция при вродените малформации на венозната система;

• при наличие на рана е задължителна посявка с антибиограма, а при данни за сепсис - хемокултура.

Активното болнично лечение на варикозната болест включва извършването на: лигатури и стрипинг на варикозни вени; премахване на разширени вени - варикозни пакети; надфасциална лигатура на перфорантни вени; субфасциална лигатура на перфорантни вени по Линтън или Фелдер - с фасциопластика.

Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Оформя се след проведените диагностични изследвания и оперативно лечение.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

• зараснала оперативна рана или зарастваща;

• липса на фебрилитет;

• раздвижване и насочена рехабилитационна програма.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА седокументира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ - НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - включва попълване на лист за Предоперативнаанестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативнаепикриза - документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.

3.2. Документиране на операцията - изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ - НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) - подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Какво е Варикозна болест и Хронична Венозна Недостатъчност?

“Варикозната болест”, наричана “хронична венозна недостатъчност” (ХВН), е хронично прогресиращо заболяване на вените, изразяващо се в тяхното разширяване и удължаване (змиевидно нагъване). То е съпроводено от застояване на кръвта в разширените вени и повишено венозно налягане в тъканите. Това заболяване причинява различни усложнения, като тромбофлебит (възпаление на кожата около вената), дълбока венозна тромбоза (образуване на тромби в дълбоките вени), заплашваща с белодробна емболия (може да причини смърт), кръвотечение от разширените вени и др. С напредване на страданието се появява хронично възпаление на кожата около разширените вени, образуват се екземи и/или венозни язви около глезените, които се лекуват много трудно. В по-леките си форми варикозната болест (ХВН) причинява редица оплаквания, като чувство на “оловна” тежест и тъпа болка в долните крайници, сърбеж, болки с характер на “парене” или “убождане”, мускулни спазми (крампи), оток около глезена, “неспокойни крака” и др. Характерно е засилването на оплакванията след дълго стоене прав или седнал.

Защо трябва да се извърша оперативно лечение?

Оперативната намеса се състои в премахване на разширените вени, за да се предотвратят усложненията. Разширените вени дренират голяма част от кръвта на долния крайник и след премахването им функцията се поема от останалата венозна система, която има значителни резерви. Оперативното отстраняване на варикозните вени, съпроводено при необходимост с прекъсване на венозният кръвоток по техните връзки с дълбоката венозна система (т.нар. ”перфорантни вени), води до премахване повишеното венозно налягане и нормализиране на венозното кръвообращение в тъканите.

Може ли да се избегне операцията?

Показанията за операция се поставят от специалист - съдов хирург, въз основа на клиничния преглед и функционалните проби, доказващи невъзвратимо увредени вени, които не функционират нормално. При нужда се използва доплеров апарат. Ефектът от операцията (при точни показания и прецизно извършване) не може да бъде заменен със скъпоструващото медикаментозно лечение.

Здрав/а ли съм след операцията?

След операцията се правят превръзки, последната от които със сваляне на конци, при подкожни кръвоизливи се използват мазила и един месец се носи еластична превръзка. Контролен преглед от съдов хирург и ОПЛ осигуряват наблюдението в този период. При леките форми на заболяването операцията води до практическо оздравяване, а в по-тежките случаи - до значително подобрение с намаляване на оплакванията, заздравяване на раните и/или предпазване от образуване на нови рани и от други усложнения на варикозната болест (ХВН). В такива случаи е необходимо последващо амбулаторно лечение с еластични чорапи, венотонизиращи таблетки и мазила, както и спазване на определен режим, включително трудоустрояване, съгласно консултация от съдов хирург.

Има ли опасност от усложнения и поява на нови разширени вени?

При планиране и извършване на оперативната намеса от опитен специалист - съдов хирург и спазване на указанията му, в следоперативния период поява на нови разширени вени има в 5% от случаите.

Препоръчва се операцията да се извърши след последната планирана бременност, за да не се повиши риска от рецидив.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE