Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-123.pdf

КП № 123 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА АБДОМИНАЛНА АОРТА, ДОЛНА ПРАЗНА ВЕНА И КЛОНОВЕТЕ ИМ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ДРУГИ КАРДИОХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

*00.55 ИНСЕРЦИЯ В НЕКОРОНАРНА АРТЕРИЯ НА СТЕНТ (ОВЕ) С БАВНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНО ВЕЩЕСТВО

ендографт

ендоваскуларен графт

стент графт

кодирай също всяка некоронарна ангиопластика или атеректомия - 39.50

Изключва:

покрит с лекарство стент, например покрит с хепарин - 39.90

инсерция в коронарна артерия на стент с бавно излъчване на лекарствено вещество - 36.07

инсерция на стент без излъчване на лекарствено вещество

коронарна артерия - 36.06

некоронарна артерия - 39.90

такъв за корекция на аневризма - 39.71-39.79

Транслуменна балонна ангиопластика

Не включва: периферна лазерна ангиопластика (виж блок [758])

такава на коронарни артерии (виж блокове [670] и [671]):

• с атеректомия (виж блок [669])

35309-06 Перкутаннатранслуменнабалоннаангиопластика, един стент

Не включва: такава при каротидна артерия (35307-00 [754])

35309-07 Перкутаннатранслуменнабалоннаангиопластика, много стентове

Не включва: такава при каротидна артерия (35307-01 [754])

ИНЦИЗИЯ НА СЪД

емболектомия

тромбектомия

Изключва:

пункция или катетеризация на всяка:

артерия - 38.91, 38.98

вена - 38.92 - 38.95, 38.99

*38.04 ИНЦИЗИЯ НА СЪД - АОРТА

Артериална емболектомия или тромбектомия

Не включва: емболектомия или тромбектомия на артериален байпас графт:

• крайници (33806-12 [703])

• тяло (33803-02 [703])

33806-04 Емболектомия или тромбектомия на целиачна артерия

Включва: инфузиянатромболитикилидругмедикамент

33806-05 Емболектомия или тромбектомия на мезентериална артерия

Включва: инфузиянатромболитикилидругмедикамент

33806-06 Емболектомия или тромбектомия на ренална артерия

Включва: инфузиянатромболитикилидругмедикамент

33806-07 Емболектомия или тромбектомия на лиенална артерия

Включва: инфузиянатромболитикилидругмедикамент

33806-08 Емболектомия или тромбектомия на илиачна артерия

Включва: инфузиянатромболитикилидругмедикамент

90230-00 Емболектомия или тромбектомия на друга артерия

Включва: инфузиянатромболитикилидругмедикамент

Възстановяване на аорто-чревна фистула

Включва: възстановяване на дуоденум

34160-00 Възстановяване на аорто-ентерална фистула с директно затваряне на аорта

Възстановяване на аортодуоденална фистула с директно затваряне на аорта

*38.07 ИНЦИЗИЯ НА СЪД - АБДОМИНАЛНИ ВЕНИ

(илиака, спленика, портална, долна празна вена, бъбречна)

емболектомия

тромбектомия

Други процедури за приложение, поставяне или премахване върху вена

35330-00 Перкутанно поставяне на филтър в долна вена кава

35330-01 Отворено поставяне на филтър в долна вена кава

Експлорация на вена

Не включва: изпълнена с някаква друга съдова процедура - пропусни кода

34106-09 Ревизия на друга вена

Венозна тромбектомия

33810-00 Затворена тромбектомия на вена каваинфериор

33811-00 Отворена тромбектомия на вена каваинфериор

Отстраняване тумор на вена каваинфериор

33810-01 Затворена тромбектомия на илиачна вена

33811-01 Отворена тромбектомия на илиачна вена

Изваждане тумор от илиачна вена

33812-04 Тромбектомия на друга голяма вена

Други процедури за приложение, поставяне или премахване на други васкуларни места

35360-01 Отворено отстраняване на интраваскуларно чуждо тяло

Отворено изваждане на чуждо тяло в:

• аорта

• долна празна вена

• периферни:

• артерия

• вена

• пулмонална артерия

• дясно предсърдие

Включва: катетърни фрагменти

емболизиращи спирали

части от ендоваскуларнистентове

водачи

Не включва: перкутанно изваждане на филтър от вена каваинфериор (35331-00 [723])

изваждане на съдови катетри (34530-01 [694], 34530-04 [738])

ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ

ендартериектомия с:

емболектомия

кръпка

временен байпас по време на операция

Тромбектомия

*38.14 ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ НА АОРТА

ендартериектомия с:

емболектомия

кръпка

временен байпас по време на операция

Тромбектомия

Ендартеректомия

Включва: затваряне с шев

Не включва: коронарна ендартериектомия (38505-00 [669])

такава с артериален байпас, за подготовка на място за анастомоза (33554-00 [701])

33509-00 Аортнаендартериектомия

Не включва: с някои други процедури на аортата - пропусни кода

33512-00 Аортно-илиачнаендартериектомия

Включва: такава на една или двете илиачни артерии

33515-00 Аортно-феморалнаендартериектомия

Включва: такава на една или двете феморални артерии

*38.16 ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ НА АБДОМИНАЛНИ АРТЕРИИ (ЦЕЛИАКА, МЕЗЕНТЕРИКА, ГАСТРИКА, РЕНАЛИС, ХЕПАТИКА, СПЛЕНИКА, ИЛИАКА, УМБИЛИКАЛИС)

ендартериектомия с:

емболектомия

кръпка

временен байпас по време на операция

тромбектомия

Ендартеректомия

Включва: затваряне с шев

Не включва: коронарна ендартериектомия (38505-00 [669])

такава с артериален байпас, за подготовка на място за анастомоза (33554-00 [701])

33530-00 Целиачнаендартериектомия

33530-01 Ендартериектомия на горна мезентериална артерия

33536-00 Ендартериектомия на долна мезентериална артерия

Не включва: с някои други процедури на долна мезентериална артерия - пропусни кода

33521-00 Илиофеморалнаендартериектомия, едностранна

33515-01 Илиофеморалнаендартериектомия, двустранна

33518-00 Илиачнаендартериектомия

33524-00 Реналнаендартериектомия, едностранна

33527-00 Реналнаендартериектомия, двустранна

90229-00 Друга ендартериектомия

Други процедури на артерия

32736-00 Други процедури на долна мезентериална артерия

РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА

ангиектомия с анастомоза

ексцизия със смяна на:

аневризма (артериовенозна) с анастомоза

кръвоносен съд (лезия) с анастомоза

*38.34РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА ( АОРТА)

ангиектомия с анастомоза

ексцизия със смяна на:

аневризма (артериовенозна) с анастомоза

кръвоносен съд (лезия) с анастомоза

Възстановителни процедури на аорта

Кодирай също когато е направен:

• кардиопулмонален байпас (38600-00, 38603-00 [642])

• ретроградна мозъчна перфузия по време на хипотермичен арест (38577-00 [642])

38706-01 Възстановяване на аорта с анастомоза

*38.36 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА НА АБДОМИНАЛНИ АРТЕРИИ (ЦЕЛИАКА, МЕЗЕНТЕРИКА, ГАСТРИКА, РЕНАЛИС, ХЕПАТИКА, СПЛЕНИКА, ИЛИАКА, УМБИЛИКАЛИС)

ангиектомия с анастомоза

ексцизия със смяна на:

аневризма (артериовенозна) с анастомоза

кръвоносен съд (лезия) с анастомоза

Възстановяване на артерия чрез анастомоза

Възстановяване целостта на артерия с директна анастомоза

90210-02 Възстановяване на аорта чрез директна анастомоза

33836-00 Възстановяване на целиачна артерия чрез директна анастомоза

33836-01 Възстановяване на ренална артерия чрез директна анастомоза

33836-02 Възстановяване на илиачна артерия чрез директна анастомоза

33836-03 Възстановяване на мезентериална артерия чрез директна анастомоза

32766-00 Възстановяване на друга артерия чрез директна анастомоза

Възстановяване аневризма на шия, интра-абдоминална област или крайници

Възстановяване чрез:

• клипсиране

• ексцизия

• лигиране

• шев

Не включва: заместване с графт (виж блок [715])

33130-00 Ексцизия и възстановяване на висцерална артериална аневризма с директна анастомоза

Не включва: прекъсване на висцералнааневризма без възстановяване на целостта (33133-00 [698])

33166-00 Ексцизия и възстановяване на руптуриралависцерална артериална аневризма с директна анастомоза

Не включва: прекъсване на висцералнааневризма без възстановяване на целостта (33169-00 [698])

*38.37 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА НА АБДОМИНАЛНИ ВЕНИ (ИЛИАКА, СПЛЕНИКА, ПОРТАЛНА, ДОЛНА ПРАЗНА ВЕНА, БЪБРЕЧНА

ангиектомия с анастомоза

ексцизия със смяна на:

аневризма (артериовенозна) с анастомоза

кръвоносен съд (лезия) с анастомоза

Възстановяване на вена с анастомоза

Възстановяване целостта на вена чрез директна анастомоза

38721-01 Възстановяване на вена кава чрез директна анастомоза

Кодирай също когато е направен:

• кардиопулмонарен байпас (38600-00, 38603-00 [642])

33836-04 Възстановяване на ренална вена чрез директна анастомоза

33836-05 Възстановяване на портална вена чрез директна анастомоза

33836-06 Възстановяване на лиенална вена чрез директна анастомоза

33836-07 Възстановяване на мезентериална вена чрез директна анастомоза

33836-08 Възстановяване на илиачна вена чрез директна анастомоза

33836-09 Възстановяване на друга абдоминална вена чрез директна анастомоза

РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА

ангиектомия

ексцизия със смяна на:

аневризма (артериовенозна) или

кръвоносен съд (лезия)

*38.44 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА (АБДОМИНАЛНА АОРТА)

ангиектомия

ексцизия със смяна на:

аневризма (артериовенозна) или

кръвоносен съд (лезия)

Възстановяване на артерия чрез интерпозиционен графт

Възстановяване целостта на артерия с междинен графт

90213-02 Възстановяване на аортата чрез интерпозиционенграфт

Възстановяване аневризма на шия, интра-абдоминална област или крайници

Възстановяване чрез:

• клипсиране

• ексцизия

• лигиране

• шев

Не включва: заместване с графт (виж блок [715])

33080-00 Възстановяване на интра-абдоминалнааневризма

Не включва: ендоваскуларно (ендолуменно) възстановяване (33116-00 [762])

Възстановяване на фалшива аневризма на илиачна артерия (33139-00 [714])

33181-00 Възстановяване на руптуриралаинтра-абдоминалнааневризма

Не включва: ендоваскуларно (ендолуменно) възстановяване (33116-00 [762])

Подмяна на аневризма с графт

Не включва: ендоваскуларно (ендолуменно) възстановяване (33116-00 [762])

33112-00 Подмяна на супрареналнаабдомино-аортнааневризма с графт

Включва: реимплантация на артерии

33151-00 Подмяна на руптурираласупрареналнаабдоминално-аортнааневризма с графт

33115-00 Подмяна на инфрареналнаабдомино-аортнааневризма с тръбен графт

33154-00 Подмяна на руптуриралаинфрареналнаабдомино-аортнааневризма с тръбен графт

33118-00 Подмяна на инфрареналнаабдомино-аортнааневризма с бифуркационна протеза до илиачни артерии

33157-00 Подмяна на руптуриралаинфрареналнаабдоминално-аортнааневризма с бифуркационна присадка (графт) до илиачните артерии

33121-00 Подмяна на инфрареналнаабдомино-аортнааневризма с бифуркационенграфт до феморалните артерии

33160-00 Подмяна на руптуриралаинфрареналнаабдоминално-аортнааневризма с бифуркационенграфт до феморалните артерии

*38.46 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА - АБДОМИНАЛНИ АРТЕРИИ

целиака мезентерика

гастрика реналис

хепатика спленика

илиака умбиликалис

Изключва:

абдоминална аорта - 4

Възстановяване на артерия чрез интерпозиционен графт

Възстановяване целостта на артерия с междинен графт

33839-00 Възстановяване на целиачна артерия чрез интерпозиционенграфт

33839-02 Възстановяване на мезентериална артерия чрез интерпозиционенграфт

33839-03 Възстановяване на илиачна артерия чрез интерпозиционенграфт

90213-03 Възстановяване на друга артерия чрез интерпозиционенграфт

Подмяна на аневризма с графт

Не включва: ендоваскуларно (ендолуменно) възстановяване (33116-00 [762])

33124-00 Подмяна на аневризма на илиачна артерия с графт, едностранно

33127-00 Подмяна на илиачна артериална аневризма с графт, двустранно

33163-00 Подмяна на руптуриралаилиачна артериална аневризма с графт

33130-01 Подмяна на висцерална артериална аневризма с графт

33166-01 Подмяна на руптуриралависцерална артериална аневризма с графт

33172-00 Подмяна на друга голяма артериална аневризма с графт

ДРУГ ШЪНТ ИЛИ СЪДОВ БАЙПАС

*39.24 АОРТА-РЕНАЛИС БАЙПАС

Възстановяване на артерия чрез интерпозиционен графт

Възстановяване целостта на артерия с междинен графт

33839-01 Възстановяване на ренална артерия чрез интерпозиционенграфт

Артериален байпас графт с използване на вена

Кодирай също когато е направена:

• ендартериектомия при подготовка на място за анастомоза (33554-00 [701])

• патчграфт (33548 [707])

• доставяне на вена от ръка или крак (32760-00 [730]), освен когато вената е доставена от същата ръка или крак, върху който е изпълнен байпас или графт- пропусни кода

Не включва: коронарен байпас (виж блокове [672] до [679])

32721-00 Ренален байпас с използване на вена, едностранен

Аорто-ренален байпас с използване на вена, едностранен

32724-00 Ренален байпас с използване на вена, двустранен

Аорто-ренален байпас с използване на вена, двустранен

32763-04 Сплено-ренален байпас с използване на вена

Артериален байпас графт с използване на синтетичен материал

Забележка: Синтетичният материал може да включва полиестер (плетен или тъкàн) или политетрафлуороетиленов [PTFE] графт

Кодирай също когато е направена:

• ендартериектомия при подготовка на място за анастомоза (33554-00 [701])

Не включва: коронарен байпас (виж блокове [672] до [679])

32763-15 Сплено-ренален байпас с използване на синтетичен материал

32721-01 Ренален байпас с използване на синтетичен материал, едностранен

Аорто-ренален байпас с използване на синтетичен материал, едностранен

32724-01 Ренален байпас с използване на синтетичен материал, двустранен

Аорто-ренален байпас с използване на синтетичен материал, двустранен

730 Доставка на вена

33551-00 Доставяне на вена от крайник за патч графт

Не включва: такава, изпълнени със същия оперативен разрез - пропусни кода

32760-00 Доставяне на вена от крайник за байпас или подмяна на графт

Не включва: такава за коронарен байпас графт - пропусни кода

когато вената е доставена от същата ръка или крак, на които е изпълнен байпас или графт - пропусни кода

*39.25 АОРТА-ИЛИАКА-ФЕМОРАЛИС БАЙПАС

аортофеморален

аортоилиачен

аортоилиачен към поплитеа

аортопоплитеален

илиофеморален (илиачно-феморален)

субклавия към субклавия

каротидо-каротиден

каротидо-вертебрален

реимплантация на вертебрална артерия

Артериален байпас графт с използване на вена

Кодирай също когато е направена:

• ендартериектомия при подготовка на място за анастомоза (33554-00 [701])

• патчграфт (33548 [707])

• доставяне на вена от ръка или крак (32760-00 [730]), освен когато вената е доставена от същата ръка или крак, върху който е изпълнен байпас или графт- пропусни кода

Не включва: коронарен байпас (виж блокове [672] до [679])

32763-07 Илео-илиачен байпас с използване на вена

32712-00 Илеофеморален байпас с използване на вена

Не включва: илеофемораленкросовър байпас (32718-00 [713])

32763-00 Друг артериален байпас с използване на вена

Артериален байпас графт с използване на синтетичен материал

Забележка: Синтетичният материал може да включва полиестер (плетен или тъкàн) или политетрафлуороетиленов [PTFE] графт

Кодирай също когато е направена:

• ендартериектомия при подготовка на място за анастомоза (33554-00 [701])

Не включва: коронарен байпас (виж блокове [672] до [679])

32763-18 Илео-илиачен байпас с използване на синтетичен материал

32712-01 Илеофеморален байпас с използване на синтетичен материал

32715-00 Субклавно-феморален байпас с използване на синтетичен материал

32715-01 Субклавно-феморо-феморален байпас с използване на синтетичен материал

32715-02 Аксило-феморален байпас с използване на синтетичен материал

32715-03 Аксило-феморо-феморален байпас с използване на синтетичен материал

32708-00 Аорто-феморален байпас с използване на синтетичен материал

32708-01 Аорто-феморо-феморален байпас с използване на синтетичен материал

32708-02 Аорто-илиачен байпас с използване на синтетичен материал

32708-03 Аорто-илео-феморален байпас с използване на синтетичен материал

730 Доставка на вена

33551-00 Доставяне на вена от крайник за патч графт

Не включва: такава, изпълнени със същия оперативен разрез - пропусни кода

32760-00 Доставяне на вена от крайник за байпас или подмяна на графт

Не включва: такава за коронарен байпас графт - пропусни кода

когато вената е доставена от същата ръка или крак, на които е изпълнен байпас или графт - пропусни кода

*39.26 ДРУГ ИНТРААБДОМИНАЛЕН СЪДОВ ШЪНТ ИЛИ БАЙПАС

байпас:

аортоцелиакален

аорта-мезентериалис супериор

хепатика комунис към илиака комунис - реналис

интра-абдоминален артериален байпас с трансплантат БДУ

Изключва:

перитонео-венозен щънт - 54.94

Артериален байпас графт с използване на вена

Кодирай също когато е направена:

• ендартериектомия при подготовка на място за анастомоза (33554-00 [701])

• патчграфт (33548 [707])

• доставяне на вена от ръка или крак (32760-00 [730]), освен когато вената е доставена от същата ръка или крак, върху който е изпълнен байпас или графт- пропусни кода

Не включва: коронарен байпас (виж блокове [672] до [679])

32730-00 Мезентериален байпас с използване на вена, един съд

Аорто-мезентериален байпас с използване на вена, единичен съд

32733-00 Мезентериален байпас с използване на вена, много съдове

Аорто-мезентериален байпас с използване на вена, няколко съда

32763-05 Аорто-целиачен байпас с използване на вена

32763-00 Друг артериален байпас с използване на вена

Артериален байпас графт с използване на синтетичен материал

Забележка: Синтетичният материал може да включва полиестер (плетен или тъкàн) или политетрафлуороетиленов [PTFE] графт

Кодирай също когато е направена:

• ендартериектомия при подготовка на място за анастомоза (33554-00 [701])

Не включва: коронарен байпас (виж блокове [672] до [679])

32763-16 Аорто-целиачен байпас с използване на синтетичен материал

Не включва: смесен [вена и синтетика] графт (32754-02 [713])

32730-01 Мезентериален байпас с използване на синтетичен материал, един съд

Аорто-мезентериален байпас с използване на синтетичен материал, единичен съд

32733-01 Мезентериален байпас с използване на синтетичен материал, много съдове

Аорто-мезентериален байпас с използване на синтетичен материал, няколко съда

32763-01 Друг артериален байпас с използване на синтетичен материал

Артериален байпас графт, използващ композитен, последователен или кросоувър графт

Забележка: Смесен байпас - с използване на синтетични материали и вена

Кросовер байпас - графт от артерия от едната страна на тялото за артерия на другата страна, напр. феморална за феморална

Последващ байпас - [скачащ графт] използва се, където се прави допълнителна анастомоза да реваскуларизира отделно повече от една артерия

Кодирай също когато е направена:

• ендартериектомия при подготовка на място за анастомоза (33554-00 [701])

• доставяне на вена от ръка или крак (32760-00 [730]), освен когато вената е доставена от същата ръка или крак, върху който е изпълнен байпас или графт - пропусни кода

Не включва: коронарен байпас (виж блокове [672] до [679])

32718-00 Илеофемораленкросоувър байпас

Възстановяване на вена чрез интерпозиционен графт

Възстановяване целостта на вена чрез междинен графт

90217-02 Възстановяване на вена кава чрез интерпозиционенграфт

Кодирай също когато е направен:

• кардиопулмонарен байпас (38600-00, 38603-00 [642])

33839-04 Възстановяване на ренална вена чрез интерпозиционенграфт

33839-05 Възстановяване на портална вена чрез интерпозиционенграфт

33839-06 Възстановяване на лиенална вена чрез интерпозиционенграфт

33839-07 Възстановяване на мезентериална вена чрез интерпозиционенграфт

33839-08 Възстановяване на илиачна вена чрез интерпозиционенграфт

33839-09 Възстановяване на друга абдоминална вена чрез интерпозиционенграфт

Венозен байпас графт с използване на вена или синтетичен материал

Кодирай също когато е направен:

• патчграфт (33548 [731])

• доставяне на вена от ръка или крак (32760-00 [730]), освен когато вената е доставена от същата ръка или крак,на които е изпълнен байпас графт - пропусни кода

34803-00 Байпас на вена кава с използване на вена

34803-01 Байпас на вена кава с използване на синтетичен материал

34806-00 Сафено-илиаченкросоувър венозен байпас на крак

34812-00 Друг байпас на вена с използване на вена

34812-01 Друг байпас на вена с използване на синтетичен материал

730 Доставка на вена

33551-00 Доставяне на вена от крайник за патч графт

Не включва: такава, изпълнени със същия оперативен разрез - пропусни кода

32760-00 Доставяне на вена от крайник за байпас или подмяна на графт

Не включва: такава за коронарен байпас графт - пропусни кода

когато вената е доставена от същата ръка или крак, на които е изпълнен байпас или графт - пропусни кода

ШЕВ НА СЪД

възстановяване на разкъсване на кръвоносен съд

Изключва:

шев на аневризма - 39.52

такъв за спиране на хеморагия (постоперативна):

анус - 49.95

пикочен мехур - 57.93

след съдова процедура - 39.41

нос - 21.00-21.09

простата - 60.94

тонзила - 28.7

всяко друго затворено устроиство за пунктиране на съд - пропусни кода

*39.31 ШЕВ НА АРТЕРИЯ

абдоминална аорта и клоновете и

Експлорация на артерия

Не включва: изпълнена с някоя друга съдова процедура - пропусни кода

34103-02 Ревизия на илиачна артерия

34106-04 Ревизия на друга артерия

Прекъсване на артерия

Включва: клипсиране

разделяне

лигиране

Не включва: такава при висцерални артериални аневризми (33133-00, 33169-00 [698])

с някоя друга съдова процедура - пропусни кода

34103-12 Прекъсване на илиачна артерия

34106-14 Прекъсване на друга артерия

Други деструктивни процедури на артерия

33133-00 Прекъсване на висцерална артериална аневризма без възстановяване на целостта ѝ

Включва: лигиране

Не включва: такова с възстановяване целостта чрез:

• анастомоза (33130-00 [714])

• графт (33130-01 [715])

33169-00 Прекъсване на руптуриралависцерална артериална аневризма без възстановяване на целостта ѝ

Включва: лигиране

Не включва: такова с възстановяване целостта чрез:

• анастомоза (33130-00 [714])

• графт (33130-01 [715])

Директно затваряне на артерия

Шев на артериална рана:

• директна

• латерална

90209-02 Директно затваряне на аорта

33833-00 Директно затваряне на целиачна артерия

33833-01 Директно затваряне ренална артерия

33833-02 Директно затваряне мезентериална артерия

33833-03 Директно затваряне илиачна артерия

90209-03 Директно затваряне на друга артерия

Възстановяване аневризма на шия, интра-абдоминална област или крайници

Възстановяване чрез:

• клипсиране

• ексцизия

• лигиране

• шев

Не включва: заместване с графт (виж блок [715])

33139-00 Възстановяване фалшива аневризма на илиачна артерия

Прекъсване на хранещи съдове на артериовенозна фистула

Кодирай също когато е направена:

• ексцизия на артериовенозна фистула (34115 [750], 34112 [751], 34118 [752])

• поправяне на артериовенозна фистула (34121 [760], 34127 [761])

34127-02 Прекъсване на хранещи съдове на артериовенозна фистула на корема

Други деструктивни процедури на васкуларни места

33845-00 Контрол на следоперативно кървене или тромбоза след коремна съдова процедура

Ексцизия на артериовенозна фистула на корем

Кодирай също когато е направена:

• прекъсване на хранещи съдове (34127-02 [745])

34118-01 Ексцизия или лигиране на сложна артериовенозна фистула на корема

Други ексцизионни процедури на съдови места

Включва: затваряне на артерия

34169-00 Ексцизия на байпас графт от тялото

Не включва: такава с подмяна (90231-00 [762])

Други процедури на артерии и вени

30058-01 Контрол на постоперативна хеморагия, некласифицирани другаде

763 Реоперативни процедури на други съдови места

Не включва: реоперации на:

• коронарна артерия (38637-00 [680])

• варикозни вени (32514-00 [737])

35202-00 Достъп при реоперация на артерии или вени на шия, корем или крайник

Кодирай също:

• изпълнена хирургична процедура(и)

*39.32 ШЕВ НА ВЕНА

долна празна вена и клоновете и

Други процедури за приложение, поставяне или премахване върху вена

35331-00 Перкутанно отстраняване на филтър в долна вена кава

Не включва: перкутанно изваждане на друго интраваскуларно чуждо тяло (35360-00 [742])

Прекъсване на вена

Включва: клипсиране

разделяне

лигиране

Не включва: такава за:

• перфориращи вени (виж блокове [727] и [728])

• висцерални артериални аневризми (33133-00, 33169-00 [698])

с някаква друга съдова процедура - пропусни кода

34800-00 Прекъсване на вена кава

34103-17 Прекъсване на илиачна вена

34106-19 Прекъсване на друга вена

Директно затваряне на вена

Шев на венозно нараняване:

• директно

• латерално

90215-02 Директно затваряне на вена кава

Кодирай също когато е направен:

• кардиопулмонарен байпас (38600-00, 38603-00 [642])

33833-04 Директно затваряне ренална вена

33833-05 Директно затваряне портална вена

33833-06 Директно затваряне лиенална вена

33833-07 Директно затваряне мезентериална вена

33833-08 Директно затваряне илиачна вена

33833-09 Директно затваряне друга абдоминална вена

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДОВЕ

*39.50 АНГИОПЛАСТИКА ИЛИ АТЕРЕКТОМИЯ НА НЕКОРОНАРЕН СЪД

перкутанна транслуминална ангиопластика (PTA) на некоронарен съд:

артерии на главата и шията:

базиларна

каротидна

вертебрална

съдове на долен крайник

мезентериална артерия

ренална артерия

съдове на горен крайник

кодирай също всяка:

инжекция или инфузия на тромболитично вещество - 99.10

инсерция на некоронарен стент или стентимплантант - 39.90

Транслуменна балонна ангиопластика

Не включва: периферна лазерна ангиопластика (виж блок [758])

такава на коронарни артерии (виж блокове [670] и [671]):

• с атеректомия (виж блок [669])

35303-06 Перкутаннатранслуменнабалоннаангиопластика

Корекция } стеноза на артериовенозна фистула

Ревизия } чрез перкутаннатранслуменнабалоннаангиопластика

35303-07 Отворена транслуменнабалоннаангиопластика

Корекция } на стеноза на артериовенозна фистула

Ревизия } чрез отворена транслуменнабалоннаангиопластика

*39.54 ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ (АОРТА)

фенестрация на дисекираща аневризма на торакалната аорта

кодирай също сърдечнобелодробен байпас (екстракорпорална циркулация) (сърце-бял дроб апарат) - 39.61

Възстановяване на артерия чрез анастомоза

Възстановяване целостта на артерия с директна анастомоза

90210-02 Възстановяване на аорта чрез директна анастомоза

*39.56 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЪВОНОСЕН СЪД С КРЪПКА ТЪКАНЕН ТРАНСПЛАНТАТ

Изключва:

същото с резекция - 38.40-38.49

Патчграфт на артерия

Кодирай също когато е направен:

• артериален байпас с използване на:

• смесен, последвателен, кросовърграфт (32718, 32754, 32757 [713])

• синтетичен материал (виж блок [712])

• вена (виж блок [711])

Не включва: такъв с коронарна ендатериектомия (38505-00 [669])

33548-00 Патчграфт на артерия с използване на автоложен материал

Патчграфт за артериален байпас графт с използване на автоложен материал

Патчграфт от:

• артерия

• вена

Патчграфт на вена

Кодирай също когато е направен:

• байпас графт (34803, 34806, 34809-00, 34812 [735])

33548-02 Патч на вена от автоложен материал

Патчграфт на венозен байпас графт с използване на автоложен материал

730 Доставка на вена

33551-00 Доставяне на вена от крайник за патч графт

Не включва: такава, изпълнени със същия оперативен разрез - пропусни кода

32760-00 Доставяне на вена от крайник за байпас или подмяна на графт

Не включва: такава за коронарен байпас графт - пропусни кода

когато вената е доставена от същата ръка или крак, на които е изпълнен байпас или графт - пропусни кода

*39.57 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЪВОНОСЕН СЪД С КРЪПКА СИНТЕТИЧЕН ТРАНСПЛАНТАТ

Изключва:

същото с резекция - 38.40-38.49

Патчграфт на артерия

Кодирай също когато е направен:

• артериален байпас с използване на:

• смесен, последвателен, кросовърграфт (32718, 32754, 32757 [713])

• синтетичен материал (виж блок [712])

• вена (виж блок [711])

Не включва: такъв с коронарна ендатериектомия (38505-00 [669])

33548-01 Патчграфт на артерия с използване на синететичен материал

Патчграфт за артериален байпас графт с използване на синтетичен материал

Патчграфт на вена

Кодирай също когато е направен:

• байпас графт (34803, 34806, 34809-00, 34812 [735])

33548-03 Патч на вена от синтетичен материал

Патчграфт на венозен байпас графт с използване на синтетичен материал

*39.59 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪД

операция за аортико-пулмонален отвор (прозорец)

артериопластика БДУ

създаване на венозни клапи (периферни)

пликация на (периферна) вена

реимплантация на артерия

Изключва:

прекъсване на вена кава - 38.7

реимплантация на бъбречна артерия - 39.55

възстановяване с:

трансплантат - 39.56-39.58

резекция - 38.30-38.49, 38.60-38.69

Други инцизионни процедури на артерия

34142-00 Декомпресия на целиачна артерия

Възстановяване на вена чрез интерпозиционен графт

Възстановяване целостта на вена чрез междинен графт

90233-00 Възстановяване на друга вена чрез интерпозиционенграфт

ЕНДОВАСКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ НА СЪД

ендолуминална корекция

Изключва:

ангиопластика или атеректомия на некоронарен - 39.50

инсерция на некоронарен стент - 39.90

друга корекция на аневризма - 39.52

резекция на абдоминална аорта със смяна - 38.44

резекция на артерии на долен крайник със смяна - 38.48

резекция на торакална аорта със смяна - 38.45

резекция на съдове на горен крайник - 38.43

*39.71 ЕНДОВАСКУЛАРНА ИМПЛАНТАЦИЯ НА ТРАНСПЛАНТАТ В АБДОМИНАЛНА АОРТА

ендоваскуларна корекция на аневризма на абдоминална аорта с трансплантат

Други възстановителни процедури на съдови места

33116-00 Ендоваскуларно възстановяване на аневризма

Включва: протези (бифуркация) (ендографт) (тръба)

*39.79 ДРУГА ЕНДОВАСКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ (НА АНЕВРИЗМА) НА ДРУГИ СЪДОВЕ

койлемболизация или оклузия(спирала)

ендографт (ове)

ендоваскуларен графт(ове)

емболизация или оклузия с течно тъканно лепило

друг имплантант или вещество за възстановяване, емболизация или оклузия

Изключва:

ендовадкуларно възстановяване или оклузия на съдове на глава и шия - 39.72

инсерция на некоронарен артериален стент с бавно излъчване на лекарствено вещество - 00.55

инсерция на некоронарен артериален стент(ове)(при корекция на друга аневризма)- 39.90

неендоваскуларна корекция на артериовенозна фистула - 39.53

друга хирургична оклузия на съдове - вж.категория 38.8

перкутанна транскатетърна инфузия - 99.29

транскатетърна емболизация при стомашно или дуоденално кървене - 44.44

стент(ове) трансплантат(и)

Транскатетърна емболизация на кръвоносни съдове

Включва: прилагане на:

• балон

• спирали

• етанол

• желатинова гъба

• лепило

• пластмасови частици

катетеризация

35321-05 Транскатетърна емболизация на кръвоносните съдове, корем

Транскатътерна емболизация на:

• целиачни }

• гастроинтестинални }

• чернодробни } съдове

• мезентериални }

• бъбречни }

• далачни }

35321-06 Транскатетърна емболизация на кръвоносни съдове, таз

Транскатетърна емболизация на:

• илиачни }

• овариални }

• маточни } съдове

• вагинални }

• мехурни }

35321-10 Транскатетърна емболизация на други кръвоносни съдове

Транскатетърна емболизация на сперматични вени

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪДОВЕ

*39.90 ИНСЕРЦИЯ НА НЕКОРОНАРЕН АРТЕРИАЛЕН СТЕНТ(ОВЕ) БЕЗ БАВНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНО ВЕЩЕСТВО

стент трансплантат

немонтиран стент(ове)

монтиран стент(ове)

покрит с лекарство стент(ове), например покрит с хепарин

ендографт(ове)

ендоваскуларен графт(ове)

ендоваскуларна реканализационна техника

стент трансплантат(и)

кодирай също всяка некоронарна ангиопластика или атеректомия - 39.50

Изключва:

такава за корекция на аневризма - 39.71-39.79

инсерция нанекоронарен артериален стент(ове) с бавно излъчване на лекарствено вещество - 00.55

Транслуменна балонна ангиопластика

Не включва: периферна лазерна ангиопластика (виж блок [758])

такава на коронарни артерии (виж блокове [670] и [671]):

• с атеректомия (виж блок [669])

35309-06 Перкутанна транслуменна балонна ангиопластика, един стент

Не включва: такава при каротидна артерия (35307-00 [754])

35309-07 Перкутанна транслуменна балонна ангиопластика, много стентове

Не включва: такава при каротидна артерия (35307-01 [754])

35309-08 Отворена транслуменна балонна ангиопластика със стентиране, един стент

35309-09 Отворена транслуменна балонна ангиопластика със стентиране, много стентове

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ (АКМП, насочени към основната диагноза), посочени в Приложение № 21.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І.УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение от обхвата на медицинската специалност "Съдова хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Съдова хирургия".

Изискванията за наличие на задължителните звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ,ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК. За структури (операционен блок/зали), изпълняващи ендоваскуларна съдова хирургия, се изисква наличието на апаратура за видеоконтрол.

Задължително звено/ Апаратура и оборудване

1. Клиника/отделение по съдова хирургия

2. Клиника/отделениe по вътрешниболести или кардиология

или

Клиника/отделение по детска кардиология/детски болести

3. Операционен блок/зали

4. ОАИЛ/КАИЛ

5. Клинична лаборатория с II или III ниво на компетентност

6. Образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия

7. Ангиограф - 1 бр.

8. Еходоплер - 1 бр.

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структуратапо съдова хирургия.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено и чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ Апаратура и оборудване

1. КАТ и/или МРТ на територията на населеното място (като се осигури 24-часов достъп, включително в условия на спешност).

2. Вирусологична лаборатория

3. Патоморфологична лаборатория- на територията на населеното място.

4. Микробиологична лаборатория

При необходимост и по преценка на оператора, на един пациент могат да бъдат поставени един или повече импланти като НЗОК заплаща до четири протезни материала едноактно и не повече от осем общо в рамките на една календарна година от група 3 „Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове“ и от подгрупите 4.2 „Периферни стентове“ и 4.3 „Балони, излъчващи лекарство“.

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

В структурата работят най-малко петима лекари, от които двама с придобита медицинска специалност по съдова хирургия. Лечебното заведение разполага най-малко с двама лекари с придобита квалификация за доплерова сонография.

За лекари със специалност „Съдова хирургия” не се изисква сертификат за доплерсонография.

• лекар със специалност по кардиология или вътрешни болести;

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по образна диагностика, притежаващ свидетелство за професионална квалификация с призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология” (издадено от Ректор на медицински университет), работещ в ангиографско звено към клиника/отделение по образна диагностика

или

лекар със специалност по кардиология/ревмокардиология, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Инвазивна кардиология”;

или

лекар със специалност по съдова хирургия, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Ендоваскуларна съдова хирургия”, издадено от Ректор на медицински университет;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• лекар със специалност по съдова хирургия - двама хирурзи;

• лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по образна диагностика, притежаващ свидетелство за професионална квалификация с призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология” (издадено от Ректор на медицински университет), работещ в ангиографско звено към клиника/отделение по образна диагностика

или

лекар със специалност по кардиология/ревмокардиология, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Инвазивна кардиология;

или

лекар със специалност по съдова хирургия, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Ендоваскуларна съдова хирургия”, издадено от Ректор на медицински университет;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по детски болести/детска кардиология.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

За клиниката/отделението по съдова хирургия - да са извършени не по-малко от 500 съдови операции годишно, от които поне 50% с голям и много голям обем и сложност.

При анамнеза от странана пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите в обхвата на клиничната пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

Диагностика и оперативно лечение при пациенти с:

• заплашваща руптура или руптурирала аневризма, симптоматична аневризма;

• ХАНК с критична исхемия с постоянна силна болка, която се копира само от наркотични аналгетици;

• ХАНК с инфекция на стъпалото, развила се при гангрена или рана, при които жизнеността на крайника е в непосредствена опасност;

• остро настъпила оклузия на висцералните артерии или бифуркацията на аортата.

Оперативно лечение на пациенти с:

• установена аневризма в аорто-илиачния сегмент;

• ХАНК с болка при ходене (клаудикационна), нощна или постоянна, в мускулите, стъпалото и/или пръстите на болния крайник

3. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на лечебно-диагностичен план.

При подготовка на болния в лечебното заведение:

1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.

2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента.

Принципи на болничното изследване и лечение.

За пълно диагностично уточняване са необходими:

• ехо - доплерово изследване (с измерване на ПАН);

• аортоартериография - ангиография или компютър - ангиография или магнитнорезонанснаангиография (с контраст);

• при данни за рана е задължителна посявка с антибиограма, а при пациентите със септичен фебрилитет - хемокултура.

Активното болнично лечение на аорто-илиачнитестенози, оклузии и дилатации включва извършването на оперативнареваскуларизация - артериална реконструкция: Байпас - аорто-илиачен, аорто-феморален, аорто-илиакаинтерна, ТЕА аорта абдоминалис, илиачни артерии и синтетична ПАЧ пластика, резекции на аневризма. Алтернатива на оперативното лечение е минималноинвазивна перкутаннатранслуменнаангиопластика на артерията (ПТА), която може да включва балоннаангиопластика с или без прилагане на тромболитичен агент (стрептокиназа) и да бъде съчетана с или без имплантиране на стент. При посочените реконструкции, необходимостта от минимум 2 катетъра тип Фогарти, както и синтетични пачове, е изискване за правилно провеждане на оперативното лечение.

Медикаментозното лечение включва вазоактивни препарати, антикоагуланти и/или антиагрегантиза активиране на колатералите, подобряване на реологията и метаболизма, и се провежда задължително пред- и следоперативно.

Болничното лечение включва наред с реваскуларизацията и активно локално лечение на атоничните рани, с ежедневни превръзки с антисептични (според антибиограмата) и/или епителотонични препарати.

Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

Катетеризационният протокол от извършените инвазивни и/или интервенционални процедури се подписва от специалист по образна диагностика, притежаващ свидетелство за професионална квалификация с призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология” (издадено от Ректор на медицински университет), работещ в ангиографско звено към клиника/отделение по образна диагностика или лекар със специалност по кардиология/ревмокардиология, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Инвазивна кардиология; или

лекар със специалност по съдова хирургия, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Ендоваскуларна съдова хирургия”, издадено от Ректор на медицински университет; остава неразделна част от ИЗ и подлежи на проверка от контролните органи на НЗОК. Извършените ангиографски, инвазивни и/или интервенционални процедури се записват на електронен носител, който се съхранява в лечебното заведение и подлежи на контрол.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

4. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се оформя след проведените диагностични изследвания и оперативно лечение, при изпращане на оперативен материал за хистологично изследване при необходимост.

5. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

• зараснала оперативна рана или зарастваща първично;

• липса на фебрилитет;

• раздвижван активно пациент;

• дадени препоръки за хигиенно-диетичен режим (ХДР).

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

6. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ - НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза - документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.

3.2. Документиране на операцията - изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ - НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) - подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ФОРМУЛЯР ЗА ВЛОЖЕНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (МИ), СТОЙНОСТТА НА КОИТО СЕ ЗАПЛАЩА ОТ НЗОК ИЗВЪН ЦЕНАТА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА / АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА / КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА;

ФОРМУЛЯР ЗА ВЛОЖЕНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (МИ), СТОЙНОСТТА НА КОИТО СЕ ЗАПЛАЩА ОТ НЗОК ИЗВЪН ЦЕНАТА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА /АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА/КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА

ПАЦИЕНТ

Пол м/ж

Идентификационен номер

 ЕГН  ЛНЧ дата на раждане ..

 ССН  гражданин на ЕС

(или по двустранни спогодби)

име, презиме и фамилия по лична карта

Aдрес: гр.(с) ……………………………………… ул………………………………№.

ж.к. ……….бл……….вх……..тел……………………………

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ:

договор

с НЗОК

…….……………………………..

име на лечебното заведение

…………………………………………………………………………………

име и фамилия на лекаря

Клинична пътека №. .

Амбулаторна процедура №. .

Клинична процедура №. .

Диагноза: ММКБ10 . .

дата на приемане:    ИЗ:  

ден месец година номер година

дата на операцията:    Пациент: ……………………..

ден месец година (подпис)

КОД НЗОК Код проце-дура/Код австралийска спецификация Място за прилагане на стикер с фабрични номера Търговец на едро с МИ № на фактурата за закупуване на МИ; № и дата на заприходяването в склада на болничната аптека;

№ и дата на разрешение за откриване на болнична аптека Стойност за заплащане от НЗОК Стойност доплатена от пациента Цена на МИ по фактура на закупуване от ЛЗ

Обща стойност:

дата на изписване:   

ден месец година

Директор на лечебното заведение: Лекар, вложил МИ:

подпис и печат на лечебното заведение фамилия, подпис

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Периферното съдово заболяване се изразява в нарушаване на нормалното преминаване на кръвния поток през артериалните съдове - артериите на долните крайници (осигуряващи кислород за тъканите), в резултат на тяхното стесняване, запушване или ненормално разширение (аневризма).

Основните причини са атеросклерозата, захарната болест (диабет) или болестта на Бюргер, при които се увреждат съдовите стени и се стига до стесняване, запушване или разширение на главните артериални съдове.

Основният признак на заболяването е болката при движение, или при напреднал стадий на болестта - и в покой. Тя се дължи на недостига на кислород в стъпалото поради влошеното кръвоснабдяване и е сериозен признак за опасност от близки усложнения - незаздравяващи рани, повърхностни некрози или дълбоки гангрени, както и тежка инфекция.

Прогресирането на болката, гангрените и/или раните неизбежно води до възпаление в дълбоките тъкани на засегнатия крайник, с развитие на неовладяема инфекция. Тези усложнения често налагат ампутация на крака, превръщаща болния в инвалид.

Компетентният специалист, който трябва да реши хода на лечението, така че да се избегнат тези усложнения и ампутацията, е опитният съдов хирург. Той определя вида на лечението Ви, необходимостта от постъпването Ви в болница и определя времето за това. Преценява нуждата от снимка на артериалните съдове и от съдова операция или от специфично медикаментозно лечение, в зависимост от болестните изменения.

Лекарят е задължен да Ви обясни характера на операцията и защо е избрана процедурата, която е удобна или неудобна за Вас. Това се предопределя както от характера на заболяването,така и от Вашето общо състояние.

Съдовата операция се нарича „байпас” и цели да се заобиколи поражението на засегнатата артерия и да се достави кръв на органите под него. Извършва се най - често с протеза от синтетичен материал, с достъп през корема, и поради това се извършва с “пълна упойка”.

Следоперативният период трае около 7 - 10 дни, от които първите 2 - 3 са в интензивно отделение/клиника.

След изписването Ви от болницата, личният лекар може да проследява Вашето състояние и да изписва лекарства, съгласно указанията на съдовия хирург, като Ви консултира периодично с него.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE