Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-12.pdf

КП № 12 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТЕ С ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ

Минимален болничен престой - 2 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Живородени деца според мястото на раждане

Z38.0 Едно дете, родено в стационар

Z38.1 Едно дете, родено извън стационар

Z38.2 Едно дете, родено на неуточнено мястоЖивородено дете БДУ

Z38.3 Близнаци, родени в стационар

Z38.4 Близнаци, родени извън стационар

Z38.5 Близнаци, родени на неуточнено място

Z38.6 Други новородени при многоплодно раждане, родени в стационар

Z38.7 Други новородени при многоплодно раждане, родени извън стационар

Z38.8 Други новородени при многоплодно раждане, родени на неуточнено място

Лека умствена изостаналост

F70.0 Лека умствена изостаналост, няма нарушение или е налице минимално нарушение на поведението

Приблизителните нива на IQ (интелектуалния квотиент) са в границите между 50 и 69 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 9 до 12 години). Има вероятност да доведе до появата на известни обучителни затруднения в училище. Много от възрастните са в състояние да работят и поддържат добри социални взаимоотношения и да са от полза за обществото.

Включва: слабоумие

лека умствена недостатъчност

F70.1 Лека умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи или лечение

Приблизителните нива на IQ (интелектуалния квотиент) са в границите между 50 и 69 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 9 до 12 години). Има вероятност да доведе до появата на известни обучителни затруднения в училище. Много от възрастните са в състояние да работят и поддържат добри социални взаимоотношения и да са от полза за обществото.

Включва: слабоумие

лека умствена недостатъчност

F70.8 Лека умствена изостаналост, друго нарушение на поведението

Приблизителните нива на IQ (интелектуалния квотиент) са в границите между 50 и 69 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 9 до 12 години). Има вероятност да доведе до появата на известни обучителни затруднения в училище. Много от възрастните са в състояние да работят и поддържат добри социални взаимоотношения и да са от полза за обществото.

Включва: слабоумие

лека умствена недостатъчност

Умерена умствена изостаналост

F71.0 Умерена умствена изостаналост, няма нарушение или е налице минимално нарушение на поведението

Приблизителните нива на IQ са в границите между 35 и 49 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 6 до 9 години). Има вероятност да доведе до значително изоставане в развитието в детството, но голяма част от засегнатите могат да усвоят някои навици за самообслужване, адекватни умения да установяват контакти и елементарни училищни постижения. Възрастните обикновено имат нужда от различна степен на подкрепа в бита и на работното място.Включва: умерена умствена недостатъчност

F71.1 Умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи или лечение

Приблизителните нива на IQ са в границите между 35 и 49 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 6 до 9 години). Има вероятност да доведе до значително изоставане в развитието в детството, но голяма част от засегнатите могат да усвоят някои навици за самообслужване, адекватни умения да установяват контакти и елементарни училищни постижения. Възрастните обикновено имат нужда от различна степен на подкрепа в бита и на работното място.Включва: умерена умствена недостатъчност

F71.8 Умерена умствена изостаналост, друго нарушение на поведението

Приблизителните нива на IQ са в границите между 35 и 49 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 6 до 9 години). Има вероятност да доведе до значително изоставане в развитието в детството, но голяма част от засегнатите могат да усвоят някои навици за самообслужване, адекватни умения да установяват контакти и елементарни училищни постижения. Възрастните обикновено имат нужда от различна степен на подкрепа в бита и на работното място.Включва: умерена умствена недостатъчност

Тежка умствена изостаналост

F72.0 Тежка умствена изостаналост, няма нарушение или е налице минимално нарушение на поведението

Приблизителните нива на IQ са в границите между 20 и 34 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 3 до 6 години). Има вероятност да доведе до трайна нужда от подкрепа за функциониране.Включва: тежка умствена недостатъчност

F72.1 Тежка умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи или лечение

Приблизителните нива на IQ са в границите между 20 и 34 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 3 до 6 години). Има вероятност да доведе до трайна нужда от подкрепа за функциониране.Включва: тежка умствена недостатъчност

F72.8 Тежка умствена изостаналост, друго нарушение на поведението

Приблизителните нива на IQ са в границите между 20 и 34 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 3 до 6 години). Има вероятност да доведе до трайна нужда от подкрепа за функциониране.Включва: тежка умствена недостатъчност

Дълбока умствена изостаналост

F73.0 Дълбока умствена изостаналост, няма нарушение или е налице минимално нарушение на поведението

IQ е под 20 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст под 3 години). Води до тежки ограничения в способността за самообслужване, за контрол на тазовите резервоари, за общуване и двигателна дейност.Включва: дълбока умствена недостатъчност

F73.1 Дълбока умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи или лечение

IQ е под 20 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст под 3 години). Води до тежки ограничения в способността за самообслужване, за контрол на тазовите резервоари, за общуване и двигателна дейност.Включва: дълбока умствена недостатъчност

F73.8 Дълбока умствена изостаналост, друго нарушение на поведението

IQ е под 20 (при възрастни лица това отговаря на умствена възраст под 3 години). Води до тежки ограничения в способността за самообслужване, за контрол на тазовите резервоари, за общуване и двигателна дейност.Включва: дълбока умствена недостатъчност

Аненцефалия и подобни пороци на развитието

Q00.1 Краниорахисхизис

Q00.2 Иниенцефалия

Енцефалоцеле

Включва: енцефаломиелоцелехидроенцефалоцелехидроменингоцеле, краниалнохидроменингоцеле, церебралноменингоцеле, церебралноменингоенцефалоцелеНе включва: синдром на Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 Фронтално енцефалоцеле

Q01.1 Назофронтално енцефалоцеле

Q01.2 Окципитално енцефалоцеле

Q01.8 Енцефалоцеле с друга локализация

Q02 Микроцефалия

ХидромикроцефалияМикроенцефалонНе включва: синдром на Meckel-Gruber (Q61.9)

Вродена хидроцефалия

Включва: хидроцефалия на новородено

Не включва: синдром на Arnold-Chiari (Q07.0)хидроцефалия:

• придобита (G91.—)

• дължаща се на вродена токсоплазмоза (Р37.1)

• в съчетание със spina bifida (Q05.0—Q05.4)

Q03.0 Аномалии на Силвиевия протокСилвиев проток:

• аномалия

• обструкция, вродена

• стеноза

Q03.1 Атрезия на отворите на Magendie и LuschkaСиндром на Dandy-Walker

Q03.8 Други форми на вродена хидроцефалия

Други вродени аномалии на мозъка

Не включва: циклопия (Q87.0)макроцефалия (Q75.3)

Q04.0 Вродени аномалии на corpus callosumАгенезия на corpus callosum

Q04.1 Ариненцефалия

Q04.2 Холопрозенцефалия

Q04.3 Други редукционни деформации на мозъкаЛипса АгенезияАплазия на част от мозъкаХипоплазияАгирияХидраненцефалияЛисенцефалияМикрогирияПахигирияНе включва: вродени аномалии на corpus callosum (Q04.0)

Q04.4 Септо-оптична дисплазия

Q04.5 Мегаленцефалия

Q04.6 Вродени мозъчни кистиПоренцефалияШизенцефалияНе включва: придобита поренцефалична киста (G93.0)

Q04.8 Други уточнени вродени аномалии на мозъкаМакрогирия

Spina bifida

Включва: хидроменингоцеле (спинално)менингоцеле (спинално)менингомиелоцелемиелоцелемиеломенингоцелерахисхизисspina bifida (aperta) (cystica)сирингомиелоцелеНе включва: синдром на Arnold-Chiari (Q07.0)spina bifida oculta (Q76.0)

Q05.0 Цервикална spina bifida с хидроцефалия

Q05.1 Торакална spina bifida с хидроцефалияSpina bifida:

• дорзална

• тораколумбална с хидроцефалия

Q05.2 Лумбална spina bifida с хидроцефалияЛумбосакрална spina bifida с хидроцефалия

Q05.3 Сакрална spina bifida с хидроцефалия

Q05.4 Spina bifida с хидроцефалия, неуточнена

Q05.5 Цервикална spina bifida без хидроцефалия

Q05.6 Торакална spina bifida без хидроцефалияSpina bifida:

• дорзална БДУ

• тораколумбална БДУ

Q05.7 Лумбална spina bifida без хидроцефалияЛумбосакрална spina bifida БДУ

Q05.8 Сакрална spina bifida без хидроцефалия

Други вродени аномалии на гръбначния мозък

Q06.0 Амиелия

Q06.1 Хипоплазия и дисплазия на гръбначния мозъкАтеломиелияМиелотелияМиелодисплазия на гръбначния мозък

Q06.2 Диастематомиелия

Q06.3 Други вродени аномалии на cauda equina

Q06.4 ХидромиелияХидрорахис

Q06.8 Други уточнени вродени аномалии на гръбначния мозък

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Не включва: декстрокардия със situs inversus (Q89.3) огледално разположение на предсърдията със situs inversus (Q89.3)

Q20.0 Общ артериален трункус

Персистиращ truncus arteriosus

Q20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камера

Синдром на Taussig-Bing

Q20.2 Удвоен изходен отвор на лявата камера

Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите

Декстропозиция на аортата

Транспозиция на големите съдове (пълна)

Q20.4 Удвоен камерен входен отвор

Обща камера

Трикамерно двупредсърдно сърце

Единична камера

Q20.5 Дискордантно предсърднокамерно свързване

Коригирана транспозиция

Лявотранспозиция

Камерна инверсия

Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Не включва: придобит сърдечен септален дефект (I51.0)

Q21.0 Междукамерен септален дефект

Q21.1 Междупредсърден септален дефект

Дефект на коронарния синус

Отворен или персистиращ:

• foramen ovale

• ostium secundum дефект (тип II)

Дефект на sinus venosus

Q21.2 Предсърднокамерен септален дефект

Общ предсърднокамерен канал

Дефект на ендокардната възглавничка

Ostium primum атриосептален дефект (тип I)

Q21.3 Тетралогия на Fallot

Междукамерен септален дефект със стеноза или атрезия на белодробната артерия, декстропозиция на аортата и хиперт¬рофия на дясната камера.

Q21.4 Аортопулмонален септален дефект

Аортен септален дефект

Аортопулмонален прозорец

Q21.8 Други вродени аномалии на сърдечната преграда

Синдром на Eisenmenger

Пенталогия на Fallot

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната калапа

Q22.0 Атрезия на клапата на белодробната артерия

Q22.1 Вродена стеноза на клапата на белодробната арте¬рия

Q22.2 Вродена инсуфициенция на клапата на белодробна¬та артерия

Вродена регургитация на клапата на белодробната артерия

Q22.3 Други вродени аномалии на клапата на белодроб¬ната артерия

Вродена аномалия на клапата на белодробната артерия БДУ

Q22.4 Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Трикуспидална атрезия

Q22.5 Аномалия на Ebstein

Q22.6 Синдром на хипопластичното дясно сърце

Q22.8 Други вродени аномалии на трикуспидалната кла¬па

Вродени аномалии на аортната и митралната клапа

Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа

Вродена аортна:

• атрезия

• стеноза

Не включва: вродена субаортна стеноза (Q24.4)

същата при синдром на хипопластичното ля¬во сърце (Q23.4)

Q23.1 Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Бикуспидна аортна клапа

Вродена аортна инсуфициенция

Q23.2 Вродена митрална стеноза

Вродена митрална атрезия

Q23.3 Вродена митрална инсуфициенция

Q23.4 Синдром на хипопластичното ляво сърце

Атрезия или изразена хипоплазия на устието или аортната клапа с хипоплазия на възходящата аорта и нарушено разви¬тие на лявата камера (със стеноза или атрезия на митрална-та клапа).

Q23.8 Други вродени аномалии на митралната и аортната клапа

Други вродени аномалии на сърцето

Не включва: ендокардна фиброеластоза (I42.4)

Q24.0 Dextrocardia

Не включва: декстрокардия със situs inversus (Q89.3)

изомерия на предсърдното ухо (с аспления или полиспления) (Q20.6) огледално разположение на предсърдията със situs inversus (Q89.3)

Q24.1 Laevocardia

Q24.2 Трипредсърдно сърце

Q24.3 Белодробна инфундибуларна стеноза

Q24.4 Вродена субаортна стеноза

Q24.5 Аномалия на коронарните съдове

Вродена коронарна (артериална) аневризма

Q24.6 Вроден сърдечен блок

Q24.8 Други уточнени вродени аномалии на сърцето

Вроден(-а):

• дивертикул на лявата камера

• аномалия на:

• миокарда

• перикарда

Неправилно положение на сърцето

Болест на Uhl

Вродени аномалии на големите артерии

Q25.0 Отворен ductus arteriosus

Отворен Боталов проток

Персистиращ ductus arteriosus

Q25.1 Коарктация на аортата

Коарктация на аортата (предуктална)(постдуктална)

Q25.2 Атрезия на аортата

Q25.3 Стеноза на аортата

Суправалвуларна аортна стеноза

Не включва: вродена аортна стеноза (Q23.0)

Q25.4 Други вродени аномалии на аортата

Липса-

Аплазия-

Вродена: на аортата

• аневризма-

• дилатация-

Аневризма на синуса на Valsalva (руптурирала)

Двойна дъга на аортата [съдов пръстен на аортата]

Хипоплазия на аортата

Персистиращи(-а):

• извивки на аортната дъга

• дясна аортна дъга

Не включва: хипоплазия на аортата при синдром на хипопластичното ляво сърце (Q23.4)

Q25.5 Атрезия на белодробната артерия

Q25.6 Стеноза на белодробната артерия

Q25.7 Други вродени аномалии на белодробната артерия

Аберантна белодробна артерия

Агенезия-

Аневризма- на белодробната артерия

Аномалия-

Хипоплазия-

Белодробна артериовенозна аневризма

Q25.8 Други вродени аномалии на големите артерии

Вродени аномалии на големите вени

Q26.2 Тотално ано¬мал¬но вли¬ва¬не на бе¬лод¬роб¬ни¬те ве¬ни

Q26.3 Частично ано¬мал¬но вли¬ва¬не на бе¬лод¬роб¬ни¬те ве¬ни

Q26.4 Аномално вли¬ва¬не на бе¬лод¬роб¬ни¬те вени, не¬уточ¬не¬но

Q26.5 Аномално вли¬ва¬не на пор¬тал¬на¬та ве¬на

Q26.6 Фистула меж¬ду пор¬тал¬на¬та ве¬на и чер¬нод¬роб¬на¬та ар¬¬те¬рия

Q26.8 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на го¬ле¬ми¬те ве¬ниЛипса на ку¬ха ве¬на (дол¬на)(гор¬на)Персистираща vena azygos ка¬то про¬дъл¬же¬ние на vena cava

Персистираща ля¬ва зад¬на кар¬ди¬нал¬на ве¬на

Синдром на кри¬ва¬та тур¬с¬ка са¬бя (Scimitar syndrome)

Други вродени аномалии на периферната съдова система

Не включва: аномалии на:

• мозъчни и предмозъчни съдове (Q28.0—28.3)

• коронарни съдове (Q24.5)

• белодробна артерия (Q25.5—Q25.7)вродена аневризма на ретината (Q14.1)хемангиом и лимфангиом (D18.—)

Q27.1 Вродена сте¬но¬за на бъб¬реч¬на ар¬те¬рия

Q27.3 Периферна ар¬те¬ри¬ове¬ноз¬на ано¬ма¬лияАртериовенозна анев¬риз¬маНе включва: при¬до¬би¬та ар¬те¬ри¬ове¬ноз¬на анев¬риз¬ма (I77.0)

Други вродени аномалии на системата на кръвообращението

Не включва: вродена аневризма:

• БДУ (Q27.8)

• коронарна (Q24.5)

• периферна (Q27.8)

• белодробна (Q25.7)

• ретинална (Q14.1)руптурирала:

• церебрална артериовенозна аномалия (I60.8)

• аномалия на прецеребрални съдове (I72.—)

Q28.2 Артериовенозна ано¬ма¬лия на це¬реб¬рал¬ни съ¬до¬веАртериовенозна ано¬ма¬лия на мозъка БДУВродена ар¬те¬ри¬ове¬ноз¬на це¬реб¬рал¬на анев¬риз¬ма (не¬руп¬ту¬ри¬ра¬ла)

Q28.3 Други вродени ано¬ма¬лии на це¬реб¬рал¬ни съ¬до¬веВродена:

• мо¬зъч¬на анев¬риз¬ма (не¬руп¬ту¬ри¬ра¬ла)

• ано¬ма¬лия на мо¬зъч¬ни съдове БДУ

Q28.8 Други уточ¬не¬ни вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на сис¬те¬ма¬та на кръ¬во¬об¬ра¬ще¬ни¬етоВродена анев¬риз¬ма с уточ¬не¬на локализация, НКД

Вродени аномалии на носа

Не включва: вродена девиация на носната преграда (Q67.4)

Q30.0 Атрезия на хоанитеАтрезия-Вродена стеноза- на ноздрите (предна)(задна)

Q30.1 Агенезия и не¬до¬раз¬ви¬тие на но¬саВродена лип¬са на нос

Вродени аномалии на ларинкса

Q31.1 Вродена сте¬но¬за на суб¬г¬ло¬ти¬са

Q31.2 Хипоплазия на ла¬рин¬к¬са

Q31.4 Вроден ла¬рин¬ге¬ален стри¬дорВроден стри¬дор (на ла¬рин¬к¬са) БДУ

Q31.8 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на ла¬рин¬к¬саЛипса- на пръс¬те¬но¬вид¬ния (кри¬ко¬ид¬ния) хрущял,Агенезия- епиглотиса, глотиса, ла¬рин¬к¬саАтрезия- или щи¬то¬вид¬ния хру¬щял Разцепен щи¬то¬ви¬ден хру¬щялВродена сте¬но¬за на ларинкса, НКДФисура на епиг¬ло¬ти¬са Разцепване в зад¬на¬та част на пръс¬те¬но¬вид¬ния хру¬щял

Вродени аномалии на трахеята и бронхите

Не включва: вродена бронхиектазия (Q33.4)

Q32.0 Вродена тра¬хе¬ома¬ла¬ция

Q32.1 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на тра¬хе¬ятаАномалия на тра¬хе¬ал¬ния хру¬щялАтрезия на тра¬хе¬ятаВродена(-о):

• ди¬ла¬та¬ция-

• ано¬ма¬лия- на тра¬хе¬ята

• сте¬но¬за-

• тра¬хе¬оце¬ле

Q32.2 Вродена брон¬хо¬ма¬ла¬ция

Q32.3 Вродена сте¬но¬за на брон¬ха

Q32.4 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на брон¬хи¬теЛипса- Агенезия-Атрезия- на бронхВродена аномалия БДУ- Дивертикул-

Вродени аномалии на белия дроб

Q33.0 Вродена бе¬лод¬роб¬на кис¬то¬заВроден(-а):

• бял дроб тип “во¬съч¬на пи¬та”

• бе¬лод¬роб¬на болест:

• кис¬то¬зна

• по¬ли¬кис¬то¬зна

Не включва: кис¬то¬зна белодробна болест, при¬до¬бита или не¬уточ¬не¬на (J98.4)

Q33.1 Добавъчен лоб на бе¬лия дроб

Q33.2 Секвестрация на бе¬лия дроб

Q33.3 Агенезия на бе¬лия дробЛипса на бял дроб (бе¬лод¬ро¬бен лоб)

Q33.4 Вродена брон¬хи¬ек¬та¬зия

Q33.5 Ектопична тъ¬кан в бе¬лия дроб

Q33.6 Хипоплазия и дис¬п¬ла¬зия на бе¬лия дроб

Не включва: бе¬лод¬роб¬на хипоплазия, свър¬за¬на с не¬до¬но¬се¬ност (Р28.0)

Q33.8 Q33.8 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на бе¬лия дроб

Други вродени аномалии на дихателната система

Q34.1 Вродена кис¬та на ме¬ди¬ас¬ти¬ну¬ма

Q34.8 Други уточ¬не¬ни вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на ди¬ха¬тел¬на¬та сис¬те¬ма

Други вродени аномалии на езика, устната кухина и фаринкса

Не включва: макростомия (Q18.4)микростомия (Q18.5)

Q38.1 АнкилоглосияСкъсяване на юз¬дич¬ка¬та на ези¬ка

Q38.2 Макроглосия

Q38.3 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на ези¬каАглосияРаздвоен езикВродена:

• ад¬хе¬зия-

• фи¬су¬ра- на ези¬ка

• аномалия БДУ-ХипоглосияХипоплазия на ези¬каМикроглосия

Q38.4 Вродени ано¬ма¬лии на слюн¬че¬ни¬те жле¬зи и про¬то¬циЛипса на- Добавъчна- слюн¬че¬на¬ жле¬за или про¬то¬кАтрезия на-Вродена фис¬ту¬ла на слюн¬че¬на¬ жле¬за

Q38.5 Вродени ано¬ма¬лии на небцето, нек¬ла¬си¬фи¬ци¬ра¬ни дру¬га¬деЛипса на уву¬лаВродена ано¬ма¬лия на небцето БДУВисоко неб¬цеНе включва: цеп¬ка на неб¬це¬то (Q35.—)

• с цеп¬ка на ус¬т¬на¬та (Q37.—)

Q38.6 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на ус¬т¬на¬та ку¬хи¬наВродена ано¬ма¬лия на ус¬т¬на¬та кухина БДУ

Q38.8 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на фа¬рин¬к¬саВродена ано¬ма¬лия на фаринкса БДУ

Вродени аномалии на хранопровода

Q39.0 Атрезия на хра¬ноп¬ро¬во¬да без фис¬ту¬лаАтрезия на хра¬ноп¬ро¬во¬да БДУ

Q39.1 Атрезия на хра¬ноп¬ро¬во¬да с тра¬хеоезо¬фа¬ге¬ал¬на фис¬ту¬лаАтрезия на хра¬ноп¬ро¬во¬да с брон¬хоезо¬фа¬ге¬ал¬на фис¬ту¬ла

Q39.2 Вродена тра¬хеоезо¬фа¬ге¬ал¬на фис¬ту¬ла без ат¬ре¬зияВродена тра¬хеоезо¬фа¬ге¬ал¬на фистула БДУ

Q39.3 Вродена сте¬но¬за и стрик¬ту¬ра на хра¬ноп¬ро¬во¬да

Q39.5 Вродена ди¬ла¬та¬ция на хра¬ноп¬ро¬во¬да

Q39.6 Дивертикул на хра¬ноп¬ро¬во¬даЕзофагеален джоб

Q39.8 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на хра¬ноп¬ро¬во¬даЛипса- Вродено из¬мес¬т¬ва¬не- на хра¬ноп¬ро¬во¬даДупликация-

Други вродени аномалии на горната част на храносмилателния тракт

Q40.0 Вродена хи¬перт¬ро¬фич¬на пи¬ло¬рос¬те¬но¬заВроден(-а) или ин¬фан¬ти¬лен(-на):

• кон¬с¬т¬рик¬ция-

• хипертрофия-

• спа¬зъм- на пи¬ло¬ра

• сте¬но¬за-

• стрик¬ту¬ра-

Q40.1 Вродена хи¬ату¬со¬ва хер¬нияДислокация на кар¬ди¬ята през езо¬фа¬ге¬ал¬ния отвор на ди¬аф¬раг¬ма¬таНе включва: вро¬де¬на ди¬аф¬раг¬мал¬на хер¬ния (Q79.0)

Q40.2 Други уточ¬не¬ни вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на сто¬ма¬хаВроден(-о):

• из¬мес¬т¬ва¬не на сто¬ма¬ха

• ди¬вер¬ти¬кул на сто¬ма¬ха

• сто¬мах тип “пя¬съ¬чен ча¬сов¬ник”Дупликация на сто¬ма¬хаМегалогастрияМикрогастрия

Q40.3 Вродена ано¬ма¬лия на стомаха, не¬уточ¬не¬на

Q40.8 Q40.8 Други уточ¬не¬ни вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на гор¬на¬та част на хра¬нос¬ми¬ла¬тел¬ния тракт

Вродена липса, атрезия и стеноза на тънкото черво

Включва: вродена обструкция, непроходимост и стриктура на тънкото черво или на червата БДУ

Не включва: мекониум илеус (E84.1)

Q41.0 Вродена липса, ат¬ре¬зия и сте¬но¬за на ду¬оде¬ну¬ма

Q41.1 Вродена липса, ат¬ре¬зия и сте¬но¬за на йе¬юну¬маСиндром на ябъл¬ко¬ва¬та ко¬раАтрезия на йе¬юну¬ма

Q41.2 Вродена липса, ат¬ре¬зия и сте¬но¬за на иле¬ума

Q41.8 Q41.8 Вродена липса, ат¬ре¬зия и сте¬но¬за на дру¬ги уточ¬не¬ни час¬ти на тън¬ко¬то чер¬во

Вродена липса, атрезия и стеноза на дебелото червоВключва: вродена обструкция, непроходимост и стриктура на дебелото черво

Q42.0 Вродена липса, ат¬ре¬зия и сте¬но¬за на рек¬ту¬ма с фис¬ту¬ла

Q42.1 Вродена липса, ат¬ре¬зия и сте¬но¬за на рек¬ту¬ма без фис¬¬ту¬лаАтрезия на рек¬ту¬ма

Q42.2 Вродена липса, ат¬ре¬зия и сте¬но¬за на ану¬са с фис¬ту¬ла

Q42.3 Вродена липса, ат¬ре¬зия и сте¬но¬за на ану¬са без фис¬ту¬лаАтрезия на ану¬са

Q42.8 Вродена липса, ат¬ре¬зия и сте¬но¬за на дру¬ги час¬ти на де¬бе¬ло¬то чер¬во

Други вродени аномалии на червата

Q43.0 Ди¬вер¬ти¬кул на MeckelПерсистиращ:

• ом¬фа¬ло¬ме¬зен¬те¬ри¬ален про¬ток

• жъл¬тъ¬чен про¬ток

Q43.1 Болест на HirschsprungАганглионозаВроден (аган¬г¬ли¬озен) ме¬га¬ко¬лон

Q43.2 Други вро¬де¬ни фун¬к¬ци¬онал¬ни на¬ру¬ше¬ния на ко¬ло¬наВродена ди¬ла¬та¬ция на ко¬ло¬на

Q43.3 Вродени ано¬ма¬лии на чрев¬но¬то зак¬реп¬ва¬неВродени срас¬т¬ва¬ния [връз¬ки] на:

• оментума, па¬то¬ло¬гич¬ни

• пе¬ри¬то¬не¬ал¬ниМем¬б¬ра¬на на JacksonНеправилно за¬вър¬та¬не на ко¬ло¬наРотация:

• не¬дос¬та¬тъч¬на-

• не¬пъл¬на- на це¬ку¬ма и ко¬ло¬на

• не¬за¬вър¬ше¬на-Общо бу¬ло

Q43.4 Удвоено чер¬во

Q43.5 Ектопичен анус

Q43.6 Вродена фис¬ту¬ла на рек¬ту¬ма и ану¬са

Не включва: вро¬де¬на фистула:

• рек¬то¬ва¬ги¬нал¬на (Q52.2)

• уте¬ро¬рек¬тал¬на (Q64.7)пи¬ло¬ни¬дал¬на (съ¬дър¬жа¬ща кос¬ми) фис¬ту¬ла или ку¬хи¬на (L05.—)с лип¬са, ат¬ре¬зия и сте¬но¬за (Q42.0, Q42.2)

Q43.7 Персистираща кло¬акаКлоака БДУ

Q43.8 Други уточ¬не¬ни вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на черватаВроден:

• син¬д¬ром на сля¬па¬та брим¬ка

• ди¬вер¬ти¬ку¬лит на ко¬ло¬на

• чре¬вен ди¬вер¬ти¬кулДолихоколонМегалоапендиксМегалодуоденумМикроколонТранспозиция на:

• апен¬дик¬са

• ко¬ло¬на

• чер¬во¬то

Вродени аномалии на жлъчния мехур, жлъчните пътища и черния дроб

Q44.0 Агенезия, ап¬ла¬зия и хи¬поп¬ла¬зия на жлъч¬ния ме¬хурВродена лип¬са на жлъ¬чен ме¬хур

Q44.1 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на жлъч¬ния ме¬хурВродена ано¬ма¬лия на жлъч¬ния мехур БДУИнтрахепатален жлъ¬чен ме¬хур

Q44.2 Атрезия на жлъч¬ни¬те пъ¬ти¬ща

Q44.3 Вродена сте¬но¬за и стрик¬ту¬ра на жлъч¬ни¬те пъ¬ти¬ща

Q44.4 Киста на жлъч¬ни¬те пъ¬ти¬ща

Q44.5 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на жлъч¬ни¬те пъ¬ти¬щаДобавъчен ductus hepaticusВродена ано¬ма¬лия на жлъч¬ния проток БДУДупликация на:

• жлъч¬ния про¬ток

• ме¬хур¬ния про¬ток

Q44.6 Кистозна бо¬лест на чер¬ния дробФиброкистозна бо¬лест на чер¬ния дроб

Q44.7 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на чер¬ния дробДобавъчен че¬рен дробСиндром на AlagilleВродена:

• лип¬са на че¬рен дроб

• хе¬па¬то¬ме¬га¬лия

• ано¬ма¬лия на чер¬ния дроб БДУ

Други вродени аномалии на храносмилателната система

Не включва: вродена:

• диафрагмална херния (Q79.0)

• хиатусова херния (Q40.0)

Q45.0 Агенезия, ап¬ла¬зия и хи¬поп¬ла¬зия на пан¬к¬ре¬асаВродена лип¬са на пан¬к¬¬ре¬ас

Q45.1 Пръстеновиден пан¬к¬ре¬ас

Q45.2 Вродена кис¬та на пан¬к¬ре¬аса

Q45.3 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на пан¬к¬ре¬аса и ductus pan¬crea¬ticusДобавъчен пан¬к¬ре¬асВродена ано¬ма¬лия на пан¬к¬ре¬аса или ductus pancreaticus БДУ

Не включва: за¬ха¬рен диабет:

• вро¬ден (Е10.—)

• не¬она¬та¬лен (Р70.2)

фиб¬ро¬кис¬тоз¬на бо¬лест на пан¬к¬ре¬аса (Е84.—)

Q45.8 Други уточ¬не¬ни вродени ано¬ма¬лии на хра¬нос¬ми¬ла¬тел¬на¬та сис¬те¬маЛипса (пъл¬на)(час¬тич¬на) на хра¬нос¬ми¬ла¬тел¬ни органи БДУДупликация- на хра¬носмилателниНеправилно положение, вро¬де¬но- органи БДУ

Неопределен пол и псевдохермафродитизъм

Не включва: псевдохермафродитизъм:

• женски, с адренокортикално нарушение (Е25.—)

• мъжки, с андрогенна резистентност (Е34.5)

• с уточнена хромозомна аберация (Q96—Q99)

Q56.0 Хермафродитизъм, некласифициран другадеOvotestis

Q56.1 Мъжки псевдохермафродитизъм, некласифициран другадеМъжки псевдохермафродитизъм БДУ

Q56.2 Женски псевдохермафродитизъм, некласифициран другадеЖенски псевдохермафродитизъм БДУ

Q56.3 Псевдохермафродитизъм, неуточнен

Q56.4 Неопределен пол, неуточненДвойнствени гениталии

Бъбречна агенезия и други редукционни дефекти на бъбрекаВключва: атрофия на бъбрека:

• вродена

• инфантилнавродена липса на бъбрек

Q60.0 Бъбречна агенезия, ед¬нос¬т¬ран¬на

Q60.1 Бъбречна агенезия, двус¬т¬ран¬на

Q60.2 Бъбречна агенезия, не¬уточ¬не¬на

Q60.3 Бъбречна хипоплазия, ед¬нос¬т¬ран¬на

Q60.4 Бъбречна хипоплазия, двус¬т¬ран¬на

Q60.5 Бъбречна хипоплазия, не¬уточ¬не¬на

Q60.6 Синдром на Potter

Кистозна болест на бъбрекаНе включва: придобита киста на бъбрека (N28.1) синдром на Potter (Q60.6)

Q61.0 Вродена еди¬нич¬на кис¬та на бъб¬ре¬каКиста на бъб¬ре¬ка (вро¬де¬на) (еди¬нич¬на)

Q61.1 Бъбречна поликистоза, ин¬фан¬ти¬лен тип

Q61.2 Бъбречна поликистоза, адул¬то¬рен тип

Q61.3 Бъбречна поликистоза, не¬уточ¬не¬на

Q61.4 Бъбречна дис¬п¬ла¬зия

Q61.5 Медуларна бъб¬реч¬на кис¬таСпонгиозен бъбрек БДУ

Q61.8 Други фор¬ми на кис¬тоз¬на бо¬лест на бъб¬ре¬ци¬теФиброкистоза(-на):

• на бъб¬ре¬ка

• бъб¬реч¬на де¬ге¬не¬ра¬ция или бо¬лест

Вродени нарушения в проходимостта на бъбречното легенче и вродени аномалии на уретера

Q62.0 Вродена хид¬ро¬неф¬ро¬за

Q62.1 Атрезия и сте¬но¬за на уре¬те¬раВродено за¬пуш¬ва¬не на:

• уре¬те¬ра

• уре¬те¬ро¬пел¬вис¬на¬та връз¬ка

• уре¬те¬ро¬ве¬зи¬кал¬но¬то от¬вър¬с¬тиеНепроходимост на уре¬те¬ра

Q62.2 Вроден ме¬га¬уре¬терВродена ди¬ла¬та¬ция на уре¬те¬ра

Q62.3 Други вродени нарушения в проходимостта на бъб¬реч¬но¬то ле¬ген¬че и вродени аномалии на уре¬те¬раВродено уре¬те¬ро¬це¬ле

Q62.4 Агенезия на уре¬те¬раЛипса на уре¬тер

Q62.5 Удвоен уре¬терДобавъчен- Двоен- уре¬тер

Q62.6 Неправилно по¬ло¬же¬ние на уре¬те¬раДевиация- Изместване- на уре¬те¬ра или Ектопия- уре¬тер¬но¬то от¬вър¬с¬тиеАномална им¬п¬лан¬та¬ция-

Q62.7 Вроден ве¬зи¬ко-уре¬те¬ро-ре¬на¬лен реф¬лукс

Q62.8 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на уре¬те¬раАномалия на уретера БДУ

Други вродени аномалии на бъбрекаНе включва: вроден нефротичен синдром (N04.—)

Q63.0 Добавъчен бъб¬рек

Q63.1 Лобулиран, срас¬нал и под¬ко¬во¬об¬ра¬зен бъб¬рек

Q63.2 Ектопичен бъб¬рекВродено из¬мес¬т¬ва¬не на бъб¬ре¬каНеправилно за¬вър¬та¬не на бъб¬ре¬ка

Q63.3 Хиперпластичен и ги¬ган¬т¬с¬ки бъб¬рек

Q63.8 Други уточ¬не¬ни вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на бъб¬ре¬каВродени бъб¬реч¬ни кон¬к¬ре¬мен¬ти

Други вродени аномалии на отделителната система

Q64.0 Еписпадия

Не включва: хи¬пос¬па¬дия (Q54.—)

Q64.1 Екстрофия на пи¬коч¬ния ме¬хурЕктопия на пи¬коч¬ния ме¬хурЕкстроверзия на пи¬коч¬ния ме¬хур

Q64.2 Вродени зад¬ни урет¬рал¬ни кла¬пи

Q64.3 Други фор¬ми на ат¬ре¬зия и сте¬но¬за на урет¬ра¬та и ший¬ка¬та на пи¬коч¬ния ме¬хурВродена:

• об¬с¬т¬рук¬ция на шийка¬та на пи¬коч¬ния ме¬хур

• стрик¬ту¬ра на:

• урет¬ра¬та

• външ¬но¬то от¬вър¬с¬тие на пи¬коч¬ния ка¬нал

• ве¬зи¬коурет¬рал¬но¬то от¬вър¬с¬тиеНепроходимост на урет¬ра¬та

Q64.4 Аномалия на пи¬коч¬ния ка¬нал [urachus]Киста на пикочния каналПроходим пикочен каналПролапс на пикочния канал

Q64.5 Вродена лип¬са на пи¬ко¬чен ме¬хур и урет¬ра

Q64.6 Вроден ди¬вер¬ти¬кул на пи¬коч¬ния ме¬хур

Q64.7 Други вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на пи¬коч¬ния ме¬хур и урет¬ра¬таДобавъчен:

• пи¬ко¬чен ме¬хур

• урет¬раВроден(-а):

• хер¬ния на пи¬коч¬ния ме¬хур

• ано¬ма¬лия на пи¬коч¬ния ме¬хур или уретрата БДУ

• про¬лапс на:

• пи¬коч¬ния ме¬хур (му¬ко¬за)

• урет¬ра¬та

• външ¬но¬то от¬вър¬с¬тие на пи¬коч¬ния ка¬нал

• урет¬ро¬рек¬тал¬на фис¬ту¬лаДвойна(-о):

• урет¬ра

• външ¬но от¬вър¬с¬тие на пи¬коч¬ния ка¬нал

Q64.8 Други уточ¬не¬ни вро¬де¬ни ано¬ма¬лии на отде¬ли¬тел¬на¬та сис¬те¬ма

Други вродени аномалии на костите на черепа и лицето

Не включва: вродена аномалия на лицето БДУ (Q18.—)вродени малформативни синдроми, класифицирани в Q87.—лицевочелюстни аномалии [включително неправилна захапка] (K07.—)костно-мускулни деформации на главата и лицето (Q67.0—Q67.4)дефекти на черепа, свързани с вродени аномалии на мозъка, като:

• аненцефалия (Q00.0)

• енцефалоцеле (Q01.—)

• хидроцефалия (Q03.—)

• микроцефалия (Q02)

Q75.0 КраниосиностозаАкроцефалияНепълно срастване на черепните костиОксицефалияТригоноцефалия

Вродени аномалии на гръбначния стълб и костите на гръдния кош

Не включва: вродени костно-мускулни деформации на гръбначния стълб и гръдния кош (Q67.5—Q67.8)

Q76.0 Spina bifida occultaНе включва: менингоцеле (спинално) (Q05.—)spina bifida (aperta) (cystica) (Q05.—)

Q76.1 Синдром на Klippel-FeilСиндром на срастване на шийните прешлени

Остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб

Не включва: мукополизахаридоза (E76.0—E76.3)

Q77.0 АхондрогенезаХипохондрогенеза

Q77.2 Синдром на късото реброАсфиктична торакална дисплазия [Jenue]

Q77.3 Chondrodysplasia punctata

Q77.6 Хондроектодермална дисплазияСиндром на Ellis-van Creveld

Други остеохондродисплазии

Q78.0 Osteogenesis imperfectaВродена чупливост на коститеОстеопсатироза

Q78.1 Полиостеозна фиброзна дисплазияСиндром на Albright (-McCune) (-Sternberg)

Q78.2 ОстеопетрозаСиндром на Albers-Schönberg

Q78.3 Прогресираща диафизарна дисплазияСиндром на Camurati-Engelmann

Q78.4 ЕнхондроматозаСиндром на MaffucciБолест на Ollier

Q78.5 Метафизарна дисплазияСиндром на Pyle

Q78.6 Множествени вродени екзостозиДиафизарна аклазия

Q78.8 Други уточнени остеохондродисплазииОстеопойкилоза

Вродени аномалии на костно-мускулната система, некласифицирани другаде

Не включва: вроден (стерномастоиден) тортиколис (крива шия) (Q68.0)

Q79.6 Синдром на Ehlers-Danlos

Факоматози, некласифицирани другаде

Не включва: атаксия - телангиектазия [Louis-Bar] (G11.3)семейна дисавтономия [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Неврофиброматоза (доброкачествена)Болест на von Recklinghausen

Q85.1 Туберозна склерозаБолест на BournevilleЕпилоя

Q85.8 Други факоматози, некласифицирани другадеСиндром на:

• Peutz-Jeghers

• Sturge-Weber (-Dimitri)

• Von Hippel-LindauНе включва: синдром на Meckel-Gruber (Q61.9)

Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи

Q87.0 Синдроми на вродени аномалии с предимно засягане на лицевата областАкроцефалополисиндактилияАкроцефалосиндактилия [Apert]Синдром на криптофталмаЦиклопияСиндром (на):

• Goldenhaar

• Moebius

• оро-фацио-дигитален

• RobinЛице на човек, който свири с уста

Синдром на Williams-Beuren

Q87.1 Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръстСиндром на:

• Aarskog

• Cockayne

• De Lange

• Dubowitz

• Noonan

• Prader-Willi

• Robinow-Silverman-Smith

• Russel-Silver

• Seckel

• Smith-Lemli-OpitzНе включва: синдром на Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 Синдроми на вродени аномалии със засягане предимно на крайницитеСиндром на:

• Holt-Oram

• Klippel-Trenannay-Weber

• (липса) недоразвитие на нокти-патела

• Rubinstein-Taybi

• sirenomelia [срастване на долните крайници]

• тромбоцитопения и липса на лъчева кост [TAR]

• VATER

Q87.3 Синдроми на вродени аномалии, които се характеризират предимно с развитие на висок ръст [гигантизъм]Синдром на:

• Beckwith-Wiedemann

• Sotos

• Weaver

Q87.4 Синдром на Marfan

Q87.5 Други синдроми на вродени аномалии с други скелетни аномалии

Q87.8 Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другадеСиндром на:

• Alport

• Laurence-Moon (-Bardet)-Biedl

• Zellweger

Синдром на Down

Q90.0 Тризомия 21, мейотично неразделяне

Q90.1 Тризомия 21, мозаечна форма (митотично неразделяне)

Q90.2 Тризомия 21, транслокационна форма

Синдром на Edward и синдром на Patau

Q91.0 Тризомия 18, мейотично неразделяне

Q91.1 Тризомия 18, мозаечна форма (митотично неразделяне)

Q91.2 Тризомия 18, транслокационна форма

Q91.4 Тризомия 13, мейотично неразделяне

Q91.5 Тризомия 13, мозаечна форма (митотично неразделяне)

Q91.6 Тризомия 13, транслокационна форма

Други пълни и частични тризомии на автозоми, некласифицирани другаде

Включва: небалансирани транслокации и инсерцииНе включва: тризомии на хромозоми 13,18 и 21 (Q90—Q91)

Q92.0 Пълна хромозомна тризомия, мейотично неразделяне

Q92.1 Пълна хромозомна тризомия, мозаечна форма (митотично неразделяне)

Q92.2 Частична тризомия на голям фрагментДупликация на цяло рамо на хромозомата или на по-голямата част от рамото.

Q92.3 Частична тризомия на малък фрагментДупликация на част от цялото рамо на хромозомата.

Q92.4 Дупликации, които могат да се визуализират само през прометафазата

Q92.5 Дупликации, съчетани с други хромозомни преустройства

Q92.6 Допълнителна маркерна хромозома

Q92.7 Триплоидия и полиплоидия

Q92.8 Други уточнени пълни и частични тризомии на автозомите

Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

Q93.0 Пълна хромозомна монозомия, мейотично неразделяне

Q93.1 Пълна хромозомна монозомия, мозаечна форма (митотично неразделяне)

Q93.2 Пръстеновидна или дицентрична хромозома

Q93.3 Делеция на късото рамо на хромозома 4Синдром на Wolf-Hirschhorn

Q93.4 Делеция на късото рамо на хромозома 5Cri-du-chat-syndrome (синдром на котешкото мяукане)

Q93.5 Други частични хромозомни делеции

Q93.6 Делеции, които могат да се визуализират само през прометафазата

Q93.7 Делеции, съчетани с други хромозомни преустройства

Q93.8 Други уточнени делеции на автозоми

Балансирани хромозомни преустройства и структурни маркери, некласифицирани другаде

Включва: Робертсонови и балансирани реципрочни транслокации и инсерции

Q95.0 Балансирана транслокация и инсерция при нормален индивид

Q95.1 Хромозомна инверсия при нормален индивид

Q95.2 Балансирани преустройства на автозомите при анормален индивид

Q95.3 Балансирано преустройство, включващо автозома и полова хромозома при анормален индивид

Q95.4 Индивиди с маркерен хетерохроматин

Q95.5 Индивиди с фражилно място на автозома

Q95.8 Други балансирани преустройства и структурни маркери

Синдром на Turner

Не включва: синдром на Noonan (Q87.1)

Q96.0 Кариотип 45,Х

Q96.1 Кариотип 46,Х iso (Xq)

Q96.2 Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq)

Q96.3 Мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ

Q96.4 Мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома

Q96.8 Други варианти на синдрома на Turner

Други аберации на половите хромозоми с женски фенотип, некласифицирани другаде

Не включва: синдром на Turner (Q96.—)

Q97.0 Кариотип 47,ХХХ

Q97.1 Жена с повече от три Х хромозоми

Q97.2 Мозаицизъм, клетъчни линии с различен брой на Х хромозомите

Q97.3 Жена с кариотип 46,ХУ

Q97.8 Други уточнени аберации на половите хромозоми с женски фенотип

Други аберации на половите хромозоми с мъжки фенотип, некласифицирани другаде

Q98.0 Синдром на Klinefelter с кариотип 47,ХХУ

Q98.1 Синдром на Klinefelter, мъж с повече от две Х хромозоми

Q98.2 Синдром на Klinefelter, мъж с кариотип 46,ХХ

Q98.3 Други варианти на мъжки фенотип при кариотип 46,ХХ

Q98.5 Кариотип 47,ХУУ

Q98.6 Мъж със структурно абнормални полови хромозоми

Q98.7 Мъж с мозаицизъм на полови хромозоми

Q98.8 Други уточнени аберации на половите хромозоми с мъжки фенотип

Други хромозомни аберации, некласифицирани другаде

Q99.0 Химера 46,ХХ/46,ХУХимера 46,ХХ/46,ХУ с истински хермафродитизъм

Q99.1 46,ХХ с истински хермафродитизъм46,ХХ с ивицести гонади46,ХУ с ивицести гонадиЧиста гонадна дисгенезия

Q99.2 Чуплива Х хромозомаСиндром на чупливата Х хромозома

Q99.8 Други уточнени хромозомни аберации

Съгласно правилата на кодиране по МКБ-10, при новородени с вродени аномалии, да се има предвид следното:

В „История на заболяване” и „Направление за хоспитализация” на всички живородени деца на първо място се вписва код от категорията Z38 „Живородени деца според мястото на раждане”. Този код се използва само в това ЛЗБП, в което е родено детето.

На второ място - кодът на съответната вродена аномалия, налагаща оперативно лечение или кодът на генетичното заболяване.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ НА ГЛАВА

КАТ - скениране на глава

Компютърна томография на мозък

Компютърна томография на глава БДУ

Не включва: компютърна томография:

• при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (57001, 57007 [1957])

• и корем (57001-01, 57007-01 [1957])

• лицева кост и околоносен синус (56030-00, 56036-00 [1956])

• средно ухо и темпорална кост (56016-02, 56016-03, 56016-06, 56016-07 [1955])

• орбита (56013-02, 56013-03 [1954])

• питуитарна ямка (56010-02, 56010-03 [1953])

56001-00 Компютърна томография на мозък

56007-00 Компютърна томография на мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на мозък без, след това с венозен контраст

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП

латерална проекция на череп

сагитална проекция на череп

тангенциална проекция на череп

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57901-00 Рентгенография на череп

Включва: калвариум

Не включва: цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

такава на:

• мастоидна кост (57906-00 [1967])

• околоносен синус (57903-00 [1967])

• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.29 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

рентгеново изследване на гръбнак БДУ

Рентгенография на гръбначен стълб, ≥ 2 отдела

Включва: функционални гледни точки

такава от 2, 3 или 4 от следните гръбначни отдела:

• цервикален

• лумбосакрален

• сакрококцигеален

• торакален

58115-00 Рентгенография на гръбначния стълб, 3 отдела

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.43 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕБРА, СТЕРНУМ И КЛЮЧИЦА

изследване на:шийно реброфрактура

Рентгенография на гръдна кост или ребра

58524-01 Рентгенография на стернум и ребра, едностранно

58527-00 Рентгенография на стернум и ребра, двустранно

**87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

рентгеново изследване на гръден кош

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**88.09 ДРУГО МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМНА СТЕНА

Рентгенография на корем или перитонеум

58900-00 Рентгенография на корем

Включва: жлъчен тракт

долна гастроинтестинална област

ретроперитонеум

стомах

Не включва: тази на уринарния тракт (58700-00 [1980])

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.21 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО И МИШНИЦА

Рентгенография на раменен отдел

57700-00 Радиография на рамо или скапула

**88.22 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ И ПРЕДМИШНИЦА

Рентгенография на горен крайник

57512-01 Рентгенография на лакът и предмишница

**88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН

Рентгенография на горен крайник

57512-03 Рентгенография на длан, пръсти и китка

Изследване на кости

58300-00 Рентгеново изследване костна възраст на китка и коляно

**88.26 ДРУГА СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

Рентгенография на таз

57712-00 Рентгенография на тазобедрена става

Не включва: контрастна артрография (59751-00 [1985])

такава на фемурна шийка (57518-00 [1983])

57715-00 Рентгенография на таз

Радиография на тазов вход

Не включва: радиографска пелвиметрия (59503-00 [1981])

**88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА

Радиография на долен крайник

57518-00 Рентгенография на фемур

Радиография на бедро

Не включва: такава при вътрешна фиксация на феморална фрактура (57721-00 [1981])

57518-01 Рентгенография на коляно

Не включва: изследване костна възраст на коляно и китка (58300-00 [1984])

57518-02 Рентгенография на подбедрица

**88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО

Радиография на долен крайник

57524-04 Рентгенография на глезен и стъпало

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 -00.09

**88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ

определяне на изместване на средната линия на мозък

ехоенцефалография

Изключва:

око - 95.13

Ултразвук на глава или шия

55028-00 Ултразвук на глава

Ехоенцефалография

Не включва: фетална цефалометрия (55700-01 [1943])

такава за орбитално съдържание (55030-00 [1940])

**88.72 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪРЦЕ

ехокардиография

интраваскуларен ултразвук на сърце

Ултразвук на сърце

Ехокардиография

Включва: такъв изпълнен:

• използвайки:

• мапиране с цветен поток

• Доплер техники (продължителна вълна) (пулсираща вълна)

• механично секторно сканиране

• трансдюсер с фазово излъчване

• с видео запис

55113-00 M-режим и двуизмерен ултразвук на сърце в реално време

**88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ

Ултразвук на корем или таз

55036-00 Ултразвук на корем

Включва: сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])

при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

**88.91 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОЗЪК И МОЗЪЧЕН СТВОЛ

Изключва:

интраоперативно магнитно резонансно изображение - 88.96

магнитно резонансно изображение в реално време - 88.96

Магнитно резонансен образ

90901-00 Магнитно резонансна томография на мозък

Не включва: функционално магнитно резонансно изследване на мозък (90901-09 [2015])

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ

Изключва:

изследване на ухо - 95.41-95.49

изследване на око - 95.01-95.26

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.14 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА

Изключва:

такава с полисомнография - 89.17

Електроенцефалография [ЕЕГ]

11000-00 Електроенцефалография

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС

**90.31 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91929-00 Микроскопско изследване на проба от ухо, нос, гърло и ларинкс за бактериална намазка

**90.32 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС КУЛТУРА

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91929-01 Микроскопско изследване на проба от ухо, нос, гърло и ларинкс за култура

**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91929-02 Микроскопско изследване на проба от ухо, нос, гърло и ларинкс за култура и чувствителност

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА

**90.41 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

92184-00 Микроскопско изследване на проба от трахея, бронх, плевра, бял дроб, друга гръдна проба и храчка за бактериална намазка

**90.42 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА КУЛТУРА

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

92184-01 Микроскопско изследване на проба от трахея, бронх, плевра, бял дроб, друга гръдна проба и храчка за култура

**90.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

92184-02 Микроскопско изследване на проба от трахея, бронх, плевра, бял дроб, друга гръдна проба и храчка за култура и чувствителност

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.51 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91937-00 Микроскопско изследване на кръв за бактериална намазка

**90.52 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ КУЛТУРА

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91937-01 Микроскопско изследване на кръв за култура

**90.53 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91937-02 Микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва следните изследвания:

• клинико-химични;

• хематологични изследвания;

• АКР

Задължително при генетично заболяване за поставяне на генетична диагноза, при първа хоспитализация,

се извършват:

Цитогенетично изследване

и/или

Ензимен и/или ДНК анализ

По преценка на лекуващия лекар се извършват и:

Изследване за вродени инфекции

Хормонални изследвания

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-17 Клинично-химични изследвания за общ белтък

91910-41 Клинично-химични изследвания за йонограма

91910-19 Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин

91910-15 Клинично-химични изследвания за общ билирубин

91910-01 Неонатален скрининг

Скрининг за:

• фенилкетонурия

• вродена надбъбречна хиперплазия (ВНХ)

• хипотиреоза

Задължително при генетично заболяване за поставяне на генетична диагноза, при първа хоспитализация,се извършват:

91916-01 Цитогенетичен анализ на кръв или костен мозък

91916-00 Генетични изследвания

91881-00 ДНК анализ

По преценка на лекуващия лекар се извършват и:

91925-19 Други хормонални изследвания

91911-19 Други вирусологични изследвания

91913-10 Други микробиологични изследвания

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ

**90.91 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91919-03 Микроскопско изследване на проба от долния храносмилателен тракт и изпражнения за бактериална намазка

**90.92 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ КУЛТУРА

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91919-04 Микроскопско изследване на проба от долния храносмилателен тракт и изпражнения за култура

**90.93 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91919-05 Микроскопско изследване на проба от долния храносмилателен тракт и изпражнения за култура и чувствителност

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА, УРИНА

**91.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91920-02 Микроскопско изследване на урина за култура и чувствителност

**91.39 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА - ДРУГО ИЗСЛЕДВАНЕ

изследване на обикновена урина със седимент

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91920-01 Изследване на уринен седимент

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ НА ОКО

Изключва:

такива с полисомнография - 89.17

**95.23 ВИЗУАЛНИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ

Други диагностични очни тестове, измервания или изследвания

92015-00 Визуален евокиран потенциал [ВEП]

НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО

**95.46 ДРУГИ СЛУХОВИ И ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ?

евокирани слухови потенциали

Слухови евокирани потенциали

11300-00 Аудиометрия на евокирани потенциали на мозъчен ствол

96050-00 Кортикален евокиран отговор аудиометрия

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ

Изключва:

поставяне на въздуховод - 96.01-96.05

друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

*93.90 ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПОЗИТИВНО НАЛЯГАНЕ В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА (СРАР)

Неинвазивно вентилаторно подпомагане

Bi-ниво позитивно въздушно налягане [BiPAP]

Продължително позитивно въздушно налягане [CPAP]

Непостоянна маска CPAP

Дишане с променливо позитивно налягане [IPPB]

Вентилация с променливо позитивно налягане [IPPV]

Неинвазивна маскова вентилация [NIMV]

Неинвазивна вентилация под налягане [NIPV]

Включва: вентилационно подпомагане с:

• лицева маска

• орално парче

• назална маска (възглавнички) (канюли)

• назална, назофарингеална тръба

Не включва: такава с:

• ендотрахеална интубация (виж блок [569])

• трахеостомия (виж блок [569])

92209-00 Грижа и поддържане на неинвазивно вентилаторно подпомагане, ≤ 24 часа

92209-01 Грижа и поддържане на неинвазивно вентилаторно подпомагане > 24 и < 96 часа

92209-02 Грижа и поддържане на неинвазивно вентилаторно подпомагане ≥ 96 часа

*93.91 ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ С ИНТЕРМИТИРАЩО ПОЗИТИВНО НАЛЯГАНЕ (IPPB)

Неинвазивно вентилаторно подпомагане

Bi-ниво позитивно въздушно налягане [BiPAP]

Продължително позитивно въздушно налягане [CPAP]

Непостоянна маска CPAP

Дишане с променливо позитивно налягане [IPPB]

Вентилация с променливо позитивно налягане [IPPV]

Неинвазивна маскова вентилация [NIMV]

Неинвазивна вентилация под налягане [NIPV]

Включва: вентилационно подпомагане с:

• лицева маска

• орално парче

• назална маска (възглавнички) (канюли)

• назална, назофарингеална тръба

Не включва: такава с:

• ендотрахеална интубация (виж блок [569])

• трахеостомия (виж блок [569])

92209-00 Грижа и поддържане на неинвазивно вентилаторно подпомагане, ≤ 24 часа

92209-01 Грижа и поддържане на неинвазивно вентилаторно подпомагане > 24 и < 96 часа

92209-02 Грижа и поддържане на неинвазивно вентилаторно подпомагане ≥ 96 часа

*93.96 ДРУГО КИСЛОРОДНО ОБОГАТЯВАНЕ

кислородолечение

Изключва:

оксигенация на рана - 93.59

Други терапевтични интервенции на дихателна система

92044-00 Друго кислородно обогатяване

Каталитична кислородотерапия

Циторедуктивен ефект

Кислородотерапия

Оксигенатори

Не включва: хипербарна оксигенация (виж блок [1888])

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ И РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ

*96.09 ПОСТАВЯНЕ НА РЕКТАЛНА ТРЪБА

смяна на ректална тръба

Неинцизионно поставяне и интервенции за дилатация на храносмилателна система

92066-00 Поставяне на ректална тръба

Смяна на ректална тръба

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ

*96.56 ДРУГА ПРОМИВКА НА БРОНХ И ТРАХЕЯ

Изключва:

диагностичен бронхоалвеоларен лаваж (BAL| - 33.24

цялостен белодробен лаваж - 33.99

Други терапевтични интервенции на дихателна система

96157-00 Неинцизионен дренаж на дихателни пътища

Ръчно изчистване на респираторна секреция (изсмукване)

Постурален дренаж

Изчистване на храчки/раздвижване (чрез мануална хипервентилация)

Включва: активен цикъл от дихателни техники [ACBT]

техника на форсирана експирация [FET]

с използване на техники/устройства като:

• перкусия

• разклащане

• вибратор

Забележка: Постурален дренаж - позициониране, позволяващо гравитацията да подпомогне екскреция на секрети от белите дробове и да увеличи вентилацията

Не включва: такава, включваща интубация (виж блок [568])

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ

трансфузия на тромбоцитна маса

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-03 Приложение на тромбоцити

Трансфузия на:

• тромбоцити

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

хипералиментация

тотално парентерално хранене

периферно парентерално хранене

Приложение на фармакотерапия

96199-07 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

Приложение на фармакотерапия

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони - 00.14

Приложение на фармакотерапия

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

Приложение на фармакотерапия

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Приложение на фармакотерапия

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични и една основна терапевтична процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Кодове на диагнози F70-, F71-, F72-, F73- (изоставане в нервно-психическото развитие) не могат да се използват самостоятелно при отчитане на пътеката, а винаги като втори допълнителен код към основната диагноза (хромозомно заболяване или вродена аномалия).

При първа хоспитализация по повод генетично заболяване: Клиничната пътека се отчита с проведено генетично изследване, задължително след проведени: цитогенетично изследване и/или ДНК - анализ, в случаите когато се касае за генетично заболяване и анализите са възможни в България.

При необходимост от превеждане за спешно хирургично лечение минималната продължителност на болничния престой може да е до един ден. В този случай индикациите за хоспитализация по хирургична клинична пътека са доказани с медико-диагностични изследвания, включени в тази КП.

Нозологични категории със следните МКБ кодове:

Вродени аномалии на системата на кръвообращението Q20-Q28

Вродени аномалии на дихателната система Q30-Q34

Вродени аномалии на храносмилателната система Q38-Q45

Вродени аномалии на отделителната системата на Q60-Q64

се използват само при новородени, при които е установена вродената аномалия веднага при раждането, приемат се и се лекуват само в Неонатологични клиники/отделения. Горепосочените МКБ кодове се отчитат само от Неонатологични клиники/отделения, с изключение на вродените аномалии на сърдечно-съдовата система (кодове на диагнози от рубрики Q20-Q28), които могат да се приемат и лекуват в детска кардиологична клиника/отделение.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания, вкл. и генетични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия”, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Педиатрия”, от обхвата на медицинската специалност „Неонатология”, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Неонатология”.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по педиатрия

или

Неонатологична клиника/отделение

2.Клинична лаборатория с II или III ниво на компетентност, вкл. КГА,хемостазиология

3. Структура за рентгеново изследване - ренгенов апарат за скопия и графия

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по неонатология/педиатрия.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Имунологична лаборатория - на територията на областта

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология - на територията на областта

3. Вирусологична лаборатория - на територията на областта

4. Клиника/отделение по образна диагностика, разполагащо с КТ /МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24-часа в денонощието, включително и при спешни състояния

5. Цитогенетична лаборатория - на територията на областта

6. Генетична лаборатория за метаболитен, ензимен и ДНК - анализ - на територията на страната

7. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• най-малко шестима лекари, от които най-малко четирима със специалност ""Педиатрия"", най-малко един има допълнителна квалификация за извършване на ехография (трансфонтанелна и/или абдоминална) и най-малко двама са с придобита втора специалност с педиатрична насоченост

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането (съгласно медицински стандарт по “Неонатология”):

• минимум четирима лекари - един със специалност „Неонатология“ и двама със специалност „Педиатрия“ и допълнителната квалификация за кардио-пулмонална ресусцитация на новородени деца - индивидуално обучение от най-малко 15 дни в родилна зала на структурапо неонатология от трето ниво на компетентност и най-малко едномесечно обучение в структура по неонатология от трето ниво на компетентност;

Лекарите, които нямат придобита специалност по неонатология и педиатрия, трябва да имат допълнителна квалификация за кардио-пулмонална ресусцитация на новородени деца - индивидуално обучение от един месец в родилна зала на структура по неонатология от трето ниво на компетентност и най-малко двумесечно обучение в структура по неонатология от трето ниво на компетентност.

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

IІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Незабавен прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Диагностика и лечение на:

1. новородено на възраст до 28-ия ден, със забавена кардиопулмонална адаптация и с клинични симптоми за вродена аномалия;

2. гърчов синдром.

3. Диагностично уточняване и лечение на:

3.1. деца с дисморфични стигми и изоставане в нервно-психическото развитие с неясна етиология;

3.2. деца с уточнена диагноза при поява на нови симптоми в клиничната картина.

4. Стабилизиране на общото състояние на новородени с вродени аномалии, налагащи оперативна интервенция, с оглед превеждане за оперативно лечение.

Само при новородени с вродени аномалии, налагащи оперативна интервенция, за стабилизиране на състоянието, с оглед превеждане за оперативно лечение се използват МКБ кодове на заболявания:

Вродени аномалии на системата на кръвообращението Q20-Q28.

Вродени аномалии на дихателната система Q30-Q34.

Вродени аномалии на храносмилателната система Q38-Q45.

Вродени аномалии на отделителната системата на Q60-Q64.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.

Алгоритъм при новородени деца с аномалии в развитието изискващи оперативна намеса:

• Диагностициране на новородени деца с вродена сърдечна аномалия, подлежащи на оперативна интервенция.

• Диагностициране на новородени деца с аномалии на гастро-интестиналния тракт, налагащи хирургична интервенция.

• Диагностициране на неврохирургични неонатални случаи, налагащи оперативно лечение.

• Диагностициране на новородени деца с вродена аномалии на дихателната система.

• Диагностициране на новородени деца с вродена аномалии на отделителната система.

Задължителни диагностични процедури: ПКК и съответно:

• за новородени с ВСМ - ехокардиография, рентген на бял дроб и сърце, АКР;

• за новородени с аномалии на гастро-интестиналния тракт - рентгенография на корем;

• за аномалии на отделителната система - абдоминална ехография;

• за аномалии на белите дробове - рентгенография на бели дробове и АКР;

• за неврохирургичните неонатални случаи - трансфонтанелна ехография, и/или КТ и/или МРТ.

Задължителни терапевтични процедури:

• дихателна реанимация;

• мониторинг на жизнено важните показатели;

• парентерални вливания на плазма, хуманалбумин.

При хромозомните заболявания и малформативните синдроми хоспитализацията е с цел поставяне на етиологична диагноза.

Диагностични методи:

• първи ден - кариограма, ПКК, урина и биохимични изследвания при необходимост;

• втори и трети ден - в зависимост от състоянието на детето и необходимостта за доказване на диагнозата - ЕЕГ, трансфонтанелна ехография, рентгеново изследване, ехография на коремни органи, ехокардиография, консултации с невролог, кардиолог, психолог, започване на кинезитерапия.

Диагностичните процедури могат да бъдат проведени и в рамките на 2 дни в зависимост от състоянието на детето.

Медикаментозно лечение - хранене със сонда, парентерално или орално приложение на антибиотик, кортикостероид, антиконвулсанти, антиеметични средства. По време на хоспитализацията лечението е основно симптоматично.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Според клиничната картина, статуса и след хистологично (при определени нозологии), цитогенетично, молекулярно изследвания. За новородено - според клиничната картина и съответните изследвания, доказващи аномалията, изискваща оперативна интервенция.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

Медицински критерии за дехоспитализация:

• стабилизиране на жизнените показатели на пациента;

• задоволително общо състояние;

• при новородени с вродени малформации - след поставяне на диагнозата и стабилизиране на жизнените показатели, позволяващи превеждане на детето за извършване на оперативна процедура.

Довършване на лечебния процес и проследяване

При новородени до 28-ия ден, с клинични данни за вродена аномалия клиничната пътека се счита за завършена при превеждане на болното дете от неонатологична клиника/отделение за извършване на оперативна процедура, при спазен минимален болничен престой.

При диагноза включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:

1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;

2. продължаване на лечението;

3. рехабилитация в болнични или домашни условия;

4. препоръки за отглеждане и хранене;

5. последващо наблюдение в извънболничната помощ.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

IІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на родителя/настойника, отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) - подписва се от родителя/настойника и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ

Хромозомните болести и дисморфичните синдроми са вродени заболявания, част от тях - наследствени, често засягащи много органи и системи, понякога причиняващи изоставане в нервно-психическото развитие.

За да ви предоставим точна информация относно хода на заболяването, възможните усложнения, риска от повторение, възможностите за лечение и пренатална диагноза ние трябва да знаем точната диагноза. Част от заболяванията имат типична клинична картина и поставянето на диагнозата не е трудно. Наличието на биологичен маркер (хромозомна аберация, биохимични показатели) също значително улеснява поставянето на диагноза. В част от случаите обаче, поради големият брой на тези заболявания и вариабилната им клинична картина поставянето на диагноза отнема по-дълго време и изисква наблюдение на развитието на пациента в динамика. Една част от дисморфичните синдроми остават без точна диагноза поради тяхното голямо разнообразие. Проследяването на детето ни помага адекватно да лекуваме появата на симптоми от различни органи и системи.

За тези заболявания в момента не съществува етиологично лечение - отстраняващо причината за възникването им, но развитието на Вашето дете може да се подпомогне чрез кинезитерапия, работа с психолог, оперативна корекция на вродени аномалии на вътрешните органи или костната система, антиконвулсивна терапия. В повечето случаи тези терапевтични мероприятия са продължителни и изискват активното участие на родителите. Изоставането в психическото развитие е различно при различните синдроми и е невъзможно да бъдат предвидени неговите граници в ранните периоди от развитието на детето.

При част от заболяванията (синдром на Turner, синдром на Prader-Willi, синдром на Noonan, ахондроплазия) се провежда лечение с растежен хормон, което е с по-добри резултати ако започне в ранна детска възраст.

Много от провежданите при нас изследвания изискват по-дълго технологично време отколкото е престоят ви в клиниката (хромозомен анализ, ензимен анализ, метаболитни изследвания в кръв и урина).

Хромозомните болести и дисморфичните синдроми могат да бъдат случайни събития т

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE